Search result for

priest

(114 entries)
(0.0131 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -priest-, *priest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
priest[N] พระ, See also: นักบวช, Syn. clergyman, reverend
priestly[ADJ] เกี่ยวกับพระ, Syn. ecclesiastic, episcopal
priestess[N] นักบวชผู้หญิง
priesthood[N] การอุปสมบท, See also: การบวชพระ, การผนวช, Syn. clergy, monasticism
priestcraft[N] การบวชเป็นพระ, Syn. priesthood, monasticism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
priest(พรีสทฺ) n. พระ,พระสงฆ์,บาทหลวง,พระสอนศาสนา, Syn. clergyman
priesthood(พรีสทฺ'ฮูด) n. ความเป็นพระ,พระ
priestly(พรีสทฺ'ลี) adj. เกี่ยวกับพระ,เหมาะกับพระ, See also: priestlinessn., Syn. sacerdotal
archpriest(อาร์ค'พริสทฺ) n. หัวหน้าพระ. -archpriesthood, archpriestship n.

English-Thai: Nontri Dictionary
priest(n) พระ,ภิกษุ,บาทหลวง
priestess(n) ภิกษุณี
priesthood(n) สมณเพศ,ความเป็นพระ,การบวชเรียน
priestly(adj) ของพระ,เหมาะกับพระ,เกี่ยวกับพระ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
priestนักบวช, บรรพชิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Priestsนักบวช [TU Subject Heading]
Priests, Buddhistนักบวชในพุทธศาสนา [TU Subject Heading]
Priests, Zenนักบวชในนิกายเซ็น [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
priest (n ) ปุโรหิต (เป็นตำแหน่งหนึ่งของฐานะปุโรหิตที่แต่งตั้งให้ผู้ชายและเป็นส่วนประกอบหนึ่งของฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน ส่วนใหญ่ใช้ในศาสนามอรมอน)
See also: R. Priesthood Mormon
priesthood (n ) ฐานะปุโรหิต(ตำแหน่งทางศาสนาใช้สำหรับผู้ชายในศาสนามอรมอนเท่านั้น)
See also: S. priest,

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The high priests have the power to mirror life and death.ผู้ทรงศีลมีอำนาจกำเนิดชีวิตหรือความตายได้ Le Morte d'Arthur (2008)
I am a priestess of the Old Religion.ข้าเป็นผู้สืบทอดแห่งลัทธิศักดิ์สิทธิ์โบราณ Le Morte d'Arthur (2008)
But then the high priestess of our church opened the doors... that led me on to the path of light.แต่หลังจากได้พบแม่ชี ให้เส้นทางสว่างกับฉัน Babylon A.D. (2008)
What's your damn priest doing? .พระบ้าที่ไหนมาทำอะไร? Outlander (2008)
It's good for priests. Not to mention the patients.มันดีสำหรับพระ นี่ยังไม่พูดถึงคนป่วยนะ The Lazarus Project (2008)
I guess if it's good enough for the Indians, it's good enough for priests.คิดว่าคงจะดีพอสำหรับพวกอินเดียนแดง และก็ดีพอสำหรับพระ The Lazarus Project (2008)
Oh, it's the old priest rectory.นั่นที่อยู่เก่าของพระ The Lazarus Project (2008)
But I think the first priests hid here when the natives got restless.แต่ฉันคิดว่าพระแรกๆคงมาซ่อนในนี้... ...ตอนที่คนพื้นเมืองมาสร้างความวุ่นวายกัน The Lazarus Project (2008)
Priest Andari.พระอันดารี The Lazarus Project (2008)
They were etched by the Mount's founding priest, Isaac Fowler.งานพวกนี้แกะโดยพระผู้ค้นพบ ของเดอะเม้านท์ ไอแซค ฟาวเลอร์ The Lazarus Project (2008)
And finally managed to reach the priest.และในที่สุด ก็จัดการให้บาทหลวงท่าน ได้รับ Episode #1.7 (2008)
If they'd wanted his soul they should have made a deal with a priest.ถ้าอยากจะได้วิญญาณให้ไปหาพระจะดีกว่ามั้ง Quantum of Solace (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
priestAccording to one legend, it gets its name from a priest.
priestAll at once, the Buddhist priest burst into laughter, spoiling the solemn atmosphere.
priestAll the villagers in turn saluted the priest.
priest"God is our salvation," said the priest.
priestHe confessed his sins to the priest.
priestMaya priests learned much about astronomy.
priestNow this was John's testimony when the Jews of Jerusalem sent priest and Levites to ask him who he was.
priestPriests under her spell.
priestSince he was dressed in black, he looked like a priest.
priestThe girl, closing her eyes, listened to the priest.
priestThe main duty of a priest is to preach in church.
priestThe priest blessed the congregation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมณศักดิ์[N] priest of rank, Syn. ยศ, ตำแหน่ง
พระอุปัชฌาย์[N] preceptor, See also: priest who officiates at an ordination ceremony, Syn. อุปัชฌาย์, อุปัชฌาย, อุปัชฌายะ, Example: มหาเถรสมาคมมีคำสั่งให้พระอุปัชฌาย์เอาใจใส่พระภิกษุสามเณรที่พระอุปัชฌาย์บวชให้, Count unit: รูป, องค์, Thai definition: พระเถระผู้เป็นประธานการบวชกุลบุตรในพระพุทธศาสนา
เถรวาท[N] doctrine, See also: priest, Syn. หินยาน, ทักษิณนิกาย, ลัทธิเถรวาท, Ant. มหายาน, Example: หลวงปู่แจ่มเป็นพระสงฆ์ในนิกายเถรวาท, Thai definition: ลัทธิที่ถือตามคติซึ่งพระเถระพุทธสาวกได้ทำสังคายนาไว้, Notes: (บาลี)
มิชชันนารี[N] missionary, See also: priest, Syn. มิสชันนารี, มิชชั่น, Example: มิชชันนารีเข้ามาเผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยในรูปของการจัดตั้งโรงเรียน, Count unit: คน, Thai definition: พวกบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์
สมณศักดิ์[N] priest's ranks, See also: priest's title, Example: พระมหากษัตริย์ทรงมีสิทธิ์ที่จะแต่งตั้งพระมหาเถระ ให้มีสมณศักดิ์ตามคุณวุฒิและคุณธรรม, Count unit: ชั้น, Thai definition: ยศพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานมีหลายชั้น แต่ละชั้นมีพัดยศเป็นเครื่องกำหนด
พระ[N] monk, See also: priest, Syn. สงฆ์, ภิกษุ, บรรพชิต, Example: เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชในศาสนา
สมณเพศ[N] monkhood, See also: priesthood, clergy, Syn. เพศพระภิกษุ, เพศบรรพชิต, Example: ศาลตัดสินว่าภิกษุรูปนั้นจะต้องสละสมณเพศ ถ้าไม่สละสมณเพศจะมีโทษติดคุก 6 เดือน
อาวาสิก[N] monk, See also: priest, Syn. พระสงฆ์, Thai definition: ผู้ครอบครองอาวาส, Notes: (บาลี)
ทชี[N] priest, See also: monk, sadhu, ascetic, Syn. นักบวช, ธชี
บาทหลวง[N] priest, See also: minister, Syn. นักบวช, หลวงพ่อ, Example: บาทหลวงในศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกจะเป็นตัวแทนในการติดต่อกับพระเจ้า, Count unit: รูป, Thai definition: นักบวชหรือผู้สอนศาสนาในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบฎีกา[n.] (baidīkā) EN: priest   
บรรพชา[v.] (banphachā = bapphachā) EN: enter the priesthood ; take the tonsure ; become a monk   FR: entrer dans les ordres ; tonsurer
บรรพชิต[n.] (banphachit = bapphachit) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice   FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
บาทหลวง[n.] (bātlūang) EN: priest ; father   FR: prêtre [m] ; père [m] ; prêtre catholique [m]
บาทหลวงแคธอลิก[n. exp.] (bātlūang khaēthølik) EN: catholic priest   FR: prêtre catholique [m]
บริขาร[n.] (børikhān) EN: eight necessary articles required by a Buddhist priest   FR: les huit objets d'un bonze
บวช[v.] (būat) EN: ordain ; be ordained ; go into priesthood ; become a monk ; take the tonsure   FR: ordonner ; être ordonné ; consacrer ; prendre l'habit
บวชหน้าไฟ[v.] (būat nāfai) EN: enter the priesthood   
ชีต้น[n.] (chīton) EN: monk ; priest   FR: moine [m]
หอฉัน[n. exp.] (hø chan) EN: priests' eating hall   

CMU English Pronouncing Dictionary
PRIEST    P R IY1 S T
PRIESTS    P R IY1 S S
PRIESTS    P R IY1 S T S
PRIESTS    P R IY1 S
PRIESTLY    P R IY1 S T L IY0
PRIESTER    P R IY1 S T ER0
PRIEST'S    P R IY1 S T S
PRIESTESS    P R IY1 S T AH0 S
PRIESTLEY    P R IY1 S T L IY0
PRIESTHOOD    P R IY1 S T HH UH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
priest    (n) (p r ii1 s t)
priests    (n) (p r ii1 s t s)
priestly    (j) (p r ii1 s t l ii)
priestess    (n) (p r ii1 s t e s)
priesthood    (n) (p r ii1 s t h u d)
priestlier    (j) (p r ii1 s t l i@ r)
priestlike    (j) (p r ii1 s t l ai k)
priestcraft    (n) (p r ii1 s t k r aa f t)
priestesses    (n) (p r ii1 s t e s i z)
priesthoods    (n) (p r ii1 s t h u d z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大徳[だいとく, daitoku] Thai: พระ English: priest

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Priester {m} | Priester {pl}priest | priests [Add to Longdo]
Priester {m}priestliness [Add to Longdo]
Priester {m} | Priester {pl}shaman | shamans [Add to Longdo]
Priesterschaft {f}; geistliches Amt; kirchliches Amt | Pfarrer werden; Geistlicher werdenministry | to enter the ministry; to go into the ministry [Add to Longdo]
Priesterschaft {f}priesthood [Add to Longdo]
priesterlichpontifical [Add to Longdo]
priesterlich {adv}priestly [Add to Longdo]
priesterlich {adv}pontifically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっさん[, ossan] (n) (1) (abbr) rude term for middle-aged man; (2) Buddhist priest; (P) [Add to Longdo]
お坊さん(P);御坊さん[おぼうさん, obousan] (n) (See 坊さん) Buddhist priest; monk; (P) [Add to Longdo]
てるてる坊主;照る照る坊主;照照坊主;照々坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) paper doll to which children pray for fine weather (usu. white, and shaped like a Buddhist priest) [Add to Longdo]
キリシタンパテレン[, kirishitanpateren] (n) Christian priest (por [Add to Longdo]
プリースト[, puri-suto] (n) priest [Add to Longdo]
阿闍梨[あじゃり;あざり, ajari ; azari] (n) Buddhist priest or monk worthy of being held as a model (san [Add to Longdo]
悪僧[あくそう, akusou] (n) dissolute priest [Add to Longdo]
伊勢神道[いせしんとう, iseshintou] (n) Ise Shinto (school of Shinto established the Watarai family priests of Ise Jingu's Outer Shrine) [Add to Longdo]
雲水[うんすい, unsui] (n) itinerant priest; clouds and water [Add to Longdo]
下僧[げそう, gesou] (n) low-rank priest [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祭司[jì sī, ㄐㄧˋ ㄙ, ] priest, #34,891 [Add to Longdo]
司铎[sī duó, ㄙ ㄉㄨㄛˊ, / ] priest, #194,408 [Add to Longdo]
祭司权术[jì sī quán shù, ㄐㄧˋ ㄙ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] priestcraft [Add to Longdo]
圣职[shèng zhí, ㄕㄥˋ ㄓˊ, / ] priesthood [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
僧服[そうふく, soufuku] Priestergewand [Add to Longdo]
法衣[ほうい, houi] Priestergewand, Moenchskutte [Add to Longdo]
衣鉢[いはつ, ihatsu] Priestergewand_und_Schluessel, Lehre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Presbyter \Pres"by*ter\, n. [L. an elder, fr. Gr. ?. See
   {Priest}.]
   [1913 Webster]
   1. An elder in the early Christian church. See 2d Citation
    under {Bishop}, n., 1.
    [1913 Webster]
 
   2. (Ch. of Eng. & Prot. Epis. Ch.) One ordained to the second
    order in the ministry; -- called also {priest}.
    [1913 Webster]
 
       I rather term the one sort presbyter than priest.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       New presbyter is but old priest writ large.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Presbyterian Ch.) A member of a presbytery whether lay or
    clerical.
    [1913 Webster]
 
   4. A Presbyterian. [Obs.] --Hudibras.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Priest \Priest\, n. [OE. prest, preost, AS. pre['o]st, fr. L.
   presbyter, Gr. ? elder, older, n., an elder, compar. of ? an
   old man, the first syllable of which is probably akin to L.
   pristinus. Cf. {Pristine}, {Presbyter}.]
   [1913 Webster]
   1. (Christian Church) A presbyter elder; a minister;
    specifically:
    (a) (R. C. Ch. & Gr. Ch.) One who is authorized to
      consecrate the host and to say Mass; but especially,
      one of the lowest order possessing this power.
      --Murdock.
    (b) (Ch. of Eng. & Prot. Epis. Ch.) A presbyter; one who
      belongs to the intermediate order between bishop and
      deacon. He is authorized to perform all ministerial
      services except those of ordination and confirmation.
      [1913 Webster]
 
   2. One who officiates at the altar, or performs the rites of
    sacrifice; one who acts as a mediator between men and the
    divinity or the gods in any form of religion; as, Buddhist
    priests. "The priests of Dagon." --1 Sam. v. 5.
    [1913 Webster]
 
       Then the priest of Jupiter . . . brought oxen and
       garlands . . . and would have done sacrifice with
       the people. --Acts xiv. 13.
    [1913 Webster]
 
       Every priest taken from among men is ordained for
       men in things pertaining to God, that he may offer
       both gifts and sacrifices for sins.  --Heb. v. 1.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the New Testament presbyters are not called priests;
      but Christ is designated as a priest, and as a high
      priest, and all Christians are designated priests.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Priest \Priest\, v. t.
   To ordain as priest.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 priest
   n 1: a clergyman in Christian churches who has the authority to
      perform or administer various religious rites; one of the
      Holy Orders
   2: a person who performs religious duties and ceremonies in a
     non-Christian religion [syn: {priest}, {non-Christian
     priest}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 p
 
 1. (kıs.) father, pastor, president, priest, prince, prompter.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top