Search result for

weaken

(66 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weaken-, *weaken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weaken[VT] ทำให้อ่อนแอ, See also: ทำให้อ่อนลง, Syn. debilitate, enervate, enfeeble, Ant. energize, strengthen, vitalize
weaken[VI] อ่อนแอลง, See also: ทรุดโทรม, แย่ลง, เปราะบาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weaken(วีค'คัน) vt. vi. ทำให้อ่อน,กลายเป็นอ่อน,ทำให้อ่อนแอ,กลายเป็นอ่อนแอ, See also: weakener n., Syn. debilitate,cripple

English-Thai: Nontri Dictionary
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เบาลง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
What are these things? They're weaken me.ไอ่นี่มันคืออะไร มันทำให้พลังฉันลดลง Bolt (2008)
That stuff, it weakens me!\ ไอ่นั่น.. มันดูดพลังของฉัน Bolt (2008)
It is a fallacy that prolonged war will weaken an occupied enemy.ผิดอย่างมหันต์ที่ว่าสงครามยืดเยื้อ จะทำให้พวกนั้นอ่อนแอลง Body of Lies (2008)
Now she has managed to weaken our soldiers' spirit What should we do?ตอนนี้นางทำลายขวัญทหารเรา จะทำอย่างไรดี ? Three Kingdoms (2008)
As I said before,... we were able to weaken the terrorists severly.อย่างที่กล่าวไปแล้ว.. ว่าเราสามารถทำให้ศัตรูอ่อนกำลังลงได้แล้ว The Breath (2009)
Felt weakened, tired. I don't know...อ่อนแอ เหนื่อย ฉันไม่รู้ มันหนักหนามาก Cold Comfort (2009)
Vervain could weaken him if he ingested it.ดอกเวอร์เวนสามารถทำให้ เขาอ่อนแอได้ ถ้าเขาได้กลืนกินลงไป มันอาจช่วยนายได้ ให้มีแต้ืมต่อกว่า Family Ties (2009)
Zach: the vervain could weaken himแซค: เวอร์เวนจะทำให้เขาอ่อนแอลง You're Undead to Me (2009)
- you're weakening, parkman.แกมันอ่อนแอ พาร์ทแมน Chapter Nine 'Brother's Keeper' (2009)
Payment intended to weaken any intruder.จ่ายค่าผ่านทาง ก็เพื่อตัดกำลังผู้บุกรุก Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
weaken right jaw.ซัดเข้ากรามขวา Sherlock Holmes (2009)
Weaken the shields even a little,มันจะทำให้เกราะ ออนกำลังลง Divided (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weakenAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
weakenAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
weakenEuropean currencies weakened against the dollar.
weakenFever and constant coughing weakened the old lady.
weakenMy muscular strength has weakened from lack of exercise.
weakenOur competitive position is weakened by the rising labor cost.
weakenPassions weaken, but habits strengthen, with age.
weakenTime, which strengthens friendship, weakens love.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนตัว[V] be down, See also: weaken, Syn. ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน), Ant. แข็งตัว, Example: ก่อนหน้านี้เงินบาทอ่อนตัวลงทำสถิติต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ที่กว่า 57 บาทต่อดอลลาร์, Thai definition: มีค่าลดลง
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง[V] be exhausted, See also: weaken, be weary, fatigue, Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนระโหยโรยแรง, เพลีย, อ่อนล้า, อ่อนแรง, Example: เมื่อคู่ต่อสู้อ่อนเปลี้ยเพลียแรงลงต่างก็จะรามือกันไปเอง, Thai definition: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
แผละ[ADV] exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai definition: อย่างอ่อนกำลัง
อ่อนปวกเปียก[V] weaken, See also: be forceless, be powerless, Syn. อ่อนเปียก, Example: ผู้ปกครองต้องมีลักษณะเหมือนเสาเขื่อนแข็งแรง ถ้าอ่อนปวกเปียก ก็จะทำให้ระดับใต้ปกครองพลอยปวกเปียกไปด้วย, Thai definition: ไม่ขึงขัง
อ่อนกำลัง[V] weaken, See also: diminish, Syn. อ่อนแรง, Example: อเมริกาจะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อไป จนกว่ากำลังภาคพื้นดินของอิรักจะอ่อนกำลังลง, Thai definition: เรี่ยวแรงถอยลง
อ่อนเปียก[V] weaken, See also: be powerless, be forceless, Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Thai definition: ไม่ขึงขัง
ย่อหย่อน[V] weaken, See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce, Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, Example: เพราะพวกเราฝีมือไม่ถึงกำลังจึงย่อหย่อนลงตามลำดับ
เสื่อม[V] deteriorate, See also: weaken, Syn. ทรุดโทรม, ด้อยลง, Example: ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน, Thai definition: โทรมลง
ความจำเสื่อม[N] weaken remembrance, See also: deteriorated remembrance, Ant. การระลึกได้, Example: เขาเป็นโรคความจำเสื่อมเนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาลง[v. exp.] (bao long) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter   FR: diminuer
ความจำเสื่อม[n. exp.] (khwāmjam seūam) EN: weaken remembrance   
ลด[v.] (lot) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken   FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
อ่อนกำลัง[v.] (øn kamlang) EN: weaken ; diminish   
อ่อนเปียก[v.] (ønpīek) EN: weaken ; be powerless ; be forceless   
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง[v. exp.] (ønplīa phlīa raēng) EN: be exhausted ; weaken ; be weary ; fatigue   
อ่อนปวกเปียก[v.] (ønpuakpīek) EN: weaken ; be forceless ; be powerless   
อ่อนตัว[v.] (øntūa) EN: be down ; weaken   
เรียว[adj.] (rīo) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined   FR: effilé ; fuselé ; en pointe
โรยรา[v.] (rōirā) EN: wilt ; be weakened   

CMU English Pronouncing Dictionary
WEAKEN    W IY1 K AH0 N
WEAKENS    W IY1 K AH0 N Z
WEAKENED    W IY1 K AH0 N D
WEAKENING    W IY1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weaken    (v) (w ii1 k @ n)
weakens    (v) (w ii1 k @ n z)
weakened    (v) (w ii1 k @ n d)
weakening    (v) (w ii1 k @ n i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
だれる[, dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places) [Add to Longdo]
減弱[げんじゃく, genjaku] (n,vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening [Add to Longdo]
腰砕け[こしくだけ, koshikudake] (n) (1) inadvertent collapse (sumo); (2) breaking down (e.g. in the middle of a bout); weakening of one's attitude [Add to Longdo]
削ぐ;殺ぐ[そぐ, sogu] (v5g) (1) to chip; to slice off; to sharpen; (2) to thin down; to reduce; to weaken [Add to Longdo]
死脈[しみゃく, shimyaku] (n) weakening pulse; exhausted (mining) vein [Add to Longdo]
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening [Add to Longdo]
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r,vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
弱める[よわめる, yowameru] (v1,vt) to weaken; (P) [Add to Longdo]
弱り込む[よわりこむ, yowarikomu] (v5m) to weaken; to be at wits' end [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
削弱[xuē ruò, ㄒㄩㄝ ㄖㄨㄛˋ, ] weaken [Add to Longdo]
弱化[ruò huà, ㄖㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, ] weaken; make weaker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weaken \Weak"en\, v. t. [imp. & p. p. {Weakened}; p. pr. & vb.
   n. {Weakening}.]
   [1913 Webster]
   1. To make weak; to lessen the strength of; to deprive of
    strength; to debilitate; to enfeeble; to enervate; as, to
    weaken the body or the mind; to weaken the hands of a
    magistrate; to weaken the force of an objection or an
    argument.
    [1913 Webster]
 
       Their hands shall be weakened from the work, that it
       be not done.             --Neh. vi. 9.
    [1913 Webster]
 
   2. To reduce in quality, strength, or spirit; as, to weaken
    tea; to weaken any solution or decoction.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Weaken \Weak"en\, v. i.
   To become weak or weaker; to lose strength, spirit, or
   determination; to become less positive or resolute; as, the
   patient weakened; the witness weakened on cross-examination.
   "His notion weakens, his discernings are lethargied." --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 weaken
   v 1: lessen the strength of; "The fever weakened his body" [ant:
      {beef up}, {fortify}, {strengthen}]
   2: become weaker; "The prisoner's resistance weakened after
     seven days" [ant: {strengthen}]
   3: destroy property or hinder normal operations; "The Resistance
     sabotaged railroad operations during the war" [syn:
     {sabotage}, {undermine}, {countermine}, {counteract},
     {subvert}, {weaken}]
   4: reduce the level or intensity or size or scope of; "de-
     escalate a crisis" [syn: {de-escalate}, {weaken}, {step
     down}] [ant: {escalate}, {intensify}, {step up}]
   5: lessen in force or effect; "soften a shock"; "break a fall"
     [syn: {dampen}, {damp}, {soften}, {weaken}, {break}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top