Search result for

advanced

(100 entries)
(0.0258 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advanced-, *advanced*, advanc, advance
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advanced[ADJ] ที่อยู่นำหน้า, Syn. precocious
advanced in years[IDM] แก่, See also: อายุมาก, ชรา, สูงวัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
advanced(แอดวาน'ทฺ') adj. อยู่ข้างหน้า, ดึก, ข้างหน้า, ความก้าวหน้า, ความเจริญ, การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. progress, promotion)
advanced technologyเทคโนโลยีก้าวหน้าใช้ตัวย่อว่า AT หมายถึงคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่นหนึ่งที่ใช้บัสชนิด 16 บิต แทนแผ่นวงจร 8 บิตที่ใช้ก่อนหน้านั้น ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advanced calculusแคลคูลัสขั้นสูง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
advanced duneเนินทรายแนวหน้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
advanced ignition; advanced sparkการจุดระเบิดก่อน, ไฟแก่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advanced industrial countries (AICS)กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
advanced mobile phone service (AMPS)ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แอมปส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advanced program to program communications (APPC)การสื่อสารระดับสูงระหว่างโปรแกรม (เอพีพีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง (อาร์พาเน็ต) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET)เครือข่ายสำนักงานโครงการวิจัยขั้นสูง (อาร์พาเน็ต) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advanced SCSI program interface (ASPI)ส่วนต่อประสานโปรแกรมสกัสซีระดับสูง (เอเอสพีไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
advanced spark; advanced ignitionการจุดระเบิดก่อน, ไฟแก่ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advancedเป็นรุนแรง, เป็นมากๆ [การแพทย์]
Advanced Coursesวิชาชั้นสูง [การแพทย์]
Advanced Gas-cooled Reactor เครื่องปฏิกรณ์ขั้นสูงระบายความร้อนด้วยแก๊ส, เอจีอาร์, เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าแบบหนึ่ง ใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ระบายความร้อน โดยพัฒนามาจากแบบที่ระบายความร้อนด้วยน้ำ ตัวอย่างของเครื่องปฏิกรณ์ชนิดนี้คือเครื่องปฏิกรณ์ Hinkley Point B อยู่ทางตะวันตกของประเทศอังกฤษ ใช้ยูเรเนียมไดออกไซด์ (มียูเรเนียม-235 ร้อยละ 1.4 ถึง 2.6) เป็นเชื้อเพลิง และใช้แกรไฟต์เป็นสารลดความเร็วนิวตรอน เครื่องปฏิกรณ์นี้ สามารถผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงถึง 540 องศาเซลเซียส และความดัน 16 เมกะพาสคัล ทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึงร้อยละ 40 ซึ่งสูงเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบัน [นิวเคลียร์]
Advanced Stageระยะที่เป็นมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It's advanced dilated cardiomyopathy.มันเป็นปัญหา๘ั้นสูงที่กลางสมอง Birthmarks (2008)
Science is advanced then, so they invent a time machine.วิทยาศาสตร์มันก้าวหน้ามาก เค้าสร้างไทม์แมชชีนได้ My Sassy Girl (2008)
Our work with these animals has helped us develop new antibiotics, advanced pesticides and a powerful new pheromone which drives animals to mate called compound H2O0.งานของเราช่วยพัฒนาสัตว์เหล่านี้ การค้นคว้ายาปฏิชีวนะตัวใหม่ ซึ่งก้าวหน้ากว่ายาฆ่าแมลงแบบเดิมๆ ฟีโรโมนซึ่งช่วยสัตว์ผสมพันธุ์ Superhero Movie (2008)
You let me cheat off you in Advanced Accounting.แกให้ฉันโกงบัญชีให้แก Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
AII we know is Juma's secured some fairly advanced weapons systems...สิ่งที่เรารู้คือจูม่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยอยู่ในครอบครอง 24: Redemption (2008)
As a rule, the less advanced civilization is either exterminated or enslaved.ตามกฎ อารยธรรมที่ ก้าวหน้าน้อยกว่า ไม่ถูกกำจัดก็ ถูกทำให้เป็นทาส The Day the Earth Stood Still (2008)
Unfortunately, in this case, the less advanced civilization is us.แต่ในกรณีนี้ เราเป็นพวกที่มีอารยธรรมด้อยกว่า The Day the Earth Stood Still (2008)
It shouldn't have such an advanced system. Oh, yeah?มันไม่น่าจะมีระบบที่ล้ำหน้าขนาดนั้น Shut Down (2008)
An advanced cybernetics heads-up display helmet, which feeds into the suit.และหมวกไซเบอร์เนติคส์คลื่นแสดงความคิด มันจะป้องข้อมูลไปยังชุด G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
For the last two years, an advanced team of new Autobots has taken refuge here under my command.ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา หน่วยรบออโตบอทรุ่นใหม่ ได้อพยพมายังโลก ภายใต้บัญชาการของเรา Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The advanced biohazard team is reportingทีมสารอันตรายรายงานมาว่า Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Because the pathogen was weaponized, the disease is at an advanced stage.เพราะสารพิษนั้นถูกทำเป็นอาวุธ เพื่อให้พิษร้ายอยู่ในระดับแรงขึ้น Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advancedAdvanced countries must give aid to developing countries.
advancedBy obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.
advancedEncryption technology has advanced to the point where it's pretty reliable.
advancedFather advanced me a week's allowance.
advancedFive hundred dollars was advanced to me on my pay.
advancedHe advanced a new plan.
advancedHe advanced his departure by two days.
advancedHe advanced me a week's wages.
advancedHe advanced on me fiercely.
advancedHe advanced to colonel.
advancedHe is well advanced in life.
advancedHer notions were what is called advanced.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทคโนโลยีสมัยใหม่[N] advanced technologies, Syn. เทคโนโลยีทันสมัย, Ant. เทคโนโลยีรุ่นเก่า, Example: คอมพิวเตอร์เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทุกชนิด, Count unit: ชนิด
ชาติมหาอำนาจ[N] powerful country, See also: advanced country, developed country, Example: ญี่ปุ่นเจริญรุดหน้าไปไกลจนได้ชื่อว่าเป็นชาติมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ, Thai definition: ประเทศที่มีพลังทางด้านเศรษฐกิจหรือทางอาวุธสูง
ประเทศอุตสาหกรรม[N] industrial country, See also: advanced or modern country, Ant. ประเทศเกษตรกรรม, Example: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย, Thai definition: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก
ศัพท์สูง[N] high level lexicon, See also: advanced lexicon, Example: ผู้อ่านน้อยคนนักที่จะสละเวลาค้นหาคำแปลศัพท์สูง ว่ามีความหมายอย่างไร, Count unit: ศัพท์, คำ, Thai definition: คำศัพท์ที่ใช้ในระดับภาษาสูง มักใช้ในงานวรรณคดี หรือวรรณกรรม เป็นต้น
ขั้นสูง[N] advanced stage, See also: high grade, high level, Syn. ระดับสูง, Ant. ขั้นต่ำ, Example: เจ้าหน้าที่จะต้องเข้าฝึกอบรมที่เป็นแบบขั้นสูง เพื่อคุณภาพของเขาเอง
ทัพหน้า[N] vanguard, See also: advanced guard, Thai definition: กองทหารจำนวนมาก เดินทางล่วงหน้าไปก่อน
การศึกษาระดับสูง[N] advanced education, See also: advanced study, Example: โรงเรียนจัดให้มีการแนะแนวเรื่องการศึกษาระดับสูงขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking   FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
การศึกษาระดับสูง[n. exp.] (kānseuksā radap sūng) EN: advanced education ; advanced study   FR: formation de haut niveau [f] ; formation supérieure [f]
ก้าวหน้า[adj.] (kāonā) EN: advanced ; progressive   FR: progressif
ประเทศพัฒนาแล้ว[n. exp.] (prathēt phatthanā laēo) EN: developed country ; advanced economies   FR: pays développés [mpl]
ประเทศอุตสาหกรรม[n. exp.] (prathēt utsāhakam) EN: industrial country; advanced country ; modern country   FR: pays industrialisé [m]
ระดับยาก[n. exp.] (radap yāk) EN: advanced level   
เทคโนโลยีชั้นสูง[n. exp.] (thēknōlōyī chan sūng) EN: high-technology ; advanced technology   FR: haute technologie [f] ; technologie de pointe [f]
เทคโนโลยีสมัยใหม่[n. exp.] (thēknōlōyī samaimai) EN: advanced technologies   
ท้องแก่[X] (thøng kaē) EN: about ready to give birth ; far advanced pregnancy   FR: sur le point d'accoucher
ยาก[adj.] (yāk) EN: difficult ; hard ; complicated ; not so easy ; advanced   FR: difficile ; ardu ; compliqué ; pénible

CMU English Pronouncing Dictionary
ADVANCED    AH0 D V AE1 N S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advanced    (v) (@1 d v aa1 n s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufbaukurs {m}advanced training course [Add to Longdo]
Fortbildung {f}advanced education [Add to Longdo]
Fortbildungsveranstaltung {f}advanced training course [Add to Longdo]
Frühzündung {f}advanced ignition; advance ignition [Add to Longdo]
höhere Programmierspracheadvanced language [Add to Longdo]
fortschrittliches Radar-Zielverfolgungssystemadvanced radar traffic control system [Add to Longdo]
Spitzentechnologie {f}advanced technology [Add to Longdo]
erweiterter Befehladvanced command [Add to Longdo]
fortgeschrittenes Alteradvanced age [Add to Longdo]
fortgeschrittenes Arbeitenadvanced procedures [Add to Longdo]
sekundäre Kennziffer {f}advanced ratio [Add to Longdo]
weitere Benutzerdatenadvanced user data [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
AGR[エージーアール, e-ji-a-ru] (n) advanced gas-cooled reactor; AGR [Add to Longdo]
ませる[, maseru] (v1) to seem grown-up; to seem mature; to be precocious; to be advanced for one's age [Add to Longdo]
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
アドバンスト[, adobansuto] (adj-f) advanced [Add to Longdo]
アドバンストプログラム間通信[アドバンストプログラムかんつうしん, adobansutopuroguramu kantsuushin] (n) {comp} Advanced Program-to-Program Communication; APPC [Add to Longdo]
アドバンスド[, adobansudo] (n) advanced [Add to Longdo]
アドバンスドオープンウオーターダイバー[, adobansudoo-pun'uo-ta-daiba-] (n) advanced open water diver [Add to Longdo]
エイトック[, eitokku] (n) {comp} ATOK (Advanced Technology Of Kana-kanji transfer) [Add to Longdo]
シーテック[, shi-tekku] (n) Combined Exhibition of Advanced Technologies (Electronics Show); CEATEC [Add to Longdo]
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] (n) {comp} Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
先进[xiān jìn, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ, / ] advanced (technology); to advance [Add to Longdo]
先进武器[xiān jìn wǔ qì, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ˇ ㄑㄧˋ, / ] advanced weapon [Add to Longdo]
先进水平[xiān jìn shuǐ píng, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄣˋ ㄕㄨㄟˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] advanced level [Add to Longdo]
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, / ] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position) [Add to Longdo]
深造[shēn zào, ㄕㄣ ㄗㄠˋ, ] advanced (studies) [Add to Longdo]
老境[lǎo jìng, ㄌㄠˇ ㄐㄧㄥˋ, ] advanced years; old age [Add to Longdo]
进修[jìn xiū, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄡ, / ] advanced studies; additional studies [Add to Longdo]
进阶[jìn jiē, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧㄝ, / ] advanced [Add to Longdo]
高级研究[gāo jí yán jiū, ㄍㄠ ㄐㄧˊ ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, / ] advanced research [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フレキシブルアドバンストアーキテクチャシステム[ふれきしぶるあどばんすとあーきてくちゃしすてむ, furekishiburuadobansutoa-kitekuchashisutemu] Flexible Advanced Systems Architecture [Add to Longdo]
遠隔保守システム[えんかくほしゅシステム, enkakuhoshu shisutemu] ASSIST, Advanced Service Support Information System Technology [Add to Longdo]
高度通信システム相互接続[こうそくつうしんシステムそうごせつぞく, kousokutsuushin shisutemu sougosetsuzoku] HATS, Harmonization of Advanced Telecommunication Systems [Add to Longdo]
先行制御[せんこうせいぎょ, senkouseigyo] advanced control [Add to Longdo]
先進ユーザ[せんしんユーザ, senshin yu-za] advanced user [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advance \Ad*vance"\, v. t. [imp. & p. p. {Advanced}; p. pr. &
   vb. n. {Advancing}(#).] [OE. avancen, avauncen, F. avancer,
   fr. a supposed LL. abantiare; ab + ante (F. avant) before.
   The spelling with d was a mistake, a- being supposed to be
   fr. L. ad. See {Avaunt}.]
   1. To bring forward; to move towards the van or front; to
    make to go on.
    [1913 Webster]
 
   2. To raise; to elevate. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       They . . . advanced their eyelids.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To raise to a higher rank; to promote.
    [1913 Webster]
 
       Ahasueres . . . advanced him, and set his seat above
       all the princes.           --Esther iii.
                          1.
    [1913 Webster]
 
   4. To accelerate the growth or progress; to further; to
    forward; to help on; to aid; to heighten; as, to advance
    the ripening of fruit; to advance one's interests.
    [1913 Webster]
 
   5. To bring to view or notice; to offer or propose; to show;
    as, to advance an argument.
    [1913 Webster]
 
       Some ne'er advance a judgment of their own. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   6. To make earlier, as an event or date; to hasten.
    [1913 Webster]
 
   7. To furnish, as money or other value, before it becomes
    due, or in aid of an enterprise; to supply beforehand; as,
    a merchant advances money on a contract or on goods
    consigned to him.
    [1913 Webster]
 
   8. To raise to a higher point; to enhance; to raise in rate;
    as, to advance the price of goods.
    [1913 Webster]
 
   9. To extol; to laud. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Greatly advancing his gay chivalry.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To raise; elevate; exalt; aggrandize; improve; heighten;
     accelerate; allege; adduce; assign.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advanced \Ad*vanced"\, a.
   1. In the van or front.
    [1913 Webster]
 
   2. In the front or before others, as regards progress or
    ideas; as, advanced opinions, advanced thinkers.
    [1913 Webster]
 
   3. Far on in life or time.
    [1913 Webster]
 
       A gentleman advanced in years, with a hard
       experience written in his wrinkles.  --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   {Advanced guard}, a detachment of troops which precedes the
    march of the main body.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advanced
   adj 1: farther along in physical or mental development; "the
       child's skeletal age was classified as `advanced'";
       "children in the advanced classes in elementary school
       read far above grade average"
   2: comparatively late in a course of development; "the illness
     had reached an advanced stage"; "an advanced state of
     exhaustion"
   3: ahead of the times; "the advanced teaching methods"; "had
     advanced views on the subject"; "a forward-looking
     corporation"; "is British industry innovative enough?" [syn:
     {advanced}, {forward-looking}, {innovative}, {modern}]
   4: at a higher level in training or knowledge or skill; "an
     advanced degree"; "an advanced text in physics"; "special
     seminars for small groups of advanced students at the
     University"
   5: ahead in development; complex or intricate; "advanced
     technology"; "a sophisticated electronic control system"
     [syn: {advanced}, {sophisticated}]
   6: far along in time; "a man of advanced age"; "advanced in
     years"; "a ripe old age"; "the ripe age of 90" [syn:
     {advanced}, {ripe}]
   7: (of societies) highly developed especially in technology or
     industry; "advanced societies"; "an advanced country
     technologically"
   8: situated ahead or going before; "an advance party"; "at that
     time the most advanced outpost was still east of the Rockies"
     [syn: {advance(a)}, {advanced(a)}, {in advance(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top