ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unambitious

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unambitious-, *unambitious*, unambitiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unambitious[ADJ] ซึ่งมักน้อย, See also: ซึ่งไม่ทะเยอทะยาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมถะ[ADJ] unambitious, See also: plain, contented, simple, Syn. มักน้อย, Ant. มักมาก, Example: พ่อสอนให้เราพอใจในชีวิตสมถะ ละทิ้งวัตถุนิยมที่จะทำให้ฟุ่มเฟือย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมถะ[ADV] unambitiously, See also: plainly, contentedly, simply, Syn. มักน้อย, เรียบง่าย, Ant. มักมาก, Example: อาจารย์ท่านใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างสมถะกับภริยาคู่ชีวิต ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มักน้อย[ADJ] unambitious, See also: modest, unostentatious, Ant. มักมาก, Thai definition: เกี่ยวกับการปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย
มักน้อย[ADV] unambitiously, See also: modestly, unostentatiously, Ant. มักมาก, Example: เขาใช้ชีวิตอย่างมักน้อย รู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่, Thai definition: อย่างปรารถนาน้อย, ต้องการน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มักน้อย[adj.] (maknøi) EN: unambitious ; modest ; unostentatious   FR: humble ; modeste
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble   FR: content de son sort ; bien dans sa tête

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unambitious \Unambitious\
   See {ambitious}.

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unambitious
   adj 1: having little desire for success or achievement [syn:
       {unambitious}, {ambitionless}] [ant: {ambitious}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top