หรือคุณหมายถึง maß?
Search result for

mass

(180 entries)
(0.0344 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mass-, *mass*, mas
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Mass[N] พิธีรำลึกถวันสวรรคตของพระเยซูในศาสนาคริสต์, Syn. Eucharist rite
mass[N] ปริมาณมาก, See also: จำนวนมาก, Syn. crowd, heap, volume
mass[N] กอง, See also: กลุ่ม, ก้อน, ชิ้น, ส่วน, Syn. block, piece, portion, section
mass[N] ส่วนใหญ่, Syn. majority, plurality
mass[ADJ] ซึ่งมีจำนวนมาก, See also: มากมาย
mass[VI] รวมตัวเป็นก้อน, See also: รวมกันเป็นกลุ่ม, รวมกันเป็นกอง, รวมกันหนาแน่น
mass[ADJ] เกี่ยวกับคนจำนวนมาก, See also: เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก
mass[ADJ] กว้างมาก, See also: ทั่วไป, ถ้วนทั่ว, เป็นวงกว้าง
massy[ADJ] ใหญ่มาก, See also: หนักมาก
masses[N] มวลชน, See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ, Syn. heaps, loads, stacks

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mass(แมส) n. มวล,ก้อน,กอง,ปึก,จำนวนมาก,ปริมาณมาก,ภาพหรือขนาดสามมิติ,ส่วนใหญ่,ส่วนสำคัญ,ขนาด,ความใหญ่โต,ทั้งมวล,ความเทอะทะ,ความหนาแน่น adj. กว้างขวาง,ครอบคลุม,จำนวนมาก,มากมาย.vi. รวมกันเป็นก้อน vt. ทำให้รวมกันเป็นก้อนหรือกอง,วาดภาพหรือให้สีในลักษณะทั่วไป. -Phr
mass mediaสื่อมวลชน (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารและอื่น ๆ)
mass meetingn. การชุมนุมขนาดใหญ่
mass numbern. จำนวนnucleonsในนิวเคลียสของอะตอมมีค่าใกล้เคียงกับน้ำหนักอะตอม
mass productionn. การผลิตสินค้าเป็นจำนวนมาก
massacerการนองเลือด,การเปื้อนเลือด,ความโหดเหี้ยม
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage
massage(มะซาจฺ') v. การนวดกล้ามเนื้อ,เทคนิคการนวดกล้ามเนื้อ., See also: massager,massagist n.
massage parlorn. โรงนวด,สถานบริการ (อาบ,อบ,นวด)
masseur(มะเซอ') n. หมอนวดผู้ชาย,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
mass(n) ก้อน,กอง,มวลชน,ความหนาแน่น
mass(vt) รวมเป็นกอง,รวมเป็นก้อน
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
massacre(vt) ฆ่าหมู่,สังหารหมู่
massage(n) การนวด
massage(vt) นวด
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง
massy(adj) หนัก,มาก,ใหญ่โต,หนาแน่น,แข็งแรง,บึกบึน
amass(vt) รวบรวม,รวมเป็นก้อน,สะสม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
massมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass communicationสื่อสารมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass infectionการติดเชื้อจำนวนมากในกระแสเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass media; media, massสื่อมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass meristemเนื้อเยื่อเจริญเพิ่มปริมาตร [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
mass migrationการย้ายถิ่นขนานใหญ่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
mass movementขบวนการมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mass movementการเคลื่อนที่ของมวล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mass of the estateกองมรดก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mass partyพรรคมวลชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
massมวล, ปริมาณซึ่งเป็นสมบัติของวัตถุที่ต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ มวลเป็นปริมาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Massก้อน, มวลน้ำหนัก, มวล, ก้อนเนื้อ [การแพทย์]
Mass (Physics)มวลสาร (ฟิสิกส์) [TU Subject Heading]
Mass Action Lawกฏการกระทำของสาร [การแพทย์]
Mass Action Treatmentการปฏิบัติเกี่ยวกับกิริยากระทำของมวลสาร [การแพทย์]
Mass Approachให้เป็นกลุ่มใหญ่, ให้ความรู้ทางสื่อมวลชน [การแพทย์]
Mass Controlการป้องกันกำจัดในรูปจำนวนมาก [การแพทย์]
mass curvemass curve, โค้งสะสม [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Mass Effectผลจากก้อนในสมอง [การแพทย์]
Mass Formationลักษณะเป็นก้อน [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
massมิสซา
mass balance (n uniq ) สัดส่วนการผลิต (ปาล์มน้ำมัน)
Mass Hysteria (n name ) อุปทานหมู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง Not Cancer (2008)
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)
To tell him he may have a massive brain tumor.ไปบอกเค้าว่าเค้าอาจเป็นเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
You seem to have a massive brain tumor.คุณอาจเป็นเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
Massive doses of all three at once.ยาทั้งสามชนิดออกฤทธิ์พร้อมกันในครั้งเดียว Adverse Events (2008)
Looks like a mass in the pancreas.ดูเหมือนมีก้อนที่ตับอ่อน Birthmarks (2008)
Showed a mass in the left atrium.มันแสดงว่ามีกลุ่มอะไรบางอย่างในatrium. Birthmarks (2008)
No masses, no infiltrates.ไม่มี masses ไม่มีสิ่งแปลกปลอม Lucky Thirteen (2008)
- What are you doing? ! - Carotid massage...คุณกำลังทำอะไร นวดหลอดเลือดที่คอ Last Resort (2008)
There's a massive vessel approaching.มียานรบมหึมากำลังใกล้เข้ามา Rising Malevolence (2008)
But the ship is so massive, it can take all the fire our cannons can give it.แต่ยานลำใหญ่มาก มันสามารถ ทานอำนาจการยิงของปืนใหญ่เราได้ทั้งหมด Destroy Malevolence (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
massA massive flood paralyzed the local transportation network.
massA volcano emitting masses of smoke.
massThere is a mass of dark clouds in the sky.
massA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
massToday, through radio and television, mass advertising can reach millions of people at one time with its messages.
massThe true makers of history are the masses.
massHe always stands aloof from the masses.
massWe came up against massive popular resistance.
massPeople massed along the streets to watch the parade.
massThe priest blessed the congregation at the end of the mass.
massHe is a mass of faults.
massTheir small protest triggered a mass demonstration.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถานอาบอบนวด[N] massage parlor, Example: ท่านจะพบกับความวิจิตรตระการตาของสถานอาบอบนวดแบบใหม่, Count unit: แห่ง, ที่, Thai definition: สถานบริการที่มีผู้หญิงทำหน้าที่นวดผ่อนคลายหลังการอาบน้ำ
สื่อมวลชน[N] mass media
สื่อสารมวลชน[N] mass communication
ขนส่งมวลชน[N] mass transportation, See also: public transportation, Example: กรุงเทพฯ ประสบปัญหาการจราจรติดขัด เพราะยังไม่มีระบบขนส่งมวลชน ที่รองรับคนโดยสารจำนวนมากและมีความสะดวกสบายเพียงพอ, Thai definition: เคลื่อนย้ายคนจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
มวล[N] mass, See also: group, cluster, Syn. กลุ่ม, เหล่า, Example: ผมเริ่มคิดถึงบ้านเกิดที่ต่างจังหวัด คิดถึงบ้านไม้สองชั้นที่มีมวลของหมู่ไม้รายรอบ, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะรวมอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อน
สื่อมวลชน[N] mass medium, Example: การจัดเทศกาลครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและประชาชนมาก, Thai definition: สื่อกลางที่นำข่าวและความรู้ไปสู่มหาชน เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์
สื่อสารมวลชน[N] mass communication, Example: การใช้ราชาศัพท์ในสื่อสารมวลชน เช่น วิทยุและหนังสือพิมพ์ ยังใช้สับสนไม่ถูกต้อง, Thai definition: การติดต่อสื่อสารสู่มหาชนโดยอาศัยเครื่องมือหรือสื่อกลางต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์
มวลชน[N] masses, See also: multitude, Example: ปราการอันแข็งแรงของศาสนาฮินดูอยู่ที่มวลชนซึ่งเป็นคฤหัสถ์
เคล้น[V] massage, See also: rub, knead, Syn. นวด, คลึง, บีบ, Example: ชายชรารู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งตัวจึงนอนให้หลานชายบีบเคล้นตามลำขาและน่อง, Thai definition: บีบเน้นไปมา
ปั้น[CLAS] clod, See also: mass, Example: เจ้าของบ้านใส่ข้าวเหนียวในชามหลายปั้นเพื่อให้จิ้มกับน้ำพริกกิน, Thai definition: คำบอกลักษณะของของที่เกาะหรือติดรวมกันแน่นไม่กำหนดรูปลักษณะแน่นอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อารมณ์เสีย[v.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper   FR: être d'humeur massacrante
เบียด[v.] (bīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser
เบียดเสียด[v.] (bīetsīet) EN: crowd ; flock ; throng ; congregate ; swarm ; mass   FR: entasser ; écraser
บีบนวด[v. exp.] (bīpnūat) EN: massage   FR: masser
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
ชุมชน[n.] (chumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng   FR: communauté [f] ; agglomération [f] ; quartier [m]
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]
ชุมนุมพล[n. exp.] (chumnum phon) FR: masser des troupes
ดัชนีมวลร่างกาย[n. prop.] (datchanī mūan rāngkāi) EN: Body Mass Index (BMI)   FR: indice de masse corporelle [m]
ดง[n.] (dong) EN: clump ; grove ; thicket   FR: fourré [m] ; massif [m] ; bosquet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MASS    M AE1 S
MASS.    M AE1 S
MASS.    M AE2 S AH0 CH UW1 S AH0 T S
MASSA    M AE1 S AH0
MASSE    M AE1 S
MASSO    M AE1 S OW0
MASSI    M AE1 S IY0
MASSES    M AE1 S AH0 Z
MASSAD    M AE1 S AH0 D
MASSED    M AE1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Mass    (n) (m a1 s)
mass    (v) (m a1 s)
massy    (j) (m a1 s ii)
Masses    (n) (m a1 s i z)
massed    (v) (m a1 s t)
masses    (v) (m a1 s i z)
massif    (n) (m a1 s ii1 f)
massage    (v) (m a1 s aa zh)
masseur    (n) (m a1 s @@1 r)
massier    (j) (m a1 s i@ r)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
真っ新[まっさら, massara] (n) ใหม่
まっすぐ[まっすぐ, massugu] (adv) ตรงไป

German-Thai: Longdo Dictionary
Masse(n) |die, pl. Massen| มวล, กอง, กองขนาดใหญ่, ก้อน
Massenträgheit(n) |die, nur Sg.| ความเฉื่อยของมวล (ฟิสิกส์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Breitensport {m}mass sport; mass sports [Add to Longdo]
Massage {f}massage [Add to Longdo]
Massagesalon {m}massage parlor [Add to Longdo]
Massaker {n}massacre; slaughter [Add to Longdo]
Masse {f} | kritische Masse | gefederte Masse | gesamtgefederte Masse | ungefederte Massemass; masses | critical mass | sprung mass | total sprung mass | unsprung mass [Add to Longdo]
Masse {f} | Massen {pl}bulk; majority | bulks [Add to Longdo]
Masse {f} [electr.]earth; ground [Am.] [Add to Longdo]
Masseelektrode {f}earth electrode [Add to Longdo]
Masseklemme {f}earth terminal [Add to Longdo]
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire [Add to Longdo]
Massenabfertigung {f}mass processing [Add to Longdo]
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush [Add to Longdo]
Massenanteil {m}mass portion [Add to Longdo]
Massenarbeitslosigkeit {f}mass unemployment [Add to Longdo]
Massenartikel {m}mass-produced article [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [Add to Longdo]
こましゃくれる;こまっしゃくれる;こまちゃくれる;こまっちゃくれる[, komashakureru ; komasshakureru ; komachakureru ; komacchakureru] (v1) to be saucy (of children); to be impudent; to be cheeky; to be sassy; to be precocious [Add to Longdo]
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands [Add to Longdo]
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial [Add to Longdo]
まっ四角[まっしかく, masshikaku] (n) square [Add to Longdo]
エステサロン[, esutesaron] (n) (abbr) (See エステティックサロン) salon where people go to get makeovers, massages, facials, etc. (wasei [Add to Longdo]
オイルマッサージ[, oirumassa-ji] (n) oil massage [Add to Longdo]
カカオマス[, kakaomasu] (n) cacao mass [Add to Longdo]
カマシア[, kamashia] (n) (See ヒナユリ) camassia; wild hyacinth [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
群众[qún zhòng, ㄑㄩㄣˊ ㄓㄨㄥˋ, / ] mass; multitude; the masses, #498 [Add to Longdo]
按摩[àn mó, ㄢˋ ㄇㄛˊ, ] massage, #4,828 [Add to Longdo]
社团[shè tuán, ㄕㄜˋ ㄊㄨㄢˊ, / ] mass organization (e.g. trade union); union; society, #10,427 [Add to Longdo]
屠杀[tú shā, ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] massacre, #12,546 [Add to Longdo]
杀戮[shā lù, ㄕㄚ ㄌㄨˋ, / ] massacre; slaughter, #19,364 [Add to Longdo]
大众化[dà zhòng huà, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] mass-oriented; to cater for the masses; popularized, #20,463 [Add to Longdo]
惨案[cǎn àn, ㄘㄢˇ ㄢˋ, / ] massacre; tragedy, #22,050 [Add to Longdo]
大屠杀[dà tú shā, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] massacre; Holocaust, #24,312 [Add to Longdo]
重兵[zhòng bīng, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥ, ] massive military force, #29,646 [Add to Longdo]
残杀[cán shā, ㄘㄢˊ ㄕㄚ, / ] massacre, #33,427 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
マスコンプ[ますこんぷ, masukonpu] Masscomp [Add to Longdo]
処理[しょり, shori] process (vs), processing, massage [Add to Longdo]
大記憶[だいきおく, daikioku] mass storage [Add to Longdo]
大記憶ファイル[だいきおくファイル, daikioku fairu] mass storage file [Add to Longdo]
大記憶管理システム[だいきおくかんりシステム, daikiokukanri shisutemu] mass storage control system, MSCS [Add to Longdo]
大容量記憶システム[だいようりょうきおくシステム, daiyouryoukioku shisutemu] MSS, Mass Storage System [Add to Longdo]
大容量記憶装置[だいようりょうきおくそうち, daiyouryoukiokusouchi] mass storage [Add to Longdo]
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer [Add to Longdo]
抹消[まっしょう, masshou] erasure, delete (DEL) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
処分[しょぶん, shobun] Massnahme, -Strafe [Add to Longdo]
処置[しょち, shochi] Massnahme, Vorgehen, Schritt [Add to Longdo]
塊状[かいじょう, kaijou] massiv [Add to Longdo]
大量生産[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
度量衡[どりょうこう, doryoukou] Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]
抹殺[まっさつ, massatsu] ausstreichen, tilgen, verneinen [Add to Longdo]
抹消[まっしょう, masshou] streichen, ausstreichen, tilgen [Add to Longdo]
按摩[あんま, anma] Massage, Masseur [Add to Longdo]
措置[そち, sochi] Massnahme, Schritt [Add to Longdo]
[ほど, hodo] Mass, Ausmass, Grad [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mass \Mass\, v. i. [imp. & p. p. {Massed}; p. pr. & vb. n.
   {Massing}.]
   To celebrate Mass. [Obs.] --Hooker.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mass \Mass\, n. [OE. masse, F. masse, L. massa; akin to Gr. ? a
   barley cake, fr. ? to knead. Cf. {Macerate}.]
   [1913 Webster]
   1. A quantity of matter cohering together so as to make one
    body, or an aggregation of particles or things which
    collectively make one body or quantity, usually of
    considerable size; as, a mass of ore, metal, sand, or
    water.
    [1913 Webster]
 
       If it were not for these principles, the bodies of
       the earth, planets, comets, sun, and all things in
       them, would grow cold and freeze, and become
       inactive masses.           --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       A deep mass of continual sea is slower stirred
       To rage.               --Savile.
    [1913 Webster]
 
   2. (Phar.) A medicinal substance made into a cohesive,
    homogeneous lump, of consistency suitable for making
    pills; as, blue mass.
    [1913 Webster]
 
   3. A large quantity; a sum.
    [1913 Webster]
 
       All the mass of gold that comes into Spain. --Sir W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]
 
       He had spent a huge mass of treasure. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   4. Bulk; magnitude; body; size.
    [1913 Webster]
 
       This army of such mass and charge.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. The principal part; the main body.
    [1913 Webster]
 
       Night closed upon the pursuit, and aided the mass of
       the fugitives in their escape.    --Jowett
                          (Thucyd.).
    [1913 Webster]
 
   6. (Physics) The quantity of matter which a body contains,
    irrespective of its bulk or volume.
    [1913 Webster]
 
   Note: Mass and weight are often used, in a general way, as
      interchangeable terms, since the weight of a body is
      proportional to its mass (under the same or equal
      gravitative forces), and the mass is usually
      ascertained from the weight. Yet the two ideas, mass
      and weight, are quite distinct. Mass is the quantity of
      matter in a body; weight is the comparative force with
      which it tends towards the center of the earth. A mass
      of sugar and a mass of lead are assumed to be equal
      when they show an equal weight by balancing each other
      in the scales.
      [1913 Webster]
 
   {Blue mass}. See under {Blue}.
 
   {Mass center} (Geom.), the center of gravity of a triangle.
    
 
   {Mass copper}, native copper in a large mass.
 
   {Mass meeting}, a large or general assembly of people,
    usually a meeting having some relation to politics.
 
   {The masses}, the great body of the people, as contrasted
    with the higher classes; the populace.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mass \Mass\ (m[.a]s), n. [OE. masse, messe, AS. maesse. LL.
   missa, from L. mittere, missum, to send, dismiss: cf. F.
   messe. In the ancient churches, the public services at which
   the catechumens were permitted to be present were called
   missa catechumenorum, ending with the reading of the Gospel.
   Then they were dismissed with these words : "Ite, missa est"
   [sc. ecclesia], the congregation is dismissed. After that the
   sacrifice proper began. At its close the same words were said
   to those who remained. So the word gave the name of Mass to
   the sacrifice in the Catholic Church. See {Missile}, and cf.
   {Christmas}, {Lammas}, {Mess} a dish, {Missal}.]
   [1913 Webster]
   1. (R. C. Ch.) The sacrifice in the sacrament of the
    Eucharist, or the consecration and oblation of the host.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mus.) The portions of the Mass usually set to music,
    considered as a musical composition; -- namely, the Kyrie,
    the Gloria, the Credo, the Sanctus, and the Agnus Dei,
    besides sometimes an Offertory and the Benedictus.
    [1913 Webster]
 
   {Canon of the Mass}. See {Canon}.
 
   {High Mass}, Mass with incense, music, the assistance of a
    deacon, subdeacon, etc.
 
   {Low Mass}, Mass which is said by the priest throughout,
    without music.
 
   {Mass bell}, the sanctus bell. See {Sanctus}.
 
   {Mass book}, the missal or Roman Catholic service book.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mass \Mass\, v. t.
   To form or collect into a mass; to form into a collective
   body; to bring together into masses; to assemble.
   [1913 Webster]
 
      But mass them together and they are terrible indeed.
                          --Coleridge.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mass
   adj 1: formed of separate units gathered into a mass or whole;
       "aggregate expenses include expenses of all divisions
       combined for the entire year"; "the aggregated amount of
       indebtedness" [syn: {aggregate}, {aggregated},
       {aggregative}, {mass}]
   n 1: the property of a body that causes it to have weight in a
      gravitational field
   2: (often followed by `of') a large number or amount or extent;
     "a batch of letters"; "a deal of trouble"; "a lot of money";
     "he made a mint on the stock market"; "see the rest of the
     winners in our huge passel of photos"; "it must have cost
     plenty"; "a slew of journalists"; "a wad of money" [syn:
     {batch}, {deal}, {flock}, {good deal}, {great deal},
     {hatful}, {heap}, {lot}, {mass}, {mess}, {mickle}, {mint},
     {mountain}, {muckle}, {passel}, {peck}, {pile}, {plenty},
     {pot}, {quite a little}, {raft}, {sight}, {slew}, {spate},
     {stack}, {tidy sum}, {wad}]
   3: an ill-structured collection of similar things (objects or
     people)
   4: (Roman Catholic Church and Protestant Churches) the
     celebration of the Eucharist
   5: a body of matter without definite shape; "a huge ice mass"
   6: the common people generally; "separate the warriors from the
     mass"; "power to the people" [syn: {multitude}, {masses},
     {mass}, {hoi polloi}, {people}, {the great unwashed}]
   7: the property of something that is great in magnitude; "it is
     cheaper to buy it in bulk"; "he received a mass of
     correspondence"; "the volume of exports" [syn: {bulk},
     {mass}, {volume}]
   8: a musical setting for a Mass; "they played a Mass composed by
     Beethoven"
   9: a sequence of prayers constituting the Christian Eucharistic
     rite; "the priest said Mass"
   v 1: join together into a mass or collect or form a mass;
      "Crowds were massing outside the palace"

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 MASS
     Message Authentication Signature Standards (MTA, SPAM, WG)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top