Search result for

ironic

(51 entries)
(0.0353 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ironic-, *ironic*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ironic    [ADJ] เชิงเยาะเย้ย, See also: แดกดัน, ถากถาง, เหน็บแนม, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem
ironic    [ADJ] ประหลาดและน่าขัน, Syn. paradoxical, incongruous
ironical    [ADJ] ประหลาดและน่าขัน, Syn. paradoxical, incongruous
ironical    [ADJ] เหน็บแนม, See also: แดกดัน, ถากถาง, เยาะเย้ย, Syn. sarcastic, satirical, mocking, Ant. courtesy, esteem

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ironic(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.
ironical(ไอรอน'นิค,-เคิล) adj. เหน็บแนม,ประชด,เย้ยหยัน,เยาะเย้ย,ถากถาง., See also: ironically adv. ironicalness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ironic(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย
ironical(adj) พูดอย่างใจอย่าง,แดกดัน,เยาะเย้ย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ironically, we need to do a colonoscopy to confirm.ฐาตเหล็กมากไปเราต้องทำ colonoscopy เพื่อยืนยัน Not Cancer (2008)
And get this! I found some styrofoam and I stuffed it inside which I thought both kind of creative and ironic.ฉันยัดโฟมใยสังเคราะห์ให้นายด้วย Bolt (2008)
It's ironic, isn't it?นาขำใชไหม Rambo (2008)
Well, I hope she was being ironic.ฉันหวังว่าเธอจะไม่ได้ประชดนะ The House Bunny (2008)
But ironically, the lottery ticket I'd bought earlier was a big winner.แต่ที่น่าตลกก็คือ, ลอตเตอรี่ ที่ฉันเคยซื้อไว้ดันมาถูกรางวัลใหญ่ Cyborg Girl (2008)
Well, it's just kind of ironic, don't you think?ดีก็เพียงชนิดของแดกดันไม่ได้คุณคิดว่า? Revolutionary Road (2008)
"Ironic." Ironic that Rebecca Bloomwood is advising people on how to handle money.แปลกแต่จริง แปลกแต่จริง รีเบคก้า บลูมวูด คือการแนะนำคนอื่น ว่าเขาควรจะจัดการกับเงินยังไง Confessions of a Shopaholic (2009)
Which is ironic because the guy that ran her over was shit-faced on the stuff.เป็นเพราะผู้ชายที่ฆ่าเเธอ I Lied, Too. (2009)
You know, I'm much better at ironic dancing.รู้มั้ย ผมเต้นได้ดีกว่านี้นะ Chuck Versus the Third Dimension (2009)
It's ironic.มันน่าหัวเราะ Wrong Turn 3: Left for Dead (2009)
Kind of ironic.เหมือนประชดกันเลยเนอะ Keep This Party Going (2009)
My freedom. How ironic.อิสระหรือ เป็นคำแดกดันจริงๆ Chapter Eleven 'I Am Sylar' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ironicHis ironical remarks are not directed at you.
ironicHis ironical remarks aren't directed at you.
ironicIronically it is war that has brought a great many useful inventions into being.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระแทกแดกดัน    [ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: บรรดาแม่ค้าต่างพูดจากระแทกแดกดันกันอย่างไม่ยั้ง ทั้งที่เป็นเพื่อนขายกันมาแสนนาน, Thai definition: พูดเสียงกระแทกเป็นความกระทบกระเทียบ
กระแทกแดกดัน    [ADJ] sarcastic, See also: ironic, Syn. เสียดสี, กระทบกระเทียบ, กระแนะกระแหน, กระแทกกระทั้น, ประชดประชัน, Example: คำพูดกระแทกแดกดันถึงภรรยาของเขาเป็นที่น่ารำคาญ, Thai definition: ที่พูดด้วยลักษณะการกระทบกระเทียบ ประชดประชัน
แดกดัน [ADV] ironically, See also: satirically, sarcastically, Syn. ประชด, เสียดสี, เจ็บแสบ, รุนแรง, เสียดแทง, กระแนะกระแหน, กระทบกระเทียบ, บาดใจ, ถากถาง, Example: เขายอยกผมอย่างแดกดัน
กระทบกระเทียบ    [ADV] sarcastically, See also: ironically, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: อ้อยไม่อยากกลับบ้านเท่าใดนักเพราะกลับมาทีไรพ่อต้องหาเรื่องพูดจากระทบกระเทียบ
กระแทกกระทั้น    [ADJ] sarcastic, See also: ironical, biting, mocking, satirical, sarky, Example: ็การใช้คำพูดกระแทกกระทั้นบ่อยๆ ของเธอก่อให้เกิดศัตรู, Thai definition: ที่พูดแบบกระแทกเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
แดกดัน[adv.] (daēkdan) EN: ironically ; satirically ; sarcastically   FR: ironiquement ; satiriquement ; sarcastiquement
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrathīep) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic   FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
พูดถากถาง[v. exp.] (phūt thākthāng) EN: say ironically ; say satirically ; say sarcastically   FR: parler avec ironie
พูดทิ่มแทง[v. exp.] (phūt thimthaēng) EN: say sarcastically ; say satirically ; say ironically   

CMU English Pronouncing Dictionary
IRONIC    AY0 R AA1 N IH0 K
IRONICAL    AY0 R AA1 N IH0 K AH0 L
IRONICALLY    AY0 R AA1 N IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ironic    (j) (ai1 r o1 n i k)
ironical    (j) (ai1 r o1 n i k l)
ironically    (a) (ai1 r o1 n i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!") [Add to Longdo]
アイロニカル[, aironikaru] (adj-na) ironical [Add to Longdo]
アイロニック[, aironikku] (adj-na) ironic [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
斜に構える[しゃにかまえる;はすにかまえる;ななめにかまえる(ik), shanikamaeru ; hasunikamaeru ; nanamenikamaeru (ik)] (exp,v1) (1) to couch (a sword); (2) to look at cynically or ironically; (3) (arch) to stand ready (to do); to adopt a formal attitude [Add to Longdo]
小憎らしい[こにくらしい, konikurashii] (adj-i) (1) provoking; rather annoying; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]
憎たらしい[にくたらしい;にくったらしい, nikutarashii ; nikuttarashii] (adj-i) (1) (See 憎らしい) odious; hateful; (2) (speaking ironically) darling [Add to Longdo]
微苦笑[びくしょう, bikushou] (n,vs) faint, ironic or bittersweet smile [Add to Longdo]
力が入る[ちからがはいる, chikaragahairu] (exp,v5r) (1) (See 力を入れる) to be filled with strength; to be filled with effort; to be under strain; to be under pressure; (2) to be enthusiastic about; (3) be tired (in sumo, ironic) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ironic \I*ron"ic\, a.
   Ironical. --Sir T. Herbert.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ironic
   adj 1: humorously sarcastic or mocking; "dry humor"; "an ironic
       remark often conveys an intended meaning obliquely"; "an
       ironic novel"; "an ironical smile"; "with a wry Scottish
       wit" [syn: {dry}, {ironic}, {ironical}, {wry}]
   2: characterized by often poignant difference or incongruity
     between what is expected and what actually is; "madness, an
     ironic fate for such a clear thinker"; "it was ironical that
     the well-planned scheme failed so completely" [syn: {ironic},
     {ironical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top