Search result for

crisis

(73 entries)
(0.0117 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crisis-, *crisis*, crisi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crisis[N] ช่วงที่มีปัญหาร้ายแรง, See also: ช่วงวิกฤต, Syn. crucial time, decisive time
crisis[N] ช่วงเวลาที่เป็นตายเท่ากัน, See also: ช่วงเวลาที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของโรค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crisis(ไคร'ซิส) n. วิกฤติกาล,เหตุการณ์ฉุกเฉิน,ขั้นฉุกเฉิน,ขั้นที่เป็นตายเท่ากัน,ช่วงเวลาชี้ขาด,ขั้นหัวเลี้ยวหัวต่อ, See also: crisic adj. ดูcrisis --pl. crises -Conf. crises, Syn. turning point,emergency

English-Thai: Nontri Dictionary
crisis(n) วิกฤติกาล,ภาวะฉุกเฉิน,ภาวะล่อแหลม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crisisจุดวิกฤต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
crisis governmentรัฐบาลยามวิกฤต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crisisระยะวิกฤต [การแพทย์]
Crisis interventionการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต [TU Subject Heading]
Crisis Interventionการปรับตัวต่อภาวะวิกฤต [การแพทย์]
Crisis managementการบริหารในสภาวะวิกฤติ [TU Subject Heading]
Crisis, Myedemaวิกฤตจากต่อมธัยรอยด์พร่อง [การแพทย์]
Crisis, Psychosocialวิกฤตทางจิตสังคม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Interfering with the captain's orders will not help resolve our current crisis.การขัดคำสั่งของกัปตันไม่ได้ช่วยแก้วิกิตในปัจจุบันได้ Dead Space: Downfall (2008)
His planet is in crisis. His people are starving.ดวงดาวของเขากำลังอยู่ในภาวะวิกฤต ผู้คนอดอยากและหิวโหย Bombad Jedi (2008)
But this is all we have to overcome this crisis.แต่ทั้งหมดนี่่ เราต้องชนะในช่วงคับขันนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
I must go alone, if they are to find the courage to face this crisis.ข้าจะไปคนเดียว, ถ้าหากพวกเขายังกล้าที่จะอยู่ในสถานการณ์นี้ The Kingdom of the Winds (2008)
I'm afraid there is only one solution to this horrible crisis:ข้าคิดว่าทางออกเดียวของวิกฤตนี้คือ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
There are those of you in church today who know exactly the crisis of faith I describe.พวกลูกที่มาโบสถ์กันในวันนี้ ใครรู้ชัดถึงวิกฤตของศรัทธา ที่พ่อได้เล่าให้ฟัง Doubt (2008)
- So it's a mid-life crisis. - No.- ดังนั้นจึงเป็นวิกฤติในช่วงวัยกลางคน Pilot (2008)
Mum, we're having a crisis and you're not helping.แม่ เรากำลังแก้ปัญหากันอยู่ และแม่ก็ไม่ได้ช่วยเลย Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008)
It was at this time a crisis response team was activated and everything you see around you was set in motion.จึงถูกคำนวณใหม่ และในเวลานี้ ทีมกู้วิกฤต ได้เริ่มปฏิบัติการ The Day the Earth Stood Still (2008)
Global markets are panicked in early trading this morning in response to the crisis in Central Park.,ตลาดเงินทั่วโลก ตื่นตะหนกเมื่อ เปิดตลาดหุ้นขายเช้านี้ จากวิกฤตการณ์ที่เกิดขี้น ในเซ็นทรัลปาร์ค The Day the Earth Stood Still (2008)
But every civilization reaches a crisis point eventually.แต่ทุกอารยธรรม ต้องมีจุดวิกฤติ The Day the Earth Stood Still (2008)
The american people are in financial crisis now...ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ ชาวอเมริกันกำลังอยู่ในภาวะทางการเงิน... Chapter Ten '1961' (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crisisA global crisis is at hand.
crisisBecause of his determination, he was able to tide over the crisis.
crisisBritain's currency crisis has turned into a political one over government failure to stop the pound going into free-fall.
crisisHe was cool in the crisis.
crisisIn a crisis you must get in tough with your teacher.
crisisIn a crisis you must keep your head.
crisisIt is essential to keep calm in time of crisis and avoid going haywire.
crisisIt was under these circumstances that the constitutional crisis began.
crisisObstetric care in crisis as the number of obstetricians continues to fall.
crisisOur country is in a crisis.
crisisPeople are saying that the crisis is over.
crisisThanks to his bold decision, he was able to ride out the crisis.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาวะวิกฤติ[N] crisis, Example: การที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติทางด้านการเงินอย่างรุนแรง ส่งผลให้ประชาชนไม่เชื่อมั่นในสถาบันการเงิน, Thai definition: สภาพที่อยู่ในขั้นอันตราย หรือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
วิกฤติ[N] crisis, Example: แม้ว่าประธานาธิบดีจะยอมลาออกไปแล้ว แต่วิกฤติทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซียก็ยังคงอยู่, Thai definition: (เวลา หรือเหตุการณ์) ขั้นอันตรายที่อยู่ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อขั้นแตกหัก จะไปทางดีหรือทางร้ายก็ได้
มรสุม[N] crisis, See also: difficulty, obstacle, disturbance, Syn. ความปั่นป่วน, อุปสรรค, วิกฤต, Example: นายไคฟูอาศัยความเป็นคนมือสะอาดของตัวเอง เอาตัวรอดจากมรสุมทางการเมืองมาได้
วิกฤตการณ์[N] crisis, See also: emergency, Syn. วิกฤติการณ์, Example: ชาวมุสลิมได้รับผลกระทบกระเทือนจากวิกฤตการณ์นี้มากกว่าผู้อื่น, Thai definition: เหตุการณ์อันวิกฤต
ฉุกเฉิน[ADJ] emergency, See also: crisis, exigent, urgent, critical, Syn. เร่งด่วน, รีบด่วน, เร่งรีบ, ฉับพลัน, Ant. ปกติ, Example: รัฐบาลต้องกำลังตำรวจและทหารให้เตรียมพร้อมเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น, Thai definition: ที่เป็นไปโดยปัจจุบันทันด่วนและจะต้องรีบแก้ไขโดยฉับพลัน
วิกฤติการณ์[N] crisis, See also: pinch, emergency, Syn. วิกฤตการณ์, Example: ช่วงวัยที่จะเกิดวิกฤติการณ์ หรือปัญหายุ่งยากในการปรับตัวได้มากที่สุดได้แก่วัยรุ่น, Thai definition: เหตุการณ์อันวิกฤติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉุกเฉิน[n.] (chukchoēn) EN: emergency ; crisis   FR: urgence [f] ; crise [f]
การปฏิบัติการฉุกเฉิน[n. exp.] (kān patibatikān chukchoēn) EN: crisis management   
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing   FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
มรสุม[n.] (mørasum) EN: crisis ; difficulty ; obstacle ; disturbance   FR: crise [f] ; difficulté [f] ; obstacle [m]
วิกฤต = วิกฤติ[n.] (wikrit) EN: crisis   FR: crise [f]
วิกฤตเศรษฐกิจ[n. exp.] (wikrit sētthakit) EN: economic crisis   FR: crise économique [f]
วิกฤตการณ์[n.] (wikrittakān) EN: crisis ; critical period ; emergency   FR: crise [f] ; urgence [f]
วิกฤตกาล [n.] (wikrittakān) EN: crisis   
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน[n. exp.] (wikrittakān dān phalang-ngān) EN: energy crisis   FR: crise énergétique [f]
วิกฤตการณ์ค่าเงิน[n. exp.] (wikrittakān khā ngoen) EN: currency crisis   FR: crise monétaire [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
CRISIS    K R AY1 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crisis    (n) (k r ai1 s i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsatzzentrum {n} für Krisenfällecrisis centre [Add to Longdo]
Krise {f} | Krisen {pl} | in eine Krise geratencrisis | crises | to enter a state of crisis [Add to Longdo]
Krisenmanagement {n}crisis management [Add to Longdo]
Krisenstab {m}crisis team [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイデンティティークライシス[, aidenteitei-kuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
アイデンティティクライシス[, aidenteiteikuraishisu] (n) identity crisis [Add to Longdo]
オイルショック[, oirushokku] (n) oil crisis, es. 1973 OPEC oil crisis (wasei [Add to Longdo]
キューバ危機[キューバきき, kyu-ba kiki] (n) Cuban Missile Crisis (1962) [Add to Longdo]
クライシス[, kuraishisu] (n) crisis; (P) [Add to Longdo]
クライシスマネージメント[, kuraishisumane-jimento] (n) crisis management [Add to Longdo]
ゲルピン[, gerupin] (n) (abbr) money-shortage crisis (ger [Add to Longdo]
スエズ動乱[スエズどうらん, suezu douran] (n) Suez Crisis (1956) [Add to Longdo]
ピンチ[, pinchi] (n) (1) crisis (eng [Add to Longdo]
ミドルエージクライシス[, midorue-jikuraishisu] (n) mid-life crisis (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
危机[wēi jī, ㄨㄟ ㄐㄧ, / ] crisis, #2,778 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crisis \Cri"sis\ (kr?"s?s), n.; pl. {Crises} (-s?z). [L. crisis,
   Gr. ????, fr. ???? to separate. See {Certain}.]
   1. The point of time when it is to be decided whether any
    affair or course of action must go on, or be modified or
    terminate; the decisive moment; the turning point.
    [1913 Webster]
 
       This hour's the very crisis of your fate. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       The very times of crisis for the fate of the
       country.               --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) That change in a disease which indicates whether
    the result is to be recovery or death; sometimes, also, a
    striking change of symptoms attended by an outward
    manifestation, as by an eruption or sweat.
    [1913 Webster]
 
       Till some safe crisis authorize their skill.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crisis
   n 1: an unstable situation of extreme danger or difficulty;
      "they went bankrupt during the economic crisis"
   2: a crucial stage or turning point in the course of something;
     "after the crisis the patient either dies or gets better"

From Dutch-English Freedict dictionary [fd-nld-eng]:

 crisis [krisəs]
   crisis; depression; emergency
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 crisis
   crisis; depression; emergency
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top