Search result for

expel

(61 entries)
(0.1219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -expel-, *expel*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
expel    [VT] ไล่ออก (จากการเป็นสมาชิก), See also: ไล่, ขับไล่, Syn. discharge, dismiss, oust

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
expelขับออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
expelled partnerผู้เป็นหุ้นส่วนที่ถูกกำจัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
expelleeผู้ถูกขับออก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
expelleeผู้ถูกขับออก [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
expelHis son was expelled from school.
expelHe ended up expelled.
expelThe government is expelling illegal aliens as part of a crackdown.
expelHe was expelled from school.
expelThe boy was expelled from music school when he was 12.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
expel(อิคซฺเพล') {expelled,expelling,expels} vt. ขับออก,ขับไล่
expellant(เอคซฺเพล'เลินทฺ) n. ยาขับ,ยาขับพิษ. adj. เกี่ยวกับการขับออก
expellee(อิคซฺเพลลี') n. ผู้ถูกขับไล่
expellent(เอคซฺเพล'เลินทฺ) n. ยาขับ,ยาขับพิษ. adj. เกี่ยวกับการขับออก
expeller(เอคซฺเพล'เลอะ) n. ผู้ขับไล่,ผู้ขับออก,ตัวขับ

English-Thai: Nontri Dictionary
expel(vt) ไล่ไป,ขับออก,ขับไล่

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉดหัว [V] expel, See also: drive out, sack, kick out, oust, dismiss, Syn. ขับไล่ไสส่ง, ขับไล่, Example: ผมถูกเฉดหัวออกจากงาน
ขับไส    [V] expel, See also: drive out, kick out, cast out, eject, Syn. ขับไสไล่ส่ง, เสือกไสไล่ส่ง, ขับไล่, Example: ไม่มีใครจะมาบังคับขับไสผมได้
ขับ    [V] drive away, See also: expel, Syn. ไล่, ขับไล่, Example: คณะปฏิวัติขับรัฐบาลออกแล้วร่างกฎหมายใหม่, Thai definition: ต้อนให้ไป, บังคับให้ไป
ขับไล่ไสส่ง    [V] drive out, See also: expel, banish, Syn. ขับไล่, ขับไส, ผลักไส, เสือกไสไล่ส่ง, Ant. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ, Example: พ่อจะขับไล่ไสส่งให้เขาไปอยู่ที่ไหนได้ เขาก็เป็นญาติเราคนหนึ่งเหมือนกัน, Thai definition: บังคับให้ออกไปเพราะไม่พอใจให้อยู่
ขับไล่    [V] drive out, See also: expel, discharge, Syn. ไล่, เสือกไส, ขับไส, ผลักไส, ไล่ส่ง, Ant. เชื้อเชิญ, ต้อนรับ, Example: หัวหน้าขับไล่พนักงานรักษาความปลอดภัยออกจากงาน เพราะละเลยหน้าที่, Thai definition: ต้อนให้ไป, บังคับให้ออกไป
เสือกไสไล่ส่ง [V] expel, See also: kick out, cast out, discharge, eject, Syn. ขับไล่ไสส่ง, Ant. ยินดีต้อนรับ, Example: ใครๆ ก็รังเกียจเขา พากันเสือกไสไล่ส่งให้ไปอยู่ที่อื่น, Thai definition: แสดงความต้องการให้บุคคลพ้นไป
ปล่อยเกาะ    [V] expel to the island, See also: exile to an island, expatriate a person to live in an island, Example: ทางรัฐบาลจะทำการปล่อยเกาะนักโทษการเมืองในวันที่ 31 ตุลาคมนี้, Thai definition: เนรเทศให้ไปอยู่เกาะ
เสือกไส [V] expel, See also: expel, cast out, deport, displace, Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไส, เสือกไสไล่ส่ง, Example: ฉันเองก็ไม่รู้ว่าจะถูกเสือกไสออกไปจากที่นี่เมื่อไหร่, Thai definition: ส่งไปที่อื่นเพื่อให้พ้นไป
ถีบหัวส่ง    [V] expel, See also: drive out, eject, evict, kick out, Syn. ขับไล่, เสือกไส, Example: ยามพรรครุ่งเรืองเขาก็อาศัยใบบุญ พอพรรคตกต่ำก็ถีบหัวส่งอย่างไม่ใยดี, Thai definition: ไล่ไปให้พ้น, ไม่ไยดีอีกต่อไป
เฉด [V] drive away, See also: expel, dismiss, Syn. ไล่, ขับไล่, ขับไล่ไสส่ง, Ant. เชิญ, เชื้อเชิญ, Example: ผมถูกเฉดออกจากงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉด[v.] (chēt) EN: drive away ; expel ; dismiss   FR: renvoyer ; chasser
เฉดหัว[v. exp.] (chēt hūa) EN: expel ; drive out ; sack ; kick out ; oust ; dismiss   
ขจัด[v.] (khajat) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove   FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
ขับ [v.] (khap) EN: expel ; drive away ; drive out ; chase away ; eject ; excrete ; propel ; oust ; throw off   FR: expulser ; éjecter ; propulser
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge   FR: chasser ; repousser
ขับไล่ไสส่ง[v. exp.] (khaplai sai song) EN: drive out ; expel ; banish   
ไล่[v.] (lai) EN: expel ; get rid of ; put out ; drive off ; drive away ; oust ; sack ; dismiss   FR: expulser ; chasser ; se débarasser de ; mettre en fuite
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off   FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ไล่...ออกจากพรรค[v. exp.] (lai ... øk jāk phak) EN: expel ... (sb.) from the party   FR: exclure ... (qqn) du parti
ไล่...ออกจากโรงเรียน[v. exp.] (lai ... øk jāk rōngrīen) EN: dismiss ... (sb.) from school ; expel ... (sb) from school   FR: renvoyer ... (qqn) de l'école ; exclure ... (qqn) de l'école

CMU English Pronouncing Dictionary
EXPEL    IH0 K S P EH1 L
EXPELLED    IH0 K S P EH1 L D
EXPELLING    IH0 K S P EH1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
expel    (v) (i1 k s p e1 l)
expels    (v) (i1 k s p e1 l z)
expelled    (v) (i1 k s p e1 l d)
expelling    (v) (i1 k s p e1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
押っ放り出す;押放り出す;おっ放り出す;おっぽり出す[おっぽりだす, opporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
除籍[じょせき, joseki] (n,vs) (1) removing a name; (2) expelling (e.g. from school); decommissioning; (P) [Add to Longdo]
追い出し屋[おいだしや, oidashiya] (n) people or companies that forcefully and illegally expel defaulting tenants from their lodgings [Add to Longdo]
追い出す[おいだす, oidasu] (v5s,vt) to expel; to drive out; (P) [Add to Longdo]
追う(P);逐う[おう, ou] (v5u,vt) (1) to chase; to run after; to pursue; (2) to follow (i.e. a set order, a trend); (3) to drive out; to oust; to expel; (4) to drive (i.e. a herd); (5) (in passive voice) to be pressed (for time, etc.); (P) [Add to Longdo]
追ん出す[おんだす, ondasu] (v5s,vt) (col) (See 追い出す) to expel; to drive out [Add to Longdo]
追出[ついしゅつ, tsuishutsu] (n,vs) (arch) (See 追い出す) expelling; driving out [Add to Longdo]
放り出す;ほうり出す[ほうりだす, houridasu] (v5s,vt) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hē, ㄏㄜ, ] expel breath; my goodness [Add to Longdo]
[niǎn, ㄋㄧㄢˇ, / ] expel [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] expel; urge on [Add to Longdo]
逐出[zhú chū, ㄓㄨˊ ㄔㄨ, ] expel [Add to Longdo]
除名[chú míng, ㄔㄨˊ ㄇㄧㄥˊ, ] expell; disenroll [Add to Longdo]
驱除鞑虏[qū chú Dá lǔ, ㄑㄩ ㄔㄨˊ ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, / ] expel the Manchu, revolutionary slogan from around 1900 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Expel \Ex*pel"\, v. t. [imp. & p. p. {Expelled}, p. pr. & vb.
   n.. {Expelling}.] [L. expellere, expulsum; ex out + pellere
   to drive: cf.F. expeller. See {Pulse} a beat.]
   1. To drive or force out from that within which anything is
    contained, inclosed, or situated; to eject; as, to expel
    air from a bellows.
    [1913 Webster]
 
       Did not ye . . . expel me out of my father's house?
                          --Judg. xi. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. To drive away from one's country; to banish.
    [1913 Webster]
 
       Forewasted all their land, and them expelled.
                          --Spenser.
    .
    [1913 Webster]
 
       He shall expel them from before you . . . and ye
       shall possess their land.       --Josh. xxiii.
                          5.
    [1913 Webster]
 
   3. To cut off from further connection with an institution of
    learning, a society, and the like; as, to expel a student
    or member.
    [1913 Webster]
 
   4. To keep out, off, or away; to exclude. "To expel the
    winter's flaw." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. To discharge; to shoot. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Then he another and another [shaft] did expel.
                          --Spenser.
    .
 
   Syn: To banish; exile; eject; drive out. See {Banish}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 expel
   v 1: force to leave or move out; "He was expelled from his
      native country" [syn: {expel}, {throw out}, {kick out}]
   2: remove from a position or office; "The chairman was ousted
     after he misappropriated funds" [syn: {oust}, {throw out},
     {drum out}, {boot out}, {kick out}, {expel}]
   3: cause to flee; "rout out the fighters from their caves" [syn:
     {rout}, {rout out}, {expel}]
   4: eliminate (a substance); "combustion products are exhausted
     in the engine"; "the plant releases a gas" [syn: {exhaust},
     {discharge}, {expel}, {eject}, {release}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top