ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

flexible

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -flexible-, *flexible*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
flexible(adj) ที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์, See also: ยืดหยุ่น, ผ่อนสั้นผ่อนยาว, Syn. adaptable, adjustable, Ant. inflexible, unbending
flexible(adj) ที่ดัดงอได้โดยไม่แตกหัก, See also: ที่โค้งงอได้, ที่ยืดหดได้, Syn. pliable, elastic, Ant. inflexible, stiff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
flexible(เฟลค'ซะเบิล) adj. งอได้, งอได้ง่าย, เปลี่ยนแปลงได้, แก้ได้, ดิ้นได้, ละมุนละไม, คล่อง, พลิกแพลงได้, See also: flexibility, flexibleness n. flexibly adv., Syn. supple, pliant
flexible diskหมายถึง แผ่นบันทึกที่ใช้เป็นสื่อเก็บข้อมูลที่เรียกว่า floppy disk เป็นจานแบน ๆ ที่เคลือบสารแม่เหล็กไว้บนผิวหน้า ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล นิยมใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์
inflexible(อินเฟลค'ซะเบิล) adj. ไม่ยืดหยุ่น, ไม่ปรับตัว, งอไม่ได้, แน่วแน่, ดื้อรั้น, ไม่ยอม, มั่นคง, ไม่เปลี่ยนแปลง., See also: inflexibility, inflexibleness n. inflexibly adv., Syn. firm, Ant. flexible

English-Thai: Nontri Dictionary
flexible(adj) บิดงอได้, สามารถดัดได้, สามารถกลิ้งได้, พลิกแพลงได้
inflexible(adj) แข็ง, ยืดหยุ่นไม่ได้, ไม่อ่อน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
flexible connectorข้อต่ออ่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flexible constitutionรัฐธรรมนูญที่แก้ไขง่าย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexible ductท่อลมอ่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flexible tariffพิกัดอัตราที่ให้เปลี่ยนแปลงได้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
flexible tubeท่ออ่อน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
flexible; flexile๑. งอได้, คู้ได้๒. (จิตเวช.) ยืดหยุ่นได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flexibleดัดไปต่างๆได้, ยืดหยุ่น, งอไปมา [การแพทย์]
Flexible automatic redemption fundกองทุนรวมที่มีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ, Example: กองทุนรวมประเภท auto redemption เป็นกองทุนเปิดที่ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ระหว่างทางก่อนครบอายุโครงการ โดยกองทุนลักษณะนี้จะมีการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้ลงทุนเป็นงวด ๆ เพียงแต่เงินที่ผู้ลงทุนจะได้รับกลับมานั้นจะไม่ใช่เงินปันผล แต่เป็นเงินที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการของกองทุนรวม โดยเงินจำนวนนี้ผู้ถือหน่วยที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเหมือนกับเงินปันผล ทำให้ได้รับเงินจากการขายคืนแบบอัตโนมัตินี้เต็มจำนวน [ตลาดทุน]
Flexible Engagementความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่น " ความเกี่ยวพันอย่างยืดหยุ่นเป็นข้อเสนอของ ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยที่เสนอในการประชุมรัฐมนตรีต่าง ประเทศอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting : AMM) ครั้งที่ 31 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2541 ณ กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีการหารือและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างสร้างสรรค์ เปิดกว้างและเป็นกันเองในเรื่องหรือประเด็นต่าง ๆ ที่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ร่วมกันหรือที่จะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์และความ มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของนานาประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อันสืบเนื่องจากการที่อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศ และอยู่ในภาวะที่เผชิญปัญหาท้าทายต่าง ๆ ซึ่งมีความเชื่อมโยงและเกี่ยวพันกัน " [การทูต]
Flexible exchange rateอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว [การบัญชี]
Flexible manufacturing systemsระบบการผลิตแบบยืดหยุ่น [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Are you looking to just lose weight, or do you want to have... increased strength and flexibility as well?แล้วคุณแค่จะลดน้ำหนัก หรือจะเพิ่มความแกร่งและยืดหยุ่นล่ะ American Beauty (1999)
Large, flexible, durable paper that won't get damaged by a little sea breeze.แต่เพราะผมเป็นโครงกระดูก ผมไม่มีหน้าอยู่แล้วนี่ One Piece: Wan pîsu (1999)
Much more flexible, though.งอแขนง่ายขึ้นเยอะ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
- That's flexible.- ยืดหยุ่นได้ Bringing Down the House (2003)
When you spun around and flicked your bud, your back was so flexible, and your legs were so stretched, ตอนที่นายหมุนตัวและสะบัดหัว หลังช่างโค้งเว้า ขาเรียวยาว My Tutor Friend (2003)
Kicking power comes from flexibility!พลังการเตะได้มาจากความยืดหยุ่น! Spin Kick (2004)
Good thing you're flexible enough to watch your own back.ดีนะที่นายยืดได้พอที่ที่จะมองเห็นหลังตัวเอง. Fantastic Four (2005)
I selected you for your flexibility.ผมเลือกคุณเพราะคุณมีการวางแผนที่ยืดหยุ่นได้ The Great Raid (2005)
With respect, sir, you said you chose me for my flexibility.บ๊อบ ต้องขอโทษด้วยนะครับท่าน.. ท่านเคยบอกว่าที่เลือกผม.. The Great Raid (2005)
Look, Mother. I'm much more flexible now.ดูซิแม่ ตอนนี้ตัวผมอ่อนสุดๆไปเลย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
You wanna take Cracker Jack with you? He's very flexible.นายอยากพาแคร็กเกอร์แจ็คไปด้วยมั้ย เขาตัวอ่อนมากนะ Four Brothers (2005)
I'm gonna be more flexible. Probably not about everything, but I think that... there is some wiggle room, in some areas, probably.จะยืดหยุ่นให้มากขึ้น คงไม่ทั้งหมด แต่ถ้ายอมเป็นบางเรื่อง Big Momma's House 2 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flexibleBe more flexible.
flexibleI suggest we adopt flexible tactics for the moment.
flexibleMy body is not so flexible as it used to be.
flexibleOur thinking is flexible.
flexibleShe is flexible in her opinions.
flexibleThe education system needs to be more flexible.
flexibleWe should adopt flexible tactics for the moment.
flexibleYou must be flexible in your thinking.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เราะ(n) flexible fish barrage, See also: bamboo strips stitched together for enclosing fish, Thai Definition: ไม้ไผ่เป็นต้นเหลาเป็นซี่กลมๆ ถักให้ติดกันเป็นผืน สำหรับล้อมปลา
คล่องตัว(adj) flexible, See also: elastic, Example: มีการคาดหวังว่าจะมีกิจกรรมทางธุรกิจอย่างถูกต้องตามเหตุผลและขยายส่วนที่คล่องตัวต่อไป, Thai Definition: ที่เป็นไปได้โดยสะดวกไม่ติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดัดได้[dat dāi] (adj) EN: flexible  FR: flexible ; souple
ไม่ประนีประนอม[mai pranīpranøm] (adj) EN: uncompromising ; unyielding ; intransigent  FR: inflexible
เหนียว[nīo] (adj) EN: tough ; durable ; strong ; resilient ; inflexible  FR: dur ; coriace
ผ่อนสั้นผ่อนยาว[phǿnsanphǿnyāo] (v) EN: be flexible ; compromise
ราคายืดหยุ่น[rākhā yeūtyun] (n, exp) EN: flexible price  FR: prix flexible [ m ]
ตาย[tāi] (adj) EN: fixed ; rigid ; inflexible ; stiff
ตายตัว[tāitūa] (adj) EN: fixed ; rigid ; constant ; stable ; inflexible  FR: fixe ; invariable
ยืด[yeūt] (adj) EN: elastic ; flexible  FR: élastique ; flexible
ยืดหยุ่น[yeūtyun] (adj) EN: elastic ; flexible  FR: élastique ; flexible
ยืดหยุ่นได้[yeūtyundāi] (adj) EN: flexible  FR: flexible

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
flexible

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
flexible

WordNet (3.0)
flexible(adj) capable of being changed, Ant. inflexible
flexible(adj) able to flex; able to bend easily, Syn. flexile, Ant. inflexible
flexible(adj) bending and snapping back readily without breaking, Syn. whippy
elastic(adj) able to adjust readily to different conditions, Syn. pliant, flexible, pliable

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Flexible

a. [ L. flexibilis: cf. F. flexible. ] 1. Capable of being flexed or bent; admitting of being turned, bowed, or twisted, without breaking; pliable; yielding to pressure; not stiff or brittle. [ 1913 Webster ]

When the splitting wind
Makes flexible the knees of knotted oaks. Shak. [ 1913 Webster ]

2. Willing or ready to yield to the influence of others; not invincibly rigid or obstinate; tractable; manageable; ductile; easy and compliant; wavering. [ 1913 Webster ]

Phocion was a man of great severity, and no ways flexible to the will of the people. Bacon. [ 1913 Webster ]

Women are soft, mild, pitiful, and flexible. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Capable or being adapted or molded; plastic, ; as, a flexible language. [ 1913 Webster ]

This was a principle more flexible to their purpose. Rogers.

Syn. -- Pliant; pliable; supple; tractable; manageable; ductile; obsequious; inconstant; wavering.

-- Flex"i*ble*ness, n. -- Flex"i*bly, adv. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵活[líng huó, ㄌㄧㄥˊ ㄏㄨㄛˊ,   /  ] flexible; nimble; agile #4,480 [Add to Longdo]
松软[sōng ruǎn, ㄙㄨㄥ ㄖㄨㄢˇ,   /  ] flexible (not rigid); spongey; soft or runny (not set hard); loose (soil) #25,581 [Add to Longdo]
通融[tōng róng, ㄊㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ,  ] flexible; to accommodate; to stretch or get around regulations; a short-term loan #57,003 [Add to Longdo]
能伸能屈[néng shēn néng qū, ㄋㄥˊ ㄕㄣ ㄋㄥˊ ㄑㄩ,    ] flexible; ready to give and take #228,292 [Add to Longdo]
有弹性[yǒu tán xìng, ㄧㄡˇ ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥˋ,    /   ] flexible [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biegewelle { f }flexible shaft [Add to Longdo]
Gleitzeit { f }; gleitende Arbeitszeit { f }flexible work time [Add to Longdo]
Kardanwelle { f }flexible drive shaft [Add to Longdo]
Schlauch { m } | mit Schlauch versehenflexible tube | tubed [Add to Longdo]
anpassungsfähig; flexibel; wendig; geschmeidig { adj } | anpassungsfähiger | am anpassungsfähigstenflexible | more flexible | most flexible [Add to Longdo]
flexible Organisationsformadhocracy [Add to Longdo]
wendiges Autoflexible car [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) tough; stiff; hard; (2) inflexible; obstinate; stubborn #1,517 [Add to Longdo]
柔軟[じゅうなん, juunan] (adj-na, n) flexible; lithe; soft; pliable; (P) #3,064 [Add to Longdo]
くにゃくにゃ[kunyakunya] (n, vs, adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible [Add to Longdo]
ぐにゃぐにゃ[gunyagunya] (adj-na, adj-no, adv, n, vs) (on-mim) flabby; limp; soft; flexible [Add to Longdo]
オープンスクール[o-punsuku-ru] (n) school(s) with flexible, child-centred curricula (wasei [Add to Longdo]
ソノシート[sonoshi-to] (n) Sonosheet; sound sheet; flexible (phonograph) record [Add to Longdo]
フレキ[fureki] (n) (abbr) flexible cable [Add to Longdo]
フレキシブル[furekishiburu] (adj-na, n) flexible; (P) [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] (n) { comp } Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
フレキシブルディスク[furekishiburudeisuku] (n) { comp } flexible disk; floppy disk [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレキシブル[ふれきしぶる, furekishiburu] flexible (an) [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
フレキシブルディスク[ふれきしぶるでいすく, furekishiburudeisuku] flexible disk, floppy (disk) [Add to Longdo]
フロッピーディスク[ふろっぴーでいすく, furoppi-deisuku] flexible disk, floppy disk [Add to Longdo]
柔軟[じゅうなん, juunan] flexible (an), soft, pliable [Add to Longdo]
多品種中少量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top