Search result for

irony

(37 entries)
(0.0101 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irony-, *irony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irony[N] ถ้อยคำแดกดัน, See also: ถ้อยคำเย้ยหยัน, ถ้อยคำถากถาง, Syn. sarcasm, mockery, satire

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irony(ไอ'ระนี,ไอ'เรอนี) n. การเหน็บแนม,การเย้ยหยัน,ถ้อยคำที่เหน็บแนม, Syn. satire,sarcasm

English-Thai: Nontri Dictionary
irony(n) การพูดอย่างใจอย่าง,คำประชดประชัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ironyการแฝงนัย [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
irony of fateการแฝงนัยเชิงโชคล้อ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ironyคำประชด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yes, yes, such delicious ironyใช่ ใช่แล้ว, รสชาติแห่งการถูกเย้ยหยัน Cloak of Darkness (2008)
The irony!แค่แดกดันน่ะ อิอิ Bolt (2008)
- You're one to talk. - Is that supposed to be irony?เจ้าก็พูดได้นี่ นี่คิดว่าเป็นคำแดกดัน หรือ? The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
and the irony of sacrificing my relationship to my sons to save my sons isn't lost on me.และเรื่องตลกร้ายที่ต้องสละความสัมพันธ์ กับพวกลูกชายของฉันเพื่อรักษาชีวิตพวกเขา (เรื่องตลกร้าย)ยังไม่หมดสิ้นซะที Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
You know, the irony of this is that you're the one who pushed me to go to law school. Time doesn't have anything to do with it.ฉันชอบดื่มไวน์อิตาลีในคืนที่หนาว Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
You don't see the irony in that?นายไม่รู้สึกเหมือนกำลังว่าตัวเองเหรอไง? Death Takes a Holiday (2009)
The terrible irony is he didn't realize the job he was recommending would turn out to be his own.แต่ที่แย่ที่สุดก็คือ เขาคงไม่คิดว่า ตำแหน่งที่เขาเสนอนั้น จะกลายเป็นตำแหน่งของเขาเอง The Story of Lucy and Jessie (2009)
There's some unexpected irony.เซรีน่า . . Carrnal Knowledge (2009)
Irony of ironies.อยู่ในรถครบทุกคน 100% นะ? The Cove (2009)
I think Mr. Schue's using irony to enhance the performance.ฉันว่าคุณชูส์ ใช้การเหน็บแนม เพื่อให้โชว์น่าสนใจ Pilot (2009)
Irony is, places like this were built to keep people safe.เหมือนประชด ที่สถานที่แห่งนี้ สร้างขึ้น เพื่อให้คนปลอดภัย Lost Boys (2009)
- I hate irony.ผมเกลียดการประชดประชัน Lost Boys (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ironyShe will perceive his irony.
ironyThere was a touch of irony in his speech.
ironyTone of voice can indicate anger and irony.

CMU English Pronouncing Dictionary
IRONY    AY1 R AH0 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irony    (n) (ai1 @ r @ n ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ironie {f} | Ironien {pl}irony | ironies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイロニー;アイアロニ;イロニー[, aironi-; aiaroni ; ironi-] (n) irony (fre [Add to Longdo]
憎い(P);悪い[にくい, nikui] (adj-i) (1) hateful; abominable; poor-looking; detestable; (2) (often with irony) amazing; fantastic; admirable; lovely; wonderful; (P) [Add to Longdo]
反語[はんご, hango] (n,adj-no) irony; rhetorical question; antonym; word in reverse [Add to Longdo]
反語法[はんごほう, hangohou] (n) irony [Add to Longdo]
皮肉[ひにく, hiniku] (adj-na,n,adj-no) cynicism; sarcasm; irony; satire; (P) [Add to Longdo]
風刺(P);諷刺[ふうし, fuushi] (n,vs,adj-no) satire; irony; sarcasm; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反话[fǎn huà, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] irony; ironic remark [Add to Longdo]
反语[fǎn yǔ, ㄈㄢˇ ㄩˇ, / ] irony [Add to Longdo]
反语法[fǎn yǔ fǎ, ㄈㄢˇ ㄩˇ ㄈㄚˇ, / ] irony [Add to Longdo]
反讽[fǎn fèng, ㄈㄢˇ ㄈㄥˋ, / ] irony; sarcasm; to satirize with opposites [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irony \I"ron*y\, n. [L. ironia, Gr. ? dissimulation, fr. ? a
   dissembler in speech, fr. ? to speak; perh. akin to E. word:
   cf. F. ironie.]
   [1913 Webster]
   1. Dissimulation; ignorance feigned for the purpose of
    confounding or provoking an antagonist.
    [1913 Webster]
 
   2. A sort of humor, ridicule, or light sarcasm, which adopts
    a mode of speech the meaning of which is contrary to the
    literal sense of the words.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irony \I"ron*y\, a. [From {Iron}.]
   [1913 Webster]
   1. Made or consisting of iron; partaking of iron; iron; as,
    irony chains; irony particles; -- In this sense {iron} is
    the more common term. [R.] --Woodward.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Resembling iron in taste, hardness, or other physical
    property.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irony
   n 1: witty language used to convey insults or scorn; "he used
      sarcasm to upset his opponent"; "irony is wasted on the
      stupid"; "Satire is a sort of glass, wherein beholders do
      generally discover everybody's face but their own"--
      Jonathan Swift [syn: {sarcasm}, {irony}, {satire}, {caustic
      remark}]
   2: incongruity between what might be expected and what actually
     occurs; "the irony of Ireland's copying the nation she most
     hated"
   3: a trope that involves incongruity between what is expected
     and what occurs

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top