หรือคุณหมายถึง maße?
Search result for

masse

(94 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -masse-, *masse*
Possible hiragana form: まっせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
masses[N] มวลชน, See also: มหาชน, คนทั่วไป, คนสามัญ, Syn. heaps, loads, stacks
masseur[N] พนักงานนวดชาย, See also: คนนวดผู้ชาย, หมอนวดชาย, Syn. osteopath, chiropractor, masseuse
masseuse[N] พนักงานนวดหญิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
masseur(มะเซอ') n. หมอนวดผู้ชาย,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นผู้ชาย
masseuse(มะซูส',มะซูซ') n. หมอนวดที่เป็นหญิง,นักนวดกล้ามเนื้อที่เป็นหญิง
en masse(อานแมส',เอนแมส') fr. เป็นกลุ่ม,ด้วยกันทั้งหมด, Syn. together

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
masseter muscleกล้ามเนื้อแมสซีเตอร์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Massetersกล้ามเนื้อมุมขากรรไกร [การแพทย์]
Masseursหมอนวด [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Even with contrast, no masses, no lesions.แต่ว่ามันขัดกัน Adverse Events (2008)
No masses, no infiltrates.ไม่มี masses ไม่มีสิ่งแปลกปลอม Lucky Thirteen (2008)
So, what is he, like a former hippie, current yuppie spoon-feeding the masses the same old garbage?งั้นพ่อคุณเป็นแบบอดีตฮิปปี้งั้นหรอ คงแบบยัปปี้มากกว่า ให้มวลชนได้อิ่มหนำ ในถังขยะใบเก่า Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
Well, they were quite expensive, but... they'll produce them in masses in no time...อีกอย่างที่ข้าอยากให้เจ้าดูกัน ข้าว่า Goemon (2009)
If you didn't take risks, you'd be back in appalachia ruling over the toothless masses.ถ้าคุณไม่เสี่ยง คุณก็จะกลับไปที่เทือกเขาปกครองคนที่ไม่มีความหมาย New York Sucks (2009)
Millions upon millions of distraught masses are gathering in public places, converging in desperate prayer.ฝูงชนที่กระวนกระวายใจนับล้าน ได้ออกมาจับกลุ่มกันทั่วทุกแห่ง รวมตัวกันสวดอย่างสิ้นหวัง 2012 (2009)
Once the movement of our land masses comes to a halt...การเคลื่อนที่ของแผ่นดินก็จะหยุด ลองดูภาพสถานการณ์จำลอง 2012 (2009)
Imaging shows slightly elevated icp, but no masses on or around the nerves.จินตนาการแสดงให้เห็นว่าระดับICPเพิ่มเล็กน้อย แต่ไม่ไปเกาะหรืออยู่รอบๆเส้นประสาท House Divided (2009)
I can't rule the N.Y.U. Masses from the upper east side.ฉันไม่สามารถปกครองคนที่ NYU จาก อัพเปอร์ อีสไซด์ได้ The Freshmen (2009)
Who needs travel sites, with their huddled masses searching the internet late night, trolling for deals?ใครต้องการเวบท่องเที่ยวหล่ะ ด้วยเรื่องแบบนี้ ค้นหาข้อมูลทางเน็ตตอนดึกๆแบบนี้ ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอก How to Succeed in Bassness (2009)
Without those massesถ้าไม่มีโฆษณาพวกนี้ How to Succeed in Bassness (2009)
It's simply the duty of the elite to protect the ignorant masses.หน้าที่ของฉันคือการปกป้องประชาชนผู้ไม่รู้อิโหน่อิเหน่เพราะฉันคือสุดยอดนักบิน Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
masseA volcano emitting masses of smoke.
masseHe always stands aloof from the masses.
massePeople massed along the streets to watch the parade.
masseThe chief massed his warriors to attack the fort.
masseThe masses are entirely ignorant of the segregation problem.
masseThe masses rose against the dictator.
masseThe revolutionary government, while raising troops from the masses and fighting a defensive battle, established a republic and executed Louis XVI.
masseThe true makers of history are the masses.
masseWe still have masses of work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มวลชน[N] masses, See also: multitude, Example: ปราการอันแข็งแรงของศาสนาฮินดูอยู่ที่มวลชนซึ่งเป็นคฤหัสถ์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบนวด[v. exp.] (bīpnūat) EN: massage   FR: masser
ชุมนุมพล[n. exp.] (chumnum phon) FR: masser des troupes
ดัชนีมวลร่างกาย[n. prop.] (datchanī mūan rāngkāi) EN: Body Mass Index (BMI)   FR: indice de masse corporelle [m]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
เก็บ[v.] (kep) EN: collect ; pick ; gather   FR: ramasser ; collecter ; prélever ; débarasser
เก็บเงิน[v. exp.] (kep ngoen) EN: save ; hoard   FR: économiser ; thésauriser ; amasser de l'argent
โขมง[adv.] (khamōng) EN: in thick clouds ; in billowy masses ; in a swarm ; profusely   
ขนขยะ[v. exp.] (khon khaya) EN: collect garbage   FR: ramasser les ordures
ขนส่งมวลชน[n. exp.] (khonsong mūanchon) EN: mass transportation ; public transportation   FR: transport public [m] ; transport de masse [m]
ก้อน[n.] (køn) EN: piece ; lump ; chunk ; mass ; morsel ; block ; cake ; sum   FR: morceau [m] ; pièce [f] ; portion [f] ; masse [f] ; motte [f] ; bloc [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MASSE    M AE1 S
MASSES    M AE1 S AH0 Z
MASSER    M AE1 S ER0
MASSEY    M AE1 S IY0
MASSED    M AE1 S T
MASSETT    M AE1 S EH0 T
MASSENET    M AE1 S AH0 N EH2 T
MASSENET'S    M AE1 S AH0 N EH2 T S
MASSENGILL    M AE1 S AH0 N G IH2 L
MASSENBURG    M AE1 S AH0 N B ER0 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Masses    (n) (m a1 s i z)
massed    (v) (m a1 s t)
masses    (v) (m a1 s i z)
masseur    (n) (m a1 s @@1 r)
masseurs    (n) (m a1 s @@1 z)
masseuse    (n) (m a1 s @@1 z)
masseuses    (n) (m a1 s @@1 z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Masse(n) |die, pl. Massen| มวล, กอง, กองขนาดใหญ่, ก้อน
Massenträgheit(n) |die, nur Sg.| ความเฉื่อยของมวล (ฟิสิกส์)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Masse {f} | kritische Masse | gefederte Masse | gesamtgefederte Masse | ungefederte Massemass; masses | critical mass | sprung mass | total sprung mass | unsprung mass [Add to Longdo]
Masse {f} | Massen {pl}bulk; majority | bulks [Add to Longdo]
Masse {f} [electr.]earth; ground [Am.] [Add to Longdo]
Masseelektrode {f}earth electrode [Add to Longdo]
Masseklemme {f}earth terminal [Add to Longdo]
Masseleiter {m}earth conductor; ground wire [Add to Longdo]
Massenabfertigung {f}mass processing [Add to Longdo]
Massenandrang {m}huge crowd; terrible crush [Add to Longdo]
Massenanteil {m}mass portion [Add to Longdo]
Massenarbeitslosigkeit {f}mass unemployment [Add to Longdo]
Massenartikel {m}mass-produced article [Add to Longdo]
Massenausschreitungen {pl}mob violence [Add to Longdo]
Massenberechnung {f}quantity computation [Add to Longdo]
Massendichte {f}mass density [Add to Longdo]
Massendurchsatz {m}mass flow rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あん摩(P);按摩[あんま, anma] (n,vs) (1) massage, esp. the Anma Japanese type of massage; (n) (2) (sens) masseur; masseuse; (P) [Add to Longdo]
マスゲーム[, masuge-mu] (n) massed calisthenics (wasei [Add to Longdo]
マッサージ師[マッサージし, massa-ji shi] (n) masseuse; masseur [Add to Longdo]
按摩さん(oK)[あんまさん, anmasan] (n) masseuse; masseur [Add to Longdo]
按摩師(oK)[あんまし, anmashi] (n) masseuse; masseur [Add to Longdo]
一代分限[いちだいぶんげん;いちだいぶげん, ichidaibungen ; ichidaibugen] (n) new money; nouveau riche; person who has amassed substantial wealth in his lifetime [Add to Longdo]
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s,vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to [Add to Longdo]
沖縄社会大衆党[おきなわしゃかいたいしゅうとう, okinawashakaitaishuutou] (n) Okinawa Socialist Masses Party [Add to Longdo]
億兆[おくちょう, okuchou] (n) the people; multitude; masses [Add to Longdo]
下民[かみん;げみん, kamin ; gemin] (n) the masses; the lower classes; the common people [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
女按摩师[nǚ àn mó shī, ㄋㄩˇ ㄢˋ ㄇㄛˊ ㄕ, / ] masseuse [Add to Longdo]
男按摩师[nán àn mó shī, ㄋㄢˊ ㄢˋ ㄇㄛˊ ㄕ, / ] masseur [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大量生産[たいりょうせいさん, tairyouseisan] Massenproduktion [Add to Longdo]
度量衡[どりょうこう, doryoukou] Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mass'e \Mass['e]\, or Mass'e shot \Mass['e] shot\, n.
   (Billiards)
   A stroke made with the cue held vertically.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 masse
   n 1: a shot in billiards made by hitting the cue ball with the
      cue held nearly vertically; the cue ball spins around
      another ball before hitting the object ball [syn: {masse},
      {masse shot}]

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 masse
   lump; mass
 

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 masse [mas]
   accumulation; crowd; heap; mass; multitude; pile
   lump; mass
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Masse [masə] (n) , s.(f )
   bulk; majority; mass; masses
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top