ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wane

W EY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wane-, *wane*
Possible hiragana form: わね
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wane(vi) แสดงถึงพื้นที่ที่มีแสงสว่างลดลง (ใช้กับพระจันทร์หรือโลก)
wane(vi) ลดลงเรื่อยๆ, See also: น้อยลงเรื่อยๆ, Syn. abate, decline, decrease, Ant. increase
wane(vi) จบ, See also: เสร็จสิ้น
wane(n) การลดน้อยลงเรื่อยๆ
wane(n) เวลาข้างแรม
wane(n) ช่วงเวลาที่ลดน้อยลงเรื่อยๆ
wane(n) เวลาที่เสร็จสิ้น, See also: ฤดูกาลที่เสร็จสิ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wane(เวน) vi.,n. (การ) (ดวงจันทร์) แหว่ง,ลด,ถอย,เสื่อม,ตกต่ำ,ค่อย ๆ สลาย,ค่อย ๆ สิ้นสุด,ระยะเสื่อม,ระยะตกต่ำ,น้ำลง -Phr. (on the wane ลดลง เสื่อมลง), Syn. diminish
taiwanese(ไท'วานีซ) adj.,n. (เกี่ยวกับ) ไต้หวัน,ชาวไต้หวัน

English-Thai: Nontri Dictionary
wane(vi) ลดถอย,เสื่อมโทรม,บ่ายคล้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the wax and wane of caribou populations;การเพิ่มขึ้นและลดลงของจำนวนประชากรกวางแคริบู Pi (1998)
Cersei is Queen Mother, a title whose importance wanes with each passing day.เซอร์ซีเป็นมารดากษัตริย์ ตำแหน่งที่ด้อยความสำคัญ ลงไปทุกวันๆ High Sparrow (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
waneThey say it's on the wane but it's still got something hasn't it?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาลง[bao long] (v, exp) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter  FR: diminuer
เจริญขึ้นและเสื่อมลง[jaroēn kheun lae seūam long] (xp) EN: wax and wane  FR: croître et décroître
งูกาบหมากลาย[ngū kāpmāk lāi] (n, exp) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)
งูกาบหมากเหลือง[ngū kāpmāk leūang] (n, exp) EN: Yellow-striped Beauty Snake ; Taiwanese Beauty Snake (?) ; Taiwan Beauty Rat Snake (?)
โรย[rōi] (v) EN: wither ; fade ; wilt ; shrivel ; lose freshness ; wither ; wane
เสื่อม[seūam] (v) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane  FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer

CMU English Pronouncing Dictionary
WANE W EY1 N
WANED W EY1 N D
WANEK W EY1 N IH0 K
WANER W EY1 N ER0
WANES W EY1 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wane (v) wˈɛɪn (w ei1 n)
waned (v) wˈɛɪnd (w ei1 n d)
wanes (v) wˈɛɪnz (w ei1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[juān, ㄐㄩㄢ, ] wane, reduce, contract; exploit [Add to Longdo]
亏缺[kuī quē, ㄎㄨㄟ ㄑㄩㄝ, / ] wane [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わね[wane] (exp) (fem) (See わ,ね・1) expresses depth of feeling or emphasis (sentence end) [Add to Longdo]
ウェイン[uein] (n,vs) wane [Add to Longdo]
ビン南語;ミン南語[ビンなんご(ビン南語);ミンなんご(ミン南語), bin nango ( bin minami go ); min nango ( min minami go )] (n) Min Nan (dialect of Chinese, inc. Taiwanese) [Add to Longdo]
移ろう[うつろう, utsurou] (v5u,vi) (1) to change (with the passage of time); (2) to fade; to wane; to decline [Add to Longdo]
雨傘蛇[あまがさへび;アマガサヘビ, amagasahebi ; amagasahebi] (n) (uk) krait (esp. the Taiwanese banded krait, Bungarus multicinctus) [Add to Longdo]
黄昏れる[たそがれる, tasogareru] (v1,vi) (1) to fade into dusk; to fade into twilight; (2) to decline; to wane; to abate [Add to Longdo]
下火になる[したびになる, shitabininaru] (exp,v5r) to be under control; to burn down; to decline; to drop; to wane [Add to Longdo]
岩根[いわね, iwane] (n) rock [Add to Longdo]
岩根絞り[いわねしぼり;イワネシボリ, iwaneshibori ; iwaneshibori] (n) (uk) Camellia japonica 'Iwaneshibori' (cultivar of common camellia) [Add to Longdo]
傾いた家運[かたむいたかうん, katamuitakaun] (n) fortunes on the wane (decline) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wane \Wane\, v. i. [imp. & p. p. {Waned}; p. pr. & vb. n.
   {Waning}.] [OE. wanien, AS. wanian, wonian, from wan, won,
   deficient, wanting; akin to D. wan-, G. wahnsinn, insanity,
   OHG. wan, wana-, lacking, wan?n to lessen, Icel. vanr
   lacking, Goth. vans; cf. Gr. ? bereaved, Skr. ?na wanting,
   inferior. ????. Cf. {Want} lack, and {Wanton}.]
   [1913 Webster]
   1. To be diminished; to decrease; -- contrasted with {wax},
    and especially applied to the illuminated part of the
    moon.
    [1913 Webster]
 
       Like the moon, aye wax ye and wane.
       Waning moons their settled periods keep. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. To decline; to fail; to sink.
    [1913 Webster]
 
       You saw but sorrow in its waning form. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Land and trade ever will wax and wane together.
                          --Sir J.
                          Child.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wane \Wane\, v. t.
   To cause to decrease. [Obs.] --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Wane \Wane\, n.
   1. The decrease of the illuminated part of the moon to the
    eye of a spectator.
    [1913 Webster]
 
   2. Decline; failure; diminution; decrease; declension.
    [1913 Webster]
 
       An age in which the church is in its wane. --South.
    [1913 Webster]
 
       Though the year be on the wane.    --Keble.
    [1913 Webster]
 
   3. An inequality in a board. [Prov. Eng.] --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   4. (Forestry) The natural curvature of a log or of the edge
    of a board sawed from a log.
    [Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wane
   n 1: a gradual decline (in size or strength or power or number)
      [syn: {ebb}, {ebbing}, {wane}]
   v 1: grow smaller; "Interest in the project waned" [syn:
      {decline}, {go down}, {wane}]
   2: become smaller; "Interest in his novels waned" [ant: {climb},
     {mount}, {rise}, {wax}]
   3: decrease in phase; "the moon is waning" [ant: {full}, {wax}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top