ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

languish

L AE1 NG G W IH0 SH   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -languish-, *languish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
languish[VI] อ่อนแรง, See also: อ่อนกำลัง, Syn. droop
languish in[PHRV] อ่อนแรง, See also: ไม่มีแรง, เหนื่อยอ่อน, อิดโรย
languish of[PHRV] ทุกข์ทรมานกับ (คำเก่า), See also: ป่วยด้วย (โรค, อาการบาดเจ็บฯลฯ)
languishing[ADJ] อ่อนกำลัง, See also: อ่อนเพลีย, Syn. drooping
languish for[PHRV] อ่อนแรงกับ, See also: ไม่สนใจไยดีกับ, เหนื่อยอ่อนกับ, Syn. languish over, pine for, pine over
languish over[PHRV] อ่อนแรงกับ, See also: ไม่สนใจไยดีกับ, เหนื่อยอ่อนกับ, Syn. languish for, pine for, pine over

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
languish(แลง'กวิช) {languished,languishing,languishes} vi. อ่อนกำลัง,อ่อนเพลีย,อ่อนเปลี้ย,หดหู่,ไม่ใยดี,อิดโรย,ร่วงโรย,ละห้อย,โรยรา,ทำหน้าตาเศร้าหมอง., See also: languisher n. languishing adj. ดlanguish

English-Thai: Nontri Dictionary
languish(vi) อ่อนเพลียลง,ซูบซีดลง,เฉื่อยลง,เนือยลง,อิดโรย
languishment(n) ความอ่อนเพลีย,ความซูบซีด,ความอ่อนเปลี้ย,ความเฉื่อยชา,ความอิดโรย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
that kiss was real. Whatever it was, it ruined any chance of me ever coming back to Glee. I hope you have fun playing house with Quinn while you languish in your little ensemble, but my dreams are bigger than that and they're bigger than you.แต่ จูบนั่นของจริง ไม่ว่ายังไง มันทำลายโอกาส ที่ฉันจะกลับมาชมรม ขอให้เธอมีความสุขกับควินน์ ในขณะที่เป็นแค่ตัวประกอบเล็กๆ แต่ฝันของฉันยิ่งใหญ่กว่านั้น และยิ่งใหญ่กว่าคุณ คุณซิลเวสเตอร์คะ The Rhodes Not Taken (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี่ยว[v.] (hīo) EN: wilt ; wither ; wrinkle ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir ; se ratatiner ; se languir ; s'affaiblir
เหี่ยวเฉา[v.] (hīochao) EN: wither ; wilt ; droop ; shrivel ; dry out ; languish ; deteriorate   FR: se faner ; se dessècher ; se flétrir
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent   

CMU English Pronouncing Dictionary
LANGUISH L AE1 NG G W IH0 SH
LANGUISHED L AE1 NG G W IH0 SH T
LANGUISHES L AE1 NG G W IH0 SH IH0 Z
LANGUISHING L AE1 NG G W IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
languish (v) lˈæŋgwɪʃ (l a1 ng g w i sh)
languished (v) lˈæŋgwɪʃt (l a1 ng g w i sh t)
languishes (v) lˈæŋgwɪʃɪz (l a1 ng g w i sh i z)
languishing (v) lˈæŋgwɪʃɪŋ (l a1 ng g w i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凋谢[diāo xiè, ㄉㄧㄠ ㄒㄧㄝˋ, / ] languish, #35,462 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
弱り衰える[よわりおとろえる, yowariotoroeru] (v1) to languish [Add to Longdo]
脱力感[だつりょくかん, datsuryokukan] (n) ennui; languishing; feeling of exhaustion; lassitude; lethargy [Add to Longdo]
悩ましげ[なやましげ, nayamashige] (adj-na) languishing; yearning; desiring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Languish \Lan"guish\, v. i.
   To cause to droop or pine. [Obs.] --Shak. --Dryden.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Languish \Lan"guish\, n.
   See {Languishment}. [Obs. or Poetic]
   [1913 Webster]
 
      What, of death, too,
      That rids our dogs of languish?     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      And the blue languish of soft Allia's eye. --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Languish \Lan"guish\, v. i. [imp. & p. p. {Languished}; p. pr. &
   vb. n. {Languishing}.] [OE. languishen, languissen, F.
   languir, L. languere; cf. Gr. ? to slacken, ? slack, Icel.
   lakra to lag behind; prob. akin to E. lag, lax, and perh. to
   E. slack. See {-ish}.]
   1. To become languid or weak; to lose strength or animation;
    to be or become dull, feeble or spiritless; to pine away;
    to linger in a weak or deteriorating condition; to wither
    or fade.
    [1913 Webster]
 
       We . . . do languish of such diseases. --2 Esdras
                          viii. 31.
    [1913 Webster]
 
       Cease, fond nature, cease thy strife,
       And let me languish into life.    --Pope.
    [1913 Webster]
 
       For the fields of Heshbon languish.  --Is. xvi. 8.
    [1913 Webster]
 
   2. To assume an expression of weariness or tender grief,
    appealing for sympathy. --Tennyson.
 
   3. To be neglected and unattended to; as, the proposal
    languished on the director's desk for months.
    [PJC]
 
   Syn: To pine; wither; fade; droop; faint.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 languish
   v 1: lose vigor, health, or flesh, as through grief; "After her
      husband died, she just pined away" [syn: {pine away},
      {waste}, {languish}]
   2: have a desire for something or someone who is not present;
     "She ached for a cigarette"; "I am pining for my lover" [syn:
     {ache}, {yearn}, {yen}, {pine}, {languish}]
   3: become feeble; "The prisoner has be languishing for years in
     the dungeon" [syn: {languish}, {fade}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top