ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advancement

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advancement-, *advancement*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
advancement(n) การเคลื่อนไปข้างหน้า
advancement(n) การพัฒนา, See also: การรุดหน้า, ความเติบโต, ความคืบหน้า, ความรุ่งโรจน์
advancement(n) การเลื่อนตำแหน่ง, Syn. raise, promotion, elevation

English-Thai: Nontri Dictionary
advancement(n) ความก้าวหน้า, ความเจริญ, ความรุดหน้า, การเลื่อนตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
advancement๑. การทดรองจ่าย (ก. แพ่ง)๒. การเลื่อนตำแหน่ง (ก. ปกครอง)๓. การรุดหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
advancement of religionการส่งเสริมศาสนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advancementความก้าวหน้า, การย้ายที่เกาะของกล้ามเนื้อหรือเอ็นให้ไกลออกไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I guess you just don't want advancement bad enough.ฉันว่านายไม่ค่อยกระตือรือร้นเลย Spies Like Us (1985)
The potentials for human advancement are endless!การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ เป็นอันจบสิ้นกันแล้ว! The Lawnmower Man (1992)
They're a burden to the advancement of the white race.พวกเขาขัดขวางการก้าวหน้าของคนขาว American History X (1998)
I've never underestimated Kraven's lust for advancement but Viktor believed him and that's all that matters.ฉันจะไม่ดูถูกว่าคราเว่นปราถนาการเลื่อนขั้น แต่วิกเตอร์เชื่อเขา มันสำคัญที่ตรงนั้น Underworld (2003)
The American's technological advancements cannot be underestimated.เทคโนโลยีของพวกอเมริกันก้าวหน้าไป เสียจน.. เราไม่สามารถประมาณการได้ Letters from Iwo Jima (2006)
I'm running on a platform of moral, mental, and social advancement through good deeds.เป็นผลกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน หนูต้องรีบไปที่เวทีพูดเกี่ยวกับศีลธรรม, ความเชื่อถือ Chapter Three 'One Giant Leap' (2006)
but with proper funding and research, we can stop the advancement of this disease.แต่รากฐานที่ถูกต้องและศึกษาค้นคว้า พวกเราสามารถหยุดความเจ็บป่วยให้รุนแรงขึ้นได้ Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
The more advancements are made in science, วิทยาศาสตร์มันก้าวหน้าไปไกล Yobi, the Five Tailed Fox (2007)
The possibilities for the advancement of scienceความเป็นไปได้สำหรับความรุ่งโรจน์ของวิทยาศาสตร์ Chapter One 'The Second Coming' (2008)
That she may be traded like cattle for the advancement and amusement of men?เพื่อให้ถูกค้าขายเหมือนวัวควายน่ะรึ? สำหรับความก้าวหน้า และความบันเทิงของบุรุษงั้นหรือ? The Other Boleyn Girl (2008)
Now under the classified Alien Autobot Cooperation Act, you are agreeing to share your intel with us, but not your advancements in weaponry.ณ ตอนนี้ ภายใต้หน่วยลับ ร่วมกับเอเลี่ยน ออโต้บอท คุณได้เห็นดีด้วยที่จะแบ่งปันศักยภาพของคุณกับเรา แต่ไม่ใช่เพื่อการพัฒนาด้านอาวุธคุณ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
The first school in the history of Korea to be backed by the president, who believed that economic advancement was more important than education, and even went to make special laws to accommodate the school.โรงเรียนแห่งแรกในประวัติศาสตร์เกาหลี ที่ได้รับการสนับสนุนจากประธานาธิบดี, ผู้ที่เชื่อว่าความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนั้น มีความสำคัญกว่าการศึกษา จนกระทั่งมีการร่างกฏหมายพิเศษขึ้นมาเพื่อโรงเรียนแห่งนี้ Episode #1.1 (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advancementHis poor educational background was not a bar to his advancement.
advancementJapanese seem to prefer picking a marriage partner as much like themselves as possible, finding a job that provides security and slow but steady advancement, and putting money in the bank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การรุดหน้า(n) advancement, See also: progress, improvement, Syn. ความก้าวหน้า, ความคืบหน้า, Example: โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์เกิดการรุดหน้าของเทคโนโลยี, Thai Definition: สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในทางที่ดีขึ้น

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
advancement
advancements

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advancement

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
栄進[えいしん, eishin] TH: การพัฒนารุ่งเรื  EN: advancement

Japanese-English: EDICT Dictionary
発展[はってん, hatten] (n, vs) (1) development; growth; advancement; unfurling; (2) expansion; extension; enlargement; (3) (recently often associated with gay sex) (See 発展場) playing around; having an active sex life; (P) #1,425 [Add to Longdo]
向上[こうじょう, koujou] (n, vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P) #2,425 [Add to Longdo]
昇級[しょうきゅう, shoukyuu] (n, vs) promotion; advancement; (P) #14,261 [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp, adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
栄進[えいしん, eishin] (n, vs) promotion; advancement [Add to Longdo]
栄達[えいたつ, eitatsu] (n, vs) fame; distinction; rise; advancement [Add to Longdo]
昇叙[しょうじょ, shoujo] (n, vs) promotion; advancement [Add to Longdo]
進学率[しんがくりつ, shingakuritsu] (n) rate of advancement to the next higher level of education [Add to Longdo]
立身栄達[りっしんえいたつ, risshin'eitatsu] (n, vs) success in life; advancement in life; rising in the world [Add to Longdo]
陞叙[しょうじょ, shoujo] (n, vs) advancement; promotion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Advancement \Ad*vance"ment\ ([a^]d*v[.a]ns"ment), n. [OE.
   avancement, F. avancement. See {Advance}, v. t.]
   1. The act of advancing, or the state of being advanced;
    progression; improvement; furtherance; promotion to a
    higher place or dignity; as, the advancement of learning.
    [1913 Webster]
 
       In heaven . . . every one (so well they love each
       other) rejoiceth and hath his part in each other's
       advancement.             --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
       True religion . . . proposes for its end the joint
       advancement of the virtue and happiness of the
       people.                --Horsley.
    [1913 Webster]
 
   2. An advance of money or value; payment in advance. See
    {Advance}, 5.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Property given, usually by a parent to a child, in
    advance of a future distribution.
    [1913 Webster]
 
   4. Settlement on a wife, or jointure. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 advancement
   n 1: encouragement of the progress or growth or acceptance of
      something [syn: {promotion}, {furtherance}, {advancement}]
   2: the act of moving forward (as toward a goal) [syn:
     {progress}, {progression}, {procession}, {advance},
     {advancement}, {forward motion}, {onward motion}] [ant:
     {retreat}]
   3: gradual improvement or growth or development; "advancement of
     knowledge"; "great progress in the arts" [syn: {advancement},
     {progress}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top