Search result for

go on

(70 entries)
(0.0053 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go on-, *go on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go on[PHRV] ทำต่อไป, See also: ดำเนินการต่อไป, Syn. keep on
go on[PHRV] เดินนำหน้า, Syn. go for, go ahead
go on[PHRV] เข้ากันไม่ได้, See also: ไปกันไม่ได้, Syn. fit on, put on
go on[PHRV] ประพฤติ, See also: ปฏิบัติตัว, มีชีวิตอยู่, ดำรงชีวิต
go on[PHRV] ดำเนินต่อไป, Syn. carry on
go on[PHRV] เดินต่อ, See also: เดินไปข้างหน้า, ไปต่อ ก้าวต่อไป, Syn. get on
go on[PHRV] พูดต่อไป, Syn. be off, be on about
go on[PHRV] ผ่านไป, Syn. fly by, go by
go on[PHRV] เกิดขึ้น
go on[PHRV] เปิด (เครื่องไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า), Syn. put on;

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
go on a diet (phrase ) ลดน้ำหนัก (ด้วยการคุมอาหาร)
go on-line (vt) ออนไลน์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go on!ไปสิ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Go on.ว่ามา The Butterfly Effect (2004)
Go on.ลองดู Dasepo Naughty Girls (2006)
Go on.ไปเลย Up (2009)
Go on.ทำสิ Better Call Saul (2009)
Go on.เอาเลย It Hurts Me Too (2010)
Go on.ว่าต่อ. Limitless (2011)
Go on.เอาสิ Proof (2011)
Go on.ว่าต่อเลย That Girl Is Poison (2012)
Go on.ไปซะ Baby Blue (2012)
Go on.ต่อไป Maleficent (2014)
Oh, go on. Run along.โอ้ไปใน วิ่งไปตาม Snow White and the Seven Dwarfs (1937)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go onAs time go on, people grew less and less concerned about the matter.
go onAt least 49 percent of students go on to university.
go onAt most 40 percent of students go on to university.
go onBad weather upset our plans to go on a hike.
go onCan I go on a date with Ken, Mom?
go onCan't you go on any longer?
go onDon't go onto the crossing when the alarm is ringing.
go onDo you have enough information to go on?
go onDo you want to go on a trip with me?
go onEven if he doesn't come here, I'll go on waiting for him.
go onFrom this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.
go onGo on ahead; I'll catch up with you soon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบสาน[V] continue, See also: go on, keep on, carry on, Syn. สืบต่อ
ตรวจการ[V] go on a tour of inspection, See also: inspect, Example: เจ้านายจะมาตรวจการที่ทำการแห่งนี้เดือนละ 2 ครั้ง, Thai definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
ต้านลม[V] go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้ลม, Example: กระจกข้างของรถยนต์ต้านลมมากจนจะหัก เพราะมันชำรุดอยู่แล้ว, Thai definition: ยันหรือรับลมไว้ทำให้ฝืนทิศทางลม
เป็นไป[V] go on, See also: proceed, carry on, continue, go ahead, progress, Example: การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้เป็นอย่างดี, Thai definition: ดำเนินไป, กระทำต่อไป
วิกรม[V] go on with bravery, See also: be brave, stride forward bravely, march on courageously, Syn. เก่งกล้า, กล้าหาญ, Thai definition: ก้าวล่วงไปด้วยความกล้าหาญ
เดิน[V] walk, See also: go on foot, Syn. ก้าวเดิน, ย่างก้าว, ย่างเท้า, ย่ำเดิน, Example: เมื่อเขาเดินผ่านหน้าร้านหนังสือก็จะแวะเข้าไปดูเป็นปกติทุกวัน, Thai definition: ยกเท้าก้าวไป
เดินเท้า[V] walk, See also: go on foot, Example: ทหารเดินเท้าเข้าสู่ลานพิธี
เดินธุระให้[V] transact business for another, See also: go on an errand for another, do something for someone, go on business, Syn. ทำแทน, Thai definition: ไปประกอบการงานแทน
เดินเรื่อง[V] proceed, See also: go on, continue, Syn. ดำเนินเรื่อง, ดำเนินเนื้อเรื่อง, Example: ภาพยนตร์จีนมักเดินเรื่องเร็ว, Thai definition: เริ่มกล่าวเนื้อเรื่องเรื่อยไป
ต้าน[V] go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้, Example: คนขับเรือหันหัวเรือต้านลมอย่างชำนาญ, Thai definition: ปะทะ เช่น เรือต้านลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดิน[v.] (doēn) EN: walk ; go on foot ; move ; pace   FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดินเท้า[v. exp.] (doēn thāo) EN: go on foot   FR: aller à pied ; marcher
เดินธุระให้[v. exp.] (doēn thura hai) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business   FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
เขย่ง[v.] (khayeng) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)   FR: se dresser sur la pointe des pieds
คลาน[v.] (khlān) EN: crawl ; creep ; go on all fours   FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
ลาหยุด[v. exp.] (lā yut) EN: take leave of absence ; go on leave   FR: prendre congé
นัดกันหยุดงาน[v. exp.] (nat kan yut ngān) EN: go on strike ; walkout   
ออกฉาก[v. exp.] (øk chāk) EN: go onstage   FR: entrer en scène
อดอาหาร[v. exp.] (ot āhān) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike   FR: jeûner

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
度假[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ, ] go on holiday, #7,774 [Add to Longdo]
巡视[xún shì, ㄒㄩㄣˊ ㄕˋ, / ] go on an inspection tour, #14,341 [Add to Longdo]
动身[dòng shēn, ㄉㄨㄥˋ ㄕㄣ, / ] go on a journey; leave, #22,951 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp,v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
テクシーで行く[テクシーでいく, tekushi-deiku] (exp,v5k-s) (sl) (See テクシー) to foot it; to hoof it; to go on foot [Add to Longdo]
デート[, de-to] (n,adj-no,vs) date; go on a date; (P) [Add to Longdo]
ドライブ[, doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs,vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs,vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) [Add to Longdo]
フライングゲット;フラッグゲット[, furaingugetto ; furaggugetto] (n,vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[, furage] (n,vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
飲み回る;飲みまわる[のみまわる, nomimawaru] (v5r,vt) to go on a pub-crawl; to drink at a round of places [Add to Longdo]
飲み歩く;呑み歩く;飲歩く[のみあるく, nomiaruku] (v5k,vi) (See 飲み歩き) to go bar-hopping; to go on a pub crawl [Add to Longdo]
騎虎の勢い[きこのいきおい, kikonoikioi] (exp) having no choice but to carry on; having no choice but to go on; unable to change one's course of action; a man riding a tiger cannot disembark halfway through [Add to Longdo]
居住権[きょじゅうけん, kyojuuken] (n) right of residence (i.e. right to go on leasing a house, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 go on
   v 1: continue a certain state, condition, or activity; "Keep on
      working!"; "We continued to work into the night"; "Keep
      smiling"; "We went on working until well past midnight"
      [syn: {continue}, {go on}, {proceed}, {go along}, {keep}]
      [ant: {discontinue}]
   2: come to pass; "What is happening?"; "The meeting took place
     off without an incidence"; "Nothing occurred that seemed
     important" [syn: {happen}, {hap}, {go on}, {pass off},
     {occur}, {pass}, {fall out}, {come about}, {take place}]
   3: move forward, also in the metaphorical sense; "Time marches
     on" [syn: {advance}, {progress}, {pass on}, {move on}, {march
     on}, {go on}] [ant: {draw back}, {move back}, {pull away},
     {pull back}, {recede}, {retire}, {retreat}, {withdraw}]
   4: continue talking; "I know it's hard," he continued, "but
     there is no choice"; "carry on--pretend we are not in the
     room" [syn: {continue}, {go on}, {carry on}, {proceed}]
   5: start running, functioning, or operating; "the lights went
     on"; "the computer came up" [syn: {go on}, {come up}, {come
     on}] [ant: {go off}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top