Search result for

majority

(90 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -majority-, *majority*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
majority[N] ส่วนใหญ่, See also: ส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่ม, Syn. bulk, greater number, Ant. minority
majority[N] เสียงข้างมาก, See also: เสียงส่วนมาก, ส่วนรวม, ฝ่ายข้างมาก, Syn. absolute majority
majority[N] พลตรี (ยศ)
majority[ADJ] ซึ่งเป็นส่วนใหญ่
majority rule[N] ระบบเสียงข้างมาก, Syn. democracy
majority leader[N] หัวหน้าพรรคเสียงข้างมากในสภา
majority verdict[N] คำตัดสินของลูกขุน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
majority(มะจอ'ริที) n.,adj. ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,คะแนนเสียงข้างมาก,ตำแหน่งพันตรี,นิติภาวะ.
majority leadern. ผู้นำพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด

English-Thai: Nontri Dictionary
majority(n) หมู่มาก,คะแนนเสียงส่วนมาก,วัยผู้ใหญ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
majority๑. คะแนนเสียงข้างมาก, ฝ่ายข้างมาก๒. การบรรลุนิติภาวะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority๑. นิติภาวะ (ก. แพ่ง)๒. เสียงข้างมาก (ในการประชุมบริษัท) (ก. พาณิชย์)๓. เสียงข้างมาก, ฝ่ายข้างมาก (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
majority governmentรัฐบาลเสียงข้างมาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority leaderผู้นำเสียงข้างมากในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority of votesคะแนนเสียงข้างมาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
majority ruleการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority ruleกฎว่าด้วยเสียงข้างมาก (ในการประชุมบริษัท) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
majority, absoluteคะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority, silentเสียงส่วนใหญ่ที่ไม่แสดงออก, พลังเงียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority, simpleคะแนนเสียงข้างมากปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Patty Michener, president of Women's Majority, and...แพตตี้ มิชเน่อร์ ประธานกลุ่มสตรี และ Dying Changes Everything (2008)
{\pos(194,215)}Just got a call from Patty Michener From Women's Majority, the women's... {\pos(194,215)}เพิ่งได้รับโทรศัพท์จาก แพตตี้ มิชเนอร์ จากกลุ่มสตรี Dying Changes Everything (2008)
To be fair to the majority, the school decided to suspend you for a while.ทางคณะกรรมการ... . พิจารณาแล้วที่จะไล่นายออก... Baby and I (2008)
So whether he was moved or not... majority of the blood remains in the body.ดังนั้นไม่ว่าเขาจะถูกเคลื่อนย้ายหรือไม่ เลือดน่าจะคงอยู่ในร่างกาย Pathology (2008)
Even today, the majority of humankind lives on the continents' coastlines or the banks of rivers and lakes.แม้แต่ทุกวันนี้, ประชากรส่วนใหญ่ยังคงอาศัยอยู่ใน พื้นที่แถบชายฝั่ง หรือพื้นที่ลุ่มแม่น้ำและทะเลสาบ Home (2009)
I'm majority shareholder.สัญลักษณ์เพศหญิงของปีนั้น My Bloody Valentine (2009)
The majority of us here, beginning with our prefect, have accepted Christ.มีใครได้ยินเธอว่าอะไรมั้ย? Agora (2009)
The majority share of Bass industries."หุ้นส่วนใหญ่ทั้งหมดของธุรกิจแบส Gone with the Will (2009)
But the majority of that time, I was pining for...แต่ส่วนมากในเวลาเหล่านั้น ผมกลับเฝ้านึกถึง The Grandfather (2009)
With continued help from members of the community, we hope to eradicate the criminal element who have long since blighted the lives of the silent majority.และด้วยความช่วยเหลือจากคนในชุมชน เรามั่นใจว่า แนวโน้มของอาชญากรรม จะลดลงอย่างต่อเนื่อง Harry Brown (2009)
We still need five for a majority.เรายังต้องการห้าคะแนนเสียงส่วนใหญ่ข้างมาก Smite (2009)
Four-four. No majority.4 ต่อ 4 ไม่มีเสียงส่วนใหญ่ Smite (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
majorityA majority of Japanese workers plan to take more than three consecutive days of summer vacation.
majorityA majority of students dislike history.
majorityA majority voted against the bill.
majorityAn overwhelming majority voted to abolish the brutal punishment.
majorityA poll shows that an overwhelming majority is favor of the legislation.
majorityHe dissented from the opinion of majority.
majorityHe won the election by a large majority.
majorityIn most elections, whichever candidate gets the majority of the votes, wins the election.
majorityJoe spends the majority of his time in sports.
majorityMajority rule is a basic principle of democracy.
majorityOur plan was objected to by the majority.
majorityThe bill passed by a small majority of 10 votes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนใหญ่[N] majority, Syn. ส่วนมาก, จำนวนมาก, Ant. ส่วนน้อย
คะแนนเสียงข้างมาก[N] majority vote, Syn. เสียงส่วนใหญ่, Ant. คะแนนเสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย, Count unit: คะแนน, Thai definition: คะแนนเสียงที่มีมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ลงคะแนนเสียง
ข้างมาก[ADJ] majority, Ant. ข้างน้อย, Example: รัฐบาลชุดปัจจุบันมีเสียงข้างมากในสภา จัดได้ว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทางการเมืองรัฐบาลหนึ่ง
ฝ่ายข้างมาก[N] majority, Syn. เสียงข้างมาก, Example: ขณะนี้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง เพราะมีเสียงสนับสนุนฝ่ายข้างมากในสภา, Count unit: ฝ่าย
เสียงส่วนมาก[N] majority, Syn. เสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่, Ant. เสียงส่วนน้อย, เสียงข้างน้อย, Example: ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดและได้รับความไว้วางใจจากเสียงส่วนมากของผู้แสดงความคิดเห็นสมควรได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นอธิการบดี
เสียงส่วนใหญ่[N] majority vote, See also: majority opinion, vote of the majority, Syn. เสียงข้างมาก, เสียงส่วนมาก, Example: แม้ว่าบางคนไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม แต่ก็คงฟังเสียงส่วนใหญ่ว่าต้องการอะไรมากกว่า, Thai definition: ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่
เสียงข้างมาก[N] majority, See also: voice more than half, choice/vote of the majority, Syn. เสียงส่วนมาก, Ant. เสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย, Example: ในการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคพลังธรรมสามารถกุมเสียงข้างมากในสภากทม. ได้แบบเบ็ดเสร็จ
เสียงส่วนใหญ่[N] majority vote, See also: majority opinion, vote of the majority, Syn. เสียงข้างมาก, เสียงส่วนมาก, Example: แม้ว่าบางคนไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม แต่ก็คงฟังเสียงส่วนใหญ่ว่าต้องการอะไรมากกว่า, Thai definition: ความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรลุนิติภาวะ[v.] (banlunitiphāwa) EN: become one's legal age ; reach the one's majority ; become sui juris   FR: acquérir la majorité
ฝ่ายข้างมาก[n. exp.] (fāi khāngmāk) EN: majority   
...จำนวนมาก[n. exp.] (... jamnūan māk) EN: a great number of ; a lot of ; a large number of ; fthe majority ; most ; many ; numerous   FR: la majorité de ; la plupart de ; un grand nombre de ; beaucoup de
การปกครองโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān pokkhrøng dōi sīeng khāngmāk) EN: majority rule   
การตัดสินใจโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān tatsinjai dōi sīeng khāngmāk) EN: majority decision   
คะแนนเสียงข้างมาก[n. exp.] (khanaēnsīeng khāngmāk) EN: majority vote   
คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาด[n. exp.] (khanaēnsīeng khāngmāk detkhāt) EN: absolute majority   FR: majorité absolue [f]
ข้างมาก[n.] (khāngmāk) EN: majority   FR: majorité [f]
นิติภาวะ[n.] (nitiphawa) EN: majority ; maturity ; sui juris status ; sui juris ; legal age ; legal capacity   FR: majorité [f] ; âge légal [m]
เสียงข้างมาก[n. exp.] (sīeng khāngmāk) EN: majority vote ; majority   

CMU English Pronouncing Dictionary
MAJORITY    M AH0 JH AO1 R AH0 T IY0
MAJORITY'S    M AH0 JH AO1 R AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
majority    (n) (m @1 jh o1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Majorität {f} | die Majorität haben; die Mehrheit habenmajority | to have a majority [Add to Longdo]
Majoritätsbeschluss {m}majority decision [Add to Longdo]
Majoritätsprinzip {n}majority principle [Add to Longdo]
Mehrheit {f}; Mehrzahl {f} | Mehrheiten {pl} | moralische Mehrheit {f}majority | majorities | moral Majority [Add to Longdo]
Mehrheitsbeschluss {m}; Mehrheitsentscheidung {f} | auf einem Mehrheitsbeschluss beruhenmajority decision | to be based on consensus [Add to Longdo]
Mehrheitswahlrecht {n} [pol.]majority representation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イラマチオ;イマラチオ[, iramachio ; imarachio] (n) (vulg) (sl) (See フェラチオ) irrumatio (fellatio wherein the majority of movement is performed by the felatee) (lat [Add to Longdo]
サイレントマジョリティー[, sairentomajoritei-] (n) silent majority [Add to Longdo]
マジョリティー[, majoritei-] (n) majority [Add to Longdo]
モラルマジョリティー[, morarumajoritei-] (n) moral majority [Add to Longdo]
安定多数[あんていたすう, anteitasuu] (n) stable majority [Add to Longdo]
過半数[かはんすう, kahansuu] (n) majority; (P) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (1) (usu. used in compounds) China; (2) Han (majority Chinese ethnic group); (n-suf) (3) (often negative nuance) (See 硬骨漢) man [Add to Longdo]
鬼籍に入る[きせきにいる, kisekiniiru] (exp,v5r) to pass away; to join the majority [Add to Longdo]
僅少差[きんしょうさ, kinshousa] (n) narrow majority; shade of difference [Add to Longdo]
賛成多数[さんせいたすう, sanseitasuu] (n,vs) majority (vote) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
多数[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, / ] majority; most [Add to Longdo]
多数决[duō shù jué, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] majority decision [Add to Longdo]
多数党[duō shù dǎng, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄉㄤˇ, / ] majority party [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
多数決ゲート[たすうけつゲート, tasuuketsu ge-to] majority gate, majority element [Add to Longdo]
多数決演算[たすうけつえんざん, tasuuketsuenzan] majority operation [Add to Longdo]
多数決素子[たすうけつそし, tasuuketsusoshi] majority gate, majority element [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Majority \Ma*jor"i*ty\, n.; pl. {Majorities}. [F. majorit['e].
   See {Major}.]
   1. The quality or condition of being major or greater;
    superiority. Specifically:
    (a) The military rank of a major.
    (b) The condition of being of full age, or authorized by
      law to manage one's own affairs.
      [1913 Webster]
 
   2. The greater number; more than half; as, a majority of
    mankind; a majority of the votes cast.
    [1913 Webster]
 
   3. [Cf. L. majores.] Ancestors; ancestry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   4. The amount or number by which one aggregate exceeds all
    other aggregates with which it is contrasted; especially,
    the number by which the votes for a successful candidate
    exceed those for all other candidates; as, he is elected
    by a majority of five hundred votes. See {Plurality}.
    [1913 Webster]
 
   {To go over to the majority} or {To join the majority}, to
    die.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 majority
   n 1: the property resulting from being or relating to the
      greater in number of two parts; the main part; "the
      majority of his customers prefer it"; "the bulk of the work
      is finished" [syn: {majority}, {bulk}] [ant: {minority}]
   2: (elections) more than half of the votes [syn: {majority},
     {absolute majority}]
   3: the age at which persons are considered competent to manage
     their own affairs [syn: {majority}, {legal age}] [ant:
     {minority}, {nonage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top