ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

度量衡

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -度量衡-, *度量衡*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
度量衡[dù liàng héng, ㄉㄨˋ ㄌㄧㄤˋ ㄏㄥˊ, ] measurement, #76,837 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
度量衡[どりょうこう, doryoukou] (n) weights and measures [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As soon as we have unified China... we must standardize language... currency... and the law.[CN] 六国消灭之后 要迅速的统一文字,货币,律法 还有度量衡 The Emperor's Shadow (1996)
Next, weights and measures.[CN] 接下來,度量衡 To Sir, with Love (1967)
It was an experiment in weights and measures.[CN] 是一个度量衡的实验 Unprepared (2009)
We've created a scale so that we can forget its unfathomable scale.[CN] 我们创造出度量衡 好忘却这一切都是深不可测 Lucy (2014)
America will ever switch to the metric system?[CN] 美国会转换度量衡为公制? Just Friends (2005)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
度量衡[どりょうこう, doryoukou] Masse_und_Gewichte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top