Search result for

จุดมุ่งหมาย

(35 entries)
(0.0188 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดมุ่งหมาย-, *จุดมุ่งหมาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดมุ่งหมาย[N] aim, See also: intention, purpose, objective, goal, Syn. จุดหมาย, Example: รัฐบาลมีจุดมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาการจราจรในช่วงเทศกาล, Thai definition: จุดที่ต้องพยายามไปให้ถึง, จุดที่ตั้งใจจะให้บรรลุถึง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abreactive Purposesจุดมุ่งหมายในการระบายอารมณ์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
{\pos(194,215)}or she started to realize that her evolutionary purpose is to arouse men,เธอก็เริ่มเข้าใจว่าจุดมุ่งหมายของวิวัฒนาการของเธอคือการยั่วผู้ชาย Dying Changes Everything (2008)
My goal is to get you to say, "Gee, you are you".จุดมุ่งหมายของผมคือ\ ให้คุณค้นพบว่า\"โอ คุณคือคุณ\" The Love Guru (2008)
The Tierra project is just one small part of a global network, of equal parts that Green Planet has created, to rejuvenate the world on the verge of collapse.โครงการนี้ชื่อว่า เธียร่า เป็นส่วนหนึ่งในจุดมุ่งหมายหลักของเรา กรีนน์ แพลนเน็ต ถูกสร้างขึ้น เพื่อฟื้นฟูโลกนี้ ก่อนจุดจบของโลกจะมาถึง Quantum of Solace (2008)
He did, too. Money no object.เขาทำแบบนี้ด้วย ใช้เงินแบบไม่มีจุดมุ่งหมาย Frost/Nixon (2008)
"The aim of the Jew is to become the ruler of humanity."จุดมุ่งหมายของพวกยิว คือ ต้องการที่จะครอบครองมนุษยชาติ.. The Boy in the Striped Pajamas (2008)
- Perhaps if I knew the purpose...บางทีถ้าผมรู้ว่ามีจุดมุ่งหมาย.. Taken (2008)
She was very purposeful. In the last few years, she's different.เธอดูเป็นคนมีจุดมุ่งหมายเสมอ แต่สองสามปีหลัง เธอเปลี่ยนไป The Reader (2008)
All of us are here for something.พวกเราทุกคนอยู่ที่นี่เพื่อจุดมุ่งหมาย Shut Down (2008)
I gave her a way to deal with the pain. I gave her purpose.ฉันทำให้เธอรับมือกับความเจ็บปวด ฉันทำให้เธอมีจุดมุ่งหมาย G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
If you hadn't stolen that box... that child's mother wouldn't have died.อิสระไม่ใช่การใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่มีจุดมุ่งหมายหรอก อย่างน้อยเจ้าน่าจะเข้าใจ Goemon (2009)
If you kill me, I'll get exactly what I want.ถ้าคุณฆ่าผม นั่นจะทำให้ผมบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย และมันคืออะไร? Chapter Five 'Exposed' (2009)
At one point, there was a whole lot of people that would put a whole lot of money on me.ที่จุดมุ่งหมายเดียวจะมี คนจำนวนมากห้อมล้อมเรา ที่นั้นจะเติมเต็ม เงินจำนวนมากให้กับฉัน Fighting (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดมุ่งหมาย[v.] (jutmungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal   FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ambition[N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, Syn. gold, end
goal[N] จุดมุ่งหมาย, See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, จุดหมายปลายทาง, Syn. ambition, objective
motive[N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, Syn. aim, goal, purpose
point[N] จุดประสงค์, See also: จุดมุ่งหมาย, Syn. aim, object, purpose
target[N] จุดมุ่งหมาย, See also: เป้า, จุดหมาย, เป้าหมาย, วัตถุประสงค์, Syn. aim
wherefore[N] เหตุผล, See also: จุดมุ่งหมายในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, Syn. reason

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
destination(เดสทะเน'เชิน) n. จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย, Syn. objective
sake(เซค) n. ผลประโยชน์,ความเห็นแก่.....วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,มูลเหตุ,เหตุ,เหล้าสาเกของญี่ปุ่นทำจากข้าว., Syn. motive,purpose,aim
target(ทาร์'กิท) n. เป้า,เป้าหมาย,จุดมุ่งหมาย,โล่กลม,เป้าการเยาะเย้ย. vt. ตั้งเป้าหมาย, Syn. mark,bull's-eye,victim
view(วิว) n. ภาพ,ทิวทัศน์,ทัศนวิสัย,ทรรศนะ,สายตา,การมอง,การสังเกต,ข้อคิดเห็น,ทัศนคติ,จุดประสงค์,เจตนา,จุดมุ่งหมาย,การสำรวจทั่วไป,-Phr. (in view ภายในแนวสายตา ภายใต้การพิจารณา) -Phr. (in view of เมื่อพิจารณาถึงในเรื่องเกี่ยวกับ) vt. ดู,มอง,สังเกต,สำรวจ,ตรวจสอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
objective(n) วัตถุประสงค์,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย,ที่หมาย
purposely(adv) โดยเจตนา,โดยมีจุดมุ่งหมาย,โดยมีเป้าหมาย
target(n) เป้า,โล่กลม,จุดมุ่งหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
die Ellbogen einsetzen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen gebrauchen,
die Ellbogen gebrauchen(phrase) ไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นในยามที่ต้องการจะทำอะไรให้บรรลุจุดมุ่งหมาย, See also: S. die Ellbogen einsetzen,
sakral(adj) ที่มาจากเหตุผลทางศาสนา, ที่มีจุดมุ่งหมายทางศาสนา เช่น ein sakraler Gesang , See also: S. heilig, A. weltlich, profan,

French-Thai: Longdo Dictionary
approcher(vi) ใกล้เข้ามา,กระชั้นชิดเข้ามา เช่น 1° appprocher du but = ใกล้ถึงจุดมุ่งหมาย 2° le printemps approche = ฤดูใบไม้ผลิใกล้เข้ามาแล้ว 3° la nuit approche = จวนจะมืดแล้ว
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top