ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

throw out

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -throw out-, *throw out*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw out(phrv) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงออกไป, Syn. chuck out, fling out, pitch out, toss out
throw out(phrv) โยนทิ้ง, See also: เหวี่ยงทิ้ง, Syn. cast away, chuck away
throw out(phrv) ทำให้ออกจากบ้าน, Syn. chuck out, eject from
throw out(phrv) ทำให้สับสน, Syn. be out, be out in
throw out(phrv) ทำให้เสีย, Syn. chuck out
throw out(phrv) ทำให้บาดเจ็บ, Syn. put out

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Throw out all the other evidence!- Throw out all the other evidence! 12 Angry Men (1957)
Well, you said we could throw out all the other evidence.Well, you said we could throw out all the other evidence. 12 Angry Men (1957)
You have to watch what everybody throw out and you keep all this in your head.เธอต้องคอยดูว่าแต่ละคนทิ้งไพ่อะไรลงมาบ้าง... แล้วก็จำทั้งหมดเอาไว้ในหัว The Joy Luck Club (1993)
- You know... We ought to throw out that mower.โยนรถตัดหญ้านั่นทิ้งไปซะ The Truman Show (1998)
Be careful where you throw out your trash.คุณต้องระวังหน่อย เวลาจะทิ้งขยะ Pi (1998)
Private companies cant do that in a recession throw out the work force cause that's the way you make money.บริษัทเอกชนไม่สามารถทำอย่างนั้นในช่วงถดถอย มันต้องลอยแพคนงานเพราะนั่นเป็นวิธีที่จะก่อให้เกิดกำไร The Corporation (2003)
I plan many improvements. I intend to throw out a bough and plant a lime walk.ผมวางแผนปรับปรุงไว้หลายอย่าง กะว่าจะเอาขอนไม้ทิ้งแล้วปูทางเดินแทน Pride & Prejudice (2005)
The moment, you throw out your fists.ตอนนี้, ปล่อยหมัดออกไป Sweet Spy (2005)
That's the first part of your training, learning to throw out everything you don't need in here.นั่นคือบทแรกของการฝึก เรียนรู้ที่จะโยนทุก ๆ อย่าง ที่ไม่จำเป็นที่อยู่ในนั้น Peaceful Warrior (2006)
- Throw out the ice.- เอาน้ำแข็งออก Babel (2006)
# Throw out the lifeline #โยนสายช่วยชีวิตออกไป Teeth (2007)
# Throw out the lifeline #โยนสายช่วยชีวิตออกไป Teeth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throw outA good cook doesn't throw out yesterday's soup.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อกตั้ง(v) throw out one's chest, Syn. ตัวตรง, Example: เขายืดตัว อกตั้ง ไหล่ตรง และเชิดหน้าเดินไม่สนใจใคร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แอ่นอก[aen ok] (v, exp) EN: throw out one's chest
จำหน่ายคดี[jamnāi khadī] (v, exp) EN: throw out a case ; strike out a case
โละ[lo] (v) EN: throw out ; throw away ; unload ; lay off  FR: se débarasser (de)
ปัดเศษ[patsēt] (v) EN: round off ; disregard the remainder ; discard the remainder ; throw out the remainder  FR: arrondir
ทอดสมอ[thøt samø] (v, exp) EN: anchor ; throw out the anchor  FR: jeter l'ancre ; s'ancrer ; ancrer

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほっぽり出す[ほっぽりだす, hopporidasu] (v5s, vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
ぽいする[poisuru] (vs-s, vt) (chn) to toss away; to throw out [Add to Longdo]
オミット[omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out [Add to Longdo]
押っ放り出す;押放り出す;おっ放り出す;おっぽり出す[おっぽりだす, opporidasu] (v5s, vt) (See 放り出す) to throw out; to fire; to expel; to give up; to abandon; to neglect [Add to Longdo]
狂わす[くるわす, kuruwasu] (v5s) (1) to drive mad; to make insane; (2) to cause a malfunction; to put out of order; to throw out of kilter; (3) to derail (a plan, etc.) [Add to Longdo]
胸を張る[むねをはる, munewoharu] (exp, v5r) to throw out one's chest; to be puffed up with pride [Add to Longdo]
胸を反らす[むねをそらす, munewosorasu] (exp, v5s) to be puffed up with pride; to throw out one's chest [Add to Longdo]
打ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1, vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess [Add to Longdo]
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1, vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside [Add to Longdo]
摘まみ出す;撮み出す[つまみだす, tsumamidasu] (v5s, vt) to pick out; to throw out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throw out
   v 1: force to leave or move out; "He was expelled from his
      native country" [syn: {expel}, {throw out}, {kick out}]
   2: throw or cast away; "Put away your worries" [syn: {discard},
     {fling}, {toss}, {toss out}, {toss away}, {chuck out}, {cast
     aside}, {dispose}, {throw out}, {cast out}, {throw away},
     {cast away}, {put away}]
   3: remove from a position or office; "The chairman was ousted
     after he misappropriated funds" [syn: {oust}, {throw out},
     {drum out}, {boot out}, {kick out}, {expel}]
   4: bring forward for consideration or acceptance; "advance an
     argument" [syn: {advance}, {throw out}]
   5: cease to consider; put out of judicial consideration; "This
     case is dismissed!" [syn: {dismiss}, {throw out}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top