ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perilous

P EH1 R AH0 L AH0 S   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perilous-, *perilous*, perilou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perilous[ADJ] เต็มไปด้วยอันตราย, See also: ซึ่งไม่น่าปลอดภัย, Syn. dangerous, hazardous, parlous, precarious, Ant. save, secure

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perilous(เพอ'ระเลิส) adj. มีภัย,มีภยันตราย,อันตราย,เต็มไปด้วยอันตราย,เสี่ยงภัย,น่ากลัว.

English-Thai: Nontri Dictionary
perilous(adj) เต็มไปด้วยอันตราย,น่ากลัว,เสี่ยงภัย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But never, not even for a moment, do I doubt that to take him back... is a perilous undertaking.แต่ไม่เคยไม่ได้สำหรับช่วง เวลาที่ฉันสงสัยว่าจะพาเขากลับ ... เป็นกิจการที่เต็มไปด้วยอันตราย Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
It was he who would chance the perilous journey through blistering cold and scorching desert travelling for many days and nights risking life and lip... to reach the Dragon's keep.ซึ่งเขาเดินทางด้วยความท้าทาย ผ่านความหนาวเย็น และทะเลทรายอันร้อนระอุ เดินทางข้ามวันข้ามคืน Shrek 2 (2004)
All men are drawn to the sea, perilous though it may be.โดยแลกกับ? Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
After a long and perilous search, the Jedi finally track down separatist leader count Dooku.หลังจากการค้นหาที่ยาวนาน และเต็มไปด้วยอันตราย ในที่สุดเหล่าเจไดก็เจอตัว ผู้นำของฝ่ายแบ่งแยก เคาท์ดูกู Dooku Captured (2009)
I just don't need you to remind me how perilous this situation is.ฉันแค่ไม่ได้อยากให้ท่านมาบอกฉัน ว่าเหตุการณ์มันวิกฤติแค่ไหน Day 8: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2010)
But the people of the north call the area the Perilous Lands.แต่คนทางเหนือเรียกมันว่า ดินแดนแห่งภยันตราย The Eye of the Phoenix (2010)
But the Perilous Lands are...perilous.แต่แดนอันตราย ก็คือ... . แดนอันตราย The Eye of the Phoenix (2010)
He sets out tomorrow for the Perilous Lands.เขาจะไปพรุ่งนี้ ไปที่ดินแดนแห่งภยันตราย The Eye of the Phoenix (2010)
He's gone to the Perilous Lands. You serious?เข้าไปที่ดินแดนแห่งภยันตราย จริงเหรอ? The Eye of the Phoenix (2010)
This is it. On the other side of the forest lie the Perilous Lands.นั่นไง อีกข้างนึงของป่า เป็นที่ตั้งของดินแดนแห่งภยันตราย The Eye of the Phoenix (2010)
But not to the Perilous Lands. I know that.แต่ไม่ใช่ดินแดนแห่งภยันตรายนี่ ข้ารู้ The Eye of the Phoenix (2010)
It rests in the depths of the most perilous hidden labyrinth.มันอยู่ที่ส่วนลึกของเขาวงกตที่อันตรายที่สุด Your Highness (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มหาภัย[ADJ] dangerous, See also: perilous, disastrous, calamitous, hazardous, Example: อาชญากรรายนี้ลงทุนเผยแพร่ดิสก์มหาภัยดังกล่าวผ่านทางนิตยสารฉบับหนึ่ง, Thai definition: เกี่ยวกับภัยอันใหญ่หลวง, เกี่ยวกับภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันตราย[adj.] (antarāi) EN: dangerous ; risky ; hazardous ; perilous ; venturesome   FR: dangereux ; risqué ; périlleux
ล่อแหลม[v.] (lølaēm) EN: be dangerous ; be risky ; be chancy ; be perilous ; be dicey ; be hazardous ; be unsafe   FR: être dangereux ; être risqué ; être hasardeux
วิกฤต = วิกฤติ[n.] (wikrit) EN: critical ; precarious ; risky ; serious ; crucial ; dangerous ; perilous   FR: critique ; dangereux

CMU English Pronouncing Dictionary
PERILOUS P EH1 R AH0 L AH0 S
PERILOUSLY P EH1 R AH0 L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perilous (j) pˈɛrələs (p e1 r @ l @ s)
perilously (a) pˈɛrələsliː (p e1 r @ l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
惊涛骇浪[jīng tāo hài làng, ㄐㄧㄥ ㄊㄠ ㄏㄞˋ ㄌㄤˋ, / ] perilous situation, #40,682 [Add to Longdo]
危局[wēi jú, ㄨㄟ ㄐㄩˊ, ] perilous situation, #57,026 [Add to Longdo]
险峰[xiǎn fēng, ㄒㄧㄢˇ ㄈㄥ, / ] perilous peak; the lofty heights, #64,145 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gefahrvoll; gefährlich {adj} | gefahrvoller | am gefahrvollstenperilous | more perilous | most perilous [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
険悪[けんあく, ken'aku] (adj-na,n) dangerous; serious; gloomy; perilous; threatening; stormy; (P) [Add to Longdo]
難所[なんしょ, nansho] (n) perilous pass (on a route or journey); rough spot [Add to Longdo]
冒険的[ぼうけんてき, boukenteki] (adj-na) adventurous; risky; hazardous; perilous [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perilous \Per"il*ous\, a. [OF. perillous, perilleus, F.
   p['e]rilleux, L. periculosus. See {Peril}.] [Written also
   {perillous}.]
   1. Full of, attended with, or involving, peril; dangerous;
    hazardous; as, a perilous undertaking.
    [1913 Webster]
 
       Infamous hills, and sandy, perilous wilds. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Daring; reckless; dangerous. [Obs.] --Latimer.
    [1913 Webster]
 
       For I am perilous with knife in hand. --Chaucer.
    [1913 Webster] -- {Per"il*ous*ly}, adv. --
    {Per"il*ous*ness}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perilous
   adj 1: fraught with danger; "dangerous waters"; "a parlous
       journey on stormy seas"; "a perilous voyage across the
       Atlantic in a small boat"; "the precarious life of an
       undersea diver"; "dangerous surgery followed by a touch-
       and-go recovery" [syn: {parlous}, {perilous},
       {precarious}, {touch-and-go}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top