ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exhaustively

IH0 G Z AA1 S T IH0 V L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exhaustively-, *exhaustively*, exhaustive
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exhaustively(adv) อย่างละเอียดถี่ถ้วน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
WHO EXHAUSTIVELY STUDIED THE FIRST KILLINGSเขารู้จักคดีนั้นดีพอกับเรา ดีกว่าด้วยละมั้ง The Angel Maker (2008)
I understand she's been questioned exhaustively during her incarceration.ผมเข้าใจว่า เธอถูกสอบสวนอย่างหนัก ระหว่างที่เธอถูกขัง And Then There Were More (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมด[mot] (adv) EN: completely ; entirely ; totally ; wholly ; exhaustively ; thoroughly ; utterly  FR: entièrement ; complètement ; totalement
อย่างละเอียดถี่ถ้วน[yāng la-īet thīthūan] (adv) EN: very carefully ; meticulously ; thoroughly ; scrupulously ; exhaustively   FR: minutieusement ; avec précaution

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXHAUSTIVELY IH0 G Z AA1 S T IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exhaustively (a) ˈɪgzˈɔːstɪvliː (i1 g z oo1 s t i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
学を窮める[がくをきわめる, gakuwokiwameru] (exp, v1) to study exhaustively [Add to Longdo]
論じ尽くす[ろんじつくす, ronjitsukusu] (v5s) to deal exhaustively with; (P) [Add to Longdo]
論究[ろんきゅう, ronkyuu] (n, vs) discuss thoroughly; deal exhaustively with [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exhaustive \Ex*haust"ive\, a.
   Serving or tending to exhaust; exhibiting all the facts or
   arguments; as, an exhaustive method. {Ex*haust"ive*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exhaustively
   adv 1: in an exhaustive manner; "we searched the files
       thoroughly" [syn: {thoroughly}, {exhaustively}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top