ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

guided missile

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -guided missile-, *guided missile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
guided missile[N] จรวดนำวิถี, See also: ขีปนาวุธนำวิถี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
guided missilen. ขีปนาวุธนำวิถี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Guided missilesอาวุธนำวิถี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He saw me across the room and he honed in on me, like a guided missile.เขา... ...เหล่ฉันจากห้องตรงข้าม แลวก็พุ่งมาที่ฉันอย่างกับจรวดนำวิถี Match Point (2005)
We've got AK-47 s, RPGs and Chaparral guided missiles.เรามีปืน อาร์ก้า จรวดอาร์พีจี และจรวดนำวิถีความเร็ว Eagle Eye (2008)
It will take more than speeches and guided missiles.มันต้องใช้อะไรมากกว่าแค่สุนทรพจน์ และมิสไซล์ติดตาม Introduction to Film (2009)
Sir, we have 3 guided missile destroyers still unaccounted for.เรายังมีเรือพิฆาตขีปนาวุธนำวิถีอีกสามลำ ที่ยังหาไม่พบ Battleship (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีปนาวุธ[N] missile, See also: guided missile, Syn. อาวุธ, Example: การสู้รบรุนแรงไปจนถึงขั้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างไม่ยั้ง, Thai definition: อาวุธที่ใช้ในการทำสงคราม โดยมีการบังคับวิถีในตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย
จรวดนำวิถี[N] guided missile, See also: steerable missile, Syn. ขีปนาวุธนำวิถี, Example: ฝ่ายพันธมิตรยิงจรวดนำวิถีใส่ข้าศึก ทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมาก, Count unit: ลำ, Thai definition: ขีปนาวุธนำวิถีซึ่งขับเคลื่อนด้วยจรวด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรวดนำวิถี[n. exp.] (jarūat nam withī) EN: guided missile   FR: missile téléguidé [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
导弹[dǎo dàn, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] guided missile; cruise missile; missile, #3,905 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
精密誘導ミサイル[せいみつゆうどうミサイル, seimitsuyuudou misairu] (n) (See 誘導ミサイル) precision guided missile [Add to Longdo]
誘導ミサイル[ゆうどうミサイル, yuudou misairu] (n) guided missile; GM [Add to Longdo]
誘導弾[ゆうどうだん, yuudoudan] (n) guided missile [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Missile \Mis"sile\, n. [L. missile.]
   1. A weapon thrown or projected or intended to be projected,
    as a lance, an arrow, or a bullet.
    [1913 Webster]
 
   2. A rocket-propelled device designed to fly through the air
    and deliver a warhead of explosive materials to a target.
    [PJC]
 
   Note: Numerous types of rocket-propelled missile[2] are now
      used in modern warfare. Some types with names
      indicating their range or function are: {antiaircraft
      missile}; {ballistic missile}; {cruise missile};
      {antiballistic missile missile}; {air-to-air missile};
      {air-to-ground missile}; {guided missile};
      {intercontinental ballistic missile} (IBM);
      {intermediate range ballistic missile} (IRBM);
      {surface-to-air missile}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 guided missile
   n 1: a rocket-propelled missile whose path can be controlled
      during flight either by radio signals or by internal homing
      devices

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top