ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spent

S P EH1 N T   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spent-, *spent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spent[VT] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ spend
spent[VI] กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ spend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spent(สเพนทฺ) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ spend. adj. ใช้จนหมด,หมดแรง,หมดกำลัง,อ่อนเปลี้ยเพลียแรง., Syn. worn out
forespent(ฟอร์สฺเพนทฺ') adj. หมดเรี่ยวแรง
forspent(ฟอร์สฺเพนทฺ') adj. หมดเรี่ยวแรง
ill-spentadj. สูญเสีย,สิ้นเปลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
spent(vt) pt และ pp ของ spend
misspent(adj) ใช้ผิดพลาด,ฟุ่มเฟือย,สุรุ่ยสุร่าย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spent Acid กรดใช้แล้ว [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The knife was important to the district attorney. He spent a day...มีดเป็นสิ่งสำคัญที่จะอัยการเขต เขาใช้เวลาทั้งวัน ... 12 Angry Men (1957)
I never saw so much time spent on nothin'.ฉันไม่เคยเห็นเวลามากที่ใช้ในการไม่มีอะไร 12 Angry Men (1957)
I spent hundreds of thousands of dollars on her, to make her a big star.ผมใช้เวลาหลายร้อยหลายพันดอลลาร์ในของเธอจะทำให้เธอเป็นดาราใหญ่ The Godfather (1972)
My childhood years were spent in endowing my body with the capacity to satisfy the basest, most outrageous desiresปีความเป็นเด็กของฉันถูกใช้จนหมด in endowing ร่างกายของฉันกับความจุ... ...เพื่อทำให้การทำให้พอใจ Nmost อาศัยที่สุด,\รุนแรงปราถนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
That the directress had spent a few hours at the school...ผู้อำนวยการหญิงคนนั้น ได้อยู่ที่ ร.ร สองสามช.ม... . Suspiria (1977)
Must've spent some coin.คงจะใช้เวลาบางเหรียญ Mad Max (1979)
All your life has been spent pursuing archaeological relics.ทั้งชีวิตของคุณ หมดไปกับการตามหา โบราณวัตถุ ให้สำเร็จ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Great-grand Teacher spent so much effort to become the world's Number One in martial arts.ท่านปรมาจารย์ทุ่มเทความพยายามเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นอันดับหนึ่งในใต้หล้า. Return of the Condor Heroes (1983)
We spent years trying to attach some cosmic significance to that and came up with nothing.เราใช้เวลาหลายปีพยายามที่จะ แนบ บางอย่างมีนัยสำคัญของ จักรวาลนั้น และมาพร้อมกับอะไร 2010: The Year We Make Contact (1984)
I have spent the last several weeks programming Hal for a 1,000-day orbit back to Earth and now all those programs will have to be dumped.การเขียนโปรแกรมสำหรับ แฮล วงโคจร 1000 วัน กลับมาสู่โลกและตอนนี้ทุก โปรแกรมเหล่านั้น จะต้องถูกทิ้ง 2010: The Year We Make Contact (1984)
We've spent enough time together to know that we're well-suited.เราได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากพอที่ จะรู้ว่าเรากำลังดีเหมาะ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
He spent his entire life with a rabbit in his pocket and pigeons up his sleeves.เขาใช้เวลาตลอดชีวิตของเขากับกระต่ายในกระเป๋าของเขา และนกพิราบแขนเสื้อของเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spentA considerable amount of time and effort have been spent already.
spentAll having been spent on repairs, he applied to the bank for the loan.
spentAll the money spent, we started looking for work.
spentAll the money was spent on clothes.
spentA lot of their time is spent on part-time jobs.
spentAnd had spent hours talking together.
spentAnd spent that day with him.
spentAnd the tokens he received as wages could only be spent at that shop.
spentAs soon as she got her salary, she spent it all.
spentBut the boys spent all their holidays on Mr Wood's farm.
spentCan you account for all the money you spent?
spentCan you account for all the money you spent on your trip?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ยน[v.] (hīen) EN: cut short ; raze to the ground ; be used up ; be run out ; have spent all ; have nothing left ; be ruined ; strip   FR: dépouiller ; raser
ไม่สู้[v. exp.] (mai sū) EN: spent ; refuse to be aroused   
อ่อนเพลีย[X] (ønphlīa) EN: weak ; spent ; worn out ; pooped ; tired out   FR: affaibli ; faible ; diminué ; prostré ; abattu
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless   FR: mou ; amorphe ; faible

CMU English Pronouncing Dictionary
SPENT S P EH1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spent (v) spˈɛnt (s p e1 n t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乏燃料[fá rán liào, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] spent fuel, #134,577 [Add to Longdo]
乏燃料储存[fá rán liào chǔ cún, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] spent fuel storage [Add to Longdo]
乏燃料棒[fá rán liào bàng, ㄈㄚˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄅㄤˋ, ] spent fuel rods [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪銭身に付かず;悪銭身につかず[あくせんみにつかず, akusenminitsukazu] (exp) (id) Easy come, easy go; Lightly comes, lightly goes; Soon gotten soon spent [Add to Longdo]
核燃料プール[かくねんりょうプール, kakunenryou pu-ru] (n) (spent) nuclear fuel storage pool [Add to Longdo]
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour [Add to Longdo]
拘束時間[こうそくじかん, kousokujikan] (n) total hours spent working [Add to Longdo]
在院日数[ざいいんにっすう, zaiinnissuu] (n) number of days spent in hospital [Add to Longdo]
使途[しと, shito] (n) purpose for which money is spent; the way money is spent; (P) [Add to Longdo]
使用済み核燃料;使用済核燃料[しようずみかくねんりょう, shiyouzumikakunenryou] (n) spent nuclear fuel [Add to Longdo]
執筆生活[しっぴつせいかつ, shippitsuseikatsu] (n) writing life; period of life spent writing [Add to Longdo]
人には添うて見よ馬には乗って見よ[ひとにはそうてみようまにはのってみよ, hitonihasoutemiyoumanihanottemiyo] (exp) (obsc) you can't judge someone until you've spent time with them, just like you can't judge a horse until you've ridden it [Add to Longdo]
衰え果てる[おとろえはてる, otoroehateru] (v1,vi) to be utterly spent or crushed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spent \Spent\ (sp[e^]nt), a.
   1. Exhausted; worn out; having lost energy or motive force.
    [1913 Webster]
 
       Now thou seest me
       Spent, overpowered, despairing of success.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Heaps of spent arrows fall and strew the ground.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Exhausted of spawn or sperm; -- said especially of
    fishes.
    [1913 Webster]
 
   {Spent ball}, a ball shot from a firearm, which reaches an
    object without having sufficient force to penetrate it.
    [1913 Webster] Sper

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spend \Spend\, v. t. [imp. & p. p. {Spent}; p. pr. & vb. n.
   {Spending}.] [AS. spendan (in comp.), fr. L. expendere or
   dispendere to weigh out, to expend, dispense. See {Pendant},
   and cf. {Dispend}, {Expend}, {Spence}, {Spencer}.]
   1. To weigh or lay out; to dispose of; to part with; as, to
    spend money for clothing.
    [1913 Webster]
 
       Spend thou that in the town.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Wherefore do ye spend money for that which is not
       bread?                --Isa. lv. 2.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow; to employ; -- often with on or upon.
    [1913 Webster]
 
       I . . . am never loath
       To spend my judgment.         --Herbert.
    [1913 Webster]
 
   3. To consume; to waste; to squander; to exhaust; as, to
    spend an estate in gaming or other vices.
    [1913 Webster]
 
   4. To pass, as time; to suffer to pass away; as, to spend a
    day idly; to spend winter abroad.
    [1913 Webster]
 
       We spend our years as a tale that is told. --Ps. xc.
                          9.
    [1913 Webster]
 
   5. To exhaust of force or strength; to waste; to wear away;
    as, the violence of the waves was spent.
    [1913 Webster]
 
       Their bodies spent with long labor and thirst.
                          --Knolles.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spent
   adj 1: depleted of energy, force, or strength; "impossible to
       grow tobacco on the exhausted soil"; "the exhausted food
       sources"; "exhausted oil wells" [syn: {exhausted},
       {spent}] [ant: {unexhausted}]
   2: drained of energy or effectiveness; extremely tired;
     completely exhausted; "the day's shopping left her
     exhausted"; "he went to bed dog-tired"; "was fagged and
     sweaty"; "the trembling of his played out limbs"; "felt
     completely washed-out"; "only worn-out horses and cattle";
     "you look worn out" [syn: {exhausted}, {dog-tired}, {fagged},
     {fatigued}, {played out}, {spent}, {washed-out}, {worn-
     out(a)}, {worn out(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top