ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

評論

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -評論-, *評論*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
评论[píng lùn, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] comment; to comment on; to discuss; commentary, #1,399 [Add to Longdo]
评论家[píng lùn jiā, ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ ㄐㄧㄚ, / ] critic; reviewer, #19,044 [Add to Longdo]
专家评论[zhuān jiā píng lùn, ㄓㄨㄢ ㄐㄧㄚ ㄆㄧㄥˊ ㄌㄨㄣˋ, / ] expert commentary [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
評論[ひょうろん, hyouron] (n,vs) criticism; critique; (P) [Add to Longdo]
評論[ひょうろんか, hyouronka] (n) critic; reviewer; commentator; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Regard all art critics as useless and dangerous.あらゆる芸術評論家達は無能であり危険な存在である。
The gentleman with his pipe in his mouth is a famous reviewer.パイプをくわえたその紳士は有名な評論家です。
The critic is much sought after there days.近頃の評論家はあちこちで引っ張りだこである。
Some artists are contemptuous of criticism.芸術家は時には評論を軽蔑することがある。
His comment was concise and to the point.彼の評論は簡潔で要点を押さえたものだった。
He is a critic rather than a novelist.彼は小説家というよりもむしろ評論家です。
He became more and more famous as a critic.彼は評論家として次第に有名になった。
He is reading a book of literary criticism.彼は文学評論の本を読んでいる。
Critics are just crying wolf about protectionism.評論家たちは、保護貿易主義について人騒がせのうそを言っています。
Critics are coming down hard on tightened economic restrictions.評論家たちは経済規制の強化を激しく非難しています。
The critic considered every aspect of the defense program.評論家はその防衛計画のあらゆる面を十分に検討した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I believe it was an English critic that commented that if you took an ABBA song apart and laid all the different pieces, out before you there would be only one way to put the song back together again and that's the way, of course, that they had originally done it.[CN] 我相信這是一個英國評論家的評論說如果你 I believe it was an English critic that commented that if you took- 把ABBA的歌拆成不同的片段,然後 - an ABBA song apart and laid all the different pieces, out before you- ABBA: The Movie (1977)
I got the centerfold, the playmate's review... the playmate of the year runoff.[CN] 我有插畫 玩伴評論 年度玩伴決賽 Apocalypse Now (1979)
Well, who knew we had Anna Wintour downstairs doing our autopsies?[JA] ファッション評論家みたいね Memories of Murder (2015)
Well, the literary critic, Mr. Moriguchi has an online show.[JA] いや 実は 評論家の森口さんが 配信しているネット番組から Disbanded (2017)
I mean, I'm not critiquing or anything,[JA] 俺は評論家じゃないが Blessed Are the Damned (2014)
- The Sydney reviews.[CN] - 悉尼演出的評論 - 謝謝 - The Sydney reviews. ABBA: The Movie (1977)
We met at the Chugakukan party. I'm the literary critic, Ryuichi Moriguchi.[JA] 中学館のパーティーで会った 評論家の森口です Absolute (2017)
Yes, how well it's said about our Russian cinema.[CN] 要評論這個國家的電影界的話 A Slave of Love (1976)
Freeing this world from awful books that do nobody any good is also the mission of a literary critic.[JA] 誰の役にも立たないような悪書を 世間から葬り去ることも 評論家の大切な使命でしょ? Absolute (2017)
I am only carrying out the mission of a literary critic.[JA] 僕は 評論家としての使命を 全うしているだけですよ Absolute (2017)
Dan, the critics are simply wrong.[JA] 評論家はデタラメを Social Engineering (2015)
It was an Einsatz commander identification card.[CN] 使那個評論員受到懷疑 Music Box (1989)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
評論[ひょうろん, hyouron] Kritik, Besprechung, Rezension [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top