ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

criticism

K R IH1 T IH0 S IH2 Z AH0 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -criticism-, *criticism*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
criticism(n) การประเมินผลงาน, Syn. study, analysis
criticism(n) การวิจารณ์, Syn. caviling, carping
criticism(n) บทวิจารณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
criticism(คริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์, การติเตียน, การจับผิด, บทวิจารณ์, วิธีการวิจารณ์
autocriticism(ออโทคริท'ทิซิสซึม) n. การวิจารณ์ตัวเอง, การสำเร็จตัวเอง

English-Thai: Nontri Dictionary
criticism(n) การวิจารณ์, การวิเคราะห์, การติเตียน, บทวิจารณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Criticismวิจารณ์ [TU Subject Heading]
Criticism (Philosophy)วิจารณ์ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Criticism and interpretationการวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Criticism and interpretation, etc.การวิจารณ์และการตีความหมาย [TU Subject Heading]
Criticism, Textualการวิเคราะห์ต้นฉบับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Despite your obvious enthusiasm there's been a lot of criticism that this endeavor is simply too dangerous.แม้จะมีความกระตือรือร้น ที่เห็นได้ชัดของคุณ มีการจำนวนมากของการวิจารณ์ ที่ความพยายามนี้เป็น เพียงอันตรายเกินไป Contact (1997)
Some of that criticism from scientists.บางส่วนของคำวิจารณ์ จากนักวิทยาศาสตร์ว่า Contact (1997)
Which is not a criticism of yours...ซึ่งมันไม่ได้มาจากที่คุณว่าฉันหรอก... The Story of Us (1999)
Any criticism of Monsanto or its product they either removed it or minimized it.อะไรที่วิจารณ์มอนซานโตหรือผลิตภัณฑ์ของมัน ถ้าพวกเขาไม่ตัดออกก็แก้ไขคำพูดให้เบาลง The Corporation (2003)
But the bitter truth we critics must face is that in the grand scheme of things, the average piece of junk is probably more meaningful than our criticism designating it so.แต่ความจริงที่เจ็บปวดที่เหล่านักวิจารณ์ต้องเผชิญก็คือ เมื่อพิจารณาในทางอื่นๆแล้ว อาหารถูกๆสักจาน ก็อาจมีความหมาย มากกว่า คำวิจารณ์ที่เราได้มอบให้แก่มัน Ratatouille (2007)
I remembered the construction worker in Philadelphia, because he came up to me and he said, "Sir, I got only one criticism of that Cambodia thing.ผมจำคนงานก่อสร้างที่ฟิลาเดลเฟียได้ เพราะเขามาหาผม แล้วพูดว่า "ท่านครับผมมีคำวิจารณ์ ต่อเรื่องกัมพูชาสักหน่อย" Frost/Nixon (2008)
It's bad enough I have to take her criticism at home.มันแย่พอแล้วที่ผมวิจารณ์บ้านเธอซะเละคร่าวก่อน ฟังนะ ผมไม่อยากให้ออกอากาศเลย The Ugly Truth (2009)
Banarjee's fragile political position may leave him vulnerable to criticism on the world stage.อาจทำให้เขาถูกวิจารณ์โจมตีได้ง่ายในเวทีโลก เขาพยามยามอย่างมากที่จะเสนอไอเดีย S.O.B. (2009)
I do not want to be public criticism that we bully the Chinese peopleผมไม่อยากให้คนจีนเห็นว่า เราไปข่มเหงเค้า Ip Man 2 (2010)
I can take constructive criticism Justine.ฉันน่ะตั้งรับวิกฤติได้ดี The Glamorous Life (2010)
I sit in Glee Club and I watch a couple of imperfect performances and a litany of criticisms just start building up inside of me like a volcano and I keep telling myself to hold it in and then it just comes bursting out.ตอนอยู่ชมรม ฉันนั่งดูการแสดงแย่ๆ ฉันห้ามใจตัวเองไว้ แต่มันก็ระเบิดออกมา Bad Reputation (2010)
Oh, gee, thanks. Criticism is always welcome.โอ้ ดี ขอบคุณ ขอบคุณสำหรับคำวิจารณ์ Chuck Versus First Class (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
criticismA bare word of criticism makes her nervous.
criticismA criticism of literary works this year is in the paper.
criticismAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
criticismA man of weak will is the target of criticism; even his friends would badger him into correcting his defects.
criticismCriticisms that Japan's market is closed are just sour grapes.
criticismDon't be so sensitive to criticism.
criticismDon't be too sensitive to criticism.
criticismExpose the writer to criticism.
criticismHe chafed under the groundless criticism.
criticismHe has written several criticisms of that play.
criticismHe is reading a book of literary criticism.
criticismHe is sensitive to criticism.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อวิจารณ์(n) criticism, Syn. ข้อวิพากษ์วิจารณ์, คำวิจารณ์, Example: เขาตั้งข้อวิจารณ์อย่างท้าทายว่า พุทธศาสนาในทุกหนทุกแห่งย่อมไม่ส่งเสริมการสะสมวัตถุทรัพย์ไว้ในครอบครอง
คำติเตียน(n) criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำตำหนิ, คำตำหนิติเตียน, Ant. คำชม, Example: คำติเตียนไม่ได้ทำให้เขามีความรู้สึกโกรธเคืองแต่อย่างใด
คำตำหนิ(n) criticism, See also: reproach, reprimand, censure, reprove, rebuke, Syn. คำติเตียน, Ant. คำชม, Example: ข้าพเจ้านึกย้อนไปถึงบรรยากาศในวงสนทนา คิดถึงคำชมและคำตำหนิของบรรดาเพื่อนฝูง
คำวิจารณ์(n) comment, See also: criticism, review, Syn. ข้อคิดเห็น, Example: หนังสือพิมพ์ลงพิมพ์คำวิจารณ์ของนักวิชาการในเรื่องการแต่งตั้งปลัดก.ท.ม.
บทวิจารณ์(n) critique, See also: criticism, Example: เมื่อเขาเขียนบทวิจารณ์การเมืองเขาจะมีความคิดที่ค่อนข้างรุนแรง, Count Unit: บท, Thai Definition: ส่วนที่เป็นการประเมินค่าหรือตัดสินงานนั้นๆ
ปริทัศน์(n) criticism, See also: review, Syn. การวิจารณ์, Example: นักศึกษาพากันจัดตั้งชมรมปริทัศน์เพื่อรวมกลุ่มกันจัดเสวนาในเรื่องที่น่าสนใจ
การวิพากษ์(n) criticism, See also: review, comment, Syn. การวิพากษ์วิจารณ์, การวิจารณ์, การวิเคราะห์วิจารณ์, Example: หนังสือได้เสนอแง่มุมของการวิพากษ์สังคมตะวันตกโดยคนตะวันตกเอง, Thai Definition: การพิจารณาตัดสิน
ข้อติชม(n) criticism, See also: comment, remark, Syn. คำติชม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทวิจารณ์[botwijān] (n) EN: critique ; criticism  FR: critique [ f ]
การวิพากษ์วิจารณ์[kān wiphākwijān] (n) EN: criticism
คำติชม[khamtichom] (n) EN: suggestion ; criticism
ครหา[kharahā] (n) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation  FR: critique [ f ] ; désapprobation [ f ]
ข้อติชม[khø tichom] (n, exp) EN: comments ; commentary ; criticism ; suggestion  FR: commentaire [ m ]
ปากเสีย[pāk sīa] (xp) EN: be unrestrained with criticisms and comments

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CRITICISM K R IH1 T IH0 S IH2 Z AH0 M
CRITICISMS K R IH1 T IH0 S IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
criticism (n) krˈɪtɪsɪzəm (k r i1 t i s i z @ m)
criticisms (n) krˈɪtɪsɪzəmz (k r i1 t i s i z @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批语[pī yǔ, ㄆㄧ ㄩˇ, / ] criticism; commentary #47,059 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kritik { f } | Kritik üben | Kritik einsteckencriticism | to deal out criticism | to take criticism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
攻撃[こうげき, kougeki] (n, vs) attack; strike; offensive; criticism; censure; (P) #658 [Add to Longdo]
批判[ひはん, hihan] (n, vs) criticism; judgement; judgment; comment; (P) #1,387 [Add to Longdo]
評論[ひょうろん, hyouron] (n, vs) criticism; critique; (P) #2,417 [Add to Longdo]
批評[ひひょう, hihyou] (n, vs, adj-no) criticism; review; commentary; (P) #2,942 [Add to Longdo]
非難(P);批難[ひなん, hinan] (n, vs, adj-na) criticism; blame; censure; attack; reproach; (P) #5,177 [Add to Longdo]
云々;云云[うんぬん, unnun] (exp) (1) and so on; and so forth; (n, vs) (2) comment; criticism #7,644 [Add to Longdo]
[ひょう, hyou] (n, n-suf) (abbr) criticism; commentary; a council; (P) #11,518 [Add to Longdo]
浴びる[あびる, abiru] (v1, vt) (1) to dash over oneself (e.g. water); to bathe; to bask in (e.g. the sun); to be flooded with (e.g. light); to shower; (2) to suffer (e.g. an attack); to have abuse heaped upon; to draw criticism upon oneself; (P) #19,153 [Add to Longdo]
論評[ろんぴょう, ronpyou] (n, vs) comment; criticism; (P) #19,536 [Add to Longdo]
クリティシズム[kuriteishizumu] (n) criticism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Criticism \Crit"i*cism\ (kr?t"?-s?z'm), n.
   1. The rules and principles which regulate the practice of
    the critic; the art of judging with knowledge and
    propriety of the beauties and faults of a literary
    performance, or of a production in the fine arts; as,
    dramatic criticism.
    [1913 Webster]
 
       The elements ofcriticism depend on the two
       principles of Beauty and Truth, one of which is the
       final end or object of study in every one of its
       pursuits: Beauty, in letters and the arts; Truth, in
       history and sciences.         --Brande & C.
    [1913 Webster]
 
       By criticism, as it was first instituted by
       Aristotle, was meant a standard of judging well.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of criticising; a critical judgment passed or
    expressed; a critical observation or detailed examination
    and review; a critique; animadversion; censure.
    [1913 Webster]
 
       About the plan of "Rasselas" little was said by the
       critics; and yet the faults of the plan might seem
       to invite severe criticism.      --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 criticism
   n 1: disapproval expressed by pointing out faults or
      shortcomings; "the senator received severe criticism from
      his opponent" [syn: {criticism}, {unfavorable judgment}]
   2: a serious examination and judgment of something;
     "constructive criticism is always appreciated" [syn:
     {criticism}, {critique}]
   3: a written evaluation of a work of literature [syn:
     {criticism}, {literary criticism}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top