Search result for

deliberately

(52 entries)
(0.0905 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deliberately-, *deliberately*, deliberate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deliberately[ADV] อย่างรอบคอบ, See also: อย่างสุขุม

English-Thai: Nontri Dictionary
deliberately(adv) อย่างมีเจตนา,อย่างจงใจ,อย่างตั้งใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deliberatelyโดยไตร่ตรองไว้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which I deliberately made not my issue.ซึ่งผมไม่ตั้งใจให้เป็นหัวข้อของผม Birthmarks (2008)
No, not deliberately.มาสู่ประชาชนของข้างั้นรึ ไม่ ข้าไม่เเน่ใจ The Labyrinth of Gedref (2008)
So I deliberately missed a noteเห็นทีคำร่ำลือนั้นจะเป็นจริง Portrait of a Beauty (2008)
Mr. Wayne didn't want you to think he was deliberately wasting your time.คุณเวนน์ไม่อยากให้คุณรู้สึก ว่าเขาทำคุณเสียเวลาเปล่า The Dark Knight (2008)
well, that's odd because when you were admitted, you told the head nurse that the police were conspiring deliberately to punish you;นั่นแปลกนะครับ เพราะว่าตอนแรกที่คุณมาถึง คุณบอกหัวหน้าพยาบาลว่า ตำรวจกำลังแกล้งคุณ Changeling (2008)
You have deliberately sabotaged the interview, Jack.คุณจงใจทำลายการสัมภาษณ์นะ แจ็ค Frost/Nixon (2008)
He probably did it deliberately.บางที่เขาอาจจะไม่ได้เจตนา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
He probably cut off his finger deliberately.เขาอาจจะตัดนิ้วมือของเขาเอง โดยเจตนา The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
The FBI was deliberately led to the wrong location by a man named Seaton, but I promise you, sir, the weapon is on your base.เอฟบีไอถูกหลอกให้ไปผิดทาง โดยคนที่ชื่อ ซีตัน แต่ผมรับรองครับ อาวุธนั่นอยู่ในฐานทัพของคุณ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Are you talking about deliberately bringing drugs into my town?นี่นายกำลังพูดถึงเจตนา นำยาเสพติดมาสู่เมืองของฉันอย่างงั้นเหรอ Fix (2009)
But, this is something I deliberately only told Shunsuke-kun beforehand...แต่นี่มัน.. บางอย่างผมเจตนาบอกคุณชุนสุเกะไว้ก่อนแล้ว Episode #1.6 (2009)
After deliberately luring the enemy into the castle, they closed and locked the gates, trapping them inside.หลังจากที่ล่อพวกข้าศึกเข้ามาในปราสาทแล้ว พวกเขาก็ปิดประตู ให้พวกมันติดแหง่กอยู่ข้างใน Summer Wars (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deliberatelyHe deliberately broke the glass.
deliberatelyHe deliberately exposed her to danger.
deliberatelyHe deliberately ignored me when I passed him in the street.
deliberatelyHe deliberately kept on provoking a confrontation.
deliberatelyShe deliberately ignored me on the street.
deliberatelyThe talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างตั้งใจ[ADV] intentionally, See also: deliberately, elaborately, Example: ช่างเขียนบรรจงเขียนป้ายชื่อร้านอย่างตั้งใจ, Thai definition: อาการที่ทำอย่างเอาใจจดใจจ่อ
โดยจงใจ[ADV] deliberately, See also: intentionally, on purpose, calculatingly, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: ทางตำรวจกลั่นแกล้งลูกความของเขาโดยจงใจอย่างไม่ต้องสงสัย, Thai definition: อย่างตั้งใจให้เป็น, อย่างมีความมุ่งหมายให้เป็น
โดยเจตนา[ADV] intentionally, See also: deliberately, Syn. โดยตั้งใจ, โดยจงใจ, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยทำผิดโดยเจตนา
โดยตั้งใจ[ADV] intentionally, See also: deliberately, Syn. อย่างตั้งใจ, โดยเจตนา, Ant. โดยบังเอิญ, Example: จำเลยกระทำเรื่องนี้โดยตั้งใจ
โดยมีเจตนา[ADV] intentionally, See also: deliberately, on purpose, willfully, Example: เขานำความลับของผู้อื่นมาเปิดเผยโดยมีเจตนา เพราะอยากกลั่นแกล้งไม่ให้ได้ดีไปกว่าตน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาหูไปนาเอาตาไปไร่[xp] (ao hū pai nā ao tā pai rai) EN: ignore ; fail deliberately to pay attention   FR: ignorer délibérément
โดยเจตนา[adv.] (dōi jēttanā) EN: intentionally ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; délibérément ; avec préméditation
โดยจงใจ[adv.] (dōi jongjai) EN: deliberately   
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately   FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose   FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
เมินเฉย[v. exp.] (moēn choēi) EN: pay no attention ; overlook deliberately ; ignore ; set brush ; set aside ; be indifferent   FR: être indifférent
แทรกซ้อน[v.] (saēksøn) EN: cause complications ; create side issues ; raise obstacles ; deliberately complicate an issue ; have complications   

CMU English Pronouncing Dictionary
DELIBERATELY    D AH0 L IH1 B ER0 AH0 T L IY0
DELIBERATELY    D AH0 L IH1 B R AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deliberately    (a) (d i1 l i1 b @ r @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす張り;鶯張り;鴬張り[うぐいすばり, uguisubari] (n) nightingale (flooring); method of laying floors to deliberately make a noise (like a nightingale's call) when walked across (security feature) [Add to Longdo]
じっくり[, jikkuri] (adv,adv-to) (on-mim) deliberately; carefully; without rushing; (P) [Add to Longdo]
やおら[, yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
意地が悪い[いじがわるい, ijigawarui] (exp,adj-i) malicious; deliberately mean [Add to Longdo]
奇を衒う;奇をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]
好んで[このんで, kononde] (n) by (from) choice; by (for) preference; of one's own accord; of one's (own) free will; on purpose; deliberately; intentionally; (P) [Add to Longdo]
薩摩の守[さつまのかみ, satsumanokami] (n) traveling while deliberately not paying a fare (travelling) [Add to Longdo]
殊更[ことさら, kotosara] (adv) intentionally; deliberately; especially [Add to Longdo]
承知の上で[しょうちのうえで, shouchinouede] (exp) intentionally; on purpose; deliberately; taking something into account [Add to Longdo]
吊り上げる;釣り上げる;つり上げる;釣上げる[つりあげる, tsuriageru] (v1,vt) (1) to raise; to lift; to hang up; to suspend; (2) to (artificially, deliberately) raise prices; (3) (釣り上げる, 釣上げる only) to pull in (fish) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
存心[cún xīn, ㄘㄨㄣˊ ㄒㄧㄣ, ] deliberately [Add to Longdo]
专意[zhuān yì, ㄓㄨㄢ ㄧˋ, / ] deliberately; on purpose [Add to Longdo]
故弄玄虚[gù nòng xuán xū, ㄍㄨˋ ㄋㄨㄥˋ ㄒㄩㄢˊ ㄒㄩ, / ] deliberately mystifying; to make sth unnecessarily complicated [Add to Longdo]
故意[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, ] deliberately; on purpose [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deliberately \De*lib"er*ate*ly\, adv.
   With careful consideration, or deliberation; circumspectly;
   warily; not hastily or rashly; slowly; as, a purpose
   deliberately formed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deliberately
   adv 1: with intention; in an intentional manner; "he used that
       word intentionally"; "I did this by choice" [syn:
       {intentionally}, {deliberately}, {designedly}, {on
       purpose}, {purposely}, {advisedly}, {by choice}, {by
       design}] [ant: {accidentally}, {by chance},
       {circumstantially}, {unexpectedly}, {unintentionally}]
   2: in a deliberate unhurried manner; "she was working
     deliberately" [syn: {measuredly}, {deliberately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top