Search result for

critic

(145 entries)
(0.0194 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -critic-, *critic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
critic[N] นักวิจารณ์
critic[N] ผู้ที่ชอบติเตียน, See also: ผู้ที่ชอบจับผิด, Syn. faultfinder, carper
critical[ADJ] เกี่ยวกับการวิจารณ์
critical[ADJ] จำเป็น, Syn. crucial, significant
critical[ADJ] ซึ่งเป็นช่วงอันตราย (โรค), See also: ซึ่งเป็นช่วงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค
critical[ADJ] ที่ชอบจับผิด, Syn. censorious, faultfinding
critical[ADJ] เป็นช่วงอันตราย, See also: คับขัน, Syn. dangerous, risky
criticism[N] การประเมินผลงาน, Syn. study, analysis
criticism[N] การวิจารณ์, Syn. caviling, carping
criticism[N] บทวิจารณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
critic(คริท'ทิค) n. นักวิจารณ์,ผู้วิเคราะห์,ผู้ติชม,ผู้ชอบนินทา, Syn. connoisseur
critical(คริท'ทิเคิล) adj. เกี่ยวกับการวิจารณ์,เกี่ยวกับการวิเคราะห์,ซึ่งติเตียน,เกี่ยวกับความเป็นความตาย,เกี่ยวกับวิกฤติกาล,อันตราย,เกี่ยวกับจุดเปลี่ยนแปลงหรือจุดวิกฤตบนเส้นโค้ง, See also: criticalness n. ดูcritical, Syn. censor
criticaster(คริท'ทิแคสเทอะ) n. ผุ้วิจารณ์ชั้นเลว., See also: criticastry n.
criticise(คริท'ทิไซซ) n. = criticize
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์,การติเตียน,การจับผิด,บทวิจารณ์,วิธีการวิจารณ์
criticize(คริท'ทิไซซ) {criticized,criticizing,criticizes} vi.,vt. วิจารณ์,จับผิด., Syn. evaluate
autocriticism(ออโทคริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์ตัวเอง, การสำเร็จตัวเอง
diacriticaladj. ซึ่งทำให้แตกต่างกัน,เป็นการแบ่งแยกชนิด,เป็นเครื่องหมายการออกเสียง

English-Thai: Nontri Dictionary
critic(n) นักวิจารณ์,นักวิเคราะห์,ผู้ติ
critical(adj) วิกฤติอันตราย,เกี่ยวกับการวิจารณ์
criticism(n) การวิจารณ์,การวิเคราะห์,การติเตียน,บทวิจารณ์
criticize(vt) วิจารณ์,วิเคราะห์,ติเตียน,จับผิด
diacritic(n) เครื่องแสดง,เครื่องหมายการออกเสียง
diacritical(adj) เป็นเครื่องแสดง,เป็นการแบ่งแยก
hypercritical(adj) ช่างติ,ช่างวิจารณ์,ชอบจับผิด
hypocritical(adj) เสแสร้ง,หลอกลวง,เจ้ามารยา,ปากว่าตาขยิบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
criticalวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical careวิกฤตรักษ์, วิกฤตบริบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical materialวัสดุวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
critical path method (CPM)ระเบียบวิธีวิถีวิกฤต (ซีพีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical pointจุดวิกฤต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
critical pressureความดันวิกฤต [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
critical regionบริเวณวิกฤต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical regionบริเวณวิกฤต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
critical resourceทรัพยากรวิกฤต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
critical respiratory careการบริบาลภาวะหายใจวิกฤต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criticalวิกฤต,อาจมีอันตราย [การแพทย์]
Critical Angleมุมวิกฤต [การแพทย์]
critical angleมุมวิกฤต, มุมตกกระทบของแสงซึ่งทำให้มุมหักเหเป็น 90 องศา  เกิดขึ้นเมื่อแสงผ่านจากตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหสูงไปยังตัวกลางที่มีดรรชนีหักเหต่ำกว่า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Critical bibliographyบรรณานุกรมเชิงพรรณนา [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Critical careการดูแลผู้ป่วยหนัก [TU Subject Heading]
Critical Careการดูแลขั้นวิกฤติ;ผู้ป่วยหนัก,การดูแล [การแพทย์]
Critical criminologyอาชญาวิทยาวิกฤต [TU Subject Heading]
Critical currentsกระแสวิกฤต [TU Subject Heading]
critical densitycritical density, ความลึกวิกฤติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
critical depthcritical depth, ความแน่นวิกฤติ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
critical thinkingคิดแบบมีวิจารณญาณ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
When she has something to criticize.ถ้าเธอมีบางอย่างอยากจะวิจารณ์ There Might be Blood (2008)
The more critically injured will have to wait.สำหรับคนที่เจ็บหนัก ต้องรอก่อน Shadow of Malevolence (2008)
- It's not a criticism.- นี่ไม่ใช่คำติเตียน To Kill the King (2008)
You know this is a very critical time for all students.เธอรู้มั๊ย? นี่เป็นร้ายแรงมากสำหรับนักเรียนน่ะ Baby and I (2008)
We stopped evolving at a critical point.พอถึงจุดวิกฤติ เรากลับหยุดการพัฒนา Babylon A.D. (2008)
The last thing that we want to do is criticize it or make it feel different... just because it was born with horrible deformities.สิ่งสุดท้ายที่เราอยากทำคือการวิจารณ์มัน หรือทำว่ามันไม่เหมือนใคร... เพียงเพราะว่ามันเกิดมาพิกลพิการ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Don't criticize. - I'm not criticizing.อย่าำวิพากษ์วิจารณ์สิ ฉันไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์ New York, I Love You (2008)
You are criticizing.คุณกำลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ New York, I Love You (2008)
Our campaign is just beginning and you are critical to its success.แคมเปญของเราพึ่งเริ่มต้น และคุณก็จำป็นอย่างยิ่ง ที่จะทำให้มันสำเร็จ 24: Redemption (2008)
I remembered the construction worker in Philadelphia, because he came up to me and he said, "Sir, I got only one criticism of that Cambodia thing.ผมจำคนงานก่อสร้างที่ฟิลาเดลเฟียได้ เพราะเขามาหาผม แล้วพูดว่า "ท่านครับผมมีคำวิจารณ์ ต่อเรื่องกัมพูชาสักหน่อย" Frost/Nixon (2008)
Fellas, this is a critical moment in his life.พรรคพวก นี่เป็นช่วงเวลาวิกฤตในชีวิตของเขา Frost/Nixon (2008)
We're at the critical moment.เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สำคัญนะครับ Ponyo (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criticDo not be so critical.
criticDon't take it amiss if I criticize your work.
criticPlease don't get angry if I criticize.
criticMr Smith is vulnerable to this kind of criticism.
criticThe great critic and the poet are traveling together.
criticNothing is as easy as to criticize others.
criticHe criticized his rival severely.
criticAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
criticRegard all art critics as useless and dangerous.
criticHis behavior is beneath criticism.
criticThe film received favourable criticism.
criticThe great critic and post is lecturing on philosophy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกตราหน้า[V] blame, See also: criticize, Syn. ถูกสบประมาท, ถูกหมายหน้า, Example: ลูกคนใดละเลย ไม่เอาใจใส่พ่อแม่จะถูกตราหน้าว่าเป็นคนอกตัญญู
จุดวิกฤติ[N] critical point, Syn. ขั้นวิกฤติ, Example: สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนไทยถึงจุดวิกฤติภายใต้การครอบงำของรัฐบาล, Count unit: จุด, Thai definition: ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่ออาจเป็นไปในทางดีหรือทางร้ายก็ได้
ข้อวิจารณ์[N] criticism, Syn. ข้อวิพากษ์วิจารณ์, คำวิจารณ์, Example: เขาตั้งข้อวิจารณ์อย่างท้าทายว่า พุทธศาสนาในทุกหนทุกแห่งย่อมไม่ส่งเสริมการสะสมวัตถุทรัพย์ไว้ในครอบครอง
วิกฤติ[ADJ] critical, See also: crucial, serious, Syn. ร้ายแรง, อันตราย, รุนแรง, น่ากลัว, Example: โรคที่กำลังระบาดจนถึงขั้นวิกฤติอยู่ในขณะนี้ คือ วัณโรค ซึ่งต้องการการปราบอย่างเร่งด่วน, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
ยำ[V] criticize, See also: review, comment, censure, Syn. วิพากษ์วิจารณ์, Example: ความเห็นของรองหัวหน้าไปขัดกับเสียงส่วนใหญ่ในพรรคเลยถูกยำเสียเละ, Notes: (ปาก)
วิกฤต[ADJ] critical, See also: risky, serious, dangerous, perilous, Syn. วิกฤต, Example: แม้จะอยู่ในวัยแก่เฒ่า เขาก็ยังจดจำรำลึกถึงเหตุการณ์วิกฤตครั้งนั้นได้, Thai definition: ถึงขั้นอันตราย, ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก
วิพากษ์วิจารณ์[V] criticize, See also: censure, review, comment, judge, Syn. วิจารณ์, ติชม, Example: คนส่วนใหญ่วิพากษ์วิจารณ์วิธีการสลายม็อบของตำรวจว่ากระทำรุนแรงกว่าเหตุ, Thai definition: ให้คำตัดสินว่ามีข้อดีอย่างไร หรือมีข้อขาดตกบกพร่องอย่างไรบ้าง
คับขัน[ADJ] critical, See also: trouble, urgent, emergent, tight, crisis, imperative, Syn. ฉุกเฉิน, เดือดร้อน, ลำบาก, Example: แม้จะอยู่ในสภาพคับขันของชีวิตแต่เขาก็บอกกับลูกเมียให้เป็นกำลังใจให้เขาด้วย, Thai definition: ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, จำเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทำหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลำบากหรือจำเป็น
คำติเตียน[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด
คำตำหนิ[N] criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำติเตียน, Ant. คำชม, Example: ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการหนัก[n. exp.] (ākān nak) EN: be in a severe condition ; be in a critical condition   FR: se trouver dans un état grave
บริภาษ[v.] (børiphāt) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure   FR: critiquer ; condamner
บทวิจารณ์[n.] (botwijān) EN: critique ; criticism   FR: critique [f]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: serious ; severe ; intense ; mortal ; dangerous ; critical   FR: sérieux ; sévère ; dangereux ; critique ; mortel
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically   FR: sérieusement ; sévèrement
ฉุกเฉิน[adj.] (chukchoēn) EN: urgent ; critical ; pressing   FR: urgent ; critique
ด่า[v.] (dā) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile   FR: critiquer ; réprouver ; condamner
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition   FR: transition [f]
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: criticize ; lambaste   FR: critiquer
จุดไต้ตำตอ[v. exp.] (jut tai tam tø) EN: find oneself actually talking to the person whom one discusse/criticizes ; talk to a person whom one seeks   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRITIC    K R IH1 T IH0 K
CRITICS    K R IH1 T IH0 K S
CRITIC'S    K R IH1 T IH0 K S
CRITICAL    K R IH1 T IH0 K AH0 L
CRITICS'    K R IH1 T IH0 K S
CRITICISM    K R IH1 T AH0 S IH2 Z AH0 M
CRITICIZE    K R IH1 T AH0 S AY2 Z
CRITICIZED    K R IH1 T AH0 S AY2 Z D
CRITICISMS    K R IH1 T AH0 S IH2 Z AH0 M Z
CRITICALLY    K R IH1 T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
critic    (n) (k r i1 t i k)
critics    (n) (k r i1 t i k s)
critical    (j) (k r i1 t i k l)
criticism    (n) (k r i1 t i s i z @ m)
criticize    (v) (k r i1 t i s ai z)
critically    (a) (k r i1 t i k l ii)
criticisms    (n) (k r i1 t i s i z @ m z)
criticized    (v) (k r i1 t i s ai z d)
criticizes    (v) (k r i1 t i s ai z i z)
criticizing    (v) (k r i1 t i s ai z i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kritiker {m} | Kritiker {pl}critic | critics [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CIS[シーアイエス, shi-aiesu] (n) (1) (See 独立国家共同体) Commonwealth of Independent States; CIS; (2) critical incident stress; CIS [Add to Longdo]
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug [Add to Longdo]
クリティカル[, kuriteikaru] (n,adj-na) critical [Add to Longdo]
クリティカルエラー[, kuriteikaruera-] (n) {comp} critical error [Add to Longdo]
クリティカルエラーハンドラ[, kuriteikaruera-handora] (n) {comp} critical-error handler [Add to Longdo]
クリティカルセクション[, kuriteikarusekushon] (n) {comp} critical section [Add to Longdo]
クリティカルパス[, kuriteikarupasu] (n) critical path [Add to Longdo]
クリティカルパス法[クリティカルパスほう, kuriteikarupasu hou] (n) {comp} critical path method [Add to Longdo]
クリティシズム[, kuriteishizumu] (n) criticism [Add to Longdo]
クリティック[, kuriteikku] (n) critic [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, / ] criticize; discuss, #3,022 [Add to Longdo]
批判[pī pàn, ㄆㄧ ㄆㄢˋ, ] criticize, #5,106 [Add to Longdo]
危急[wēi jí, ㄨㄟ ㄐㄧˊ, ] critical; desperate (situation), #14,952 [Add to Longdo]
评论家[píng lùn jiā, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ ㄐㄧㄚ, / ] critic; reviewer, #19,044 [Add to Longdo]
紧要[jǐn yào, ㄐㄧㄣˇ ㄧㄠˋ, / ] critical; crucial; vital, #20,165 [Add to Longdo]
临界[lín jiè, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ, / ] critical; boundary, #20,587 [Add to Longdo]
非议[fēi yì, ㄈㄟ ㄧˋ, / ] criticize, #21,248 [Add to Longdo]
临界点[lín jiè diǎn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] critical point; boundary point, #32,987 [Add to Longdo]
批评家[pī píng jiā, ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚ, / ] critic, #37,511 [Add to Longdo]
批评者[pī píng zhě, ㄆㄧ ㄆㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, / ] critic; person who complains, #41,278 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ダイアクリティカルマーク[だいあくりていかるまーく, daiakuriteikaruma-ku] diacritic mark [Add to Longdo]
危機的[ききてき, kikiteki] critical [Add to Longdo]
危険域[きけんいき, kiken'iki] critical section [Add to Longdo]
危険地域[きけんちいき, kikenchiiki] critical section [Add to Longdo]
危険領域[きけんりょういき, kikenryouiki] critical area, region [Add to Longdo]
基幹業務[きかんぎょうむ, kikangyoumu] business-critical (a-no), mission-critical [Add to Longdo]
基幹業務データ[きかんぎょうむデータ, kikangyoumu de-ta] mission critical data [Add to Longdo]
最長経路[さいちょうけいろ, saichoukeiro] critical path [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Critic \Crit"ic\ (kr[i^]t"[i^]k), n. [L. criticus, Gr.
   kritiko`s, a critic; prop., an adj. meaning able to discuss,
   from kri`nein to judge, discern. See {Certain}, and cf.
   {Critique}.]
   1. One skilled in judging of the merits of literary or
    artistic works; a connoisseur; an adept; hence, one who
    examines literary or artistic works, etc., and passes
    judgment upon them; a reviewer.
    [1913 Webster]
 
       The opininon of the most skillful critics was, that
       nothing finer [than Goldsmith's "Traveler"] had
       appeared in verse since the fourth book of the
       "Dunciad."              --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. One who passes a rigorous or captious judgment; one who
    censures or finds fault; a harsh examiner or judge; a
    caviler; a carper.
    [1913 Webster]
 
       When an author has many beauties consistent with
       virtue, piety, and truth, let not little critics
       exalt themselves, and shower down their ill nature.
                          --I. Watts.
    [1913 Webster]
 
       You know who the critics are? the men who have
       failed in literature and art.     --Beaconsfield.
    [1913 Webster]
 
   3. The art of criticism. [Obs.] --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. An act of criticism; a critique. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And make each day a critic on the last. --Pope.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Critic \Crit"ic\, a.
   Of or pertaining to critics or criticism; critical. [Obs.]
   "Critic learning." --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Critic \Crit"ic\, v. i. [Cf. F. critiquer.]
   To criticise; to play the critic. [Obs.]
 
   Syn: critique.
     [1913 Webster]
 
        Nay, if you begin to critic once, we shall never
        have done.             --A. Brewer.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Critique \Cri*tique"\ (kr[i^]*t[=e]k"), n. [F. critique, f., fr.
   Gr. kritikh` (sc. te`chnh) the critical art, from kritiko`s.
   See {Critic}.]
   [1913 Webster]
   1. The art of criticism. [Written also {critic}.] [R.]
    [1913 Webster]
 
   2. A critical examination or estimate of a work of literature
    or art; a critical dissertation or essay; a careful and
    thorough analysis of any subject; a criticism; as, Kant's
    "Critique of Pure Reason."
    [1913 Webster]
 
       I should as soon expect to see a critique on the
       poesy of a ring as on the inscription of a medal.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. A critic; one who criticises. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A question among critiques in the ages to come.
                          --Bp. Lincoln.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 critic
   n 1: a person who is professionally engaged in the analysis and
      interpretation of works of art
   2: anyone who expresses a reasoned judgment of something
   3: someone who frequently finds fault or makes harsh and unfair
     judgments

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top