Search result for

irk

(68 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -irk-, *irk*
English-Thai: Longdo Dictionary
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, S. realization,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
irk[VT] รบกวน, See also: ทำให้รำคาญ, Syn. infuriate, annoy, irritate
irksome[ADJ] น่ารำคาญ, See also: น่าเบื่อ, Syn. irritating, wearisome

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irk(เอิร์ค) vt. รบกวน,ทำให้ระคายเคือง,ทำให้รำคาญ, Syn. upset,annoy,vex
irksome(เอิร์ค'เซิม) adj. น่ารำคาญ,น่าเบื่อ,เซ็ง., See also: irksomeness n., Syn. annoying,displeasing
chirk(เชิร์ค) {chirked,chirking,chirks} vt.,vi. โห่ร้องสนับสนุน,โห่ร้อง adj. ร่าเริง,เป็นสุข,ดีอกดีใจ
dirk(เดิร์ค) n. ดาบสั้นสองคม,กริช, Syn. dagger
mirk(เมิร์ค) n.,adj. =murk (ดู)
mirky(เมิร์ค'คี) adj. =murky (ดู)
quirk(เควิร์ค) n. การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร,การกระทำหรือคำพูดที่ตลบตะแลง,พฤติการณ์ที่ประหลาด,การบิดหรือโค้งอย่างฉับพลัน,หางตัวอักษร,การเขียนตัวอักษรเล่นหาง,มุมแหลม vt. เล่นสำนวน,ถากถาง,เขียนตัวอักษรแบบเล่นหาง
shirk(เชิร์ค) vt. หนีงาน,หนีภาระหน้าที่,หนีความรับผิดชอบ., Syn. soldier,malinger
shirker(เชิร์ค'เคอะ) n. ผู้หนีงาน,ผู้หนีความรับผิดชอบ, Syn. idler,slacker,quitter

English-Thai: Nontri Dictionary
irk(vt) ทำให้เบื่อ,ทำให้เอือม,รบกวน,ทำให้รำคาญ
irksome(adj) น่าเบื่อ,เอือม,น่ารำคาญ,เซ็ง
dirk(n) กริช,ดาบสั้น
dirk(vt) แทงด้วยกริช
quirk(n) การเขียนเล่นหาง,การเหไป,การเล่นสำนวน,การเล่นโวหาร
shirk(vt) ปัดภาระ,เลี่ยงหน้าที่,หนีงาน
smirk(vi) ยิ้มแหยๆ,แสยะยิ้ม,แสร้งยิ้ม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're beginning to irk me professor, I'm irked.คุณกำลังทำให้ผมผิดหวังศาสตราจารย์ Bolt (2008)
Well, you can't really blame Chibs for being irked.ก็ดี นายจะไปตำหนิชิฟ มันก็ไม่ถูกต้อง Service (2009)
sorry, I had a very irksome encounter myself today.โทดที วันนี้ฉันเจอเรื่องน่ารำคาญมาทั้งวันหนะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
You're irked, aren't you?คุณรำคาญงั้นหรือ The Dwarf in the Dirt (2009)
Because nothing irks me more than having you sitting there simmering.ไม่มีอะไรที่ฉันรำคาญมากไปกว่า การเห็นนายนั่งอารมณ์เสีย You Don't Know Jack (2010)
God forbid I should irk you. Well, just spit it out.พระเจ้าห้ามไม่ให้ฉันทำให้นายรำคาญ You Don't Know Jack (2010)
...and the IRK delegation......และผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ IRK Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Once Mrs. Hassan and the IRK delegation have hashed out a few remaining points of protocol with President Taylor the signing will commence as scheduled.อีกครั้งหนึ่งแล้วที่คุณนายฮาสซาน และผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ IRK ได้คุยกันในบางประเด็น ที่ยังเป็นปัญหาค้างกันอยู่ เทย์เลอร์... ...การลงนามจะดำเนินการ ไปตามกำหนดการ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Because she's trying to keep the peace accord alive with the IRK.เพราะท่านกำลังพยายามรักษาสัญญาสันติภาพกับ IRK Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
- I have a digital video recording indicating that the IRK terrorists who killed Hassan were being funded and run by Russian operatives.ชี้ว่าพวกก่อการร้าย IRK ที่ฆ่าฮาสซาน Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
There's an irk splinter cell trying to smuggle weapons-Gradeมี IRK กลุ่มเล็กๆ พยายามจะลักลอบนำอาวุธ Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)
Against targets inside the irk.ในการโจมตีกลุ่ม IRK Day 8: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื่อหน่าย[v.] (beūanāi) EN: be tired of ; be bored with ; be weary of ; be fed up with ; be sick of ; irk ; bore   FR: être dégoûté ; en avoir marre
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
ฟัลเคิร์ก[TM] (Falkhoēk) EN: Falkirk   FR: Falkirk
เก[v.] (kē) EN: play truant ; shirk ; be a shirker ; go astray ; go off at a tangent   FR: se dérober ; être un tire-au-flanc (fam.)
เลี่ยงความรับผิดชอบ[v. exp.] (līeng khwām rapphitchøp) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility   FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités
ยิ้มเยาะ[v.] (yimyǿ) EN: smirk ; smile smugly ; scoff (at)   FR: ricaner
โยน[v.] (yōn) EN: shift ; shirk ; avoid ; dodge ; evade   FR: éluder ; esquiver ; éviter ; échapper à
ยั่ว[v.] (yūa = yua) EN: provoke ; infuriate ; irk ; irritate ; aggravate ; annoy ; enrage ; hassle ; incense : tempt ; annoy ; tease ; banter   FR: exciter ; énerver

CMU English Pronouncing Dictionary
IRK    ER1 K
IRKS    ER1 K S
IRKED    ER1 K T
IRKSOME    ER1 K S AH0 M
IRKUTSK    ER0 K UH1 T S K
IRKUTSK    IH0 R K UH1 T S K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
irk    (v) (@@1 k)
irks    (v) (@@1 k s)
irked    (v) (@@1 k t)
irking    (v) (@@1 k i ng)
irksome    (j) (@@1 k s @ m)

German-Thai: Longdo Dictionary
wirklichจริงๆ, อย่างแท้จริง
Verwirklichung(n) |die, pl. Verwirklichungen| การทำให้เป็นจริง, See also: R. verwirklichen
Wirklichkeit(n ) |die, nur Sg.| ความเป็นจริง ความจริง เช่น Warum ist das eigene Gesicht, im Spiegel betrachtet, nur halb so groß wie in Wirklichkeit zu sehen?, See also: S. die Realität,

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
IRK : Internationales Rotes KreuzIRC : International Red Cross [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
にたり[, nitari] (adv-to) smirkingly; smugly; broadly [Add to Longdo]
ニヤつく;にやつく[, niya tsuku ; niyatsuku] (v5k) (See にやにや) to smirk; to grin broadly [Add to Longdo]
ニヤニヤ(P);にやにや(P)[, niyaniya (P); niyaniya (P)] (adv,n,vs) (on-mim) grinning; broad grin; smirk; (P) [Add to Longdo]
プチ切れ[プチぎれ;プチギレ, puchi gire ; puchigire] (n,vs) (sl) (See キレる) getting irked; looking a little ticked off [Add to Longdo]
忌避[きひ, kihi] (n,vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P) [Add to Longdo]
合縁奇縁;相縁機縁[あいえんきえん, aienkien] (n) a couple strangely but happily united; uncanny relationship formed by a quirk of fate [Add to Longdo]
似非笑い[えせわらい, esewarai] (n) smirk; affected smile [Add to Longdo]
責任を逃れる[せきにんをのがれる, sekininwonogareru] (exp,v1) (See 責任を避ける・せきにんをさける) to shirk one's responsibility [Add to Longdo]
責任を避ける[せきにんをさける, sekininwosakeru] (exp,v1) to shirk a responsibility [Add to Longdo]
責任回避[せきにんかいひ, sekininkaihi] (n,vs) avoidance of responsibility; shirking (one's) responsibility [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伊尔库茨克[Yī ěr kù cí kè, ㄧ ㄦˇ ㄎㄨˋ ㄘˊ ㄎㄜˋ, / ] Irkutsk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Irk \Irk\ ([~e]rk), v. t. [OE. irken to tire, become tired; cf.
   Sw. yrka to urge, enforce, press, or G. ekel disgust, MHG.
   erklich disgusting; perh. akin to L. urgere to urge, E.
   urge.]
   To weary; to give pain; to annoy.
   [1913 Webster]
 
      To see this sight, it irks my very soul. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      It irketh him to be here.        --M. Arnold.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 irk
   v 1: irritate or vex; "It galls me that we lost the suit" [syn:
      {gall}, {irk}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top