Search result for

throw out

(36 entries)
(0.3294 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throw out-, *throw out*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw out    [PHRV] โยน / ขว้าง / เหวี่ยงออกไป, Syn. chuck out, fling out, pitch out, toss out
throw out    [PHRV] โยนทิ้ง, See also: เหวี่ยงทิ้ง, Syn. cast away, chuck away
throw out    [PHRV] ทำให้ออกจากบ้าน, Syn. chuck out, eject from
throw out    [PHRV] ทำให้สับสน, Syn. be out, be out in
throw out    [PHRV] ทำให้เสีย, Syn. chuck out
throw out    [PHRV] ทำให้บาดเจ็บ, Syn. put out

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Why would they throw out perfectly good stuff?ทำไม่พวกเขาถึงทิ้งของดีๆกัน Baby and I (2008)
Are you amenable? Throw out a number.ตกลงไหม ผมจะเจรจาให้คุณได้เหมือนกับผม Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
You throw out the case or I cut your family in half.ถ้านายไม่ยอมยกเลิกคดีนี้ ฉันจะยิงลูกนายให้พรุน Fa Guan (2009)
Throw out the case.ยกเลิกคดีนั้นซะ Fa Guan (2009)
You don't throw out the case tomorrow morning, or you tell anyone about us, we trash wifey's room.พรุ่งนี้เช้า นายไม่ยกเลิกคดีของพวกเรา หรือเอาเรื่องพวกเราไปบอกใคร เราจะเผาขี้เถ้าเมียของนายในห้อง Fa Guan (2009)
I fully agree with his desire to expand oversight of R D... but let's not throw out the baby with the bathwater.แน่นอนผมต้องช่วยคุณ มากับฉัน แล้วบอกความจริง - เราจะให้คุณไปพบนักกฎหมาย-- - ไม่ ไม่ ไม่ ผมเสียใจ ไม่ Edge of Darkness (2010)
I'm going to throw out my pearl jam.ผมกำลังจะเขวี้ยงทิ้ง สร้อยไข่มุก Children of the Damned (2010)
All of our evidence has been throw out.หลักฐานของพวกเรา จะถูกรื้อทิ้งทั้งหมด The Boy with the Answer (2010)
Should I throw out my pride and try it?นี่ฉันควรทิ้งศักดิ์ศรีแล้วลองดูไหมนะ? My Girlfriend Is a Gumiho (2010)
Hey. Why did you throw out this cool thing?นี่ เธอทิ้งของสวยๆแบบนี้ได้ยังไง Episode #1.8 (2010)
You have to throw out on reflex, the answers that are already saved in you.เธอต้องตีคำตอบกลับไป คำตอบมันอยู่ในตัวเธอ God of Study (2010)
If you got it right, you have to throw out a question.ถ้าเธอเข้าใจมันเธอต้องโยนคำถามทิ้งไป. God of Study (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throw outA good cook doesn't throw out yesterday's soup.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกตั้ง    [V] throw out one's chest, Syn. ตัวตรง, Example: เขายืดตัว อกตั้ง ไหล่ตรง และเชิดหน้าเดินไม่สนใจใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นอก[v. exp.] (aen ok) EN: throw out one's chest   
จำหน่ายคดี[v. exp.] (jamnāi khadī) EN: throw out a case ; strike out a case   
โละ[v.] (lo) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off   FR: se débarasser (de)
ปัดเศษ[v.] (patsēt) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder   FR: arrondir
ทอดสมอ[v. exp.] (thøt samø) EN: anchor ; throw out the anchor   FR: jeter l'ancre ; s'ancrer ; ancrer

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ぽいする[, poisuru] (vs-s,vt) (chn) to toss away; to throw out [Add to Longdo]
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
押っ放り出す;押放り出す;おっ放り出す;おっぽり出す[おっぽりだす, opporidasu] (v5s,vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.) [Add to Longdo]
胸を張る[むねをはる, munewoharu] (exp,v5r) to throw out one's chest; to be puffed up with pride [Add to Longdo]
胸を反らす[むねをそらす, munewosorasu] (exp,v5s) to be puffed up with pride; to throw out one's chest [Add to Longdo]
打ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess [Add to Longdo]
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside [Add to Longdo]
摘まみ出す;撮み出す[つまみだす, tsumamidasu] (v5s,vt) to pick out; to throw out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throw out
   v 1: force to leave or move out; "He was expelled from his
      native country" [syn: {expel}, {throw out}, {kick out}]
   2: throw or cast away; "Put away your worries" [syn: {discard},
     {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck out}, {cast
     aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out}, {throw away},
     {cast away}, {put away}]
   3: remove from a position or office; "The chairman was ousted
     after he misappropriated funds" [syn: {oust}, {throw out},
     {drum out}, {boot out}, {kick out}, {expel}]
   4: bring forward for consideration or acceptance; "advance an
     argument" [syn: {advance}, {throw out}]
   5: cease to consider; put out of judicial consideration; "This
     case is dismissed!" [syn: {dismiss}, {throw out}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top