ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

massive

M AE1 S IH0 V   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -massive-, *massive*
Possible hiragana form: まっしう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
massive[ADJ] ใหญ่โต หนักและแข็งมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, ใหญ่มาก, ขนาดยักษ์, เขื่อง, Syn. huge, gigantic, immense, heavy, weighty, Ant. small, little, tiny
massively[ADV] อย่างใหญ่โตมาก
massiveness[N] ความใหญ่โตมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
massive(แมส'ซิฟว) adv. เป็นก้อนใหญ่,เป็นก้อนใหญ่และหนัก,ใหญ่ (เช่นหัวเรือหน้าผาก) ,มาก,ไม่เป็นชั้น,เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: massively adv. massiveness,massivity n.
massive desquamationผิวหนังลอก

English-Thai: Nontri Dictionary
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
massive retaliationการตอบโต้อย่างขนานใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The right arm has been severed above the elbow with massive tissue loss in the upper musculature.เเขนขวาขาดเหนีอศอก เเละเสียเนี่อเยื่อ... ช่วงบนไปมาก Jaws (1975)
The object of this massive tribute died as he had always lived:การชุมนุมร่วมไว้อาลัยครั้งนี้ ตายแต่เหมือนมีชีวิตอยู่ Gandhi (1982)
She's had a massive thrombosis. It's a serious heart attack.เธอเป็นโรคลิ่มเลือด โรคหัวใจวายที่รุนแรง Gandhi (1982)
She was worked up and found to have suffered a massive C.V.A in the left parietal and frontal lobes.เธอได้รับการทำงานขึ้นมาและ พบว่าได้รับความเดือดร้อน ซีฟีแอ ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้อง กับ ขม่อมซ้ายและสมอง 2010: The Year We Make Contact (1984)
The CAT scan showed a massive bleed.แมวสแกนพบว่ามีเลือดออก ขนาดใหญ่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง The Cement Garden (1993)
It's digital massive amounts of data which extend right to the higher harmonics.มันเป็นดิจิตอล ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ ขยายสิทธิในการประสานที่สูงขึ้น Contact (1997)
Look at the damage to the soff tissue, massive abrasions.-ดูรอยแผลเหวอะวะไปหมด Event Horizon (1997)
Justin seems to have suffered massive injuries but he's still alive.จัสตินได้รับบาดเจ็บสาหัส แต่ยังไม่ตาย Event Horizon (1997)
He's doing massive psychological damage to me.เขากำลังทำร้ายจิตใจฉันอย่างรุนแรง American Beauty (1999)
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ Resident Evil (2002)
Delivers a massive electrical charge.ส่งประจุไฟฟ้าแรงสูง Resident Evil (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
massiveA massive flood paralyzed the local transportation network.
massiveIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
massiveMassive amounts of carbon dioxide are generated every day.
massiveThe bad harvest caused massive food shortages.
massiveThe general's massive presence awes everyone.
massiveThe massive flood paralyzed the local transportation network.
massiveThis inefficiency is a result of the animal's large body and massive legs and feet, which contribute a sideways motion to its walk.
massiveThis is the most massive structure I have ever seen.
massiveWe came up against massive popular resistance.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
กระทะใบบัว[n.] (krathabaibūa) EN: very big pan ; large frying pan ; large bow-shaped pan ; massive wok   
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
หนาแน่น[X] (nānaen) EN: dense ; crowded ; packed ; congested ; thick ; massive ; viscuous   FR: dense ; compact ; épais

CMU English Pronouncing Dictionary
MASSIVE M AE1 S IH0 V
MASSIVELY M AE1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
massive (j) mˈæsɪv (m a1 s i v)
massively (a) mˈæsɪvliː (m a1 s i v l ii)
massiveness (n) mˈæsɪvnəs (m a1 s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重兵[zhòng bīng, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥ, ] massive military force, #29,646 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massive {n}massiveness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands [Add to Longdo]
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial [Add to Longdo]
マッシブアタック[, masshibuatakku] (n) massive attack [Add to Longdo]
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk [Add to Longdo]
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem [Add to Longdo]
岩頭;巌頭[がんとう, gantou] (n) top of a massive rock [Add to Longdo]
奇岩;奇巌[きがん, kigan] (n) strangely shaped rocks; massive rock of unusual shape [Add to Longdo]
虐殺[ぎゃくさつ, gyakusatsu] (n,vs) atrocity; massive killing; (P) [Add to Longdo]
巨大地震[きょだいじしん, kyodaijishin] (n) giant earthquake; massive earthquake [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 massive \mass"ive\ (m[.a]s"[i^]v), a. [F. massif.]
   1. Forming, or consisting of, a large mass; compacted;
    weighty; heavy; massy. "Massive armor." --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   2. (Min.) In mass; not necessarily without a crystalline
    structure, but having no regular form; as, a mineral
    occurs massive.
    [1913 Webster]
 
   {Massive rock} (Geol.), a compact crystalline rock not
    distinctly schistose, as granite; also, with some authors,
    an eruptive rock.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 massive
   adj 1: imposing in size or bulk or solidity; "massive oak
       doors"; "Moore's massive sculptures"; "the monolithic
       proportions of Stalinist architecture"; "a monumental
       scale" [syn: {massive}, {monolithic}, {monumental}]
   2: being the same substance throughout; "massive silver"
   3: imposing in scale or scope or degree or power; "massive
     retaliatory power"; "a massive increase in oil prices";
     "massive changes"
   4: consisting of great mass; containing a great quantity of
     matter; "Earth is the most massive of the terrestrial
     planets"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Massive /masiːvə/ 
  massifs; massiveness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top