Search result for

firmly

(62 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -firmly-, *firmly*, firm
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
firmly[ADV] อย่างหนักแน่น, See also: อย่างมั่นคง, อย่างเหนียวแน่น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Add to that, their hands are already stiff and their minds are firmly set.อีกอย่าง มือของพวกเขาก็แข็ง ความคิดจิตใจก็ถูกปลูกฝังมาแล้ว Beethoven Virus (2008)
Tallahassee firmly believe that you have to blow off steam in Zombieland ...or else you'll lose what's left of your mind.ทาลาฮาสซีเชื่อว่าคุณจะต้องโหวกเหวกบ้างในซอมบี้แลนด์ ...ไม่งั้นคุณจะต้องเสียสติแน่ๆ Zombieland (2009)
Across firmly and round it off.จับแน่นๆและไปรอบๆ Everyone (2009)
Across firmly and round it off.จับแน่นๆและไปรอบๆ Everyone (2009)
Hold the grip firmly,จับยึดไว้ให้แน่น Time (2009)
I can't say firmly since I didn't see it.ผมคงพูดไม่ได้ว่าเป็นไปได้หรือไม่ เพราะผมไม่เห็นเหตุการณ์ The Case of Itaewon Homicide (2009)
You see, most people spend their life firmly planted in this world then one day, they go straight to the other side, but we....เธอเห็นมั๊ยะคนอื่นๆใช้ชีวิตวางแผนอย่างมั่นคงในโลกนี้... ..แล้ววันหนึ่ง พวกเขาฝ่าตรงไปยังอีกด้านหนึ่ง แต่เรา The Haunting in Connecticut (2009)
But I firmly believe that the best is still to come.และผมเชื่อเป้นอย่างยิ่งว่า สิ่งที่ดีที่สุดกำลังจะมาถึง RED (2010)
I remain firmly rooted, banish it from thought.ข้าจะแน่วแน่ ไม่หยุดคิดเรื่องที่ผ่านมา The Thing in the Pit (2010)
I'll be watching with both eyes to see how long you can stand firmly like that.ฉันจะดูด้วยตาของฉันเองว่า.. นายจะอยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหน Personal Taste (2010)
Please continue firmly in line with the President's vision.ขอให้สานต่อตามแนวคิดที่ท่านประธานมุ่งหวังไว้ก็แล้วกัน Bread, Love and Dreams (2010)
It's rooted firmly so if they just make it around the corner, they will be fine and on solid footing.รากฐานของมันมั่นคง ดังนั้นแค่พวกเขารักษาระดับไว้ พวกเขาก็จะไม่เป็นไรและอยู่บนความมั่นคงต่อไป Cinderella's Sister (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
firmlyHe clutched her arm firmly.
firmlyHe firmly refused the Premier's earnest request.
firmlyHe held on firmly to the branch.
firmlyHe told her firmly to realize how serious her condition was.
firmlyHolding on to the rope firmly, I came safe to land.
firmlyI firmly believe.
firmlyI firmly believe it is characteristic of him to be late.
firmlyI firmly believe that your time will come.
firmlyKeep both feet firmly on the ground.
firmlyMake sure that the device is attached firmly to ceiling.
firmlyShe firmly asserts that she will not sing in front of anybody.
firmlyShe held my arm firmly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขึ้นสมอง[V] be embedded in one's memory, See also: firmly bear in mind, keep firmly in mind, Example: ทำไมผู้คนสมัยนี้จึงหวาดกลัวคำว่า ขาดทุน จนขึ้นสมองก็ไม่รู้, Thai definition: จำได้แม่นยำ, อยู่ในความคิดตลอดเวลา
ตาไม่กระพริบ[ADV] intently, See also: firmly, Example: เขาจ้องเธอในชุดเจ้าสาวหรูหราตาไม่กะพริบ, Thai definition: อย่างจดจ่อไม่วอกแวก, ไม่ละสายตาไปที่อื่น
แน่นแฟ้น[ADV] firmly, See also: securely, stably, Syn. มั่นคง, เหนียวแน่น, Ant. สั่นคลอน, Example: ศาสนาพุทธเป็นสถาบันสำคัญที่เป็นจุดรวมจิตใจของคนไทยอย่างแน่นแฟ้น
เหนียวแน่น[ADV] closely, See also: firmly, unswervingly, Syn. แน่นแฟ้น, Example: เขายังคงรักษาระยะถี่ห่างแห่งความสัมพันธ์เอาไว้อย่างเหนียวแน่น
แน่วแน่[ADV] firmly, See also: determinedly, surely, certainly, unswervingly, fixedly, Syn. แน่แน่ว, Example: เขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะไปเรียนต่อต่างประเทศ, Thai definition: อย่างมีใจมุ่งมั่น, อย่างแท้จริง
แน่นหนา[ADV] tightly, See also: firmly, fast, strongly, securely, solidly, sturdily, Syn. แข็งแรง, Ant. บอบบาง, Example: เขาใส่กุญแจอย่างแน่นหนา เพราะจะไม่อยู่บ้านหลายวัน, Thai definition: อย่างมั่นคงแข็งแรงเป็นปึกแผ่น
เป็นปึกแผ่น[ADV] firmly, See also: strongly, Syn. มั่นคง, แข็งแรง, ถาวร, Example: คนไทยรักษาชาติรักษาแผ่นดินเป็นปึกแผ่นมั่นคงมาได้ด้วยสติปัญญาความสามารถ
มั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: firmly, certainly, definitely, Syn. แน่นอน, แน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, Example: เขารับปากรับคำเป็นมั่นเหมาะแล้วว่ายินดีและเต็มใจช่วยเหลือ
มั่นเหมาะ[ADV] surely, See also: firmly, certainly, definitely, Syn. แน่นอน, แน่, ไม่เปลี่ยนแปลง, แม่นมั่น, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, Example: เขารับปากรับคำเป็นมั่นเหมาะแล้วว่ายินดีและเต็มใจช่วยเหลือ
เด็ดเดี่ยว[ADV] resolutely, See also: firmly, determinedly, Syn. มั่นคง, แน่วแน่, ยืนหยัด, หนักแน่น, มุ่งมั่น, Example: เขาตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวแล้วว่าเขาต้องทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จถึงจะยากสักเพียงไร, Thai definition: ตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort   FR: insister ; réitérer ; exhorter
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: earn by heart ; memorize ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory   FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
มั่นใจ[v.] (manjai) EN: be confident ; be certain ; believe firmly ; be convinced ; be full of confidence ; be assured of;   FR: être sûr (de soi) ; être persuadé ; être convaincu ; être confiant ; croire fermement
แน่น[adv.] (naen) EN: tightly ; securely ; solidly ; firmly ; fast   
แน่นแฟ้น[adv.] (naenfaēn) EN: firmly ; securely ; stably   FR: solidement ; fermement
แน่นหนา[adv.] (naennā) EN: tightly ; firmly ; fast ; strongly ; securely ; solidly ; sturdily   FR: solidement ; fermement
แน่วแน่[adv.] (naēonaē) EN: firmly ; determinedly ; surely ; certainly ; unswervingly ; fixedly   FR: résolument
เสถียร[adv.] (sathīen) EN: stably ; firmly ; strongly   FR: stable ; constant

CMU English Pronouncing Dictionary
FIRMLY    F ER1 M L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
firmly    (a) (f @@1 m l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっしり[, gasshiri] (adv,n,vs) firmly; solidly; tough; (P) [Add to Longdo]
がっつり;ガッツリ[, gattsuri ; gattsuri] (adv) (sl) firmly; plentifully; with all one's might [Add to Longdo]
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
ぎゅっと[, gyutto] (adv) (on-mim) tightly (squeezing); firmly; hard; (P) [Add to Longdo]
ぐっと[, gutto] (adv) (on-mim) firmly; fast; much; more [Add to Longdo]
すぽっと[, supotto] (adv) (on-mim) snugly; tightly; firmly [Add to Longdo]
ばしばし[, bashibashi] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (from the sound of beating or striking) violently; without holding anything back; (2) (on-mim) firmly; resolutely [Add to Longdo]
ガシッ[, gashitsu] (adv-to) firmly [Add to Longdo]
引っ抱える[ひっかかえる, hikkakaeru] (v1,vt) (See 引っ) to hold tightly; to hold firmly [Add to Longdo]
確と;聢と[しかと;しっかと, shikato ; shikkato] (adv) (1) certainly; for sure; (2) distinctly; clearly; exactly; (3) firmly; tightly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牢牢[láo láo, ㄌㄠˊ ㄌㄠˊ, ] firmly, #8,907 [Add to Longdo]
毅然[yì rán, ㄧˋ ㄖㄢˊ, ] firmly; resolutely; without hesitation, #13,881 [Add to Longdo]
硬要[yìng yào, ˋ ㄧㄠˋ, ] firmly set on doing sth; to insist on doing; determined in one's course of action, #22,072 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Firmly \Firm"ly\, adv.
   In a firm manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 firmly
   adv 1: with resolute determination; "we firmly believed it";
       "you must stand firm" [syn: {firm}, {firmly},
       {steadfastly}, {unwaveringly}]
   2: in a secure manner; in a manner free from danger; "she held
     the child securely" [syn: {securely}, {firmly}]
   3: with firmness; "held hard to the railing" [syn: {hard},
     {firmly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top