ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deliberately

D IH0 L IH1 B ER0 AH0 T L IY0   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deliberately-, *deliberately*, deliberate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberately[ADV] อย่างรอบคอบ, See also: อย่างสุขุม

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deliberatelyโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You knew I didn't want you to go there, but you deliberately went.คุณก็รู้อยู่ว่าผมไม่อยากให้คุณไปที่นั่น แต่คุณก็ยังดึงดันจะไปให้ได้ Rebecca (1940)
You knew it. You knew that she wore it, and yet you deliberately suggested I wear it.คุณรู้อยู่ว่าหล่อนเคยสวมชุดนี้ เเต่คุณก็จงใจแนะนําให้ฉันใส่มัน Rebecca (1940)
Mrs. Danvers, it has been suggested that Mrs. De Winter was deliberately murdered.คุณนายแดนเวอร์ส มันได้มีการนําเสนอเป็นนัยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์ถูกฆาตกรรมโดยเจตนา Rebecca (1940)
He deliberately missed...จงใจพลาดงั้นเหรอ Street Fighter Alpha (1999)
Do I deliberately bump into a girl spill coffee on her...คุณคิดว่าผมจะตั้งใจชนหญิง เเล้วทำกาแฟหกใส่เหรอ... Sweet Sex and Love (2003)
I know she was deliberately avoiding me, so I didn't press her about it.ผมก็เลยไม่อยากไปเซ้าซี้ถาม House of Fury (2005)
He deliberately took a lot of pictures of me, to make you think that I am a scumbag,เขาถ่ายแต่ภาพของฉันคนเดียว เพื่อให้พวกนาย เข้าใจว่าฉันชั่ว! Go Go G-Boys (2006)
The misconception that there's disagreement about the science has been deliberately created by a relatively small group of people.แนวคิดผิดๆว่ายังมีความเห็นทางวิทยาศาสตร์ไม่ตรงกัน ได้ถูกจงใจสร้างขึ้นโดยกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่ง An Inconvenient Truth (2006)
Deliberately trying to make me think it's important.จงใจทำให้ฉันคิดว่ามันสำคัญ Ratatouille (2007)
Did you deliberately put the scissors into Mrs. Contiella's body?คุณได้ตั้งใจวางกรรไกร ไว้ในท้องของคุณนายคอนเทลล่า รึเปล่า The Ten (2007)
So you deliberately framed Orson?นี่เธอใส่ร้ายออร์สันเหรอ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
You deliberately went off grid.นายตั้งใจหนีออกไป Chuck Versus the Fat Lady (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliberatelyHe deliberately broke the glass.
deliberatelyHe deliberately exposed her to danger.
deliberatelyHe deliberately ignored me when I passed him in the street.
deliberatelyHe deliberately kept on provoking a confrontation.
deliberatelyShe deliberately ignored me on the street.
deliberatelyThe talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างตั้งใจ[ADV] intentionally, See also: deliberately, elaborately, Example: ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ, Thai definition: อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ
โดยจงใจ[ADV] deliberately, See also: intentionally, on purpose, calculatingly, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: ทางตำรวจกลั่นแกล้งลูกความของเขาโดยจงใจอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai definition: อย่างตั้งใจให้เป็น, อย่างมีความมุ่งหมายให้เป็น
โดยเจตนา[ADV] intentionally, See also: deliberately, Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยทำผิดโดยเจตนา
โดยตั้งใจ[ADV] intentionally, See also: deliberately, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ
โดยมีเจตนา[ADV] intentionally, See also: deliberately, on purpose, willfully, Example: เขานำความลับของผู้อื่นมาเปิดเผยโดยมีเจตนา เพราะอยากกลั่นแกล้งไม่ให้ได้ดีไปกว่าตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
โดยจงใจ[adv.] (dōi jongjai) EN: deliberately   
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose   FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIBERATELY D IH0 L IH1 B ER0 AH0 T L IY0
DELIBERATELY D IH0 L IH1 B R AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deliberately (a) dˈɪlˈɪbərətliː (d i1 l i1 b @ r @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
故意[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, ] deliberately; on purpose, #3,333 [Add to Longdo]
存心[cún xīn, ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] deliberately, #24,707 [Add to Longdo]
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, / ] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated, #52,496 [Add to Longdo]
专意[zhuān yì, ㄓㄨㄢ ㄧˋ, / ] deliberately; on purpose, #123,141 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean [Add to Longdo]
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P) [Add to Longdo]
薩摩の守[さつまのかみ, satsumanokami] (n) traveling while deliberately not paying a fare (travelling) [Add to Longdo]
殊更[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially [Add to Longdo]
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account [Add to Longdo]
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deliberately \De*lib"er*ate*ly\, adv.
   With careful consideration, or deliberation; circumspectly;
   warily; not hastily or rashly; slowly; as, a purpose
   deliberately formed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deliberately
   adv 1: with intention; in an intentional manner; "he used that
       word intentionally"; "I did this by choice" [syn:
       {intentionally}, {deliberately}, {designedly}, {on
       purpose}, {purposely}, {advisedly}, {by choice}, {by
       design}] [ant: {accidentally}, {by chance},
       {circumstantially}, {unexpectedly}, {unintentionally}]
   2: in a deliberate unhurried manner; "she was working
     deliberately" [syn: {measuredly}, {deliberately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top