ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deplete

D IH0 P L IY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deplete-, *deplete*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deplete(vt) ทำให้หมดสิ้น, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้พร่อง, ทำให้ว่างเปล่า, Syn. consume, drain, exhaust
deplete of(phrv) ทำให้ว่างเปล่า, See also: ทำให้สูญสิ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deplete(ดิพลีท') vt. ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก, ทำให้สูญเสีย, ทำให้ว่างเปล่า, บรรเทา, See also: depletion n. ดูdeplete depletive adj. ดูdeplete, Syn. empty, Ant. fill

English-Thai: Nontri Dictionary
deplete(vt) ใช้หมด, ทำให้สูญเสีย, ทำให้สิ้นเปลือง, ทำให้ลดน้อยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depleteทำให้หมดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depleted fuelเชื้อเพลิงด้อยสมรรถนะ, ดู depleted uranium [นิวเคลียร์]
Depleted uraniumยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ, ยูเรเนียมที่มีองค์ประกอบของยูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 0.7 พบได้ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือผลพลอยได้จากการผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งมียูเรเนียม-235 อยู่ ร้อยละ 0.20-0.25 นอกนั้นเป็นยูเรเนียม-238 (ดู natural uranium และ spent fuel ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A lack of needed sunlight depletes you of vitamins A and Eการที่ไม่ค่อยได้รับแสงแดด ทำให้ขาดวิตามินเอและอี Oldboy (2003)
Intense physical activity rapidly depletes muscle fibers of ATP, which gives them the energy they need to contractการออกกำลังกายหักโหมอย่างรวดเร็ว\\\ จะไปลดสารเอทีพีในเส้นใยกล้ามเนื้อ ซึ่งให้พลังงานที่จำเป็นในการหดตัวของกล้ามเนื้อ Art Imitates Life (2008)
It'll deplete most of your reserves.ซึ่งจะใช้เงินสำรองนายเกือบหมด Withdrawal (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดินจืด(n) depleted soil, Example: เมื่อดินกลายเป็นดินจืดปลูกพืชไม่ได้ผลก็ต้องตัดไม้เผาป่าหาพื้นที่ใหม่ต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินจืด[din jeūt] (n, exp) EN: depleted soil
พร่อง[phrǿng] (v) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short
สึกหรอ[seukrø] (v) EN: wear away ; disintegrate ; be eroded ; become depleted   FR: éroder ; ronger
ถดถอย[thotthøi] (v) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted
ยอบแยบ[yøp yaēp] (v) EN: be low ; be in low water ; be depleted ; lack  FR: être bas ; manquer
ยุบยอบ[yupyøp] (v) EN: be depleted

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DEPLETE D IH0 P L IY1 T
DEPLETED D IH0 P L IY1 T IH0 D
DEPLETER D IH0 P L IY1 T ER0
DEPLETES D IH0 P L IY1 T S
DEPLETERS D IH0 P L IY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deplete (v) dˈɪplˈiːt (d i1 p l ii1 t)
depleted (v) dˈɪplˈiːtɪd (d i1 p l ii1 t i d)
depletes (v) dˈɪplˈiːts (d i1 p l ii1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贫铀[pín yóu, ㄆㄧㄣˊ ㄧㄡˊ, / ] depleted uranium (D-38) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り尽くす;取尽くす[とりつくす, toritsukusu] (v5s) to deplete; to take all [Add to Longdo]
取り切る;取切る[とりきる, torikiru] (v5r) (1) to take completely; to deplete; (2) to block off; to isolate [Add to Longdo]
劣化ウラン[れっかウラン, rekka uran] (n) depleted uranium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deplete \De*plete"\, v. t. [imp. & p. p. {Depleted}; p. pr. &
   vb. n. {Depleting}.] [From L. deplere to empty out; de- +
   plere to fill. Forined like replete, complete. See {Fill},
   {Full}, a.]
   1. (Med.) To empty or unload, as the vessels of human system,
    by bloodletting or by medicine. --Copland.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce by destroying or consuming the vital powers of;
    to exhaust, as a country of its strength or resources, a
    treasury of money, etc. --Saturday Review.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deplete
   v 1: use up (resources or materials); "this car consumes a lot
      of gas"; "We exhausted our savings"; "They run through 20
      bottles of wine a week" [syn: {consume}, {eat up}, {use
      up}, {eat}, {deplete}, {exhaust}, {run through}, {wipe
      out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top