Search result for

crisis

(59 entries)
(0.0436 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crisis-, *crisis*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crisis    [N] ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง, See also: ช่วงวิกฤต, Syn. crucial time, decisive time
crisis    [N] ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน, See also: ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crisisจุดวิกฤต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
crisis governmentรัฐบาลยามวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crisisระยะวิกฤต [การแพทย์]
Crisis interventionการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต [TU Subject Heading]
Crisis Interventionการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต [การแพทย์]
Crisis managementการบริหารในสภาวะวิกฤติ [TU Subject Heading]
Crisis, Myedemaวิกฤตจากต่อมธัยรอยด์พร่อง [การแพทย์]
Crisis, Psychosocialวิกฤตทางจิตสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crisisYour courage will come out in a crisis.
crisisWe often hear about an energy crisis these days.
crisisThe Siberian Tiger is on the verge of the crisis of extermination.
crisisThe newscaster puts too much emphasis on the food crisis.
crisisThe country is confronted with a financial crisis.
crisisWithin the rape crisis movement, Greesite's dissent is significant.
crisisOur country is in a crisis.
crisisBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
crisisWe are facing a violent crisis.
crisisWe have to look the future straight in the eye and prepare to get through the coming crisis.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point,emergency

English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะวิกฤติ    [N] crisis, Example: การที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางด้านการเงินอย่างรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในสถาบันการเงิน, Thai definition: สภาพที่อยู่ในขั้นอันตราย หรือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
วิกฤติ    [N] crisis, Example: แม้ว่าประธานาธิบดีจะยอมลาออกไปแล้ว แต่วิกฤติทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก็ยังคงอยู่, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
มรสุม    [N] crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
วิกฤตการณ์    [N] crisis, See also: emergency, Syn. วิกฤติการณ์, Example: ชาวมุสลิมได้รับผลกระทบกระเทือนจากวิกฤตการณ์นี้มากกว่าผู้อื่น, Thai definition: เหตุการณ์อันวิกฤต
ฉุกเฉิน    [ADJ] emergency, See also: crisis, exigent, urgent, critical, Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน, Ant. ปกติ, Example: รัฐบาลต้องกำลังตำรวจและทหารให้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น, Thai definition: ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
วิกฤติการณ์    [N] crisis, See also: pinch, emergency, Syn. วิกฤตการณ์, Example: ช่วงวัยที่จะเกิดวิกฤติการณ์ หรือปัญหายุ่งยากในการปรับตัวได้มากที่สุดได้แก่วัยรุ่น, Thai definition: เหตุการณ์อันวิกฤติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis   FR: urgence [f] ; crise [f]
การปฏิบัติการฉุกเฉิน[n. exp.] (kān patibatikān chukchoēn) EN: crisis management   
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
วิกฤต = วิกฤติ[n.] (wikrit) EN: crisis   FR: crise [f]
วิกฤตเศรษฐกิจ[n. exp.] (wikrit sētthakit) EN: economic crisis   FR: crise économique [f]
วิกฤตการณ์[n.] (wikrittakān) EN: crisis ; critical period ; emergency   FR: crise [f] ; urgence [f]
วิกฤตกาล [n.] (wikrittakān) EN: crisis   
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน[n. exp.] (wikrittakān dān phalang-ngān) EN: energy crisis   FR: crise énergétique [f]
วิกฤตการณ์ค่าเงิน[n. exp.] (wikrittakān khā ngoen) EN: currency crisis   FR: crise monétaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRISIS    K R AY1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crisis    (n) (k r ai1 s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Krisenstab {m}crisis team [Add to Longdo]
Krisenmanagement {n}crisis management [Add to Longdo]
Einsatzzentrum {n} für Krisenfällecrisis centre [Add to Longdo]
Krise {f} | Krisen {pl} | in eine Krise geratencrisis | crises | to enter a state of crisis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
オイルショック[, oirushokku] (n) oil crisis, es. 1973 OPEC oil crisis (wasei [Add to Longdo]
キューバ危機[キューバきき, kyu-ba kiki] (n) Cuban Missile Crisis (1962) [Add to Longdo]
クライシス[, kuraishisu] (n) crisis; (P) [Add to Longdo]
クライシスマネージメント[, kuraishisumane-jimento] (n) crisis management [Add to Longdo]
ゲルピン[, gerupin] (n) (abbr) money-shortage crisis (ger [Add to Longdo]
スエズ動乱[スエズどうらん, suezu douran] (n) Suez Crisis (1956) [Add to Longdo]
ピンチ[, pinchi] (n) (1) crisis (eng [Add to Longdo]
ミドルエージクライシス[, midorue-jikuraishisu] (n) mid-life crisis (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危机[wēi jī, ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] crisis [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crisis \Cri"sis\ (kr?"s?s), n.; pl. {Crises} (-s?z). [L. crisis,
   Gr. ????, fr. ???? to separate. See {Certain}.]
   1. The point of time when it is to be decided whether any
    affair or course of action must go on, or be modified or
    terminate; the decisive moment; the turning point.
    [1913 Webster]
 
       This hour's the very crisis of your fate. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The very times of crisis for the fate of the
       country.               --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) That change in a disease which indicates whether
    the result is to be recovery or death; sometimes, also, a
    striking change of symptoms attended by an outward
    manifestation, as by an eruption or sweat.
    [1913 Webster]
 
       Till some safe crisis authorize their skill.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crisis
   n 1: an unstable situation of extreme danger or difficulty;
      "they went bankrupt during the economic crisis"
   2: a crucial stage or turning point in the course of something;
     "after the crisis the patient either dies or gets better"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 crisis [krisəs]
   crisis; depression; emergency
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 crisis
   crisis; depression; emergency
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top