ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wane

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wane-, *wane*
Possible hiragana form: わね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wane(vi) แสดงถึงพื้นที่ที่มีแสงสว่างลดลง (ใช้กับพระจันทร์หรือโลก)
wane(vi) ลดลงเรื่อยๆ, See also: น้อยลงเรื่อยๆ, Syn. abate, decline, decrease, Ant. increase
wane(vi) จบ, See also: เสร็จสิ้น
wane(n) การลดน้อยลงเรื่อยๆ
wane(n) เวลาข้างแรม
wane(n) ช่วงเวลาที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ
wane(n) เวลาที่เสร็จสิ้น, See also: ฤดูกาลที่เสร็จสิ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wane(เวน) vi., n. (การ) (ดวงจันทร์) แหว่ง, ลด, ถอย, เสื่อม, ตกต่ำ, ค่อย ๆ สลาย, ค่อย ๆ สิ้นสุด, ระยะเสื่อม, ระยะตกต่ำ, น้ำลง -Phr. (on the wane ลดลง เสื่อมลง), Syn. diminish
taiwanese(ไท'วานีซ) adj., n. (เกี่ยวกับ) ไต้หวัน, ชาวไต้หวัน

English-Thai: Nontri Dictionary
wane(vi) ลดถอย, เสื่อมโทรม, บ่ายคล้อย

WordNet (3.0)
wane(v) become smaller, Ant. wax
wane(v) decrease in phase, Ant. wax
decline(v) grow smaller, Syn. wane, go down
ebb(n) a gradual decline (in size or strength or power or number), Syn. wane, ebbing

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Wanev. i. [ imp. & p. p. Waned p. pr. & vb. n. Waning. ] [ OE. wanien, AS. wanian, wonian, from wan, won, deficient, wanting; akin to D. wan-, G. wahnsinn, insanity, OHG. wan, wana-, lacking, wan&unr_;n to lessen, Icel. vanr lacking, Goth. vans; cf. Gr. &unr_; bereaved, Skr. &unr_;na wanting, inferior. &unr_;&unr_;&unr_;&unr_;. Cf. Want lack, and Wanton. ] [ 1913 Webster ]

1. To be diminished; to decrease; -- contrasted with wax, and especially applied to the illuminated part of the moon. [ 1913 Webster ]

Like the moon, aye wax ye and wane.
Waning moons their settled periods keep. Addison. [ 1913 Webster ]

2. To decline; to fail; to sink. [ 1913 Webster ]

You saw but sorrow in its waning form. Dryden. [ 1913 Webster ]

Land and trade ever will wax and wane together. Sir J. Child. [ 1913 Webster ]

Wanev. t. To cause to decrease. [ Obs. ] B. Jonson. [ 1913 Webster ]

Wanen. 1. The decrease of the illuminated part of the moon to the eye of a spectator. [ 1913 Webster ]

2. Decline; failure; diminution; decrease; declension. [ 1913 Webster ]

An age in which the church is in its wane. South. [ 1913 Webster ]

Though the year be on the wane. Keble. [ 1913 Webster ]

3. An inequality in a board. [ Prov. Eng. ] Halliwell. [ 1913 Webster ]

4. (Forestry) The natural curvature of a log or of the edge of a board sawed from a log. [ Webster 1913 Suppl. ]

Waneyn. A sharp or uneven edge on a board that is cut from a log not perfectly squared, or that is made in the process of squaring. See Wany, a. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the wax and wane of caribou populations;การเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนประชากรกวางแคริบู Pi (1998)
Cersei is Queen Mother, a title whose importance wanes with each passing day.เซอร์ซีเป็นมารดากษัตริย์ ตำแหน่งที่ด้อยความสำคัญ ลงไปทุกวันๆ High Sparrow (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waneThey say it's on the wane but it's still got something hasn't it?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาลง[bao long] (v, exp) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter  FR: diminuer
เจริญขึ้นและเสื่อมลง[jaroēn kheun lae seūam long] (xp) EN: wax and wane  FR: croître et décroître
งูกาบหมากลาย[ngū kāpmāk lāi] (n, exp) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)
งูกาบหมากเหลือง[ngū kāpmāk leūang] (n, exp) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)
โรย[rōi] (v) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane
เสื่อม[seūam] (v) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane  FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
wane
waned
wanek
waner
wanes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wane
waned
wanes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juān, ㄐㄩㄢ, ] wane, reduce, contract; exploit [Add to Longdo]
亏缺[kuī quē, ㄎㄨㄟ ㄑㄩㄝ,   /  ] wane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
欠ける(P);缺ける;闕ける[かける, kakeru] (v1, vi) (1) to be chipped; to be damaged; to be broken; (2) to be lacking; to be missing; (3) to be insufficient; to be short; to be deficient; to be negligent toward; (4) (also 虧ける) (of the moon) to wane; to go into eclipse; (P) #9,233 [Add to Longdo]
欠け;闕け;缺け[かけ, kake] (n) (1) fragment; splinter; (2) wane (of the moon) #10,380 [Add to Longdo]
ウェイン[uein] (n, vs) wane #13,664 [Add to Longdo]
わね[wane] (exp) (fem) (See わ, ね・1) expresses depth of feeling or emphasis (sentence end) [Add to Longdo]
ビン南語;ミン南語[ビンなんご(ビン南語);ミンなんご(ミン南語), bin nango ( bin minami go ); min nango ( min minami go )] (n) Min Nan (dialect of Chinese, inc. Taiwanese) [Add to Longdo]
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u, vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline [Add to Longdo]
雨傘蛇[あまがさへび;アマガサヘビ, amagasahebi ; amagasahebi] (n) (uk) krait (esp. the Taiwanese banded krait, Bungarus multicinctus) [Add to Longdo]
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1, vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate [Add to Longdo]
下火になる[したびになる, shitabininaru] (exp, v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane [Add to Longdo]
岩根[いわね, iwane] (n) rock [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top