Search result for

ir

(231 entries)
(0.0308 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ir-, *ir*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
IRESSA (n ) IRESSA เป็นยารักษาโรคมะเร็ง อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่า Epidermal Growth Factor Receptor-Tyrosine Kinase Inhibitor (EGFR-TKI) มีชื่อสามัญทางยาคือGefitinib, IRESSA เป็นตัวยับยั้งจำเพาะ ของ Epidermal Growth Factor Receptor (EGFR) tyrosine kinase ซึ่งพบได้บ่อยในมะเร็งของมนุษย์ชนิด Solid tumour ที่มีต้นกำเนิดจากเซลล์เยื่อบุผิว การยับยั้งการทำงานของ EGFR tyrosine kinase จะไปยับยั้งการเติบโตของเนื้องอก, การแพร่กระจาย และ angiogenesis และไปเพิ่ม apoptosis ของเซลล์เนื้องอก

English-Thai: Longdo Dictionary
Iraqi(n) ชาวอิรัก, คนอิรัก
iron slag(n) ตะกรันเหล็ก เช่น You know how to recycle ground iron slag. Iron is a byproduct of the steel industry, and is created by a fusion of ash, limestone and other fluxes.
She retired at age 65.(phrase) เธอเกษียณอายุตัวเอง (หยุดทำงานที่ทำอยู่ประจำ) เมื่ออายุ 65 ปี
fire fighting(n) การดับเพลิง
bird flu(n) ไข้หวัดนก, influenza
all-girls school(n) โรงเรียนสตรีล้วน
internal affair(n) กิจการภายใน, เรื่องภายใน
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
to wire so. money(vt) โอนเงิน(ทางธนาคาร)
Firefox(n) ซอฟต์แวร์อินเทอร์เน็ต Browser ตัวหนึ่ง, พัฒนามาจาก Mozilla, ดู Firefox, Mozilla

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ire[N] ความกริ้วโกรธ, See also: ความโมโห, Syn. wrath, anger, Ant. good nature, calmness
irk[VT] รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. infuriate, annoy, irritate
Iran[N] ประเทศอิหร่าน
Iran[N] อิหร่าน, See also: เปอร์เซีย
Iraq[N] ประเทศอิรัก
Iraq[N] อิรัก
iris[N] ดอกไอริซ
iris[N] ม่านตา
iron[N] เข้มแข็งเหมือนเหล็ก, See also: บึกบึนเหมือนเหล็ก, Syn. strong, tough
iron[ADJ] เข้มงวด, See also: ไม่ผ่อนปรน, ไม่ยืดหยุ่น, Syn. inflexible, unrelenting, Ant. flexible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
iracund(ไอ'ระคันดฺ) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด., See also: iracundity n.
iran(อิแรน',ไอแรน',อิราน') n. อิหร่าน,เปอร์เซีย (สมัยก่อน), Syn. Persia
iranian(อิเร'เนียน,ไอเร'เนียน) adj. เกี่ยวกับอิหร่าน,เกี่ยวกับชาวอิหร่านหรือภาษาอิหร่าน. n. ภาษาอิหน่าน,ชาวอิหร่าน., Syn. Irani
iraq(อิแรค',อิราค') n. ประเทศอิรัก ทางเหนือของชาวอุดีอารเบีย เมืองหลวงชื่อแบกแดด., Syn. Irak (Cap: Baghdad)
irascible(อิแรส'ซะเบิล) adj. โกรธง่าย,โมโหร้าย,เกี่ยวกับความโกรธ., See also: irascibility,irascibleness n. irascibly adv.
irate(ไอ'เรท) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล, See also: irately adv., Syn. angry,enraged
ire(ไอ'เออะ) n. ความโกรธ., See also: ireless adj.
ireful(ไอ'เออฟูล) adj. โกรธ,โมโห,เดือดดาล,โกรธง่าย,โมโหร้าย., See also: irefully adv. irefulness n., Syn. irascible
ireland(ไอ'เออเลินดฺ) n. ไอร์แลนด์., See also: irelander n.
irenic(ไอเรน'นิค) adj. เกี่ยวกับการส่งเสริมความสงบหรือสันติภาพ,สงบ,สันติ., Syn. irenical. S. peaceful

English-Thai: Nontri Dictionary
irascible(adj) โกรธง่าย,โมโหร้าย,หงุดหงิด
irate(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
ire(n) ความโกรธ,ความแค้น,ความโมโห,ความเดือดดาล
ireful(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
iridescent(adj) มีสีเหมือนรุ้ง,อย่างหอยมุก,สุกใส,รุ่งโรจน์,ปลั่ง
iris(n) รุ้งกินน้ำ,ม่านตา,ดอกไม้ชนิดหนึ่ง
Irish(adj) เกี่ยวกับเกาะไอร์แลนด์
Irish(n) ชาวไอริช,ภาษาไอริช
irk(vt) ทำให้เบื่อ,ทำให้เอือม,รบกวน,ทำให้รำคาญ
irksome(adj) น่าเบื่อ,เอือม,น่ารำคาญ,เซ็ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
iralgia; iridalgiaอาการปวดม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
IRC (Internet Relay Chat)ไออาร์ซี (การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IRC (Internet relay chat)ไออาร์ซี (การคุยผ่านอินเทอร์เน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
iridalgia; iralgiaอาการปวดม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridectomeกรรไกรตัดม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridectomyการตัดม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
irideremia; aniridiaสภาพไร้ม่านตาแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridopathyโรคม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridoplegiaอัมพาตม่านตา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
iridoptosisม่านตายื่นย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Iranอิหร่าน [TU Subject Heading]
Iraniansชาวอิหร่าน [TU Subject Heading]
Iraq War, 2003สงครามอิรัก, ค.ศ. 2003 [TU Subject Heading]
Iraq-Kuwait Crisis, 1990-1991วิกฤตการณ์อิรัก-คูเวต, ค.ศ.1990-1991 [TU Subject Heading]
Irian Java (Indonesia)อิเรียน ชวา (อินโนนีเซีย) [TU Subject Heading]
Iridescent Sheenรัศมีเหลือง, เงาประกายรอบๆ [การแพทย์]
Iridescent Visionเห็นสีรุ้งรอบดวงไฟ [การแพทย์]
Iridiumเออรีเดี่ยม, ไอริเดียม [การแพทย์]
Iridocyclitisไอไรโดไซไคลติส, ไอริโดไซไคลตีส [การแพทย์]
Iridodonesisม่านตาสั่นกระเพื่อม, การพริ้วของม่านตา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
iron wood (n) ต้นบุนนาค
See also: S. ceylon iron wood,
ironmasterช่างเหล็ก
Irrawaddy-Delfin {m}; Irawadi-Delfin {m} [zool.][อิรวดี] แม่น้ำอิรวดี/อยู่ใน Burma
irritably[yaang kon kee ngoode-ngid] (adv ) อย่างคนขึ้หงุดหงิด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Irv!เอิฟ! Cool Runnings (1993)
Iris.ไอริส Would You Rather (2012)
Iris!ไอริส Would You Rather (2012)
I'm afraid it's irrelevant.แต่ฉันว่ามันคนละเรื่องนะ New Haven Can Wait (2008)
Where's Irons?ไอรอน อยู่ไหน? Dead Space: Downfall (2008)
Samuel Irons, Engineering Specialist.แซมมวล ไอร่อน ผมอยู่ฝ่ายวิศวะ Dead Space: Downfall (2008)
Are you a rock worshiper, too, Irons?แก่เป็นพวกบูชาหินเหมือนกันหรือเนี่ย Dead Space: Downfall (2008)
Samuel Irons, mechanics division.ซามูเอล ไอรอนส์ แผนกเครื่องยนต์ Dead Space: Downfall (2008)
Thanks for the assist, Irons.ขอบคุณที่ช่วย ไอรอนส์ Dead Space: Downfall (2008)
You are being irrational. People are dying.คุณไม่เหตุผลเลยมีคน Dead Space: Downfall (2008)
It's the only explanation for the irrational behavior that has been plaguing the colony, the crew, and now the officers.นี่คือคำอธิบาย พฤติกรรมที่ไร้เหตุผล ที่ละบาดทั่วนิคม ทั้งลูกเรือและเจ้าหน้าที่ทุกคน Dead Space: Downfall (2008)
This is not irrational, Doctor.นี่ไม่ใช้เรื่องที่ไร้เหตุผลน่ะด็อกเตอร์ Dead Space: Downfall (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
irAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
irA magnet attracts iron.
irAn iron bridge was built across the river.
irAn iron curtain has descended across the Continent.
irAn irrelevant remark.
irAs rust eats iron, so care eats the heart. [Proverb]
irCanals have been built to irrigate the desert.
irConjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
irDoesn't it irritate you to see couples making out around town?
irDon't get so irritated. Rushing things will cost you more time in the end.
irElectric irons are heated by electricity.
irEven the merest little thing irritated him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน[ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
กระแทกแดกดัน[ADJ] sarcastic, See also: ironic, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ, Thai definition: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน
กวนโอ๊ย[V] irritate, See also: annoy, agitate, disturb, trouble, vex, bother, Syn. กวนตีน, กวนบาทา, Example: เพราะเขาทำตัวกวนโอ๊ยเช่นนี้ เขาจึงมีเรื่องมีราวกับคนอื่นอยู่บ่อยๆ, Thai definition: รบกวนชวนให้ถูกทำร้าย, Notes: (สแลง)
เครื่องรีดผ้า[N] ironing machine
รูปสี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า[N] irregular quadrilateral
อาหารฉายรังสี[N] irradiated food, Example: ผู้บริโภคมั่นใจว่าอาหารฉายรังสีนั้นปราศจากเชื้อจุลินทรีย์และแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วย, Thai definition: อาหารที่ผ่านกระบวนการฉายรังสีด้วยปริมาณรังสีที่เหมาะสมซึ่งไม่ก่อให้เกิดสารกัมมันตรังสีหรือมีรังสตกค้างแต่ประการใด จึงไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค
ปัจจัยภายนอก[N] external factor, See also: irrelevant factor, Ant. ปัจจัยภายใน, Example: ปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผิวเราเสื่อม นอกจากอาหารการกินแล้วยังมีแสงแดด ซึ่งมีรังสี UV ไปทำลายคอลลาเจน และอิลัสติน, Thai definition: เหตุภายนอกที่ทำให้เกิดผล
ระคายเคือง[V] irritate, See also: itch, Syn. เคือง, ระคาย, Example: หลังจากออกจากพงหญ้า โกมนก็รู้สึกระคายเคืองที่ผิวหนัง, Thai definition: รู้สึกคายคันและเคืองตา
เผละ[ADV] carelessly, See also: irresponsibly, Example: เด็กคนนี้ เวลาเล่นของเล่นเสร็จแล้วก็โยนเผละไว้อย่างนั้น, Thai definition: ไม่เป็นที่เป็นทาง เช่น โยนเผละ ทิ้งเผละ
ม่านตา[N] iris, Example: เขาหรี่ตาให้เล็กลงเพื่อปรับม่านตาของตัวเอง ให้เข้ากับระดับแสงในห้อง, Thai definition: เยื่อผิวลูกตาสำหรับบังคับแสงให้เข้าตามากหรือน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
อาชาน[n.] (āchān) EN: birth ; family   
อาชาไนย[adj.] (āchānai) EN: highborn ; of noble birth ; well-bred ; wellborn ; well-trained   
อดีตข้าราชการตำรวจ[n. exp.] (adīt khārātchakān tamrūat) FR: ancien fonctionnaire de police [m]
อดีตชาติ[n.] (adīttachāt) EN: past existence ; previous existence ; previous birth   FR: vie antérieure [f]
แอร์[n. exp.] (aē) EN: air conditioner ; air conditioning   FR: air conditionné [m] ; airco [m] ; climatisation [f]
แอร์บัส[TM] (Aēbas) EN: Airbus   FR: Airbus [m]
แอร์บัส A380[TM] (Aēbas A380) EN: Airbus A380   FR: Airbus A380 [m]
แอร์โฮสเตส[X] (aē hōsatēt) EN: stewardess ; air hostess   FR: hôtesse de l'air [f]
แอ่นลม[n.] (aenlom) EN: swallow   FR: hirondelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
IRA    AY1 R AH0
IRE    AY1 R
IRV    ER1 V
IRA    AY1 AA1 R EY1
IRK    ER1 K
IRBY    ER1 B IY0
IRAS    AY1 R AH0 Z
IRAQ    IY2 R AA1 K
IRAQ    IH0 R AA1 K
IRAS    AY1 AA1 R EY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
IRA    (n) (ai2 aa2 r ei1)
ire    (n) (ai1 @ r)
irk    (v) (@@1 k)
Iran    (n) (i1 r aa1 n)
Iraq    (n) (i1 r aa1 k)
Iris    (n) (ai1 r i s)
iris    (n) (ai1 @ r i s)
irks    (v) (@@1 k s)
iron    (v) (ai1 @ n)
Iraqi    (n) (i1 r aa1 k ii)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
苛立たせる[いらだたせる, iradataseru] (vt) กวนโอ๊ย, ทำให้รำคาญ
苛立つ[いらだつ, iradatsu] (vt) ประสาทกิน ถูกกวนประสาท, See also: Related: 苛苛
以来[いらい, irai] (adv) หลังจาก
苛苛[いらいら, iraira] กระสับกระส่าย ประสาทกิน
入口[いりぐち, iriguchi] (n) ทางเข้า
色々[いろいろ, iroiro] (adj) ต่างๆ นานา
慰労会[いろうかい, iroukai] (n) งานเลี้ยงขอบคุณ
慰労金[いろうきん, iroukin] (n) เงินโบนัส
海豚[いるか, iruka] (n) ปลาโลมา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
鋳る[いる, iru] Thai: หล่อ
[いろ, iro] Thai: สี English: colour
彩る[いろどる, irodoru] Thai: แต่งแต้มสีสัน English: to colour
彩る[いろどる, irodoru] Thai: แต่งหน้า English: to make up
医療[いりょう, iryou] Thai: การรักษาพยาบาล English: medical treatment
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: มา English: come
いらっしゃる[いらっしゃる, irassharu] Thai: ไป(รูปสุภาพ) English: go
要る[いる, iru] Thai: ต้องการ
射る[いる, iru] Thai: ยิง English: to shoot
煎る[いる, iru] Thai: คั่ว English: to parch

German-Thai: Longdo Dictionary
Irre(n) |die, pl. Irren| ความสับสน, ความฟั่นเฟือน, ความบ้าคลั่ง เช่น Nach der Entführung des Imams Abu Omar in Mailand durch die CIA hat der US-Geheimdienst die italienischen Behörden angeblich bewusst in die Irre geleitet.
Irrtum(n) |der, Irrtümer| ความผิดพลาด, ข้อผิด, See also: S. Fehler,
Firma(n) |die, pl. Firmen| บริษัท
Firmen(n) |pl.|, See also: die Firma
Wirtschaft(n) |die, nur Sg.| เศรษฐกิจ เช่น eine blühende Wirtschaft
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
mirฉัน (รูปกรรมรอง), See also: ich
wirเรา (คล้าย we ในภาษาอังกฤษ)
wirdกลายเป็น (กรณีเป็นกริยาแท้), See also: werden
wirdจะ- (กรณีเป็นกริยาช่วย), See also: werden

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ironie {f} | Ironien {pl}irony | ironies [Add to Longdo]
Irrationalität {f}irrationality [Add to Longdo]
Irre {m,f}; Irrer | Irren {pl}madman; madwoman; lunatic; moron; psychotic; nutcase | psychotics [Add to Longdo]
Irredentismus {m} [pol.]irredentism [Add to Longdo]
Irredentist {m} [pol.]irredentist [Add to Longdo]
Irreführung {f}misdirection [Add to Longdo]
Irreführung {f}; Verleitung {f}misguidance [Add to Longdo]
Irrenanstalt {f}mental house [Add to Longdo]
Irrenarzt {m}alienist [Add to Longdo]
Irrenarzt {m}mad-doctor [Add to Longdo]
Irrenhaus {n} | Irrenhäuser {pl}madhouse | madhouses [Add to Longdo]
Irrenhaus {n}mental home [Add to Longdo]
Irrenhaus {n}; Tollhaus {n}madhouse [Add to Longdo]
Irrfahrt {f}; Odyssee {f}odyssey [Add to Longdo]
Irrgarten {m}maze; labyrinth [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de la natation(vt) ว่ายน้ำ หรือ ไปว่ายน้ำ, See also: S. nager à la piscine,
faire de la randonnée(vt) เดินเที่ยวตามป่าเขา
faire du foot(vt) เล่นฟุตบอล
Image:
faire du volley(vt) เล่นวอลเล่ย์บอล
Image:
faire du patin à glace(vt) เล่นสเก็ตน้ำแข็ง
faire du skiเล่นสกี
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล
faire du sport(vt) เล่นกีฬา
faire du théâtre(vt) เล่นละครเวที
faire de la danse(vt) เต้นรำ
Image:

Japanese-English: EDICT Dictionary
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
嗉嚢;そ嚢[そのう, sonou] (n) bird's crop; bird's craw [Add to Longdo]
噁噁[あくあく, akuaku] (n) (uk) (on-mim) bird's chirping sound [Add to Longdo]
垜;安土;堋[あずち, azuchi] (n) mound on which targets are placed (in archery); firing mound [Add to Longdo]
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
捥る(oK)[もぎる, mogiru] (v5r,vt) (uk) to pluck; to pick; to tear off [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
鱰(oK);鱪(oK)[しいら;シイラ, shiira ; shiira] (n) (uk) mahimahi (Coryphaena hippurus); common dolphinfish; dolphin; dorado [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可收拾[bù kě shōu shí, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄡ ㄕˊ, ] irremediable; unmanageable; out of hand; hopeless [Add to Longdo]
不可逆[bù kě nì, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄧˋ, ] irreversible [Add to Longdo]
不可逆转[bù kě nì zhuǎn, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄧˋ ㄓㄨㄢˇ, / ] irreversible [Add to Longdo]
不能抵抗[bù néng dǐ kàng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ, ] irresistible [Add to Longdo]
不规则[bù guī zé, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ, / ] irregular [Add to Longdo]
不规则四边形[bù guī zé sì biān xíng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄟ ㄗㄜˊ ㄙˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] irregular quadrilateral; trapezium [Add to Longdo]
不负责任[bù fù zé rèn, ㄅㄨˋ ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] irresponsible [Add to Longdo]
伊伦[Yī lún, ㄧ ㄌㄨㄣˊ, / ] Irun (city in Basque region of Spain) [Add to Longdo]
伊拉克[Yī lā kè, ㄧ ㄌㄚ ㄎㄜˋ, ] Iraq [Add to Longdo]
伊朗[Yī lǎng, ㄧ ㄌㄤˇ, ] Iran [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory [Add to Longdo]
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation [Add to Longdo]
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic [Add to Longdo]
あて先変更[あてさきへんこう, atesakihenkou] redirection [Add to Longdo]
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator [Add to Longdo]
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability [Add to Longdo]
ちらつき[ちらつき, chiratsuki] flicker [Add to Longdo]
ちらつき防止フィルタ[ちらつききぼうフィルタ, chiratsukikibou firuta] glare filter [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
以来[いらい, irai] -seit, seitdem [Add to Longdo]
依頼[いらい, irai] -Bitte, -Gesuch, -Auftrag, Abhaengigkeit [Add to Longdo]
入り日[いりひ, irihi] die_untergehende_Sonne [Add to Longdo]
入り江[いりえ, irie] Bucht, -Bai, Meeresarm [Add to Longdo]
入れる[いれる, ireru] hineinstecken, einlassen [Add to Longdo]
入れ墨[いれずみ, irezumi] Taetowierung [Add to Longdo]
入口[いりぐち, iriguchi] Eingang [Add to Longdo]
医療[いりょう, iryou] aerztliche_Behandlung [Add to Longdo]
射る[いる, iru] schiessen [Add to Longdo]
彩る[いろどる, irodoru] faerben [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ir \Ir\ n. (Chem.)
   The chemical symbol for iridium, a metallic element of the
   platinum group. It has atomic number 77 and an atomic weight
   of 192.22.
 
   Syn: iridium.
     [WordNet 1.5]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ir- \Ir-\
   A form of the prefix in-. See {In-}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ir
   n 1: a heavy brittle metallic element of the platinum group;
      used in alloys; occurs in natural alloys with platinum or
      osmium [syn: {iridium}, {Ir}, {atomic number 77}]
   2: a board of the British government that administers and
     collects major direct taxes [syn: {Inland Revenue}, {IR}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IR
     Interface Repository (ORB)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IR
     Information Retrieval
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 IR
     Internet Registry
     

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 ir
   go
   go; ride; travel
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 ir
   go
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top