ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

irascible

IH2 R AE1 S IH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irascible-, *irascible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irascible(adj) โกรธง่าย, See also: โมโหง่าย, อารมณ์เสีย, Syn. quick-tempered, touchy, Ant. calm, placid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irascible(อิแรส'ซะเบิล) adj. โกรธง่าย, โมโหร้าย, เกี่ยวกับความโกรธ., See also: irascibility, irascibleness n. irascibly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
irascible(adj) โกรธง่าย, โมโหร้าย, หงุดหงิด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you and Ms. Shaw could visit some of his more irascible clients, ถ้าคุณกับคุณชอร์สามารถไปเฝ้าดู ลูกค้าบางคนที่มีอารมณ์ฉุนเฉียว The Perfect Mark (2013)
You know, to pull off this irascible genius routine, one actually has to be a genius, Alan.รู้มั้ย ถ้าเราตัดความเจ้าอารมณ์ของอัจฉริยะออกไป เขาจะกลายเป็นอัจฉริยะตัวจริงนะ อลัน The Imitation Game (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุนเฉียว[chunchīo] (v, exp) EN: be angry ; be in a temper ; take offense ; be bristly ; be irascible ; be irritable ; be quick-tempered ; be furious  FR: être fâché ; être offensé
ฉุนเฉียว[chunchīo] (adj) EN: bristly ; easily angered ; irascible
ใจเร็ว[jaireo] (v) EN: be quick-tempered  FR: être irascible ; être impétueux ; avoir le sang chaud
ขี้โกรธ[khīkrōt] (adj) EN: apt to anger  FR: irascible
ขี้โมโห[khīmōhō] (adj) EN: apt to anger  FR: coléreux ; colérique ; irascible
โกรธง่าย[krōt ngāi] (adj) FR: irritable ; irascible ; emporté

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IRASCIBLE IH2 R AE1 S IH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irascible (j) ˈɪrˈæsəbl (i1 r a1 s @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暴躁[bào zào, ㄅㄠˋ ㄗㄠˋ, ] irascible; irritable #17,279 [Add to Longdo]
气粗[qì cū, ㄑㄧˋ ㄘㄨ, / ] irascible; ranting #90,550 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怒りっぽい[おこりっぽい, okorippoi] (adj-i) hot-tempered; quick to take offense; quick to take offence; irascible; touchy [Add to Longdo]
雷親父[かみなりおやじ, kaminarioyaji] (n) snarling old man; irascible old man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irascible \I*ras"ci*ble\, a. [L. irascibilis, fr. irasci to be
   angry, ira anger: cf. F. irascible. See {Ire}.]
   Prone to anger; easily provoked or inflamed to anger;
   choleric; irritable; as, an irascible man; an irascible
   temper or mood. -- {I*ras"ci*ble*ness}, n. -- {I*ras"ci*bly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irascible
   adj 1: quickly aroused to anger; "a hotheaded commander" [syn:
       {choleric}, {irascible}, {hotheaded}, {hot-tempered},
       {quick-tempered}, {short-tempered}]
   2: characterized by anger; "a choleric outburst"; "an irascible
     response" [syn: {choleric}, {irascible}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top