ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ชุมนุมชน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชุมนุมชน-, *ชุมนุมชน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชุมนุมชน[N] community, See also: crowd, mass, throng, mob, Syn. ชุมชน, หมู่คน, หมู่ชน, ฝูงชน, Example: มีชุมนุมชนขนาดเขื่องๆ อยู่ที่ปากแม่น้ำ, Thai definition: หมู่ชนที่รวมกันอยู่หนาแน่น, หมู่ชนที่มารวมกันมากๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชุมนุมชนน. หมู่ชนที่รวมกันอยู่หนาแน่น, หมู่ชนที่มารวมกันมาก ๆ.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob   FR: communauté [f] ; foule [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
assemblage[N] ชุมนุมชน, See also: ฝูงชน, Syn. assembly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
concourse(คอน'คอร์ส) n. ชุมนุมชน,ทางรถยนต์,ทางเดิน,ถนนขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้สองข้างทาง,บริเวณสำหรับแข่งขัน,ลานกว้างมาก,การรวมกลุ่ม, Syn. assembling,assembly
public-speakingn. การแสดงปาฐกถา,การกล่าวคำปราศรัย,การพูดในที่ชุมนุมชน

English-Thai: Nontri Dictionary
concourse(n) การชุมนุม,การรวมกลุ่ม,ชุมนุมชน,ที่รวม
declaim(vi) พูดในที่ชุมนุมชน,แสดงปาฐกถา,แสดงสุนทรพจน์
declamation(n) การพูดในที่ชุมนุมชน,ปาฐกถา,การแสดงสุนทรพจน์

German-Thai: Longdo Dictionary
Staat(n) |der, pl. Staaten| รัฐ,ประเทศ, มลรัฐ (หรือชุมนุมชนที่มีการปกครองเดียวกัน) เช่น Die Europäische Gemeinschaft (EG) besteht aus zwölf Staaten.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top