ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intently

IH2 N T EH1 N T L IY0   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intently-, *intently*, intent
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intently[ADV] อย่างตั้งใจ, See also: อย่างมุ่งมั่น, Syn. determinedly, steadfastly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm listening intently.ผมกำลัง.. ตั้งใจฟังอยู่ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
But I was very, very impressed by how intently you tried to warn me.แต่ต้องขอบอกว่าประทับใจมาก กับความพยายามของเธอที่จะเตือนฉัน The Devil Wears Prada (2006)
Intently.ยังไง The Page Turner (2006)
Wait a minute. He had a dog? You're looking so intently.เดี๋ยวนะคะ เค้ามีหมาด้วยเหรอ You Don't Know Jack (2010)
- I know John is somewhere out there... beneath the pale moonlight, listening intently.ผม... Chuck Versus the Couch Lock (2010)
What are you working on so intently over there?ทำอะไรอยู่หรอ หน้าเธอดูเครียดจัง Riding in Town Cars with Boys (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intentlyHe is working intently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาไม่กระพริบ[ADV] intently, See also: firmly, Example: เขาจ้องเธอในชุดเจ้าสาวหรูหราตาไม่กะพริบ, Thai definition: อย่างจดจ่อไม่วอกแวก, ไม่ละสายตาไปที่อื่น

CMU English Pronouncing Dictionary
INTENTLY    IH2 N T EH1 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intently    (a) ˈɪntˈɛntliː (i1 n t e1 n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一心一意[yī xīn yī yì, ㄧ ㄒㄧㄣ ㄧ ㄧˋ, ] intently, #17,245 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
つと[, tsuto] (adv) (1) quickly; (2) calmly; (3) intently [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P) [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na,n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
詰める[つめる, tsumeru] (v1,vt) (1) to stuff into; to jam; to cram; to pack; to fill; to plug; to stop up; (v1,vt,vi) (2) to shorten; to move closer together; (v1,vt) (3) to reduce (spending); to conserve; (v1,vt,vi) (4) (usu. as 根を詰める) (See 根を詰める) to focus intently on; to strain oneself to do; (v1,vt) (5) to work out (details); (v1,vi) (6) to be on duty; to be stationed; (v1,vt) (7) to corner (esp. an opponent's king in shogi); to trap; to checkmate; (8) (the meaning "to jam one's finger" is predominantly used in Kansai) (See 指を詰める・1) to cut off (one's finger as an act of apology); to jam (one's finger in a door, etc.); (suf,v1) (9) to continue ...; to keep doing ... without a break; (10) to do ... completely; to do ... thoroughly; (11) to force someone into a difficult situation by ...; (P) [Add to Longdo]
凝望[ぎょうぼう, gyoubou] (n,vs) looking intently [Add to Longdo]
見つめる(P);見詰める(P);凝める(oK)[みつめる, mitsumeru] (v1,vt) (uk) to stare at; to gaze at; to look hard at; to watch intently; to fix one's eyes on; (P) [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
熟(P);熟熟;熟々[つくづく(P);つくつく, tsukuduku (P); tsukutsuku] (adj-na,adv) (uk) (on-mim) completely; really; thoroughly; deeply; severely; intently; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intently \In*tent"ly\, adv.
   In an intent manner; as, the eyes intently fixed.
 
   Syn: Fixedly; steadfastly; earnestly; attentively;
     sedulously; diligently; eagerly.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intently
   adv 1: with strained or eager attention; "listened intently";
       "stood watching intently"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top