Search result for

massacre

(52 entries)
(0.0403 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -massacre-, *massacre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
massacre[N] การฆาตกรรมหมู่, See also: การสังหารหมู่, การฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. buthering, killing
massacre[N] การพ่ายแพ้ครั้งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การแพ้การแข่งขันครั้งสำคัญ
massacre[VT] ฆาตกรรมหมู่, See also: สังหารหมู่, ฆ่าคนจำนวนมากๆ อย่างทารุณ, Syn. annihilate, exterminate
massacre[VT] เอาชนะได้อย่างท่วมท้น (คำไม่เป็นทางการ), See also: แข่งขันชนะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
massacre(แมส'ซะเคอะ) n. การฆาตกรรมหมู่,vi. ฆาตกรรมหมู่, See also: massacrer n., Syn. carnage

English-Thai: Nontri Dictionary
massacre(n) การฆาตกรรมหมู่,การสังหารหมู่
massacre(vt) ฆ่าหมู่,สังหารหมู่

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Boy, what a massacre.ช่างเหี้ยมโหดจริง ๆ Babylon A.D. (2008)
A cop, a lady and a guy? That's a massacre. You saw it?ตำรวจ ผู้หญิงกับผู้ชาย นี่มันฆาตกรรมหมู่ชัดๆ นายเห็นรึ Pineapple Express (2008)
And here, inside the soccer stadium after the Barakar Massacre.และนี่ ในสนามฟุตบอล หลังจากการสังหารหมูที่ บาราการ์ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
But a massacre.แต่ก็ต้องโดนรุมกินโต๊ะ Dragonball: Evolution (2009)
The exact same amount rumored to have been paid to the Ozunu Clan for the yakuza massacre that happened last week in Osaka.จำนวนเงิน มันเท่ากันพอดี กับข่าวลือที่ว่า โอซูนุได้รับค่าจ้าง... ...สำหรับจัดการพวกยากูซ่า ซึ่งเกิดขึ้นที่โอซาก้าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Ninja Assassin (2009)
What's your emergency? - Oh, my God. It's a massacre.แล้วถ้าผมบอกคุณว่า เรามั่นใจได้เลยว่าแอนนา V (2009)
Isn't this the spot where they were massacred?นี่คือจุดที่พวกเขาถูกสังหารหมู่ใช่มั้ย? Liberty on Ryloth (2009)
Do you know why we were massacred, Master Jedi?ท่านรู้มั้ยทำไมเราถึงถูกสังหารหมู่ อาจารย์เจได? Liberty on Ryloth (2009)
They're gone. Massacred.พวกเขาตายหมดแล้ว Never Let Me Go (2009)
KURT: You were right, Mr. Shue. She'd massacre Mariah in a diva-off.- คุณพูดถูกฮะ คุณชูส์ เธอเบียดมารายห์กระจุย The Rhodes Not Taken (2009)
Of the homecoming massacre back in odessa.จากการฆาตกรรมหมู่ที่โอเดสซ่า Chapter One 'Orientation/Jump, Push, Fall' (2009)
This neighborhood is more Texas Chainsaw Massacre.แถวนี้น่าจะเป็น เรื่อง สิงหาสับ มากกว่า The Electric Can Opener Fluctuation (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
massacreThe general ordered the massacre of all war prisoners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิฆาต[V] kill, See also: massacre, slaughter, destroy, Syn. เข่นฆ่า, ฆ่า, สังหาร, กำจัด, ทำลาย, Example: ระเบิดปรมาณูและไฮโดรเยนสามารถพิฆาตผู้คนได้ทั้งโลก, Thai definition: ทำลายล้างให้หมดสิ้นไป
การสังหาร[N] massacre, See also: destruction, slaughter, carnage, kill, murder, Syn. การฆ่า, Example: ในช่วงสงครามโลกมีการสังหารผู้บริสุทธิ์เป็นจำนวนมาก, Thai definition: การผลาญชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประหารหมู่[v. exp.] (prahān mū) FR: massacrer
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; destroy ; annihilate   FR: exterminer ; détruire

CMU English Pronouncing Dictionary
MASSACRE    M AE1 S AH0 K ER0
MASSACRED    M AE1 S AH0 K ER0 D
MASSACRES    M AE1 S IH0 K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
massacre    (v) (m a1 s @ k @ r)
massacred    (v) (m a1 s @ k @ d)
massacres    (v) (m a1 s @ k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Blutbad {n}; Massaker {n} | Blutbäder {pl}massacre | massacres [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソンミ事件[ソンミじけん, sonmi jiken] (n) (See ソンミ村虐殺事件) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
ソンミ村虐殺事件[ソンミむらぎゃくさつじけん, sonmi muragyakusatsujiken] (n) My Lai Massacre; Son My Massacre [Add to Longdo]
皆殺し;鏖[みなごろし, minagoroshi] (n) massacre; annihilation; wholesale slaughter [Add to Longdo]
殺戮;殺りく[さつりく, satsuriku] (n,vs) (uk) slaughter; massacre [Add to Longdo]
惨殺[ざんさつ, zansatsu] (n,vs) slaughter; massacre [Add to Longdo]
大量虐殺[たいりょうぎゃくさつ, tairyougyakusatsu] (n,adj-no) massacre; genocide [Add to Longdo]
天安門事件[てんあんもんじけん, ten'anmonjiken] (n) Tiananmen Square Incident; Tiananmen Square Massacre [Add to Longdo]
屠る[ほふる, hofuru] (v5r,vt) to slaughter; to massacre; to defeat; to butcher [Add to Longdo]
南京事件[なんきんじけん, nankinjiken] (n) (1) Nanking Incident (targeting of Nanking's foreign properties and residents by Kuomintang troops in March, 1927); (2) (See 南京大虐殺) Rape of Nanking (1937); Nanking Massacre [Add to Longdo]
南京大虐殺[なんきんだいぎゃくさつ, nankindaigyakusatsu] (n) (sens) (See 南京事件) Nanking Massacre; Rape of Nanking [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大屠杀[dà tú shā, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] massacre; Holocaust [Add to Longdo]
大屠杀事件[dà tú shā shì jiàn, ㄉㄚˋ ㄊㄨˊ ㄕㄚ ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] massacre; Holocaust [Add to Longdo]
屠城[tú chéng, ㄊㄨˊ ㄔㄥˊ, ] massacre (of everyone in a captured city); blood-bath; slaughter house; killing fields [Add to Longdo]
屠杀[tú shā, ㄊㄨˊ ㄕㄚ, / ] massacre [Add to Longdo]
惨案[cǎn àn, ㄘㄢˇ ㄢˋ, / ] massacre; tragedy [Add to Longdo]
残杀[cán shā, ㄘㄢˊ ㄕㄚ, / ] massacre [Add to Longdo]
杀戮[shā lù, ㄕㄚ ㄌㄨˋ, / ] massacre; slaughter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Massacre \Mas"sa*cre\, v. t. [imp. & p. p. {Massacred}; p. pr. &
   vb. n. {Massacring}.] [Cf. F. massacrer. See {Massacre}, n.]
   To kill in considerable numbers where much resistance can not
   be made; to kill with indiscriminate violence, without
   necessity, and contrary to the usages of nations; to butcher;
   to slaughter; -- limited to the killing of human beings.
   [1913 Webster]
 
      If James should be pleased to massacre them all, as
      Maximian had massacred the Theban legion. --Macaulay.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Massacre \Mas"sa*cre\, n. [F., fr. LL. mazacrium; cf. Prov. G.
   metzgern, metzgen, to kill cattle, G. metzger a butcher, and
   LG. matsken to cut, hew, OHG. meizan to cut, Goth.
   m['a]itan.]
   1. The killing of a considerable number of human beings under
    circumstances of atrocity or cruelty, or contrary to the
    usages of civilized people; as, the massacre on St.
    Bartholomew's Day; the St. Valentine's Day massacre; the
    Amritsar massacre; the Wounded Knee massacre.
    [1913 Webster +PJC]
 
   2. Murder. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Massacre}, {Butchery}, {Carnage}.
 
   Usage: Massacre denotes the promiscuous slaughter of many who
      can not make resistance, or much resistance. Butchery
      refers to cold-blooded cruelty in the killing of men
      as if they were brute beasts. Carnage points to
      slaughter as producing the heaped-up bodies of the
      slain.
      [1913 Webster]
 
         I'll find a day to massacre them all,
         And raze their faction and their family. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         If thou delight to view thy heinous deeds,
         Brhold this pattern of thy butcheries. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Such a scent I draw
         Of carnage, prey innumerable!   --Milton.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 massacre
   n 1: the savage and excessive killing of many people [syn:
      {slaughter}, {massacre}, {mass murder}, {carnage},
      {butchery}]
   v 1: kill a large number of people indiscriminately; "The Hutus
      massacred the Tutsis in Rwanda" [syn: {massacre},
      {slaughter}, {mow down}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 massacre
   massacre
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top