ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intent

IH2 N T EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intent-, *intent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intent(n) เจตนา (คำทางการ), See also: ความตั้งใจ, จุดประสงค์, Syn. aim, intention, purpose
intent(adj) ซึ่งตั้งใจ, See also: ซึ่งมุ่งมั่น, Syn. determined, steadfast, Ant. unambitious, unenthusiastic
intently(adv) อย่างตั้งใจ, See also: อย่างมุ่งมั่น, Syn. determinedly, steadfastly
intention(n) ความตั้งใจ, See also: ความมุ่งหมาย, เจตนา, จุดมุ่งหมาย, เจตจำนง, Syn. aim, objective, purpose
intentional(adj) ซึ่งกระทำอย่างตั้งใจ, See also: รอบคอบ, ซึ่งทำตามความมุ่งหมาย, Syn. deliberate, intended, voluntary, Ant. unintentional
intentionally(adv) โดยตั้งใจ, See also: อย่างตั้งใจ, อย่างจงใจ, โดยเจตนา, Syn. deliberately, intendedly, voluntarily, Ant. unintentionally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intent(อินเทนทฺ') n. เจตนา, ความตั้งใจ, ความมุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความหมาย, ความสำคัญ. adj. ยึดมั่น, แน่วแน่, มุ่งหมายไว้, ตั้งใจไว้., See also: intently adv. intentness n., Syn. intention
intention(อินเทน'เชิน) n. เจตนา, ความตั้งใจ, เป้าหมาย, See also: intentional adj. ซึ่งมีเจตนาเกี่ยวกับความตั้งใจ ความมุ่งหมาย, เป้าหมาย
well-intentioned(เวล'อินเทน'เชินดฺ) adj. มีความหมายดี, เจตนาดี, หวังดี, Syn. wellmeaning

English-Thai: Nontri Dictionary
intent(vt) ตั้งใจ, เจตนา, มุ่งมั่น, จดจ่อ, ขะมักเขม้น
intention(n) ความตั้งใจ, เจตนา, ความมุ่งหมาย
intentional(adj) โดยเจตนา, โดยจงใจ, ซึ่งตั้งใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intent to marryการแสดงเจตนาจะสมรส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intent, criminalเจตนาทางอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intent, legislativeความมุ่งหมายของกฎหมาย, เจตนารมณ์ของกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intentionเจตนา, ความจำนง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intention spasmอาการหดเกร็งเหตุตั้งใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intention tremor; tremor, action; tremor, kinetic; tremor, posturalอาการสั่นขณะจะทำการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intention, manifestเจตนาโดยชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intention, manifestation ofการแสดงเจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intentional abortionการทำให้แท้งโดยเจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
intentional fallacyความผิดพลาดเหตุเจตนา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intentionเจตนา [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
intentionality(n) ความตั้งใจ, เจตนา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Seeing as you're intent on breaking my balls, เดี๋ยวนี้คุณชักเรียกร้องมากไปแล้วนะ Good Will Hunting (1997)
I understand that there was an incident at the Musketeer's gate... where a man came intent on killing me.ได้ยินว่าเกิดเรื่องที่ด่านราชองครักษ์ มีคนบุกเข้ามาจะสังหารข้า The Man in the Iron Mask (1998)
We seem intent on living through even the worst heartbreak.เราต้องอยู่ให้ได้แม้ในวันที่ใจสลายเป็นเสี่ยงๆ Latter Days (2003)
Then you get yourself arrested for intent to sell.แล้วเธอไปพัวพันกับการขายยาทำไม Cell Test (2005)
they say, you can find god if you search it looks like you didn't intent to find her, mike!พวกเขาพูดกันว่า, คุณสามารถหาพระเจ้าพบ ถ้าคุณค้นหา มันดูคล้ายกับว่า คุณไม่ได้ตั้งใจตามหาเธอ, ไมค์ Om Shanti Om (2007)
God knows what someone with experience and ill intent could achieve.ใครจะรู้ว่าคนเก่งแต่ มุ่งร้ายจะทำอะไรได้บ้าง Chapter Ten 'Truth & Consequences' (2007)
600 years before Columbus North America was invaded by ruthless marauders intent on settling its shores.600 ปี ก่อนโคลัมบัส... อเมริกาเหนือถูกรุกรานจากพวกไร้ปราณี ที่ต้องการตั้งรกรากบนฝั่ง Pathfinder (2007)
My mother for all intents and purposes.เบลล่า นี่เอสเม่ Twilight (2008)
They start out human, for all intents and purposes.พวกนี้เริ่มแรกเป็นคนธรรมดา Metamorphosis (2008)
Actually, it's possession, maybe even intent to distribute.ที่จริงแล้ว มีไว้ครอบครอง หรือเเม้แต่เจตนาในการจัดจำหน่าย Better Half (2008)
Well, this kid's also in the system for possession with intent to sell.เด็กคนนี้มีเอี่ยวมรดกทั้งหมด ที่อาจจะถูกขายทอดตลาด And How Does That Make You Kill? (2008)
You'll also have to sign a letter of intent with Mr. Al-Masri if that's okay with you.คุณต้องเซ็นต์ยินยอมให้เราด้วย กับคุณอัล มาสรี่ ถ้าคุณไม่ว่าอะไรนะ Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intentAnd it seems they don't have the slightest intent of coming back so ...
intentApart from the result, your intention was good.
intentAt the same time, the clerk Natsue Arimura told Gokijo of his intent to resign after this month.
intentBill Gates announces intent to return advertising revenue to the users.
intentCurious gazes, gazes carrying a bit of murderous intent ... it goes without saying that I couldn't be more uncomfortable.
intentDon't read evil intentions into the ordinary actions of people around you.
intentHe broke the window intentionally.
intentHe cloaked his evil intentions with his friendly behavior.
intentHe gave away his real intention.
intentHe had no intention of assisting my job.
intentHe had no intention of waiting for three ours.
intentHe has been intent on learning French.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชประสงค์(n) intention, See also: wish, will, whim, Syn. พระราชประสงค์, Thai Definition: ความต้องการของพระมหากษัตริย์
แสดงเจตนา(v) intent to, See also: aim at, stretch out for, Syn. บอกเจตนา, แสดงเจตจำนง
ตาไม่กระพริบ(adv) intently, See also: firmly, Example: เขาจ้องเธอในชุดเจ้าสาวหรูหราตาไม่กะพริบ, Thai Definition: อย่างจดจ่อไม่วอกแวก, ไม่ละสายตาไปที่อื่น
อย่างตั้งใจ(adv) intentionally, See also: deliberately, elaborately, Example: ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ, Thai Definition: อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ
โดยจงใจ(adv) deliberately, See also: intentionally, on purpose, calculatingly, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: ทางตำรวจกลั่นแกล้งลูกความของเขาโดยจงใจอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai Definition: อย่างตั้งใจให้เป็น, อย่างมีความมุ่งหมายให้เป็น
จงใจ(adv) intentionally, See also: purposely, designedly, deliberately, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่, Ant. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, Example: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ
โดยเจตนา(adv) intentionally, See also: deliberately, Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยทำผิดโดยเจตนา
โดยตั้งใจ(adv) intentionally, See also: deliberately, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ
เจตจำนง(n) intention, See also: intent, purpose, aim, Syn. ความตั้งใจ, ความมุ่งหมาย, ความจงใจ, เจตนารมณ์, Example: ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงขอความช่วยเหลือทางการเงินจาก IMF
เจตนารมณ์(n) intention, See also: aim, purpose, Syn. ความมุ่งหมาย, เจตนา, ความตั้งใจ, จุดหมาย, เป้าหมาย, Example: การปกครองในระบอบประชาธิปไตยการทำงานของรัฐจะต้องสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[akusonlajēttanā] (n) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent
ดำเนินคดี[damnoēnkhadī] (v, exp) EN: sue ; prosecute ; charge ; indict ; go to court ; take legal proceedings  FR: mener une action en justice ; ester en justice ; intenter ; attaquer
ดำริ[damri] (v) EN: contemplate ; intend ; plan  FR: avoir l'intention de ; envisager
โดยเจตนา[dōi jēttanā] (adv) EN: intentionally ; deliberately  FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
โดยไม่ได้ตั้งใจ[dōi mai dāi tangjai] (adv) EN: unintentionally  FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่เจตนา[dōi mai jēttanā] (adv) EN: unintentionally
โดยไม่มีเจตนา[dōi mai mī jēttanā] (adv) EN: unintentionally  FR: involontairement ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[dōi mai tangjai] (adv) EN: unintentionally ; accidentally
โดยตั้งใจ[dōi tangjai] (adv) EN: intentionally
ฟาดหัว[fāt hūa] (v, exp) EN: give with insulting intention

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INTENT IH2 N T EH1 N T
INTENTS IH2 N T EH1 N T S
INTENTLY IH2 N T EH1 N T L IY0
INTENTION IH2 N T EH1 N CH AH0 N
INTENTIONS IH2 N T EH1 N CH AH0 N Z
INTENTIONAL IH2 N T EH1 N SH AH0 N AH0 L
INTENTIONED IH2 N T EH1 N CH AH0 N D
INTENTIONALLY IH2 N T EH1 N SH AH0 N AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intent (n) ˈɪntˈɛnt (i1 n t e1 n t)
intents (n) ˈɪntˈɛnts (i1 n t e1 n t s)
intently (a) ˈɪntˈɛntliː (i1 n t e1 n t l ii)
intention (n) ˈɪntˈɛnʃən (i1 n t e1 n sh @ n)
intentions (n) ˈɪntˈɛnʃənz (i1 n t e1 n sh @ n z)
intentness (n) ˈɪntˈɛntnəs (i1 n t e1 n t n @ s)
intentional (j) ˈɪntˈɛnʃənəl (i1 n t e1 n sh @ n @ l)
intentionally (a) ˈɪntˈɛnʃənəliː (i1 n t e1 n sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意图[yì tú, ㄧˋ ㄊㄨˊ, / ] intent; intention; intend; schematic diagram #7,908 [Add to Longdo]
用意[yòng yì, ㄩㄥˋ ㄧˋ, ] intention; purpose #15,880 [Add to Longdo]
一心一意[yī xīn yī yì, ㄧ ㄒㄧㄣ ㄧ ㄧˋ, ] intently #17,245 [Add to Longdo]
成心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] intentional; deliberate; on purpose #47,576 [Add to Longdo]
故杀[gù shā, ㄍㄨˋ ㄕㄚ, / ] intentional homicide; abbr. for 故意殺人|故意杀人 #190,082 [Add to Longdo]
故意杀人[gù yì shā rén, ㄍㄨˋ ㄧˋ ㄕㄚ ㄖㄣˊ, / ] intentional homicide [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absicht { f } | in guter Absicht | ohne böse Absicht | in böser Absicht | mit böser Absicht; aus böser Absicht | in böswilliger Absichtintent | with good intent | with no ill intent | in bad faith | with evil intent | with malicious intent [Add to Longdo]
fest entschlossen zuintent on [Add to Longdo]
Intentionstremor { m } [ med. ]intention tremor [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
考え[かんがえ, kangae] (n) thinking; thought; ideas; intention; (P) #265 [Add to Longdo]
目的[もくてき, mokuteki] (n) purpose; goal; aim; objective; intention; (P) #794 [Add to Longdo]
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P) #979 [Add to Longdo]
精神[せいしん, seishin] (n) mind; soul; heart; spirit; intention; (P) #1,592 [Add to Longdo]
[こころざし, kokorozashi] (n) will; intention; motive; (P) #1,649 [Add to Longdo]
つい[tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) #2,227 [Add to Longdo]
意図[いと, ito] (n, vs) intention; aim; design; (P) #2,389 [Add to Longdo]
趣旨(P);主旨[しゅし, shushi] (n) (1) meaning; point (e.g. of a statement); gist; effect; (2) (趣旨 only) goal; intent; object; aim; point; (P) #3,489 [Add to Longdo]
意思[いし, ishi] (n) intention; purpose; (P) #3,771 [Add to Longdo]
意向(P);意嚮[いこう, ikou] (n) intention; idea; inclination; (P) #6,222 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイバー切断[ファイバーせつだん, faiba-setsudan] (intentional) fiber cut [Add to Longdo]
授受特性[じゅじゅとくせい, jujutokusei] intent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intent \In*tent"\, a. [L. intentus, p. p. of intendere. See
   {Intend}, and cf. {Intense}.]
   [1913 Webster]
   1. Closely directed; strictly attentive; bent; -- said of the
    mind, thoughts, etc.; as, a mind intent on
    self-improvement.
    [1913 Webster]
 
   2. Having the mind closely directed to or bent on an object;
    sedulous; eager in pursuit of an object; -- formerly with
    to, but now with on; as, intent on business or pleasure.
    "Intent on mischief." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Be intent and solicitous to take up the meaning of
       the speaker.             --I. Watts.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intent \In*tent"\, n. [OE. entent, entente, attention, purpose,
   OF. entente, F. entente understanding, meaning; a participial
   noun, fr. F. & OF. entendre. See {Intend}.]
   The act of turning the mind toward an object; hence, a
   design; a purpose; intention; meaning; drift; aim.
   [1913 Webster]
 
      Be thy intents wicked or charitable.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The principal intent of Scripture is to deliver the
      laws of duties supernatural.       --Hooker.
   [1913 Webster]
 
   {To all intents and purposes}, in all applications or senses;
    practically; really; virtually; in essence; essentially.
    "He was miserable to all intents and purpose."
    --L'Estrange.
 
   Syn: Design; purpose; intention; meaning; purport; view;
     drift; object; end; aim; plan.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intent
   adj 1: giving or marked by complete attention to; "that
       engrossed look or rapt delight"; "then wrapped in
       dreams"; "so intent on this fantastic...narrative that
       she hardly stirred"- Walter de la Mare; "rapt with
       wonder"; "wrapped in thought" [syn: {captive},
       {absorbed}, {engrossed}, {enwrapped}, {intent},
       {wrapped}]
   n 1: an anticipated outcome that is intended or that guides your
      planned actions; "his intent was to provide a new
      translation"; "good intentions are not enough"; "it was
      created with the conscious aim of answering immediate
      needs"; "he made no secret of his designs" [syn: {purpose},
      {intent}, {intention}, {aim}, {design}]
   2: the intended meaning of a communication [syn: {intent},
     {purport}, {spirit}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top