ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

purposely

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -purposely-, *purposely*, purpose
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
purposely(adv) อย่างจงใจ, Syn. intentionally, advisedly

English-Thai: Nontri Dictionary
purposely(adv) โดยเจตนา, โดยมีจุดมุ่งหมาย, โดยมีเป้าหมาย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For one thing they may purposely run at a loss.อย่างหนึ่งคือมันอาจยอมดำเนินกิจการขาดทุน The Corporation (2003)
They may purposely run at a loss because of the side benefits.มันอาจดำเนินกิจการทั้ง ๆ ที่รู้ว่าขาดทุน เพราะผลดีข้างเคียงบางอย่าง The Corporation (2003)
But what if someone at unr was purposely shutting off the supply?เอลเลน ฉันคิดว่าคุณคงไม่มา Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
- you're being purposely vague, kyle, คุณกำลังพูดจากำกวมนะ ไคล Road Kill (2009)
But since you're not a Spanish tutor... just a lying creep who purposely upset everyone... in an attempt to get with me, I'd appreciate it if you left... and stopped wasting all of our time.ฉันจะรู้สึกยินดีกว่าถ้าคุณเดินออกไปซะ และไม่รบกวนเวลาพวกเรามากไปกว่านี้ ทุกคนพร้อมนะ? ได้ Pilot (2009)
It has been announced, however, that it is technologically impossible to purposely misuse OZ's system for malicious intent.อย่างไรก็ตาม ทางเทคนิคแล้ว มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะใช้ ระบบของ OZ เพื่อก่อเหตุร้ายโดยเจตนา Summer Wars (2009)
You know, once in the fourth grade, I had to miss recess 'cause I purposely broke the rules of grammar.รู้ไหม ครั้งนึงตอน ป.4 ฉันพลาดช่วงเวลาพักไป เพราะว่าฉันผิดกฏเรื่องแกรมม่า How to Succeed in Bassness (2009)
I purposely put Brick in the ugliest car on the lot and marked it up by 25 percent.ฉันอุตส่าห์เอาบริคไปไว้ในรถ ที่น่าเกลียดที่สุดในลานจอด... ...แถมบวกราคาเข้าไป 25 เปอร์เซ็นต์ The Floating Anniversary (2009)
I still thought that you purposely switched my bag.ฉันคิดว่าเธอ ตั้งใจสลับกระเป๋าของฉัน. Shining Inheritance (2009)
As I grew to know you, I purposely kept you from her.และพอผมได้รู้จักคุณ ผมก็ตั้งใจจะเก็บคุณให้ห่างจากหล่อน Evil Is Going On (2010)
You purposely told me during a Colts game.คุณบอกผมตอนดูเกมโคลช์ A Simple Christmas (2010)
You purposely kept me out.เธอตั้งใจกันฉันออกมา The Undergraduates (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
purposelyShe purposely showed off her dress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จงใจ(adv) intentionally, See also: purposely, designedly, deliberately, Syn. ตั้งใจ, หมายใจ, เจตนา, หมายมั่น, มุ่งมั่น, แน่วแน่, Ant. ไม่ตั้งใจ, ไม่เจตนา, Example: หากมองในมุมกลับกันจะเห็นว่าคนที่ไม่มีเกียรติเท่านั้นต่างหากที่ประณามเสียดสีอย่างจงใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จงใจ[jongjai] (adv) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately  FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
purposely

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
purposely

Japanese-English: EDICT Dictionary
失行[しっこう, shikkou] (n) (1) (ethical) mistake; (2) apraxia (inability to purposely perform some actions) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Purposely \Pur"pose*ly\, adv.
   With purpose or design; intentionally; with predetermination;
   designedly.
   [1913 Webster]
 
      In composing this discourse, I purposely declined all
      offensive and displeasing truths.    --Atterbury.
   [1913 Webster]
 
      So much they scorn the crowd, that if the throng
      By chance go right, they purposely go wrong. --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 purposely
   adv 1: with intention; in an intentional manner; "he used that
       word intentionally"; "I did this by choice" [syn:
       {intentionally}, {deliberately}, {designedly}, {on
       purpose}, {purposely}, {advisedly}, {by choice}, {by
       design}] [ant: {accidentally}, {by chance},
       {circumstantially}, {unexpectedly}, {unintentionally}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top