ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

decisive

D AH0 S AY1 S IH0 V   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -decisive-, *decisive*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
decisive[ADJ] ซึ่งเด็ดเดี่ยว, See also: ซึ่งเด็ดขาด, ซึ่งมั่นใจ, ซึ่งแน่วแน่, Syn. absolute, definite, determined, firm, positive, resolute
decisive[ADJ] ซึ่งแน่นอน, See also: ซึ่งตัดสินใจแล้ว, ซึ่งแน่วแน่
decisive[ADJ] ซึ่งลงความเห็นแล้ว, See also: ซึ่งแน่นอน, ซึ่งตัดสินแล้ว, Syn. conclusive, convincing, final, indisputable, undeniable
decisively[ADV] อย่างแน่นอน, See also: อย่างเด็ดขาด, อย่างแน่วแน่
decisiveness[N] ความแน่นอน, See also: ความเด็ดขาด, ความแน่วแน่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
decisive(ดิไซ'ซิฟว) adj. ซึ่งมีลักษณะชี้ขาด,แน่วแน่,ซึ่งตัดสินใจแล้ว., See also: decisiveness n.
indecisive(อินดีไซ' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ซึ่งตัดสินใจอย่างไม่เด็ดขาด, ลังเล, ไม่ชัดเจน

English-Thai: Nontri Dictionary
decisive(adj) อย่างเด็ดขาด,อย่างแน่นอน,อย่างมั่นใจ,ซึ่งชี้ขาด,แน่วแน่
indecisive(adj) ยังไม่แน่ใจ,ไม่เด็ดขาด,ไม่ตกลงใจ,ลังเล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, Doctor. Decisive.ผมตัดสินใจเเล้ว Beneath the Planet of the Apes (1970)
Well, I'll deal with that decisively.ข้าจะจัดการอย่างเฉียบขาด The Man in the Iron Mask (1998)
Mm... my decisiveness.คุณมังก์คะ คุณช่วยพูดถึงสิ่งที่คุณเข้มแข็งที่สุดได้ไหมคะ Mr. Monk Gets Fired (2004)
And what it means: Responsibility, decisive leadership--ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบ ความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยว... Pilot (2007)
You should know that way of thinking is one of the decisive factors for canceling this contract.You should know that way of thinking is one of the decisive factors for canceling this contract. Unstoppable Marriage (2007)
He thinks that is a decisive factor in canceling the contract.เขาคิดว่า นั่นคือเหตุผล ที่จะยกเลิกสัญญา Unstoppable Marriage (2007)
I wanted to pick something that was gender-neutral until we get the baby and then we can add a more decisive palette.ฉันอยากเลยอะไรที่มันกลางๆ ใช้ได้ทั้งสองเพศ ได้ลูกแล้วค่อยเลือกเพิ่มอีกที Juno (2007)
The struggle against the Zionist and the Crusader... represents the decisive battle between faith and infidelity.ศัตรูผู้บุกรุก_BAR_ ดินแดนศักดิ์สิทธ์ของเรา เราให้เราผู้ศรัทธา_BAR_ Rendition (2007)
Uh, extreme... extreme measures, but, uh, decisive action had to be taken.ที่สุด ที่สุดได้อีก เราต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดสินะ Chuck Versus the Marlin (2008)
"Occupants armed and dangerous, to be apprehended with decisive force."ข้อหา ครอบครองอาวุธและเป็นอันตราย มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นกองกำลังพิเศษ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
I believe the history of all successful endeavors can be reduced to a series of decisive moments.ผมเชื่อว่าประวัติศาสตร์ ที่บันทึกหนทางแห่งความสำเร็จ ถูกเขียนขึ้นมาสำหรับ ช่วงเวลาตัดสินชี้ขาด Duplicity (2009)
He died from a strong, decisive cut.เขาตายจากการปาด ที่รุนแรง Bloodline (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
decisiveI took a picture at the decisive moment.
decisiveThe final vote was decisive.
decisiveToday's game will be a crucial battle; the result will be decisive.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แตกหัก[ADJ] decisive, See also: definitive, Example: การสู้รบจะถึงขั้นแตกหักในวันพรุ่งนี้, Thai definition: เด็ดขาดถึงที่สุด ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งเป็นได้รู้ดีกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะขาดลอย[v. exp.] (chana khātløi) EN: achieve a decisive victory ; landslide victory   
เฉียบขาด[adj.] (chīepkhāt) EN: resolute ; determined ; absolute ; decisive   FR: strict ; rigoureux
เฉียบขาด[adv.] (chīepkhāt) EN: resolutely ; decisively ; absolutely ; unequivocally ; sharply   FR: résolument ; rigoureusement
เด็ดขาด[v.] (detkhāt) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute   FR: être résolu ; être déterminé
เด็ดขาด[adv.] (detkhāt) EN: absolutely ; resolutely ; firmly ; decisively ; perfectly ; strictly ; definitely ; positively   FR: absolument ; résolument ; fermement ; strictement ; formellement ; rigoureusement
กริบ[adv.] (krip) EN: decisively ; absolutely ; extremely ; perfectly   
โลเล[v.] (lōlē) EN: waver ; hesitate ; vacillate ; be irresolute ; be uncertain ; be indecisive   FR: hésiter ; changer d'avis comme une girouette ; tourner à tous les vents ; tourner au moindre vent
โลเล[adj.] (lōlē) EN: indecisive ; uncertain ; changeable ; vacillating ; fickle ; hesitant   FR: lunatique ; changeant ; indécis ; inconstant ; versatile ; capricieux
ปัจจัยชี้ขาด[n. exp.] (patjai chīkhāt) EN: decisive factor ; deciding factor   
แตกหัก[v.] (taēkhak) EN: be decisive   

CMU English Pronouncing Dictionary
DECISIVE    D AH0 S AY1 S IH0 V
DECISIVELY    D AH0 S AY1 S IH0 V L IY0
DECISIVENESS    D AH0 S AY1 S IH0 V N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
decisive    (j) dˈɪsˈaɪsɪv (d i1 s ai1 s i v)
decisively    (a) dˈɪsˈaɪsɪvliː (d i1 s ai1 s i v l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
决战[jué zhàn, ㄐㄩㄝˊ ㄓㄢˋ, / ] decisive battle, #11,613 [Add to Longdo]
决定性[jué dìng xìng, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] decisive; conclusive, #12,063 [Add to Longdo]
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, ] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later), #27,175 [Add to Longdo]
勇决[yǒng jué, ㄩㄥˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] decisive; brave, #215,287 [Add to Longdo]
[guài, ㄍㄨㄞˋ, ] decisive, #321,316 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidungsschlacht {f}decisive battle [Add to Longdo]
entscheidend; ausschlaggebend {adj} | entscheidender; ausschlaggebender | am entscheidensten; am ausschlaggebendstendecisive | more decisive; decisivier | most decisive; decisiviest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[, kippari (P); kipparito] (adv,adv-to,vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
ぐらぐら[, guragura] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) loose, irregular movement; lolling; indecisiveness; (P) [Add to Longdo]
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
やり切る[やりきる, yarikiru] (v5r) (uk) complete decisively; to do to completion [Add to Longdo]
ボロ勝ち[ボロがち, boro gachi] (n,vs) decisive win; win hands down [Add to Longdo]
ボロ負け[ボロまけ, boro make] (n,vs) (See ボロ勝ち) decisive defeat; lose big [Add to Longdo]
一刀両断[いっとうりょうだん, ittouryoudan] (n) cutting in two with a single stroke; taking decisive (drastic) measure; cutting the (Gordian) knot [Add to Longdo]
英断[えいだん, eidan] (n) resolution; decisive judgement; decisive judgment [Add to Longdo]
果断[かだん, kadan] (adj-na,n) decisive; resolute; drastic [Add to Longdo]
敢行[かんこう, kankou] (n,vs) decisive action; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Decisive \De*ci*sive\, a. [Cf. F. d['e]cisif. See {Decision}.]
   1. Having the power or quality of deciding a question or
    controversy; putting an end to contest or controversy;
    final; conclusive. "A decisive, irrevocable doom."
    --Bates. "Decisive campaign." --Macaulay. "Decisive
    proof." --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by promptness and decision.
    [1913 Webster]
 
       A noble instance of this attribute of the decisive
       character.              --J. Foster.
 
   Syn: Decided; positive; conclusive. See {Decided}. --
     {De*ci"sive*ly}, adv. -- {De*ci"sive*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 decisive
   adj 1: determining or having the power to determine an outcome;
       "cast the decisive vote"; "two factors had a decisive
       influence" [ant: {indecisive}]
   2: unmistakable; "had a decisive lead in the polls"
   3: characterized by decision and firmness; "an able and decisive
     young woman"; "we needed decisive leadership"; "she gave him
     a decisive answer" [ant: {indecisive}]
   4: forming or having the nature of a turning point or crisis; "a
     critical point in the campaign"; "the critical test" [syn:
     {critical}, {decisive}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top