Search result for

มีอำนาจ

(51 entries)
(0.3299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -มีอำนาจ-, *มีอำนาจ*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I have it on good authority that you are,ฉันมีอำนาจที่คุณมี New Haven Can Wait (2008)
Right, he had no influence on you at all.ใช่.. เขามีอำนาจชักจูงคุณทั้งหมด Birthmarks (2008)
Because if the test of a man is how he treats those he has power over,เพราะถ้าจะทดสอบผู้ชายก็ให้เขามีอำนาจมากๆ Birthmarks (2008)
He overpowered me and got the gun back.เขามีอำนาจเหนือผม และเอาปืนกลับไป Last Resort (2008)
When you're on Clay's payroll, everything in your hand is a power tool.นายมีอำนาจทุกอย่างในกำมือ เมื่อ เคลย์ จ่ายเงินเดือนให้นาย Pilot (2008)
It is not in my power.ข้าไม่มีอำนาจเช่นนั้น The Labyrinth of Gedref (2008)
It is not in my power to lift the curse.ข้าไม่มีอำนาจถอนคำสาป The Labyrinth of Gedref (2008)
If you had the power of life and death over Uther, would you kill him?ถ้าหากเจ้ามีอำนาจเหนืออูเธอร์ เจ้าจะฆ่าเขาหรือไม่? The Labyrinth of Gedref (2008)
Powerful magic can harness a grieving, rage and demented soul and make it live again.เวทย์มนต์ที่แข็งแกร่งมีอำนาจปลุกให้ซากศพกลับมามีชีวิตได้อีกครั้ง Excalibur (2008)
Those who have power should restrain themselves from using it.ผู้ใดที่มีอำนาจ ควรจะรู้จักยับยั้งใจที่จะใช้มัน Lair of Grievous (2008)
- Theoretically, it could give the bearer the power of transformation.ตามหลักการ มันจะให้ \ N ผู้ครอบครองมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง To Kill the King (2008)
If you had the power of life and death over Uther, would you kill him?ถ้าเจ้ามีอำนาจ เหนือความเป็นความตายของอูเธอร์ เจ้าจะฆ่าเขาไหม? To Kill the King (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีอำนาจ[adj.] (mī amnāt) EN: powerful ; masterful   FR: puissant
มีอำนาจมาก[adj.] (mī amnāt māk) EN: powerful   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be in force[IDM] มีอำนาจ, See also: กลายเป็นกฎหมาย, ต้องเชื่อฟังกฎเกณฑ์
chief[ADJ] มีอำนาจสูงสุด, Syn. foremost, highest
command[VI] ควบคุม, See also: มีอำนาจเหนือ, Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern
command[VT] ควบคุม, See also: มีอำนาจเหนือ, Syn. order, direct, decree, bid, rule, govern, restrain, check
dominate over[PHRV] มีอำนาจเหนือ, See also: มีอิทธิพลเหนือ, ควบคุม, Syn. domineer over
domineer over[PHRV] มีอำนาจเหนือ, See also: มีอิทธิพลเหนือ, ควบคุม, Syn. dominate over
gobble up[PHRV] มีอำนาจเหนือ
lord[VI] มีอำนาจหรืออิทธิพลเหนือ, Syn. domineer
Olympian[ADJ] มีอำนาจ, Syn. powerful
potent[ADJ] มีอำนาจ, See also: สามารถ, Syn. great, influential, mighty, Ant. weak, powerless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advisory(แอดไว' ซะรี) adj.,n. ซึ่งแนะนำ, มีอำนาจหรือหน้าที่แนะนำ, รายงาน, Syn. giving)
alcalde(แอลแคล' ดี) n., (pl. -des) นายกเทศมนตรีที่มีอำนาจพิจารณาคดี., Syn. alcade
almighty(ออลไม' ที) adj. ซึ่งมีอำนาจทุกอย่าง, ซึ่งมีความสามารถทุกอย่าง,ซึ่งมีอำนาจหรืออิทธิพลมาก,น่ากลัว, สุดขีด. -n. -Almighty พระ-เจ้า -almightiness n., Syn. all-powerful)
appellate(อะเพล'เลท) adj. เกี่ยวกับการอุทธรณ์,ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์
ascendancy(อะเซน'เดินซี) n. ภาวะขึ้นครองตำแหน่ง,ภาวะมีอำนาจ., Syn. ascendency, ascendance, ascendence
ascendant(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
ascendent(อะเซน'เดินทฺ) n. ตำแหน่งที่ครอง,อิทธิพล,อำนาจ,บรรพบุรุษ. -adj. รุ่งเรือง,มีอำนาจ,ฐานะได้เปรียบ,ก้าวหน้า,มีอิทธิพลเหนือ
authoritative(ออธอ'ริเททิฟว) adj. ซึ่งมีอำนาจ,เชื่อถือได้,มีหลักฐานพิสูจน์ได้,เผด็จการ
authority(ออธอ'ริที) n. เจ้าหน้าที่,อำนาจ (ในหน้าที่ตำแหน่ง) ,ผู้มีอำนาจ,ผู้เป็นต้นตำรับ,ทางราชการ,แหล่งข้อมูลหรือคำแนะนำที่เชื่อถือได้,ความเชื่อถือได้,ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง,อำนาจทางนิตินัย,อำนาจการเป็นตัวแทน,ความเชี่ยวชาญ, พยาน,การให้การ (คำที่มีความหมายเหมือนก
autocracy(ออทอค'คระซี) n. อัตตาธิปไตย,เอกาธิปไตย,ผู้มีอำนาจเด็ดขาด,การปกครองโดยผู้มีอำนาจเด็ดขาด,ราชาธิปไตยแบบกษัตริย์ที่มีอำนาจเด็ดขาด,ระบบเผด็จการ. autocratic (al) adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
almighty(adj) ยิ่งใหญ่,มีอานุภาพ,มีอำนาจมาก,มีอิทธิพล
ascend(vi,vt) ขึ้นไป,มีอำนาจ,เฟื่องฟู
ascendent(adj) สูงขึ้น,เฟื่องฟู,รุ่งเรือง,มีอำนาจ,มีอิทธิพลเหนือ
authoritative(adj) เผด็จการ,มีอำนาจ
autocrat(n) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด
autocratic(adj) เผด็จการ,มีอำนาจเด็ดขาด
BIG big gun(n) ผู้มีอิทธิพล,ผู้มีอำนาจ,บุคคลสำคัญ
control(vt) ควบคุม,บังคับบัญชา,บังคับ,บงการ,มีอำนาจเหนือ
dominance(n) การครอบงำ,ความมีอำนาจเหนือ,การปกครอง,ความเด่น
dominant(adj) ซึ่งมีอำนาจเหนือ,ซึ่งมีบทบาทสำคัญ,เด่น,มีอิทธิพลต่อ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
competent (n ) มีอำนาจ
hold sway over (vt ) มีอำนาจเหนือ, มีอิทธิพลเหนือ
hypnotic (adj ) มีอำนาจในการสะกดจิต

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] Thai: มีอำนาจ English: powerful

German-Thai: Longdo Dictionary
befugt(adj) |zu etwas befugt sein| มีสิทธิหรืออำนาจในการกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich bin nicht dazu befugt, Ihnen Aufkunft zu geben. ฉันไม่มีอำนาจในการให้ข้อมูลคุณ
mächtig(adj) ที่มีพละกำลัง, ที่มีอำนาจ, See also: S. stark, kraftvoll

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Dominante {f} (vt ) มีอำนาจเหนือ,ครอบงำ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top