ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

weaken

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -weaken-, *weaken*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
weaken(vt) ทำให้อ่อนแอ, See also: ทำให้อ่อนลง, Syn. debilitate, enervate, enfeeble, Ant. energize, strengthen, vitalize
weaken(vi) อ่อนแอลง, See also: ทรุดโทรม, แย่ลง, เปราะบาง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
weaken(วีค'คัน) vt. vi. ทำให้อ่อน, กลายเป็นอ่อน, ทำให้อ่อนแอ, กลายเป็นอ่อนแอ, See also: weakener n., Syn. debilitate, cripple

English-Thai: Nontri Dictionary
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง, ทำให้อ่อนแอ, ทำให้เบาลง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're weakening my position.- - คุณกำลังอ่อนลงตำแหน่? In the Name of the Father (1993)
Your aura is weakening.อยู่สิ ผมทิ้งไว้... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
At the end of the World War Tomainia weakened.ในช่วงท้ายของสงครามโลก โทไมเนีย กำลังพ่ายแพ้ The Great Dictator (1940)
Is the campaign weakening?การรณรงค์อ่อนลงหรือ Gandhi (1982)
The difficult birth of our son, followed by a bout of malaria... has weakened my darling Alice terribly.ยากเกิดของลูกชายของเรา ตามด้วยการแข่งขันของโรคมาลาเรีย ... มีกำลังอ่อนลงรักอลิซฉันชะมัด Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Especially you, my lord, if left in your weakened state.โดยเฉพาะท่าน, นายข้า/ไม่มีท่านพวกเราอ่อนแอลง Underworld (2003)
is weakening this country.มีกำลังอ่อนลงประเทศนี้ The Birdcage (1996)
The Japanese take the weakened soldiers on a brutal 60-mile forced march.กองทัพญี่ปุ่นบังคับให้ทหารที่อ่อนแรง ต้องออกเดินเท้ากว่า 60 ไมล์ The Great Raid (2005)
But the hope that you have brought, Your Majesties, is finally starting to weaken the Witch's power.แต่ความหวังที่ท่านนำมา ฝ่าพระบาท... ในที่สุดคำอธิฐานอันน้อยนิดก็เริ่มเปล่งประกาย The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
There is no big change in his vital signs but his bodily functions are weakening.ชีพจรเค้าปกติดีครับ แต่ร่างกายเค้ากำลังอ่อนแอลงครับ April Snow (2005)
It's a weakening due to malnutritionไม่แข็งแรงเพราะขาดสารอาหารนี่ะ Grave of the Fireflys (2005)
It only gives a weakening effect, as if they're drunk.มันแค่ทำให้อ่อนแอลง ราวกับว่าพวกเขาเมา The Book of the Three Hans (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
weakenAre you creating for us a future world where there is a greater danger of skin cancer, weakened bodies, less food and fewer plants and animals?
weakenAs expectation increases that the dollar will weaken, the foreign exchange market's reaction to US economic indicators has been fairly muted.
weakenEuropean currencies weakened against the dollar.
weakenFever and constant coughing weakened the old lady.
weakenMy muscular strength has weakened from lack of exercise.
weakenOur competitive position is weakened by the rising labor cost.
weakenPassions weaken, but habits strengthen, with age.
weakenTime, which strengthens friendship, weakens love.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนตัว(v) be down, See also: weaken, Syn. ลดลง (ใช้กับค่าของเงิน), Ant. แข็งตัว, Example: ก่อนหน้านี้เงินบาทอ่อนตัวลงทำสถิติต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์ที่กว่า 57 บาทต่อดอลลาร์, Thai Definition: มีค่าลดลง
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง(v) be exhausted, See also: weaken, be weary, fatigue, Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนระโหยโรยแรง, เพลีย, อ่อนล้า, อ่อนแรง, Example: เมื่อคู่ต่อสู้อ่อนเปลี้ยเพลียแรงลงต่างก็จะรามือกันไปเอง, Thai Definition: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้า
แผละ(adv) exhaustedly, See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting), Example: เธอเหนื่อยมาทั้งวันแล้ว พอถึงบ้านก็นั่งแผละ, Thai Definition: อย่างอ่อนกำลัง
อ่อนปวกเปียก(v) weaken, See also: be forceless, be powerless, Syn. อ่อนเปียก, Example: ผู้ปกครองต้องมีลักษณะเหมือนเสาเขื่อนแข็งแรง ถ้าอ่อนปวกเปียก ก็จะทำให้ระดับใต้ปกครองพลอยปวกเปียกไปด้วย, Thai Definition: ไม่ขึงขัง
อ่อนกำลัง(v) weaken, See also: diminish, Syn. อ่อนแรง, Example: อเมริกาจะปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อไป จนกว่ากำลังภาคพื้นดินของอิรักจะอ่อนกำลังลง, Thai Definition: เรี่ยวแรงถอยลง
อ่อนเปียก(v) weaken, See also: be powerless, be forceless, Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก, Thai Definition: ไม่ขึงขัง
ย่อหย่อน(v) weaken, See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce, Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ, Example: เพราะพวกเราฝีมือไม่ถึงกำลังจึงย่อหย่อนลงตามลำดับ
เสื่อม(v) deteriorate, See also: weaken, Syn. ทรุดโทรม, ด้อยลง, Example: ประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชน, Thai Definition: โทรมลง
ความจำเสื่อม(n) weaken remembrance, See also: deteriorated remembrance, Ant. การระลึกได้, Example: เขาเป็นโรคความจำเสื่อมเนื่องจากสมองได้รับการกระทบกระเทือนรุนแรง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบาลง[bao long] (v, exp) EN: diminish ; weaken ; wane ; become lighter  FR: diminuer
ความจำเสื่อม[khwāmjam seūam] (n, exp) EN: weaken remembrance
ลด[lot] (v) EN: go down ; decrease ; cut down ; lessen ; make less ; discount ; lower ; reduce ; shorten ; remit ; lighten ; alleviate ; ease ; relieve ; abate ; dock ; weaken  FR: baisser ; diminuer ; réduire ; amoindrir ; alléger
อ่อนกำลัง[øn kamlang] (v) EN: weaken ; diminish
อ่อนเปียก[ønpīek] (v) EN: weaken ; be powerless ; be forceless
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง[ønplīa phlīa raēng] (v, exp) EN: be exhausted ; weaken ; be weary ; fatigue
อ่อนปวกเปียก[ønpuakpīek] (v) EN: weaken ; be forceless ; be powerless
อ่อนตัว[øntūa] (v) EN: be down ; weaken
เรียว[rīo] (adj) EN: tapering ; pyramidal ; slender ; weaken ; declined  FR: effilé ; fuselé ; en pointe
โรยรา[rōirā] (v) EN: wilt ; be weakened

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
weaken
weakens
weakened
weakening

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
weaken
weakens
weakened
weakening

WordNet (3.0)
weaken(v) lessen the strength of, Ant. strengthen
weaken(v) become weaker, Ant. strengthen
weakener(n) that which weakens or causes a loss of strength
weakening(n) becoming weaker, Ant. strengthening
weakening(n) the act of reducing the strength of something, Ant. strengthening
weakening(adj) moderating by making pain or sorrow weaker
dampen(v) lessen in force or effect, Syn. weaken, damp, soften, break
de-escalate(v) reduce the level or intensity or size or scope of, Syn. weaken, step down, Ant. escalate
sabotage(v) destroy property or hinder normal operations, Syn. countermine, counteract, undermine, weaken, subvert

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Weaken

v. t. [ imp. & p. p. Weakened p. pr. & vb. n. Weakening. ] [ 1913 Webster ]

1. To make weak; to lessen the strength of; to deprive of strength; to debilitate; to enfeeble; to enervate; as, to weaken the body or the mind; to weaken the hands of a magistrate; to weaken the force of an objection or an argument. [ 1913 Webster ]

Their hands shall be weakened from the work, that it be not done. Neh. vi. 9. [ 1913 Webster ]

2. To reduce in quality, strength, or spirit; as, to weaken tea; to weaken any solution or decoction. [ 1913 Webster ]

Weaken

v. i. To become weak or weaker; to lose strength, spirit, or determination; to become less positive or resolute; as, the patient weakened; the witness weakened on cross-examination. “His notion weakens, his discernings are lethargied.” Shak. [ 1913 Webster ]

Weakener

n. One who, or that which, weakens. “[ Fastings ] weakeners of sin.” South. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
削弱[xuē ruò, ㄒㄩㄝ ㄖㄨㄛˋ,  ] weaken #9,522 [Add to Longdo]
弱化[ruò huà, ㄖㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ,  ] weaken; make weaker #18,904 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
衰え[おとろえ, otoroe] (n) weakening; emaciation; decline; (P) #16,167 [Add to Longdo]
だれる[dareru] (v1, vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
楽市楽座[らくいちらくざ, rakuichirakuza] (n) free markets and open guilds (policy enacted by daimyo in the Azuchimomoyama Period (1573-1598) that weakened the strict regulations surrounding business establishment in market places and important cities, allowing new businesses to open in Joka-machi market places) [Add to Longdo]
減弱[げんじゃく, genjaku] (n, vs) reduction; weakening; attenuation; diminution; diminishment; lessening [Add to Longdo]
腰砕け[こしくだけ, koshikudake] (n) (1) inadvertent collapse (sumo); (2) breaking down (e.g. in the middle of a bout); weakening of one's attitude [Add to Longdo]
削ぐ;殺ぐ[そぐ, sogu] (v5g) (1) to chip; to slice off; to sharpen; (2) to thin down; to reduce; to weaken [Add to Longdo]
死脈[しみゃく, shimyaku] (n) weakening pulse; exhausted (mining) vein [Add to Longdo]
弱まり[よわまり, yowamari] (n) abatement; weakening [Add to Longdo]
弱まる[よわまる, yowamaru] (v5r, vi) to abate; to weaken; to be emaciated; to be dejected; to be perplexed; (P) [Add to Longdo]
弱める[よわめる, yowameru] (v1, vt) to weaken; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top