Search result for

โจมตี

(51 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โจมตี-, *โจมตี*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โจมตีก. ใช้กำลังบุกเข้าตี เช่น โจมตีข้าศึก, โดยปริยายหมายความว่า พูดหรือเขียนว่าหรือกล่าวหาผู้อื่นอย่างรุนแรง เช่น ๒ พรรคการเมืองโจมตีกันและกัน หนังสือพิมพ์โจมตีผู้บริหารที่ทุจริต.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attack, Suppressingโจมตีการกด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's called Black Creek. It's the only facility we haven't hit yet.มันเรียกว่า Black Creek มันเป็นเพียงโรงงานเล็กที่เราเคยโจมตีมัน Odyssey (2008)
It's a temporary glitch, not an attack, Alissa.เนี่ยเป็นเพียงข้อบกพร่อง ไม่ใช่การโจมตี Dead Space: Downfall (2008)
We were attacked by something. Not sure what.ถูกอะไรโจมตีไม่รู้ไม่แน่ใจ Dead Space: Downfall (2008)
Something alien is attacking us.พวกเราถูกเอเลี่ยนโจมตี Dead Space: Downfall (2008)
We encountered an alien life form, they have taken over the bodies of the crew.เราถูกเอเลี่ยนดโจมตี พวกมันยึดร่างกายของลูกเรือ Dead Space: Downfall (2008)
And then taken a step backwards. Each of these people were killed by one thing That attacked one organ.แต่ละคนที่ตายไป จะมีสิ่งหนึ่งโจมตีหนึ่งอวัยวะ Not Cancer (2008)
The new marrow would attack the old marrow.ไขกระดูกใหม่จะโจมตี ไขกระดูกเก่า Lucky Thirteen (2008)
She has Sjögren's, that attacks the glands that produce tears and saliva.เธอมี sjogren's. มันโจมตีต่อม ที่ผลิตน้ำตาและน้ำลาย Lucky Thirteen (2008)
It's post-Herpetic neuralgia.มันเป็นอาการหลังจากเชื้อเริมโจมตีระบบประสาท Last Resort (2008)
Now is the time to face the enemy lieutenant. Ambush them we will.ได้เวลาสู้แล้วซิ ผู้หมวด เราจะซุ่มโจมตีมัน Ambush (2008)
I think it wise to report our position before we attack.ข้าคิดว่า ควรบอกตำแหน่งของเรา ก่อนที่เราจะโจมตี Rising Malevolence (2008)
This mystery weapon has struck in a dozen systems, and disappeared without a trace.เจ้าอาวุธลึกลับนี่ได้เข้าโจมตี หลายหมู่ดาวแล้ว จากนั้นก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย Rising Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: attack ; assault ; raid   FR: attaquer ; charger ; assaillir
โจมตี[v.] (jōmtī) EN: criticize ; lambaste   FR: critiquer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assail[VT] โจมตี, See also: รุกราน, ถล่ม, Syn. attack, assault
assault[VI] โจมตี, See also: เล่นงาน, จู่โจม
assault[VT] โจมตี, See also: จู่โจม, เล่นงาน, Syn. attack, assail
attack[VI] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี
attack[VT] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, รุก, ตี, Syn. assault, strike
advance on[PHRV] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี, Syn. advance upon
advance upon[PHRV] บุก, See also: โจมตี, รุกราน, เข้าตี, Syn. advance on
assail with[PHRV] จู่โจมด้วย (มักใช้รูป passive voice), See also: โจมตีด้วย, รุกรานด้วย
barrage[VT] โจมตีคู่ต่อสู้ไม่หยุด
blindside[VT] โจมตีจากทิศทางที่มองไม่เห็น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
about-ship(อะเบาท' ชิพ) vt. โจมตี
airraid(แอร์' เรด) n. การโจมตีโดยเครื่องบิน (โดยเฉพาะการทิ้งลูกระเบิด) . -air-raid adj. -air raider n.
all clearสัญญาณที่ว่าการโจมตีทางอากาศได้ผ่านพ้นไปแล้ว
ambuscade(แอมบัสเคด') n.,vt.,vi. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย. -ambuscader n., Syn. ambush)
ambush(แอม' บุช) n.,vt. การซุ่มโจมตี, การคอยดักทำร้าย, ที่ที่คอยดักทำร้าย, ที่ซุ่มโจมตี, ผู้ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย, ซุ่มโจมตีหรือทำร้าย. -ambusher n. -ambushlike adj., Syn. waylaying, hiding, cover)
assail(อะเซล') vt. โจมตี,ป้ายร้าย,รุกราน,กล่าวหา,ทำร้าย-assailer,assailment n.
assailant(อะเซ'เลินทฺ) n. ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
attack(อะแทค') vt.,vi.,n. โจมตี,เข้าตี,ทำร้าย,เล่นงาน,ลงมือทำ, (โรค) เป็น, (ไข้) จับ,ลงมือทำ,เริ่มขึ้น,เริ่มต้น,ข่มขืน, พยายามข่มขืน
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller

English-Thai: Nontri Dictionary
AIR air raid(n) การโจมตีทางอากาศ
ambush(n) การซุ่มทำร้าย,การดักโจมตี,ที่ซุ่ม
ambush(vt) ดักโจมตี,ดักทำร้าย,ซุ่มทำร้าย
assail(vt) ทำร้าย,ก้าวร้าว,ด่าว่า,โจมตี,รุกราน,ต่อสู้
assailant(n) ผู้ทำร้าย,ผู้โจมตี,ผู้ป้ายร้าย
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
assault(vt) ทำร้าย,โจมตี,จู่โจม,ข่มขืน
attack(vt) ต่อสู้,โจมตี,จู่โจม,ทำร้าย,เล่นงาน
batter(vt) โจมตี,ทำลาย,ปะทะ
beset(vt) โจมตี,กลุ้มรุม,จู่โจม,ห้อมล้อม,ทำให้จนแต้ม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
撃つ[うつ, utsu] Thai: โจมตี English: to attack
攻める[せめる, semeru] Thai: โจมตี English: to attack

German-Thai: Longdo Dictionary
Luftangriff(n) |der, pl. Angriffe| การโจมตีทางอากาศ ในสงคราม
Bombenanschlag(n) |der, pl. Bombenanschläge| การโจมตีทางอากาศด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด
Überfall(n) |der, pl. Überfalle| การโจมตี, การทำร้าย เช่น Sind es auch solche Überfalle, bei welchen Mehrere auf ein einzelnes Opfer einschlagen, es misshandeln und demütigen?, See also: S. Angriff,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top