Search result for

อ่อนล้า

(8 entries)
(0.045 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อ่อนล้า-, *อ่อนล้า*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนล้า    [V] be exhausted, See also: be weary, Syn. เหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เพลีย, Example: เขาคิดจะเข้าไปทำช้างไม้ต่อให้เสร็จแต่ก็อ่อนล้าเกินกว่าที่จะจับสิ่วและค้อนขึ้นมาอีกครั้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนล้า[v.] (ønlā) EN: be exhausted ; be weary   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all in    [IDM] เหน็ดเหนื่อย (คำไม่เป็นทางการ), See also: อ่อนล้า, หมดแรง
fatigue    [VI] เหนื่อยล้า, See also: อ่อนล้า, อ่อนแรง, อิดโรย, Syn. exhaust, strain, Ant. strengthen
flag    [VI] อ่อนกำลังลง, See also: อ่อนล้า, Syn. weaken, droop, languish, Ant. restore, strenghten
overtired    [ADJ] เหนื่อยล้ามาก, See also: อ่อนล้าเต็มที่

English-Thai: Nontri Dictionary
fag(vi) หมดแรง,หมดกำลัง,เหนื่อย,อ่อนล้า,เมื่อยล้า
tireless(adj) ไม่รู้จักเหนื่อย,ไม่เบื่อ,ไม่เมื่อย,ไม่อ่อนล้า

Are you satisfied with the result?

Go to Top