ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

critical point

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -critical point-, *critical point*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
critical pointจุดวิกฤต [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Critical pointจุดวิกฤต [TU Subject Heading]
Critical Pointระดับวิกฤต,จุดวิกฤต,จุดวิกฤติ [การแพทย์]
Critical point theory (Mathematical analysis)ทฤษฎีจุดวิกฤต (การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Its critical point is (0, 1).จุดวิกฤตนั้นคือ (0, 1) Crazy First Love (2003)
I'm at a critical point in my social development and those are two fine-looking, hot women you have behind you, and let's face it, you can't date them both.จุดหมายที่แท้จริงคือ การพัฒนการเข้าสังคมของฉันเอง ตรงนั้นมีสาวสวย 2 คนยืนอยู่ข้างหลังนาย นายคิดดูนะนายไม่มีทางได้แอ้มพร้อมกัน 2 คนหรอก Hotel for Dogs (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
critical pointToday we stand at a critical point in history.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดวิกฤติ[N] critical point, Syn. ขั้นวิกฤติ, Example: สิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนไทยถึงจุดวิกฤติภายใต้การครอบงำของรัฐบาล, Count unit: จุด, Thai definition: ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่ออาจเป็นไปในทางดีหรือทางร้ายก็ได้
หัวเลี้ยวหัวต่อ[N] turning point, See also: critical point, transition, Example: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, Thai definition: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ
หัวเลี้ยวหัวต่อ[N] turning point, See also: critical point, transition, Example: ท่านเชิญผมเข้าร่วมรัฐบาลเมื่อปี 2524 อันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของการรองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่, Thai definition: ภาวะหรือเหตุการณ์ที่อยู่ในระยะต่อกันถือว่าเป็นตอนสำคัญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเลี้ยวหัวต่อ[n. exp.] (hūalīohūatø) EN: turning point ; critical point ; crucial point ; period of transition ; transition   FR: transition [f]
จุดวิกฤติ[n. exp.] (jut wikrit) EN: critical point   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临界点[lín jiè diǎn, ㄌㄧㄣˊ ㄐㄧㄝˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] critical point; boundary point, #32,987 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
崖っ縁;崖っぷち[がけっぷち, gakeppuchi] (n) (uk) edge (e.g. of a cliff, precipice); critical point or moment [Add to Longdo]
[やま, yama] (n,ctr) (1) mountain; hill; (2) mine (e.g. coal mine); (3) heap; pile; (n) (4) crown (of a hat); thread (of a screw); tread (of a tire); (5) climax; peak; critical point; (6) guess; speculation; (7) (used by policemen, crime reporters, etc.) criminal case; crime; (8) (See 山鉾) festival float (esp. one mounted with a decorative halberd); (n-pref) (9) wild; (P) [Add to Longdo]
臨界点[りんかいてん, rinkaiten] (n) critical point (temperature) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 critical point \crit"ic*al point\ (Physics),
   That combination of volume and pressure, at the critical
   temperature of the substance, at which the liquid and gaseous
   phases of a given quantity of a substance have identical
   values for their densities and other properties.
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 critical point
   n 1: a crisis situation or point in time when a critical
      decision must be made; "at that juncture he had no idea
      what to do"; "he must be made to realize that the company
      stands at a critical point" [syn: {juncture}, {critical
      point}, {crossroads}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top