Search result for

massive

(53 entries)
(0.0112 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -massive-, *massive*
Possible hiragana form: まっしう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
massive[ADJ] ใหญ่โต หนักและแข็งมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, ใหญ่มาก, ขนาดยักษ์, เขื่อง, Syn. huge, gigantic, immense, heavy, weighty, Ant. small, little, tiny
massively[ADV] อย่างใหญ่โตมาก
massiveness[N] ความใหญ่โตมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
massive(แมส'ซิฟว) adv. เป็นก้อนใหญ่,เป็นก้อนใหญ่และหนัก,ใหญ่ (เช่นหัวเรือหน้าผาก) ,มาก,ไม่เป็นชั้น,เป็นเนื้อเดียวกัน, See also: massively adv. massiveness,massivity n.
massive desquamationผิวหนังลอก

English-Thai: Nontri Dictionary
massive(adj) ใหญ่โต,หนาแน่น,มาก,บึกบึน,แข็งแรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
massive retaliationการตอบโต้อย่างขนานใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Which means arrhythmia, Massive pulmonary embolus, or cerebral bleed.ซึ่งหมายถึงหัวใจเต้นผิดจังหวะ, เต้นแรง หลอดเลือดแดงพัลโมนารีย์อุดตันจากลิ่มเลือด หรือไม่ก็มีเลือดออกในสมอง Not Cancer (2008)
To tell him he may have a massive brain tumor.ไปบอกเค้าว่าเค้าอาจเป็นเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
You seem to have a massive brain tumor.คุณอาจเป็นเนื้องอกในสมอง Adverse Events (2008)
Massive doses of all three at once.ยาทั้งสามชนิดออกฤทธิ์พร้อมกันในครั้งเดียว Adverse Events (2008)
There's a massive vessel approaching.มียานรบมหึมากำลังใกล้เข้ามา Rising Malevolence (2008)
But the ship is so massive, it can take all the fire our cannons can give it.แต่ยานลำใหญ่มาก มันสามารถ ทานอำนาจการยิงของปืนใหญ่เราได้ทั้งหมด Destroy Malevolence (2008)
Well,the blade acted as a tamponade, effectively controlling the bleeding,and once it was removed, she suffered a massive intracranial hemorrhage.ใบมีดทำหน้าที่เหมือนหยุดการตกเลือดไว้ ควบคุมการไหลของเลือด แล้วพอมีดถูกดึงออก เธอก็ทรมาณจาก อาการเลือดตกในกะโหลกศรีษะอย่างรุนแรง And How Does That Make You Kill? (2008)
Used to have these massive anxiety attacks. She couldn't breathe.เคยใช้พวกยาต้านนี่ เธอหายใจไม่ออก And How Does That Make You Kill? (2008)
"heroes" was a massive hit"heroes" นั้นเป็นที่นิยมอย่างล้นหลาม Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
There are in the trees, that is very distinctive it has massive roots twisting around a big dark colour...มันอยู่ที่ต้นไม้ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ มันมีรากที่ใหญ่โตมโหฬาร บิดเป็นเกลียวสีเข้มๆ The Secret of Moonacre (2008)
A massive explosion has taken place in Incirlik, Turkey.เกิดระเบิดรุนแรงในอินเซอร์ลิค ตุรกี Body of Lies (2008)
Massive unrest in Philadelphia due to the power outages, the city of brotherly love has become chaotic.สถานะการณ์ไม่สงบในฟิลาเดลเฟีย จากไฟฟ้าดับ ชาวเมืองต่างตื่นตะหนก WarGames: The Dead Code (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
massiveA massive flood paralyzed the local transportation network.
massiveIn a fight against speculators who are dumping the U.S. currency, central banks of major countries have carried out massive concerted interventions in the market.
massiveMassive amounts of carbon dioxide are generated every day.
massiveThe bad harvest caused massive food shortages.
massiveThe general's massive presence awes everyone.
massiveThe massive flood paralyzed the local transportation network.
massiveThis inefficiency is a result of the animal's large body and massive legs and feet, which contribute a sideways motion to its walk.
massiveThis is the most massive structure I have ever seen.
massiveWe came up against massive popular resistance.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adj.] (boēroē) EN: very big ; huge ; large ; gigantic ; enormous ; immense ; massive   FR: immense ; énorme; gigantesque
กระทะใบบัว[n.] (krathabaibūa) EN: very big pan ; large frying pan ; large bow-shaped pan ; massive wok   
มากมายก่ายกอง[adv.] (mākmāi-kāikøng) EN: enormously ; immensely ; hugely ; colossally ; massively ; mightily ; tremendously   FR: massivement
หนาแน่น[X] (nānaen) EN: dense ; crowded ; packed ; congested ; thick ; massive ; viscuous   FR: dense ; compact ; épais

CMU English Pronouncing Dictionary
MASSIVE    M AE1 S IH0 V
MASSIVELY    M AE1 S IH0 V L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
massive    (j) (m a1 s i v)
massively    (a) (m a1 s i v l ii)
massiveness    (n) (m a1 s i v n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重兵[zhòng bīng, ㄓㄨㄥˋ ㄅㄧㄥ, ] massive military force, #29,646 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Massive {n}massiveness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごっつい手[ごっついて, gottsuite] (n) (See ごつい手) big hands; massive hands [Add to Longdo]
ごつい手[ごついて, gotsuite] (exp) big hands; massive hands [Add to Longdo]
どっしり[, dosshiri] (adv,n,vs,adv-to) (on-mim) bulky and heavy; massive; massy; substantial [Add to Longdo]
マッシブアタック[, masshibuatakku] (n) massive attack [Add to Longdo]
塊状[かいじょう, kaijou] (adj-no) massive; agglomerated; bulk [Add to Longdo]
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem [Add to Longdo]
岩頭;巌頭[がんとう, gantou] (n) top of a massive rock [Add to Longdo]
奇岩;奇巌[きがん, kigan] (n) strangely shaped rocks; massive rock of unusual shape [Add to Longdo]
虐殺[ぎゃくさつ, gyakusatsu] (n,vs) atrocity; massive killing; (P) [Add to Longdo]
巨大地震[きょだいじしん, kyodaijishin] (n) giant earthquake; massive earthquake [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
超並列計算機[ちょうへいれつけいさんき, chouheiretsukeisanki] massively parallel computer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 massive \mass"ive\ (m[.a]s"[i^]v), a. [F. massif.]
   1. Forming, or consisting of, a large mass; compacted;
    weighty; heavy; massy. "Massive armor." --Dr. H. More.
    [1913 Webster]
 
   2. (Min.) In mass; not necessarily without a crystalline
    structure, but having no regular form; as, a mineral
    occurs massive.
    [1913 Webster]
 
   {Massive rock} (Geol.), a compact crystalline rock not
    distinctly schistose, as granite; also, with some authors,
    an eruptive rock.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 massive
   adj 1: imposing in size or bulk or solidity; "massive oak
       doors"; "Moore's massive sculptures"; "the monolithic
       proportions of Stalinist architecture"; "a monumental
       scale" [syn: {massive}, {monolithic}, {monumental}]
   2: being the same substance throughout; "massive silver"
   3: imposing in scale or scope or degree or power; "massive
     retaliatory power"; "a massive increase in oil prices";
     "massive changes"
   4: consisting of great mass; containing a great quantity of
     matter; "Earth is the most massive of the terrestrial
     planets"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Massive /masiːvə/ 
  massifs; massiveness

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top