ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ประเทศอุตสาหกรรม

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ประเทศอุตสาหกรรม-, *ประเทศอุตสาหกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเทศอุตสาหกรรม[N] industrial country, See also: advanced or modern country, Ant. ประเทศเกษตรกรรม, Example: สถาบันการเงินของอเมริกาชะลอการปล่อยเงินกู้ให้กับประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่ของเอเชีย, Thai definition: ประเทศที่ทำอุตสาหกรรมเป็นหลัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
NIC (Newly Industrializing Country); Newly Industrialized Countryประเทศอุตสาหกรรมใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Newly Industrialized Country; Newly Industrializing Country (NIC)ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Newly Industrializing Country (NIC); Newly Industrialized Countryประเทศอุตสาหกรรมใหม่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here, and in all other industrialized nations, it is transformed into livestock feed or biofuels.ที่นี่ และประเทศอุตสาหกรรมอื่นๆ มันเป็นอาหารของปศุสัตว์ หรือเชื้อเพลิงชีวภาพ Home (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประเทศอุตสาหกรรม[n. exp.] (prathēt utsāhakam) EN: industrial country; advanced country ; modern country   FR: pays industrialisé [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top