ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

inflexible

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
/IH2 N F L EH1 K S AH0 B AH0 L//ˈɪnflˈɛksəbl/
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -inflexible-, *inflexible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inflexible(adj) ซึ่งไม่ยืดหยุ่น, See also: ซึ่งไม่ผ่อนปรน, Syn. inelastic, hard, rigid, Ant. flexible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น, ไม่ปรับตัว, งอไม่ได้, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility, inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm, Ant. flexible

English-Thai: Nontri Dictionary
inflexible(adj) แข็ง, ยืดหยุ่นไม่ได้, ไม่อ่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What kind of inflexible job is that?งานอะไรกัน ทำไมไม่มีการยืดหยุ่นเลย? Beethoven Virus (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inflexibleThe rule is utterly inflexible.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ประนีประนอม[mai pranīpranøm] (adj) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent  FR: inflexible
เหนียว[nīo] (adj) EN: tough ; durable ; strong ; resilient ; inflexible  FR: dur ; coriace
ตาย[tāi] (adj) EN: fixed ; rigid ; inflexible ; stiff
ตายตัว[tāitūa] (adj) EN: fixed ; rigid ; constant ; stable ; inflexible  FR: fixe ; invariable

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INFLEXIBLE

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
inflexible

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呆板[dāi bǎn, ㄉㄞ ㄅㄢˇ,  ] inflexible #29,854 [Add to Longdo]
拘迂[jū yū, ㄐㄩ ㄩ,  ] inflexible; stubborn [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbiegsam { adj } | unbiegsamer | am unbiegsamsteninflexible | more inflexible | most inflexible [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) tough; stiff; hard; (2) inflexible; obstinate; stubborn #1,517 [Add to Longdo]
一徹[いってつ, ittetsu] (adj-na, n, adj-no) obstinate; stubborn; inflexible [Add to Longdo]
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n, adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n, adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality [Add to Longdo]
杓子定規[しゃくしじょうぎ, shakushijougi] (adj-na, n) a hard-and-fast rule; stick fast to rules; a stickler (for rules); hidebound system; inflexible [Add to Longdo]
石頭[いしあたま, ishiatama] (n, adj-na, adj-no) inflexible person; (P) [Add to Longdo]
頭が固い[あたまがかたい, atamagakatai] (exp) (See 頭の固い) thickheaded; obstinate; inflexible [Add to Longdo]
頭の固い[あたまのかたい, atamanokatai] (adj-i) (sens) (See 頭が固い) obstinate; inflexible; thickheaded [Add to Longdo]
不撓[ふとう, futou] (adj-na, n) unbending; inflexible; tenacity; indomitableness [Add to Longdo]
木仏金仏石仏[きぶつかなぶついしぼとけ, kibutsukanabutsuishibotoke] (exp) inflexible people; heartless people; Buddhist images of wood, metal, and stone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Inflexible \In*flex"i*ble\, a. [L. inflexiblis: cf. F.
   inflexible. See {In-} not, and {Flexible}.]
   1. Not capable of being bent; stiff; rigid; firm; unyielding.
    [1913 Webster]
 
   2. Firm in will or purpose; not to be turned, changed, or
    altered; resolute; determined; unyieding; inexorable;
    stubborn.
    [1913 Webster]
 
       "Inflexibleas steel."         --Miltom.
    [1913 Webster]
 
       A man of upright and inflexible temper . . . can
       overcome all private fear.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Incapable of change; unalterable; immutable.
    [1913 Webster]
 
       The nature of things is inflexible.  --I. Watts.
 
   Syn: -- Unbending; unyielding; rigid; inexorable;
     pertinacious; obstinate; stubborn; unrelenting.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 inflexible
   adj 1: incapable of change; "a man of inflexible purpose" [ant:
       {flexible}]
   2: not making concessions; "took an uncompromising stance in the
     peace talks"; "uncompromising honesty" [syn:
     {uncompromising}, {sturdy}, {inflexible}] [ant:
     {compromising}, {conciliatory}, {flexible}]
   3: resistant to being bent; "an inflexible iron bar"; "an
     inflexible knife blade"; [ant: {flexible}, {flexile}]
   4: incapable of adapting or changing to meet circumstances; "a
     rigid disciplinarian"; "an inflexible law"; "an unbending
     will to dominate" [syn: {inflexible}, {rigid}, {unbending}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top