Search result for

beforehand

(48 entries)
(0.0518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beforehand-, *beforehand*, beforehan
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beforehand    [ADV] ก่อนเวลา, See also: ไว้ก่อน, ล่วงหน้า, Syn. before, Ant. after

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beforehandadv.,adj. ก่อน,ไว้ก่อน,ล่วงหน้า

English-Thai: Nontri Dictionary
beforehand(adv) ล่วงหน้า,ไว้ก่อน,เสียก่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We must strike in the hustle and the bustle beforehand.พวกเราต้องรีบอย่างด่วนๆเลย The Princess Bride (1987)
We had it ready a week beforehand.เราทำเสร็จก่อนกำหนดหนึ่งสัปดาห์ พวกเขาซื้อโฆษณาเรียบร้อย The Corporation (2003)
A stranger spoke to me beforehand.มีคนแปลกหน้าพูดกับฉันก่อนหน้านั้น Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Why don't we race a little beforehand?ทำไมเราไม่มาแข่งซ้อมมือกันก่อนล่ะ? Initial D (2005)
She's always calling me beforehand, letting me know she's coming.ปกติเธอจะโทรมาล่วงหน้าทุกครั้ง ว่าเธอจะมา Pilot (2005)
You should have thought about that beforehand.คุณควรจะคิดถึงอนาคตข้างหน้า Babel (2006)
Uh, did you want to approve the, uh, uh, models and images beforehand?เอ่อ งั้นคุณก็ต้องอนุมัติแบบและภาพก่อน Pilot (2006)
The blow to the head killed her. She took a brutal beating beforehand.เธอตายเพราะถูกยิง เธอถูกทุบตีก่อนหน้านั้น There's Something About Harry (2007)
You guys planned the act beforehand, right?คุณเอามันไปซ่อมก่อน แล้วโทรหาฉัน นี่ค่ะ First Cup (2007)
We'd agreed to go in beforehandเราตกลงที่จะไปกัน แต่เนิ่นๆ The Ten (2007)
Takes a big man to hate it beforehand.Takes a big man to hate it beforehandThe Itch (2008)
She said she'd give me the script beforehand, that's all I know.เธอบอกว่า เธอจะให้ต้นฉบับเอกสารกับชั้น ล่วงหน้า นั่นคือทั้งหมดที่ชั้นรู้ S.O.B. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beforehandBe sure to fill in the blanks from top to bottom beforehand.
beforehandI know better than to climb winter mountains without making all necessary preparations beforehand.
beforehandI'll let you know beforehand.
beforehandLet's get things ready beforehand.
beforehandPlease let me know the schedule beforehand.
beforehandWe'd better make a reservation beforehand.
beforehandWe must make arrangements with them beforehand.
beforehandWe prepared snacks beforehand.
beforehandWe tried to eliminate all danger beforehand.
beforehandYou'd better consult an attorney beforehand.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่อนหน้า    [PREP] before, See also: beforehand, Example: ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการถอนตัวของนักธุรกิจเกิดขึ้นก่อนหน้าประเทศญี่ปุ่น
ก่อนหน้า    [CONJ] before, See also: beforehand, Ant. ภายหลัง, ทีหลัง, Example: ผู้ต้องสงสัยรีบออกไปก่อนหน้าตำรวจจะเข้ามาสอบสวน
ล่วงหน้า    [ADV] beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น
ล่วงหน้า    [ADV] beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ก่อนหน้า[adv.] (kønnā) EN: before ; beforehand   FR: auparavant ; préalablement ; d'abord
ล่วงหน้า[adv.] (lūang-nā) EN: beforehand ; in advance ; ahead ; early   FR: à l'avance ; d'avance ; avant l'échéance

CMU English Pronouncing Dictionary
BEFOREHAND    B AH0 F AO1 R HH AE2 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beforehand    (j) (b i1 f oo1 h a n d)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] Thai: ล่วงหน้า English: beforehand

Japanese-English: EDICT Dictionary
下聞[かぶん, kabun] (n,vs) enquiring beforehand; inquiring beforehand [Add to Longdo]
下聞き[したぎき, shitagiki] (n) enquiring beforehand; inquiring beforehand [Add to Longdo]
口裏を合わせる;口うらを合わせる[くちうらをあわせる, kuchiurawoawaseru] (exp,v1) to arrange beforehand to tell the same story; to get the stories straight [Add to Longdo]
事前[じぜん, jizen] (n,adj-no) (See 事後) prior; beforehand; in advance; before the fact; ex ante; (P) [Add to Longdo]
示し合わせる;示し合せる[しめしあわせる, shimeshiawaseru] (v1,vt) to arrange beforehand; to make a sign to each other; to conspire [Add to Longdo]
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength) [Add to Longdo]
前々(P);前前[まえまえ, maemae] (n) beforehand; for a long time; (P) [Add to Longdo]
前もって(P);前以て;前以って[まえもって, maemotte] (adv) in advance; beforehand; previously; (P) [Add to Longdo]
前広[まえびろ, maebiro] (n-adv,n-t) previous; beforehand [Add to Longdo]
調べて置く[しらべておく, shirabeteoku] (v5k) to examine beforehand [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
预先[yù xiān, ㄩˋ ㄒㄧㄢ, / ] beforehand; prior [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beforehand \Be*fore"hand`\, adv. [Before + hand.]
   [1913 Webster]
   1. In a state of anticipation ore preoccupation; in advance;
    -- often followed by with.
    [1913 Webster]
 
       Agricola . . . resolves to be beforehand with the
       danger.                --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The last cited author has been beforehand with me.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. By way of preparation, or preliminary; previously;
    aforetime.
    [1913 Webster]
 
       They may be taught beforehand the skill of speaking.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Beforehand \Be*fore"hand`\, a.
   In comfortable circumstances as regards property; forehanded.
   [1913 Webster]
 
      Rich and much beforehand.        --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 beforehand
   adv 1: ahead of time; in anticipation; "when you pay ahead (or
       in advance) you receive a discount"; "We like to plan
       ahead"; "should have made reservations beforehand" [syn:
       {ahead}, {in advance}, {beforehand}]
   adj 1: being ahead of time or need; "gave advance warning"; "was
       beforehand with her report" [syn: {advance(a)},
       {beforehand(p)}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top