Search result for

อ่อนแรง

(37 entries)
(0.0267 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนแรง-, *อ่อนแรง*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
แขนขาอ่อนแรง (vt )

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนแรง[V] be weak, See also: be tender, be infirm, be feeble, Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Example: ของงูเห่ามักทำอันตรายต่อระบบประสาททำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงผู้ป่วยซึมและหายใจลำบาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
torpidอ่อนแรง, เชื่องช้า, เฉื่อยชา [มีความหมายเหมือนกับ torpent ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Left side facial weakness.ด้านซ้ายอ่อนแรงกว่า Last Resort (2008)
The barrier to stop crabs is failing.บาร์เรียร์ที่ปกป้องมหาสมุทรอ่อนแรงลง... Ponyo (2008)
It doesn't get weak here. (the barrier)ตรงนี้บาร์เรียร์ยังไม่อ่อนแรงลงแฮะ Ponyo (2008)
- Not without muscle weakness.ไม่ใช่.. ไม่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง House Divided (2009)
Her pulse is very weak.ชีพจรเธออ่อนแรงลง Time (2009)
Remember, he's weak. don't push him.จำไว้ว่า เขาอ่อนแรง อย่ากดดันเขา Faceless, Nameless (2009)
With severe weakness in your legs. That's okay.มีขาที่อ่อนแรงมาก ไม่เป็นไร Invasion (2009)
Lou gehrig's disease. Oh.เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง You Don't Know Jack (2010)
He was diagnosed with lou gehrig's disease, A devastating incurable illnessแต่เมื่อสองปีก่อนในวัย 50 เค้าเข้ารับการรักษาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง... You Don't Know Jack (2010)
Weak and thready at the brachial.แผ่วเบาและกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรง I See You (2010)
He had to have been subdued when he was shot.เขาต้องอ่อนแรงลงมากแล้ว เมื่อเขาถูกยิง The Fight (2010)
Picking up faint em readings.ได้รับค่าที่อ่อนแรง Resurgence (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนแรง[v. exp.] (øn raēng) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble   
อ่อนแรง[adj.] (øn raēng) EN: weak ; played out   

English-Thai: Longdo Dictionary
attenuation(n) การลด(แรง, ความดัน), ความอ่อนแรงลงของสัญญาณ(ตามระยะทาง)
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beaten[ADJ] หมดเรี่ยวแรง, See also: อ่อนแรง, เหนื่อย, Syn. exhausted
fall into a decline[IDM] อ่อนแรง (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว), See also: อ่อนแอ (เพราะเจ็บป่วยหรือล้มเหลว), Syn. go into
feeble[ADJ] อ่อนกำลัง, See also: อ่อนแรง, กะปลกกะเปลี้ย, Syn. fragile, strengthless
languish for[PHRV] อ่อนแรงกับ, See also: ไม่สนใจไยดีกับ, เหนื่อยอ่อนกับ, Syn. languish over, pine for, pine over
languish in[PHRV] อ่อนแรง, See also: ไม่มีแรง, เหนื่อยอ่อน, อิดโรย
languish over[PHRV] อ่อนแรงกับ, See also: ไม่สนใจไยดีกับ, เหนื่อยอ่อนกับ, Syn. languish for, pine for, pine over
languish[VI] อ่อนแรง, See also: อ่อนกำลัง, Syn. droop
low[ADJ] อ่อนแรง, See also: อ่อนเพลีย, ไร้พละกำลัง, ไม่มีเรี่ยวแรง, Syn. exhausted, sinking, expiring, dying
pine[VI] อ่อนแรง, See also: หมดแรง, ร่วงโรย, อิดโรย
stave up[PHRV] เหนื่อยล้า, See also: อ่อนแรง, เหน็ดเหนื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adynamic(แอดดิแนม' มิค, เอไคแนม' มิค) adj. ไร้กำลัง, อ่อนแรง (lacking strength)
asthenia(แอสเธน'เนีย) n. การศูญเสียกำลัง, ภาวะอ่อนแรง. -asthenic adj. (debility)
gone(กอน,โกน) adj. จากไป,ผ่านไป,ที่แล้ว,อดีต,สูญเสีย,หมดหวัง,ปรักหักพัง,ตั้งครรภ์,ตายแล้ว,อ่อนแรง,ใช้หมดแล้ว,เยี่ยมยอด
low(โล) adj.,adv. ต่ำ, น้อย, เตี้ย,หย่อน,งอลง,อ่อนเพลีย,อ่อนแรง,ค่าต่ำ,หดหู่ใจ,ต่ำต้อย,เลว,ชั่ว,หยาบช้า,เกียร์ต่ำ,เสียงต่ำ,เสียงแผ่ว n. สิ่งที่อยู่ต่ำ,ราคาต่ำ,ค่าต่ำ,เกียร์แรก,เกียร์ต่ำ,ความเลว,ความหยาบคาย. vi. (วัว) ร้อง,เปล่งเสียงคล้ายเสียงวัว n. การร้องเสี
small(สมอล) adj. เล็ก,น้อย,จ้อย,นิด,บอบบาง,ถ่อมตัว,ตัวเล็ก,อ่อนแรง,อ่อนกำลัง,เสียงอ่อน adv. ต่ำต้อย,เล็กน้อย,เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ด้วยเสียงอ่อน. n.. สิ่งที่เล็ก., See also: smallness n., Syn. wee,little,mean

English-Thai: Nontri Dictionary
faint(n) อาการเป็นลม,อาการวิงเวียน,อาการหน้ามืด,ความอ่อนแรง
feeble(adj) อ่อนกำลัง,อ่อนแอ,อ่อนแรง,ปัญญาอ่อน,ไม่เต็มบาท
feebly(adv) อย่างอ่อนกำลัง,อย่างกะปลกกะเปลี้ย,อย่างอ่อนแรง,อย่างเบาบาง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top