Search result for

โหย

(48 entries)
(0.0733 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โหย-, *โหย*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) (UNAPPROVED version -- use with care )
โหย๊บ่อยๆ เช่น เขาชอบไปทะเลโหย๊ะ = เขาชอบไปทะเลบ่อยๆ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โหย [V] desire (food), See also: be weak with hunger, famish, Syn. หิว, อยาก, Example: ตอนนี้ฉันรู้สึกโหยของหวานๆ
โหย [V] moan, See also: bemoan, deplore, lament, bewail, wail, Syn. ครวญถึง, โหยหา, คร่ำครวญ, Example: เธอโหยไห้ถึงบุตรที่ตายไปแล้ว
โหย [V] be fatigued, See also: be exhausted, be fagged out, be weak, be tired, Syn. เหนื่อย, อ่อนล้า, ล้า, Example: ดิฉันรู้สึกโหยเต็มทน, Thai definition: อ่อนกำลัง, อ่อนใจ
โหย [ADV] (jump) lightly, See also: quickly, suddenly, nimbly, Example: เขากระโดดโหยงเมื่อเห็นเมียเดินมา, Thai definition: อาการที่กระโดดโดยฉับไวด้วยดีใจหรือตกใจ
โหยหา [V] yearn for, See also: long, hunger, crave, desire, Syn. คร่ำครวญหา, Example: เมื่อต้องจากบ้านไปอยู่เมืองนอกเขาจึงโหยหาความอบอุ่นจากใครสักคนเพื่อเป็นเพื่อนในยามเหงา
โหย่ง [V] stand on tiptoe, See also: hop on one foot, Syn. หย่ง, เขย่ง, กระหย่ง กระโหย่ง, Example: เขาโหย่งตัวขึ้นเพื่อจะมองได้ชัดยิ่งขึ้น, Thai definition: อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้น หรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง
โหยหวน [ADV] with a groan, Example: ท่านกรีดร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด, Thai definition: ดังวังเวงใจ, ร้องไห้คร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
โหยหวน [ADJ] disconsolate, See also: crooning, plaintive, mournful, Example: หากไม่เพราะเสียงโหยหวนของรถสรรพสินค้า ผมก็อาจหลับต่อจนถึงเที่ยง, Thai definition: ดังวังเวงใจ, ร้องไห้คร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
โหยหวน [V] moan, See also: groan, lament, bemoan, bewail, deplore, Syn. คร่ำครวญ, โหยไห้, Example: แมวดำโหยหวนอย่างน่ารำคาญ, Thai definition: ร้องคร่ำครวญไม่รู้จักหยุด
โหยไห้ [V] wail, See also: bemoan, lament, bewail, moan, Syn. ครวญถึง, ฟูมฟาย, ครวญคราง, ร่ำไห้, คร่ำครวญ, Example: เธอโหยไห้ถึงลูกและสามีที่จากลาไปเร็วเหลือเกิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โหย(โหยฺ) ก. อ่อนกำลัง, อ่อนใจ
โหยครวญถึง, รํ่าร้อง
โหยมักใช้ประกอบคำอื่น ๆ เช่น โหยหา โหยหิว โหยหวน โหยไห้.
โหยกเหยก(โหฺยกเหฺยก) ว. ไม่อยู่กับร่องกับรอย, ไม่แน่นอน, (ใช้แก่การพูด), เช่น พูดจาโหยกเหยก
โหยกเหยกโยเย, ขี้อ้อน, ร้องไห้งอแง, (ใช้แก่เด็ก) เช่น เด็กคนนี้โยเยโหยกเหยกจริง.
โหย(โหฺยง) ว. อาการที่กระโดดโดยฉับไวด้วยดีใจหรือตกใจ เช่น กระโดดโหยง สะดุ้งโหยง.
โหย่ง ๑(โหฺย่ง) ก. ทำให้สูงขึ้น เช่น โหย่งตัว, ทำสิ่งที่รวมตัวกันให้โปร่งหรือขยายตัวให้หลวมขึ้น เช่น โหย่งฟาง โหย่งผม โหย่งเส้นบะหมี่, กระหย่ง กระโหย่ง หรือ หย่ง ก็ว่า.
โหย่ง ๒, โหย่ง ๆ(โหฺย่ง) ว. อาการที่เดินหรือวิ่งไม่เต็มเท้า คือ จดแต่ปลายเท้า เพื่อทำให้ตนสูงขึ้น หรือเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดัง เช่น เดินโหย่ง ๆ วิ่งโหย่ง ๆ, เรียกรอยเท้าที่ไม่เต็ม เห็นแต่ปลายเท้าและส้นเท้า ว่า รอยเท้าโหย่ง หรือ รอยเท้าโหย่ง ๆ, อาการที่นั่งเอาปลายเท้าตั้งลงที่พื้น ส้นเท้าทั้ง ๒ รับก้น เรียกว่า นั่งโหย่ง หรือ นั่งโหย่ง ๆ, กระหย่ง กระโหย่ง หย่ง หรือ หย่ง ๆ ก็ว่า.
โหยหวนว. ลักษณะของเสียงที่คร่ำครวญด้วยความเสียใจหรือเจ็บปวดเป็นต้น ทำให้รู้สึกวังเวงใจ.
โหยหาก. คร่ำครวญถึงบุคคลผู้เป็นที่รักซึ่งพลัดพรากจากไปเป็นต้น.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cry out for    [PHRV] กระหาย, See also: โหยหา, ต้องการอย่างมาก, Syn. cry for, cry out
long for    [PHRV] อยากอย่างมาก, See also: โหยหา, ปรารถนาอย่างมาก, Syn. itch for, sigh for, yearn or
shrill    [ADJ] มีเสียงแหลม, See also: โหยหวน, Syn. high-pitched, penetrating, sharp, strident, Ant. soft, low
sigh    [VI] โหยหา, See also: เรียกร้อง, คร่ำครวญ, Syn. groan, lament
sigh    [VT] โหยหา, See also: เรียกร้อง, คร่ำครวญ, Syn. groan, lament
starve for    [PHRV] หิวกระหาย, See also: โหยหา, กระหาย, อยากมาก, ต้องการอย่างยิ่ง, Syn. hunger for, thirst for
whore after    [PHRV] ปรารถนา, See also: โหยหา, ต้องการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clarionn. แตรโบราณรูปโค้งadj. เสียงดังชัดเจน,ดังโหยหวน
doloroso(โดละโร'โซ) adj. โหยหวน (เพลง)
howl(เฮาลฺ) vt.,vi. หอน,ร้องโหยหวน,หัวเราะเสียงดัง. n. เสียงหอน,เสียงร้องโหยหวน
howling(เฮา'ลิง) adj. ซึ่งทำให้เกิดเสียงร้องโหยหวน,ใหญ่มาก,จำนวนมาก,อย่างยิ่ง. howlingly adv.
limp(ลิมพฺ) {limped,limping,limps} vi.,adj. เดินปวกเปียก,เดินขาเป๋,กระทำอย่างอ่อนระโหย,เหนื่อยอ่อน,อ่อนกำลัง,ไร้พลัง,ไม่มีความหนักแน่น., See also: limper n. ดูlimp
piercing(เพียส'ซิง) adj. ดัง,โหยหวน,หนาวจัด,ขมจัด,มีรสจัด,ตระหนัก,เสียดสี,คมกริบ,เจ็บแสบ,เฉียบแหลม,ซึ่งมองทะลุปรุโปร่ง., See also: piercingness n., Syn. loud
shrill(ชริล) adj.,vi,vt.,n.,adv. (ร้อง) เสียงแหลม,เสียงกรีดร้อง,เสียงหลง,เสียงสูง,ซึ่งทำให้เกิดเสียงดังกล่าว,รุนแรง,เศร้าโศก,โหยหวน., See also: shrillness n. shrilly adv.
starvation(สทาร์เว'เชิน) n. การอดอาหารตาย,การอดอยาก,ความหิวโหย,ความกระหาย. adj. ทำให้อดอาหาร
starve(สทาร์ฟว) vi.,vt. (ทำให้) อดอาหารตาย,อดอยาก,กระหาย,หิวโหย,หนาวตาย., See also: starvedly adv. starver n., Syn. wither,waste away,die
ululate(ยูล'อะเลท) vi. คำราม,เห่า,หอน,ร้องเสียงโหยหวน,ร้องคร่ำครวญ., See also: ululation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
howl(n) เสียงหอน,เสียงโหยหวน,เสียงร้อง,เสียงโห่
shrill(adj) สูง,แหลม(เสียง),โหยหวน,รุนแรง
shrill(vi) ร้องโหยหวน,ร้องเสียงแหลม
sigh(vi) ถอนหายใจ,โหยหา,เรียกร้อง
starvation(n) ความกระหาย,ความอดอาหาร,ความหิวโหย,ความอดอยาก
starve(vi) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,อดอยาก
starveling(adj) กระหาย,อดอาหาร,หิวโหย,ยากจน
starveling(n) คนอดอาหาร,คนอดอยาก,คนหิวโหย
wistful(adj) อยากได้,โหยหา,ปรารถนา

Are you satisfied with the result?

Go to Top