Search result for

deplete

(40 entries)
(0.0046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deplete-, *deplete*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deplete[VT] ทำให้หมดสิ้น, See also: ทำให้ลดลง, ทำให้พร่อง, ทำให้ว่างเปล่า, Syn. consume, drain, exhaust
deplete of[PHRV] ทำให้ว่างเปล่า, See also: ทำให้สูญสิ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deplete(ดิพลีท') vt. ทำให้หมดสิ้นหรือลดน้อยลงมาก,ทำให้สูญเสีย,ทำให้ว่างเปล่า,บรรเทา, See also: depletion n. ดูdeplete depletive adj. ดูdeplete, Syn. empty ###A. fill

English-Thai: Nontri Dictionary
deplete(vt) ใช้หมด,ทำให้สูญเสีย,ทำให้สิ้นเปลือง,ทำให้ลดน้อยลง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
depleteทำให้หมดไป [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Depleted fuelเชื้อเพลิงด้อยสมรรถนะ, ดู depleted uranium [นิวเคลียร์]
Depleted uraniumยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ, ยูเรเนียมที่มีองค์ประกอบของยูเรเนียม-235 น้อยกว่าร้อยละ 0.7 พบได้ในเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้ว หรือผลพลอยได้จากการผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งมียูเรเนียม-235 อยู่ ร้อยละ 0.20-0.25 นอกนั้นเป็นยูเรเนียม-238 (ดู natural uranium และ spent fuel ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Three-quarters of fishing grounds are exhausted, depleted or in danger of being so.3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่ประมงหมดลง, สิ่งมีชีวิตเกือบสูญพันธุ์หรืออยู่ในขั้นวิกฤต Home (2009)
But the fossil water reserves are severely depleted.เพราะน้ำบาดาลสามารถ หมดไปอย่างสิ้นเชิง Home (2009)
Adamantium reservoir is depleted.สารอะดาแมนเทียมหมดแล้ว X-Men Origins: Wolverine (2009)
The backup reserves are depleted, too!พลังงานสำรองหมดแล้วค่ะ! Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Another core has been depleted.ชิ้นส่วนได้หมดสภาพไปอีกหนึ่ง Iron Man 2 (2010)
Uranium depleted. I loaded those munitions.ยูเรเนียมลดต่ำลง ฉันบรรจุอาวุธพวกนั้น Lost (2010)
The mitochondria were depleted?ไมโตคอนเดรียหยุดทำงานรึเปล่า White Tulip (2010)
How could your power cells be so depleted?เซลล์พลังงานพวกแกมันหมดได้ยังไง? Grievous Intrigue (2010)
Battery depleted. Oh, man That is wrong!แบตเตอรี่หมด ว่าไง! Mixology Certification (2010)
It'll deplete most of your reserves.ซึ่งจะใช้เงินสำรองนายเกือบหมด Withdrawal (2010)
He knows the world will need food long after his oil resources are depleted.เขารู้ว่าโลกต้องการอาหาร เมื่อแหล่งอาหารคือ ... Unknown (2011)
It's kind of like the depleted uranium the army uses for tank busters, only way nastier.มันทำมาจากแร่ยูเรเนี่ยม เหมือนที่พวกองทัพใช้ ในการถล่มรถถัง เว้นแต่ว่ามันรุนแรงกว่า What Hides Beneath (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดินจืด[N] depleted soil, Example: เมื่อดินกลายเป็นดินจืดปลูกพืชไม่ได้ผลก็ต้องตัดไม้เผาป่าหาพื้นที่ใหม่ต่อไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินจืด[n. exp.] (din jeūt) EN: depleted soil   
พร่อง[v.] (phrǿng) EN: be depleted ; be decreased ; be diminished ; be partly consumed ; be short   
สึกหรอ[v.] (seukrø) EN: wear away ; disintegrate ; be eroded ; become depleted   FR: éroder ; ronger
ถดถอย[v.] (thotthøi) EN: be discouraged ; be disheartened ; be depressed ; be dispirited ; be depleted   
ยอบแยบ[v.] (yøp yaēp) EN: be low ; be in low water ; be depleted ; lack   FR: être bas ; manquer
ยุบยอบ[v.] (yupyøp) EN: be depleted   

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPLETE    D AH0 P L IY1 T
DEPLETED    D AH0 P L IY1 T AH0 D
DEPLETER    D AH0 P L IY1 T ER0
DEPLETES    D AH0 P L IY1 T S
DEPLETERS    D AH0 P L IY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deplete    (v) (d i1 p l ii1 t)
depleted    (v) (d i1 p l ii1 t i d)
depletes    (v) (d i1 p l ii1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り尽くす;取尽くす[とりつくす, toritsukusu] (v5s) to deplete; to take all [Add to Longdo]
取り切る;取切る[とりきる, torikiru] (v5r) (1) to take completely; to deplete; (2) to block off; to isolate [Add to Longdo]
劣化ウラン[れっかウラン, rekka uran] (n) depleted uranium [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
贫铀[pín yóu, ㄆㄧㄣˊ ㄧㄡˊ, / ] depleted uranium (D-38) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deplete \De*plete"\, v. t. [imp. & p. p. {Depleted}; p. pr. &
   vb. n. {Depleting}.] [From L. deplere to empty out; de- +
   plere to fill. Forined like replete, complete. See {Fill},
   {Full}, a.]
   1. (Med.) To empty or unload, as the vessels of human system,
    by bloodletting or by medicine. --Copland.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce by destroying or consuming the vital powers of;
    to exhaust, as a country of its strength or resources, a
    treasury of money, etc. --Saturday Review.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deplete
   v 1: use up (resources or materials); "this car consumes a lot
      of gas"; "We exhausted our savings"; "They run through 20
      bottles of wine a week" [syn: {consume}, {eat up}, {use
      up}, {eat}, {deplete}, {exhaust}, {run through}, {wipe
      out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top