Search result for

persian

(52 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -persian-, *persian*
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Persian GulfThe Persian Gulf is located in Western Asia between Iran (Persia) and the Arabian Peninsula. It is an extension of the Indian Ocean. Historically and internationally known as the Persian Gulf, this body of water is sometimes controversially referred to as the Arabian Gulf or The Gulf by most Arab states, although neither of the latter two terms are recognized internationally. The name Gulf of Iran (Persian Gulf) is used by the International Hydrographic Organization. The Persian Gulf has many good fishing grounds, extensive coral reefs, and abundant pearl oysters. Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Persian_Gulf

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Persian[ADJ] เกี่ยวกับเปอร์เซีย
Persian[N] ชาวเปอร์เซีย, See also: ชาวอิหร่าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
persian(เพอ'เ?ิน,เพอ'เชิน) adj. เกี่ยวกับเปอร์เซีย,ภาษาเปอร์เซีย,ชาวเปอร์เซีย. n. ชาวเปอร์เซีย., Syn. Iranian

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Persian Gulf Regionกลุ่มประเทศริมอ่าวเปอร์เชีย [TU Subject Heading]
Persian Gulf Statesกลุ่มประเทศอ่าวเปอร์เซีย [TU Subject Heading]
Persian Gulf War, 1991สงครามอ่าวเปอร์เชีย, ค.ศ. 1991 [TU Subject Heading]
Persian languageภาษาเปอร์เซีย [TU Subject Heading]
Persian poetryกวีนิพนธ์เปอร์เชีย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's Persian, isn't it?จากเปอร์เซีย ใช่มั๊ยคะ Inkheart (2008)
Yes, it is, isn't it? But I just adore everything Persian.ใช่มั๊ยล่ะ ยายชอบพวกของจากเปอร์เซียนะ Inkheart (2008)
London educated. How many Persian speaking women with that accent could be in Hong Kong?ได้รับการศึกษาจากลอนดอน จะมีผู้หญิงชาวเปอร์เซีย สักกี่คนที่มีสำเนียงพูดแบบนั้น และพักอาศัยอยู่ในฮ่องกง? A561984 (2009)
Yeah. A Persian, well-educated Eartha Kitt.- ใช่ชาวเปอร์เซียที่ได้รับ การศึกษาอย่างดี เอิร์ทธ่า คิท A561984 (2009)
Listen, there's only two news stands within a block of here that sell Persian newspapers.ฟังน่ะ มีเพียงสองข่าวเท่านั้น ที่เราจะเจอจากไม่กี่ช่วงตึก คือจุดขายหนังสือพิมพ์เปอร์เซีย A561984 (2009)
Persian woman, Persian food.ผู้หญิงเปอร์เซีย อาหารเปอร์เซีย A561984 (2009)
- Persian Kid Rock? - Yeah.หนุ่มร็อคเปอร์เซืยเนี่ยนะ ย่ะ Do Shapeshifters Dream of Electric Sheep? (2010)
Bye-bye writing at Starbucks till a certain persian barista asks me about my novel.บ๊ายบาย การนั่งเขียนเรื่อยเปื่อยที่ Starbucks จนกว่าจะมีบาริสต้าชาวเปอร์เซียซักคน มาถามว่าฉันเขียนนิยายอะไร ให้ตายสิ เจฟ! Conspiracy Theories and Interior Design (2010)
Fierce in battle, wise in victory, where the Persian sword went, order followed.ความโหดร้ายในสงคราม,ความเฉลียวฉลาดในการเอาชัย ที่ใดที่ดาบแห่งเปอร์เซียไปถึง คำบัญชาจะตามมา Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The Persian king, Sharaman, ruled with his brother, Nizam, upon the principles of loyalty and brotherhood.ชารามาน กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย ปกครองร่วมกับพระอนุชา นาม นิซาม โดยใช้หลักแห่งความจงรักภักดี และความเป็นพี่น้องร่วมสายโลหิต Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
I ride at the head of the Persian army.- ข้าเป็นผู้นำกองทัพเปอร์เซีย Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
The Persian army, my princess, has not moved on.กองทัพเปอร์เซียยังไม่มีความเคลื่อนไหว Prince of Persia: The Sands of Time (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
persianA Persian cat was sleeping under the table.
persianThe best advice to follow when buying a Persian carpet is to have a good knowledge of carpets!
persianThere is a classic story related about a Persian cat.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่าวเปอร์เซีย[n. prop.] (āo Poēsīa) EN: Persian Gulf   FR: golfe Persique [m]
ชาวเปอร์เซีย[n. prop.] (Chāo Poēsīa) EN: Persian   FR: Perse [m, f]
ภาษาดารี[n. exp.] (phāsā Dārī) EN: Dari ; Dari Persian ; Eastern Persian   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERSIAN    P ER1 ZH AH0 N
PERSIANS    P ER1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Persian    (n) (p @@1 sh @ n)
Persians    (n) (p @@1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
波斯湾[Bō sī wān, ㄅㄛ ㄙ ㄨㄢ, / ] Persian Gulf, #38,328 [Add to Longdo]
波斯猫[Bō sī māo, ㄅㄛ ㄙ ㄇㄠ, / ] Persian (cat), #63,810 [Add to Longdo]
波斯教[Bō sī jiào, ㄅㄛ ㄙ ㄐㄧㄠˋ, ] Persian religion; Zoroastrianism or Manicheanism [Add to Longdo]
波斯语[Bō sī yǔ, ㄅㄛ ㄙ ㄩˇ, / ] Persian (language); Farsi [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Perserteppich {m}Persian carpet [Add to Longdo]
Karakulschaf {n} [zool.]Persian lamb [Add to Longdo]
Perserkatze {f}i; Perser {m} [zool.]Persian cat; Persian [Add to Longdo]
Persischer GolfPersian Gulf [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インドライオン;インド・ライオン[, indoraion ; indo . raion] (n) Asiatic lion (Panthera leo persica); Indian lion; Persian lion; Eurasian lion [Add to Longdo]
ギャッベ[, gyabbe] (n) Gabbeh (type of Persian carpet); Gabbe; Gava; Khersak [Add to Longdo]
ソハールサージョンフィッシュ;ソハールサージャンフィッシュ[, soha-rusa-jonfisshu ; soha-rusa-janfisshu] (n) sohal surgeonfish (Acanthurus sohal, species of tang found from the Red Sea to the Persian Gulf); Red Sea surgeonfish; sohal tang [Add to Longdo]
ペルシア語;ペルシャ語[ペルシアご(ペルシア語);ペルシャご(ペルシャ語), perushia go ( perushia go ); perusha go ( perusha go )] (n) Persian (language); Farsi [Add to Longdo]
ペルシア人[ペルシアじん, perushia jin] (n) Persian person [Add to Longdo]
ペルシア戦争;ペルシャ戦争[ペルシアせんそう(ペルシア戦争);ペルシャせんそう(ペルシャ戦争), perushia sensou ( perushia sensou ); perusha sensou ( perusha sensou )] (n) Persian Wars [Add to Longdo]
ペルシア猫;ペルシャ猫[ペルシアねこ(ペルシア猫);ペルシャねこ(ペルシャ猫), perushia neko ( perushia neko ); perusha neko ( perusha neko )] (n) Persian cat [Add to Longdo]
ペルシャ絨毯[ペルシャじゅうたん, perusha juutan] (n) Persian carpet [Add to Longdo]
大犬の陰嚢[おおいぬのふぐり;オオイヌノフグリ, ooinunofuguri ; ooinunofuguri] (n) (uk) Persian speedwell (Veronica persica); large field speedwell; bird's-eye speedwell; birdeye speedwell; winter speedwell [Add to Longdo]
大犬陰嚢[おおいぬふぐり;オオイヌフグリ, ooinufuguri ; ooinufuguri] (n) (uk) (See 大犬の陰嚢) Persian speedwell (Veronica persica); large field speedwell; bird's-eye speedwell; birdeye speedwell; winter speedwell [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persian \Per"sian\, n.
   1. A native or inhabitant of Persia.
    [1913 Webster]
 
   2. The language spoken in Persia. Ancient Persian of the 3rd
    to 10th centuries is also called {Pahlavi}, and modern
    Persian is also called {Farsi}.
    [1913 Webster + PJC]
 
   3. A thin silk fabric, used formerly for linings. --Beck.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. (Arch.) See {Persian columns}, under {Persian}, a.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Persian \Per"sian\, a. [From Persia: cf. It. Persiano. Cf.
   {Parsee}, {Peach}, {Persic}.]
   Of or pertaining to Persia, to the Persians, or to their
   language.
   [1913 Webster]
 
   {Persian berry}, the fruit of {Rhamnus infectorius}, a kind
    of buckthorn, used for dyeing yellow, and imported chiefly
    from Trebizond.
 
   {Persian cat}. (Zool.) Same as {Angora cat}, under {Angora}.
    
 
   {Persian columns} (Arch.), columns of which the shaft
    represents a Persian slave; -- called also {Persians}. See
    {Atlantes}.
 
   {Persian drill} (Mech.), a drill which is turned by pushing a
    nut back and forth along a spirally grooved drill holder.
    
 
   {Persian fire} (Med.), malignant pustule.
 
   {Persian powder}. See {Insect powder}, under {Insect}.
 
   {Persian red}. See {Indian red}
   (a), under {Indian}.
 
   {Persian wheel}, a noria; a tympanum. See {Noria}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Persian
   adj 1: of or relating to Iran or its people or language or
       culture; "Iranian mountains"; "Iranian security police"
       [syn: {Iranian}, {Persian}]
   n 1: a native or inhabitant of Iran; "the majority of Irani are
      Persian Shiite Muslims" [syn: {Irani}, {Iranian},
      {Persian}]
   2: the language of Persia (Iran) in any of its ancient forms
     [syn: {Persian}, {Farsi}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top