ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

whim

W IH1 M   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -whim-, *whim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whim[N] ความคิดเพ้อฝัน, See also: ความคิดเเปลกประหลาด, ความต้องการแปลกๆ, Syn. caprice, fancy, vagary
whimsy[N] ความคิดแปลกๆ, See also: ความต้องการแปลกๆ, Syn. bubble, fantasy, whim
whimper[VI] ร้องคร่ำครวญ, See also: ร้องไห้กะซิก, Syn. sob, weep, whine
whimper[N] เสียงร้องคร่ำครวญ, See also: เสียงร้องไห้กระซิกๆ
whim-wham[N] สิ่งของที่ประหลาดๆ (คำโบราณ), See also: ของแปลกๆ
whimperer[N] คนร้องคร่ำครวญ
whimsical[ADJ] แปลกประหลาด, Syn. fanciful, freakish
whimperingly[ADV] อย่างร้องคร่ำครวญ
whimsicality[N] ความคิดเเปลกประหลาด, Syn. freakiness, quirkiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
whimper(วิม'เพอะ) vi. vt.,n. (เสียง) ร้องคราง (สุนัข) ,ร้องเอ๋ง ๆ ,ร้องไห้กระซิก, See also: whimperer n. whimperingly adv.
whimsical(วิม'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับความคิดแปลก ๆ ,เพ้อฝัน,ชอบกล, (จิตใจ) ไม่แน่นอน, See also: whimsically adv. whimsicalness n. whimsicality n., Syn. odd,dreamy,uncertain
whimsied(วิม'ซีดฺ) adj. ซึ่งคิดแปลก ๆ หรือเพ้อฝัน,ชอบกล,เอาแต่ใจตัว,มีจิตใจแปรปรวน
whimsy(วิม'ซี) n. ความคิดแปลก ๆ ,ความคิดเพ้อฝัน,ความแปรปรวนของจิตใจหรืออารมณ์,ความชอบกล,ความเอาแต่ใจของตัวเอง,อำเภอใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
whim(n) ความคิดชั่วแล่น,ความเพ้อฝัน,อำเภอใจ
whimper(vi) ร้องเอ๋ง,ครางหงิงๆ,ร้องไห้กระซิกๆ
whimsical(adj) วิตถาร,แปลก,ชอบกล,ตามอำเภอใจ
whimsy(n) ความคิดวิตถาร,ความแปลก,ความชอบกล,ความเพ้อฝัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where I can be thrown out on a whim without legal rights.ที่ฉันสามารถโยนออกมาในราชประสงค์โดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย The Birdcage (1996)
Will you destroy your marriage, your country, your soul before God on the whim of one girl because she denies you?ท่านจะทำลายชีวิตสมรส ประเทศของท่าน และจิตวิญญาณของท่าน เพียงเพราะตัณหาชั่ววูบ ต่อเด็กสาวที่กล่าวปฏิเสธท่านน่ะรึ? The Other Boleyn Girl (2008)
Perhaps both Bruce and Mr. Dent believe that Batman stands for something more important than the whims of a terrorist, Miss Dawes even if everyone hates him for it.อาจจะทั้งบรูซ และคุณเด้นท์... เชื่อว่าสิ่งที่แบทแมนยืนหยัด เพื่อสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่า... กว่าพวกผู้ร้ายเพ้อฝัน คุณดาเวส... The Dark Knight (2008)
Give in to her every whim and desire?ให้เธอทำทุกอย่างที่ต้องการงั้นสิ? Keep This Party Going (2009)
Whoever we are, wherever we reside we exist on the whim of murderers.Whoever we are, wherever we reside... ...we exist on the whim of murderers. Watchmen (2009)
With whose whim do they mean to take the King's position?พวกเขาหมายให้ไอ้นั่นเป็นพระราชา Kim Soo Ro (2010)
Could capricious whims be behind his decision?เป็นไปได้ไหมที่ไอ้คนที่เอาแต่ใจตัวเอง เป็นคนตัดสินใจอยู่เบื้องหลัง Episode #1.4 (2010)
Whether we're together is at the whim of some dick angel.ที่เราอยู่ด้วยกันเป็น เพราะความเอาแต่ใจของเทวดานั่น My Heart Will Go On (2011)
There were legal limits to his whims and diatribes. such as Habeas Corpus.มีข้อจำกัดของกฏหมายกับความคิด และข้อเขียนของเขา อย่างเช่น หมายศาล Will (2011)
Do I wanna follow my every whim and desire as I make my way through time and space?ผมต้องการทำตามความเพ้อฝันและความต้องการ โดยการเดินทางข้ามเวลารึเปล่า? Safety Not Guaranteed (2012)
Because you cater to the whims of the pathetic and take your clothes off to make an impression.-ทำไมล่ะ? -เพราะคุณชอบตอบสนองความต้องการแปลกๆที่น่าสมเพชพวกนั้น และคุณถอดเสื้อผ้าออกเพื่อจะสร้างความประทับใจ A Scandal in Belgravia (2012)
I don't abuse them to satisfy royal whims or force them to abuse each other.ข้าไม่ทรมานพวกนาง เพื่อเอาใจเชื้อพระวงศ์ หรือบังคับให้พวกนางทำร้ายกันเอง Valar Morghulis (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
whimFather was generous enough to indulge my every whim.
whimHow long are you going to keep whimpering about that? You can't change the past.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเพ้อฝัน[N] romance, See also: whim, caprice, prank, Syn. ความหลงละเมอ, การฝันเฟื่อง, Example: บางครั้งจิตใจของเราก็ล่องลอยไปตามความเพ้อฝัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หงิง ๆ[adj.] (nging-nging) EN: whimpering ; sobbing ; whining   FR: gémissant ; pleurnichant ; sanglotant
นกอีก๋อยเล็ก[n. exp.] (nok ī-køi lek) EN: Whimbrel ; Common Whimbrel   FR: Courlis corlieu [m] ; Courlis hudsonien (N. ph. hudsonicus) [m] ; Petit Courlis [m] ; Courlis de terre [m]
สุ่ม[v.] (sum) EN: choose at random ; choose whimsically   FR: choisir au hasard

CMU English Pronouncing Dictionary
WHIM W IH1 M
WHIM HH W IH1 M
WHIMS HH W IH1 M Z
WHIMS W IH1 M Z
WHIMSY W IH1 M S IY0
WHIMSY HH W IH1 M S IY0
WHIMPER HH W IH1 M P ER0
WHIMPER W IH1 M P ER0
WHIMSICAL W IH1 M Z IH0 K AH0 L
WHIMSICAL HH W IH1 M Z IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
whim (n) wˈɪm (w i1 m)
whims (n) wˈɪmz (w i1 m z)
whimsy (n) wˈɪmziː (w i1 m z ii)
whimper (v) wˈɪmpər (w i1 m p @ r)
whimsey (n) wˈɪmziː (w i1 m z ii)
whimpers (v) wˈɪmpəz (w i1 m p @ z)
whimseys (n) wˈɪmzɪz (w i1 m z i z)
whimsies (n) wˈɪmzɪz (w i1 m z i z)
whimpered (v) wˈɪmpəd (w i1 m p @ d)
whimsical (j) wˈɪmzɪkl (w i1 m z i k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huī, ㄏㄨㄟ, / ] whimsical; humorous, #20,389 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim [Add to Longdo]
移り気[うつりぎ, utsurigi] (adj-na,n) whim; frivolity; fickleness; inconstant; capriciousness [Add to Longdo]
我が儘(P);我儘;我がまま;我侭;我が侭[わがまま, wagamama] (adj-na,n) (1) selfishness; egoism; self-indulgence; wilfulness; willfulness; (2) disobedience; (3) whim; (P) [Add to Longdo]
気の向くままに(P);気の向く侭に[きのむくままに, kinomukumamani] (adv) at one's fancy (whim); (P) [Add to Longdo]
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P) [Add to Longdo]
気まぐれで[きまぐれで, kimagurede] (exp) on a whim [Add to Longdo]
見ず転;不見転[みずてん, mizuten] (n) (1) (uk) (See 不見転芸者・みずてんげいしゃ) loose morals (e.g. of a geisha); easy virtue; (2) impulse; whim [Add to Longdo]
幻想的[げんそうてき, gensouteki] (adj-na) fantastic; magical; wondrous; whimsical; fairytale-like; romantic [Add to Longdo]
自由気儘;自由気まま[じゆうきまま, jiyuukimama] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]
自由三昧[じゆうざんまい, jiyuuzanmai] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whim \Whim\, n. [Cf. {Whimbrel}.] (Zool.)
   The European widgeon. [Prov. Eng.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whim \Whim\, n. [Cf. Icel. hwima to wander with the eyes, vim
   giddiness, Norw. kvima to whisk or flutter about, to trifle,
   Dan. vimse to skip, whisk, jump from one thing to another,
   dial. Sw. hvimsa to be unsteady, dizzy, W. chwimio to move
   briskly.]
   [1913 Webster]
   1. A sudden turn or start of the mind; a temporary
    eccentricity; a freak; a fancy; a capricious notion; a
    humor; a caprice.
    [1913 Webster]
 
       Let every man enjoy his whim.     --Churchill.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mining) A large capstan or vertical drum turned by horse
    power or steam power, for raising ore or water, etc., from
    mines, or for other purposes; -- called also {whim gin},
    and {whimsey}.
    [1913 Webster]
 
   {Whim gin} (Mining), a whim. See {Whim}, 2.
 
   {Whim shaft} (Mining), a shaft through which ore, water,
    etc., is raised from a mine by means of a whim.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Freak; caprice; whimsey; fancy.
 
   Usage: {Whim}, {Freak}, {Caprice}. Freak denotes an
      impulsive, inconsiderate change of mind, as by a child
      or a lunatic. Whim is a mental eccentricity due to
      peculiar processes or habits of thought. Caprice is
      closely allied in meaning to freak, but implies more
      definitely a quality of willfulness or wantonness.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Whim \Whim\, v. i.
   To be subject to, or indulge in, whims; to be whimsical,
   giddy, or freakish. [R.] --Congreve.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 whim
   n 1: a sudden desire; "he bought it on an impulse" [syn:
      {caprice}, {impulse}, {whim}]
   2: an odd or fanciful or capricious idea; "the theatrical notion
     of disguise is associated with disaster in his stories"; "he
     had a whimsy about flying to the moon"; "whimsy can be
     humorous to someone with time to enjoy it" [syn: {notion},
     {whim}, {whimsy}, {whimsey}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top