ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

go on

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -go on-, *go on*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
go on(phrv) ทำต่อไป, See also: ดำเนินการต่อไป, Syn. keep on
go on(phrv) เดินนำหน้า, Syn. go for, go ahead
go on(phrv) เข้ากันไม่ได้, See also: ไปกันไม่ได้, Syn. fit on, put on
go on(phrv) ประพฤติ, See also: ปฏิบัติตัว, มีชีวิตอยู่, ดำรงชีวิต
go on(phrv) ดำเนินต่อไป, Syn. carry on
go on(phrv) เดินต่อ, See also: เดินไปข้างหน้า, ไปต่อ ก้าวต่อไป, Syn. get on
go on(phrv) พูดต่อไป, Syn. be off, be on about
go on(phrv) ผ่านไป, Syn. fly by, go by
go on(phrv) เกิดขึ้น
go on(phrv) เปิด (เครื่องไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้า), Syn. put on;

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
go on a diet(phrase) ลดน้ำหนัก (ด้วยการคุมอาหาร)
go on-line(vt) ออนไลน์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go on and don't dawdle.ไปสิ อย่าเถลไถลล่ะ Rebecca (1940)
He just couldn't go on living alone.เขาเเค่ทนอยู่คนเดียวไม่ได้ Rebecca (1940)
Come on, old girl. We've got to go on the first tee at 3:00.- มาเถอะที่รัก เรามีนัดตีกอล์ฟตอนบ่ายสามนะ Rebecca (1940)
You two go on ahead.- ครับ คุณสองคนนําไปก่อนผมกับฟาเวลจะตามหลังไป Rebecca (1940)
# And feeling like this I just can't go on anymoreฉันไม่สามารถอยู่ต่อไปอีกต่อไป Help! (1965)
# And feeling like this I just can't go on anymoreฉันไม่สามารถอยู่ต่อไปอีกต่อไป Help! (1965)
That it's no use to go on tormenting me!ไม่จำเป็นต้องใช้หรอก กลับไปบอกความเจ็บปวดของฉัน! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Go on talking about Bill Carson.พูดเรื่องของบิล คาร์สัน The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Go on preach me a sermon Pablo.เอาสิ เทศนาฉันเลย พาโบล The Good, the Bad and the Ugly (1966)
But now he has the incident he requires to go on a rampage of conquest.เเต่ตอนนี้ เขามีข้ออ้างที่จะยกทัพไปรุกรานชาวบ้าน Beneath the Planet of the Apes (1970)
How could we hope to let you go on the eve of war, Mr Brent?เราจะปล่อยคุณกลางสงครามชั่วร้ายได้ไง Beneath the Planet of the Apes (1970)
And if Tattaglia agrees, then I'm willing to let things go on as before.And if Tattaglia agrees, then I'm willing to let things go on as before. The Godfather (1972)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
go onAs time go on, people grew less and less concerned about the matter.
go onAt least 49 percent of students go on to university.
go onAt most 40 percent of students go on to university.
go onBad weather upset our plans to go on a hike.
go onCan I go on a date with Ken, Mom?
go onCan't you go on any longer?
go onDon't go onto the crossing when the alarm is ringing.
go onDo you have enough information to go on?
go onDo you want to go on a trip with me?
go onEven if he doesn't come here, I'll go on waiting for him.
go onFrom this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.
go onGo on ahead; I'll catch up with you soon.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบสาน(v) continue, See also: go on, keep on, carry on, Syn. สืบต่อ
ตรวจการ(v) go on a tour of inspection, See also: inspect, Example: เจ้านายจะมาตรวจการที่ทำการแห่งนี้เดือนละ 2 ครั้ง, Thai Definition: พิจารณาดูความเรียบร้อย
ต้านลม(v) go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้ลม, Example: กระจกข้างของรถยนต์ต้านลมมากจนจะหัก เพราะมันชำรุดอยู่แล้ว, Thai Definition: ยันหรือรับลมไว้ทำให้ฝืนทิศทางลม
เป็นไป(v) go on, See also: proceed, carry on, continue, go ahead, progress, Example: การดำเนินงานเป็นไปตามแผนการที่วางไว้เป็นอย่างดี, Thai Definition: ดำเนินไป, กระทำต่อไป
วิกรม(v) go on with bravery, See also: be brave, stride forward bravely, march on courageously, Syn. เก่งกล้า, กล้าหาญ, Thai Definition: ก้าวล่วงไปด้วยความกล้าหาญ
เดิน(v) walk, See also: go on foot, Syn. ก้าวเดิน, ย่างก้าว, ย่างเท้า, ย่ำเดิน, Example: เมื่อเขาเดินผ่านหน้าร้านหนังสือก็จะแวะเข้าไปดูเป็นปกติทุกวัน, Thai Definition: ยกเท้าก้าวไป
เดินเท้า(v) walk, See also: go on foot, Example: ทหารเดินเท้าเข้าสู่ลานพิธี
เดินธุระให้(v) transact business for another, See also: go on an errand for another, do something for someone, go on business, Syn. ทำแทน, Thai Definition: ไปประกอบการงานแทน
เดินเรื่อง(v) proceed, See also: go on, continue, Syn. ดำเนินเรื่อง, ดำเนินเนื้อเรื่อง, Example: ภาพยนตร์จีนมักเดินเรื่องเร็ว, Thai Definition: เริ่มกล่าวเนื้อเรื่องเรื่อยไป
ต้าน(v) go against the wind, See also: go one's way contrary to the wind, Syn. โต้, Example: คนขับเรือหันหัวเรือต้านลมอย่างชำนาญ, Thai Definition: ปะทะ เช่น เรือต้านลม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดำเนิน[damnoēn] (v) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue  FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดิน[doēn] (v) EN: walk ; go on foot ; move ; pace  FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดินเท้า[doēn thāo] (v, exp) EN: go on foot  FR: aller à pied ; marcher
เดินธุระให้[doēn thura hai] (v, exp) EN: transact business for another ; go on an errand for another ; do something for someone ; go on business  FR: servir d'intermédiaire ; traiter pour le compte d'autrui
เขย่ง[khayeng] (v) EN: tiptoe ; toe ; go on tiptoe ; stand op tiptoe ; hop on one foot ; stand on tiptoe (in order to look over an obstacle)  FR: se dresser sur la pointe des pieds
คลาน[khlān] (v) EN: crawl ; creep ; go on all fours  FR: ramper ; se traîner ; marcher à quatre pattes
ลาหยุด[lā yut] (v, exp) EN: take leave of absence ; go on leave  FR: prendre congé
นัดกันหยุดงาน[nat kan yut ngān] (v, exp) EN: go on strike ; walkout
ออกฉาก[øk chāk] (v, exp) EN: go onstage  FR: entrer en scène
อดอาหาร[ot āhān] (v, exp) EN: starve ; fast ; diet ; go without food ; go on a hunger strike  FR: jeûner

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
度假[dù jià, ㄉㄨˋ ㄐㄧㄚˋ,  ] go on holiday #7,774 [Add to Longdo]
巡视[xún shì, ㄒㄩㄣˊ ㄕˋ,   /  ] go on an inspection tour #14,341 [Add to Longdo]
动身[dòng shēn, ㄉㄨㄥˋ ㄕㄣ,   /  ] go on a journey; leave #22,951 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出場[でば, deba] (n) (1) one's time (e.g. to go on stage); one's turn; (2) source; origin; place of production #302 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
続く[つづく, tsuduku] (v5k, vi) (1) (See に続く) to continue; to last; to go on; (2) to be unbroken; (3) to occur again and again; (4) to lead to; to connect to; (P) #2,415 [Add to Longdo]
ドライブ[doraibu] (n) (1) drive; trip by car; driving; (vs, vi) (2) to (go for a) drive; to go on a trip by car; (vs, vt) (3) to drive (e.g. a car); (4) to drive (innovation, change, etc.); to propel; (P) #4,073 [Add to Longdo]
乗る(P);乘る(oK)[のる, noru] (v5r, vi) (1) to get on (train, plane, bus, ship, etc.); to get in; to board; to take; to embark; (2) (See 載る・のる・1) to get on (e.g. a footstool); to step on; to jump on; to sit on; to mount; (3) to reach; to go over; to pass; (4) to follow; to stay (on track); to go with (the times, etc.); (5) to take part; to participate; to join; (6) to get into the swing (and sing, dance, etc.); (7) to be deceived; to be taken in; (8) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to be carried; to be spread; to be scattered; (9) (usu. with an adverb of manner, e.g. よく乗る) to stick; to attach; to take; to go on; (P) #8,948 [Add to Longdo]
デート[de-to] (n, adj-no, vs) date; go on a date; (P) #10,065 [Add to Longdo]
どさ回りをやる[どさまわりをやる, dosamawariwoyaru] (exp, v5r) to go on tour; to be on the road (e.g. theatre troupe) (theater) [Add to Longdo]
テクシーで行く[テクシーでいく, tekushi-deiku] (exp, v5k-s) (sl) (See テクシー) to foot it; to hoof it; to go on foot [Add to Longdo]
フライングゲット;フラッグゲット[furaingugetto ; furaggugetto] (n, vs) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]
フラゲ[furage] (n, vs) (abbr) (See フライングゲット) obtaining items such as books, CDs and DVDs before the date they officially go on sale (wasei [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top